Soutěž na architektonicko-urbanistickou studii revitalizace areálu kasáren
22. dubna 2021

Pavel Kašpar: Soutěž na architektonicko-urbanistickou studii revitalizace areálu kasáren

Po skoro dvou letech snad můžeme konstatovat, že se soutěž na Architektonicko-urbanistickou studii zástavby areálu kasáren blíží ke svému zdárnému konci. Stálo to však nemalé úsilí nejen členů Komise pro výstavbu a rozvoj, ale i dalších pracovních skupin, které se na procesu podílely.

Určitě je dobré si připomenout, proč tuto studii město tolik potřebuje. Každé město musí zajistit svůj další rozvoj. Jako základní kámen rozvoje města je ze zákona Územní plán. Ten určuje využití ploch území (plocha pro bydlení v rodinných domech, bytových domech, průmyslová oblast, atd.). Pro konkrétní menší území je účelné vypracovávat Územní studie. Tento dokument stanovuje hustotu zástavby, velikost objektů, výšku objektů, dopravní systém, napojení na stávající infrastrukturu. Z těchto údajů se následně zpracovává realizační výhled.

V květnu 2019 začala Komise pro výstavbu a rozvoj (KVR) připravovat zadávací podmínky a způsob zadání soutěže. Cílem bylo oslovit předem vytipované architektonické kanceláře, které mají pozitivní reference se zpracováním obdobných studií. Konání soutěže schválila velmi těsným poměrem 4:3 RM. Zde by bylo dobré podotknout, že ti radní, kteří nehlasovali pro zadání soutěže vlastně nepodpořili vznik této studie. A to by mělo pro město neblahé důsledky. Zastupitelstvo města konání soutěže rovněž posvětilo. Dále jmenovalo komisi pro hodnocení nabídek, která se skládala vesměs z odborníků stavařů a byla rovněž doplněna 2 externími architekty, jež se zabývají urbanismem. Tato komise vyhodnotila jednu z nabídek (ideový návrh) jako nejvhodnější a doporučila RM tuto nabídku akceptovat. Protože si ZM vymínilo odsouhlasení výsledku soutěže, dostalo se projednání na jednání ZM dne 18.3.2021. Co však bylo nečekané, bylo to, že nejen někteří zastupitelé, ale i radní začali těsně před jednáním ZM (den či dva) vystupovat proti studii jako takové a začalo hrozit, že by soutěž mohla být ZM zrušena. Je s podivem, že tito radní a zastupitelé měli více než rok všechny potřebné informace, a přesto s negativním stanoviskem začali vystupovat v okamžiku, kdy na vzniku studie bylo tolik odpracováno. Dokonce vedení města v srpnu 2020 (cca 3 týdny před odevzdáním ideových návrhů uchazeči o zakázku) bez konzultace s odbornými komisemi (dopravní a rozvoje) a útvary MěÚ, dohodlo na jednání se zástupci ŘSD a KHK přečíslování silniční sítě v Novém Městě (o významu přečíslování silniční sítě v Novém Městě někdy příště). Ulice Kasárenská, která protíná areál kasáren, byla všemi uchazeči ve svých ideových návrzích pojednána jako klidná místní komunikace blížící se svým významem spíše pěší zóně. Tato ulice však byla na výše uvedeném jednání změněna z místní komunikace na silnici III. třídy (= majetek kraje a režim provozu, který má přísnější pravidla a nelze je měnit). Vystoupení pana ST na jednání ZM, kdy řekl, že to není dogma a že se o tom určitě dá jednat a tuto situaci (přečíslování na silnici III. třídy) zvrátit nebude problém, však působilo dost rozpačitě, zvláště když pár minut před ním pan MST uvedl, že přečíslování ul. Kasárenské je již prakticky dohodnuté.

Nakonec se zastupitelé usnesli na tom, že se uskuteční seminář zastupitelů a členů komise pro hodnocení ideových návrhů, přičemž bude přizván autor nejvhodnějšího návrhu a zastupitelé si nechají vysvětlit podstatu myšlenek, které autora vedly k tomuto návrhu ideové studie. Naše obavy, že nastane situace, kdy zastupitelé budou chtít přidat ono, pak zase ubrat něco jiného, naštěstí nenastala. A to díky trpělivému vysvětlování nejen autora ideového návrhu, ale i odbornými komentáři členů hodnotící komise a pořizovatele Územního plánu. Seminář trval více než 2 hodiny a jeho závěr nás naplňuje optimismem. Věříme totiž, že se podařilo rozptýlit nedůvěru a rozehnat chmury dosud nerozhodnutých zastupitelů a na řádném jednání ZM (29.4.) bude zadání zakázky konečně schváleno a bude se moci začít pracovat na vlastní studii. Naše město si to určitě zaslouží. Jedním z nejdůležitějších prvků, který byl v nedávném průzkumu v rámci strategického plánu mezi obyvateli města zmiňován, byl nedostatek bytů v Novém Městě. Jsme přesvědčeni, že studie zástavby v areálu kasáren bude tím zásadním krokem, který povede v následujících letech ke koncepčnímu postupu v bytové politice města a ke zvýšení počtu bytů v našem městě.

Pavel Kašpar

Pavel Kašpar

člen Komise pro výstavbu a rozvoj

Více o autorovi