Volební program ODS pro Prahu 5
19. září 2018

Volební program ODS pro Prahu 5

ODS se po šesti letech v opozici stala koaliční stranou. Za poslední dva roky prokázala, že má odvahu a potřebné kompetence podílet se na správě věcí veřejných. Prosadili jsme jasná pravidla i transparentní projednávání klíčových rozhodnutí městské části s našimi spoluobčany, dokončili jsme privatizaci bytů a opravili jsme dlouhodobě prázdné byty městské části a našli pro ně nájemníky, zajistili jsme více peněz do kultury i sportu, opětovně zavedli antigraffiti program. Máme vizi, máme odpovědnost, máme schopnost dotáhnout přání našich občanů k realizaci. Vážíme si toho, že jsme mohli v uplynulých měsících tento program společně s vámi, obyvateli Prahy 5, vytvářet.

Doprava a parkování

Doprava a parkování výrazně komplikují život nám všem. Proto zajistíme:

 • urychlenou výstavbu Radlické radiály s odhlučňovacími prvky v blízkosti bytové zástavby
 • zefektivnění průjezdnosti Prahy 5 (např. synchronizací semaforů a úpravou jízdních pruhů)
 • možnost zahloubení některých přetížených komunikací či mimoúrovňové řešení křižovatek (např. výjezd ze Strahovského tunelu v křížení s Duškovou a Plzeňskou)
 • vybudování nových odbočovacích pruhů na přetížených křižovatkách
 • silnější provoz autobusových linek v oblasti Cibulek a Zlíchova ve špičkách
 • větší nabídku a provoz vltavských přívozů
 • vybudování záchytných parkovacích terminálů a P+R parkovišť, podzemních parkovišť a parkovacích domů
 • opravu rozbitých silnic
 • zavedení funkčního celoměstského systému parkování, jehož bude Praha 5 součástí
 • mobilní aplikaci vyhledávající volná místa k parkování (např. ve spolupráci se Škoda Auto, kterou jsme iniciovali)
 • projekt sdílení kol
 • vybudování lávky pro pěší a cyklisty z Císařské louky na smíchovské nábřeží
 • funkčnější a efektivnější začlenění železnice do integrovaného systému příměstské a městské veřejné dopravy

 

Bezpečnost

Bezpečí je pro každého obyvatele klíčovou podmínkou spokojeného života a měli bychom se na něm podílet všichni.
Proto zajistíme:

 • stanovení priorit městské policie v Praze 5 s důrazem na bezpečnost a ochranu majetku
 • obnovu programu „Znám svého strážníka”
 • odstranění rizikových zón vytvořením bezpečnějšího a přívětivějšího prostředí
 • preventivní programy zaměřené na předcházení a řešení problematiky bezdomovectví, drog a jiného rizikového chování
 • lepší osvětlení veřejných prostranství pro větší bezpečí budování bezpečných (osvětlených) přechodů a semaforů, zvláště pak u škol
 • eliminaci hazardu v naší městské části
 • pokračování a rozvoj „Antigraffiti programu“ včetně podpory odpovědných majitelů soukromých nemovitostí
 • podporu vzniku nových jednotek dobrovolného hasičského sboru v zatížených částech Prahy 5

 

Zeleň, veřejná prostranství a životní prostředí

Jednou z největších předností Prahy 5 je velké množství zeleně. Některé parky a rozmanité zelené plochy však nejsou dostatečně dostupné a kultivované. Budeme usilovat o oživení veřejných prostranství a jejich zajímavější vzhled. Proto zajistíme:

 • vytvoření přírodního volnočasového areálu s pestrým sportovním vyžitím na území Vidoule
 • rozšíření volnočasových aktivit v parcích – hrací prvky pro děti, cvičení pro dospělé, piknikové zóny
 • vznik nových parků v rozvojových územích Prahy 5 při budování obytných celků – Smíchov City, Barrandov, Waltrovka (další etapy)
 • vznik odpočinkových koutků v ulicích rezidenčních čtvrtí
 • renovaci přírodního koupaliště Motolské rybníky včetně biotopových prvků a okolní zeleně
 • zatraktivnění a lepší zpřístupnění smíchovské náplavky
 • rozšíření počtu fontán a pítek ve veřejném prostoru
 • vznik studentského parku
 • opravené chodníky, schody a zákoutí
 • zlepšení vzhledu ulic – více květin a zeleně s odbornou péčí, jednotný mobiliář, snížení prašnosti
 • větší čistotu veřejných prostranství a ulic včetně úklidu psích exkrementů
 • vznik psích parků ve vhodných lokalitách s důrazem na bezpečí ostatních návštěvníků a čistotu
 • více odpadkových košů s popelníky, úklid v okolí popelnic
 • chytré kontejnery a zavedení horké linky pro naplněné kontejnery a odpadkové koše

 

Územní rozvoj

Stávající i nová obytná zástavba musí být doprovázena zajištěním kvalitní dopravní infrastruktury, veřejné vybavenosti a služeb. Proto zajistíme:

 • jasná pravidla pro spolupráci s investory za účelem rozvoje veřejné infrastruktury a vybavenosti území
 • zásady pro posuzování investorských záměrů v rezidenčních vilových čtvrtích
 • transparentní projednávání plánované výstavby na území Prahy 5
 • podmínky pro nové bydlení především v tzv. brownfieldech a v prolukách či nedostavěných částech existujících obytných bloků
 • vznik nových škol, sportovišť a kulturních zařízení v rámci nové výstavby
 • podporu pro vznik drobných obchodů a služeb, např. v Motole nebo v Hlubočepích
 • zkvalitnění vzhledu a využití dominantních veřejných prostranství Prahy 5 (např. smíchovské nádraží, autobusové nádraží Na Knížecí)
 • urychlení výstavby nové kanalizační stoky na Barrandově směrem do Klukovic

 

Vzdělávání

Kvalita vzdělání ovlivní děti na celý život. Proto zajistíme:

 • podporu osobnostního rozvoje dětí se zaměřením na kritické a kreativní myšlení
 • dostatek míst v ZŠ a MŠ
 • podmínky pro vznik střední školy na Barrandově
 • podporu polytechnického vzdělávání na základních školách
 • modernizaci a renovaci školních objektů v majetku městské části
 • působení psychologů na všech školách jako nejúčinnější nástroj pro pozitivní klima školy
 • empatická škola
 • podpora alternativních škol a školek
 • intenzivnější jazykové vzdělávání, zapojení rodilých mluvčí do běžné výuky a ověřování dosažené úrovně jazyka
 • rozvoj pedagogů, např. vybudováním centra pedagogické podpory (sdílení zkušeností, kurzy kritického myšlení, prezentační dovednosti, alternativní vyučovací metody aj.)
 • větší ocenění kvalitních pedagogů, např. vznikem soutěže „Učitel Prahy 5“
 • zapojení seniorů do vzdělávání dětí při volnočasových aktivitách škol a v zájmových kroužcích

 

Aktivní a důstojné stáří, bezbariérová Praha 5

Uvědomujeme si význam podpory starších a handicapovaných občanů. Proto zajistíme:

 • podporu domácí péče o seniory a handicapované
 • vybudování domů s pečovatelskou službou (oblasti Barrandova, Hlubočep a Motola)
 • programy pro seniory v klubech Prádelna a Louka a další volnočasové aktivity
 • plavání pro seniory a handicapované, umístění cvičebních prvků do parků
 • rozšiřování bezbariérové Prahy 5, zejména u objektů s obchody a službami

 

Sport a zdravý životní styl

Pohyb a zdravý životní styl jsou klíčem ke kvalitnímu životu. Proto zajistíme:

 • provoz zimního kluziště na Smíchově a nově i na Barrandově
 • pro naše nejmenší zimní školku lyžování (klasického i sjezdového) na motolském golfovém hřišti
 • investora pro multifunkční (hokejovou) halu na Barrandově
 • obnovu a rozšíření sportovišť (např. kompletní opravu fotbalového hřiště v Hlubočepích, rozšíření areálu fotbalového klubu Motorlet, rekonstrukci sportoviště v Motole)
 • zavedení tříletých grantů pro sportovce
 • další rozvoj cyklostezek v klidových částech Prahy 5 a v přírodě

 

Kultura

Společenský a kulturní život považujeme za důležitý, protože posiluje dobré mezilidské vztahy a vazbu na území městské části. Proto zajistíme:

 • využití Portheimky jako stěžejního kulturního prostoru MČ
 • vybudování nové důstojné svatební a obřadní síně Prahy 5 (např. na vrcholu Sacré Coeur)
 • pořádání hudební soutěže „Talent Prahy 5“ a vznik obdobných soutěží výtvarného, tanečního a literárního umění
 • víceleté granty do kultury a navýšení jejich rozpočtů
 • vytvoření interaktivní mapy Prahy 5 – „Tematické ulice“
 • další rozvoj kulturního a rodinného centra na Barrandově
 • důslednou a citlivou obnovu památek (Program regenerace)
 • podporu městské knihovny, Švandova divadla a dalších významných kulturních institucí
 • vznik nových, „netradičních“ kulturních a společenských prostor (např. artového kina)

 

Podnikatelé, řemeslníci, živnostníci

Podnikatelé jsou nositeli bohatství společnosti a významně se podílejí na rozvoji Prahy 5. Proto zajistíme:

 • podmínky pro rozvoj řemesel a služeb dostupných našim občanům
 • spolupráci výzkumných pracovišť na středních a vysokých školách s podnikatelskou sférou
 • propojení těch, kdo vzdělávají, s těmi, kdo vyrábí
 • podporu dalšímu rozvoji start-upů a inkubátorů
 • zatraktivnění soutěže Podnikatel roku Prahy 5
 • podporu vzdělávání podnikatelů, řemeslníků a živnostníků

 

Chytrý a efektivní úřad

Úřad je služba občanům a podnikatelům. Proto zajistíme:

 • další elektronizaci služeb (např. formuláře online) bez nutnosti chodit na úřad
 • provoz online chatu viz Magistrát hlavního města Prahy
 • vytvoření mobilní aplikace pro občany a podnikatele – uzavírky a čištění ulic, zábory chodníků a ulic
 • otevření pobočky úřadu MČ pro nejčastěji žádané agendy (občanské průkazy a cestovní doklady) včetně CzechPOINTu na Barrandově
 • větší otevřenost úřadu v kontaktu s občany při řešení jejich životních situací
 • zkvalitnění komunikace úředníků a zvýšení jejich profesionality
 • zastupitelnost úředníků pro rychlejší a jednodušší vyřešení požadavků občanů