Ozvěny
15. prosince 2020

Ozvěny ze zastupitelstva města – rozpočet 2021

Minulý čtvrtek 10. 12. 2020 proběhlo v KINĚ 70 další jednání zastupitelstva. Kromě řady jiných témat mělo na programu jeden z nejdůležitějších úkolů v roce, a to projednání a schvalování rozpočtu města pro rok následující. Návrh rozpočtu dle zadání vedení města vypracovává odbor finanční a je to jistě velký kus mravenčí práce. Následně probíhá jeho představení zastupitelům a představitelům odborných útvarů úřadu na takzvaném rozpočtovém semináři.

Seminář proběhl bez hlubší diskuze nad záměry a cíli rozpočtu a také prakticky bez nových významnějších podnětů od zastupitelů, které by předkládaný návrh rozpočtu upravovaly. Pouze Finanční výbor (poradní orgán zastupitelů) se na svých jednáních před tak i po tomto semináři, snažil diskutovat otázky jako: Jaké jsou možnosti podpory investic do rozvoje města? Jaké jsou možnosti úspor především provozních výdajů? Nebo jakým způsobem lze navýšit příjmovou část rozpočtu mimo standardní příjmy? Je jen škoda, že zastupitelé se o návrzích členů FV dovědí velmi málo. Jsou pouze seznámeni se strohým výčtem na jednání FV přijatých usnesení a vše končí poklidným odhlasováním standardního usnesení zastupitelů: „Vzali jsme Zprávu Finančního výboru na vědomí“...

My jsme ale jednoznačně přesvědčeni, že tento pasivní přístup k rozpočtu jakoby „z letadla“, bez většího pochopení za co svěřené prostředky utrácíme, není správný. A nechceme ho akceptovat. Jen pro vaši představu: návrh rozpočtu představuje okolo 130 položek, řada z nich obsahuje podpoložky (celkem také asi 130). Takže kvalitní přehled o významu jednotlivých položek rozpočtu může mít v krátkém čase od jeho předložení po schválení opravdu jen jeho předkladatel. My jsme chtěli tomuto návrhu více porozumět, proto jsme věnovali jeho prostudování řadu hodin samostudia i společných debat. A nejen to, pro pochopení obsahu řady položek (často uvedených v odborných zkratkách), jsme si dohodli schůzku s panem ing. Kuntem, vedoucím Finančního odboru. O tom, že diskuze byla velmi bohatá, svědčí to, že schůzka trvala skoro dvě hodiny. Zde se určitě sluší vyzdvihnout velmi vstřícný přístup pana Kunteho, který nám po celou dobu trpělivě zodpovídal naše dotazy. Ze schůzky jsme si odnesli několik poznatků. Především, že návrh rozpočtu se stejným způsobem připravuje již více než 10 let. Že je vystavěn velmi konzervativně a bez ambicí. Že mimo rozhodnutí o nákupu Hotelu Metuj (které ale lze vnímat spíše jako „investici z donucení pro zachování bezpečnosti v okolí objektu a ve městě“), v něm prakticky chybí rozvojové investiční záměry. Také, že na konci tohoto roku bude naše město prakticky bez dluhů (v prosinci proběhne poslední splátka úvěru na rekonstrukci náměstí ve výši 5 milionů korun). To je jistě dobrá zpráva. Podstatně lepší by ale bylo, kdybychom měli rozumný rozvoj podpořený rozumným zadlužením (a ne nulové zadlužení bez rozvoje). Takový rozpočet by třeba v budoucnu přivedl do města nové mladé „Novoměšťáky“ a zastavil rychlé stárnutí populace. Také jsme si ověřili, že připravený rozpočet obsahuje „z důvodu covidu“ snahu něco ušetřit na provozních výdajích. (Údajně se takto intenzivně rozboru návrhu rozpočtu nevěnovala posledních 20 let žádná politická strana nebo hnutí).

Na základě získaných poznatků a v souladu s naším programem a s naší představou, jak by mohl obsah rozpočtu lépe sloužit našim spoluobčanům, jsme připravili pro jednání zastupitelstva města svůj návrh úprav. Pracovali jsme na něm od schůzky s ing. Kuntem celý týden včetně víkendu. Ještě v průběhu čtvrtka (tudíž v den konání ZM) jsme dokončovali prezentaci, která nám měla pomoci zastupitelům naše představy názorně vysvětlit. Náš zastupitel Miroslav Jarolímek se statečně ujal úkolu naši iniciativu na ZM prezentovat (promítalo se na plátno). Termín „statečně“ uvádíme záměrně. Že to nebude vůbec jednoduché, to jsme očekávali. Že nám v obhajování našich návrhů moc nepomůže ani to, že nebyl čas zastupitele seznámit s navrhovaným balíčkem opatření předem, to jsme také věděli…

Co jsme ale neočekávali, tak to byl mohutný odpor k přednesenému návrhu od vedení úřadu a od zástupců vládnoucí VPM. Postrádali jsme jakýkoli náznak snahy o pochopení navrhovaných opatření. Zcela chyběla věcná diskuse k celému balíčku opatření i k jednotlivým předloženým návrhům. K diskusi takového návrhu prý na ZM nebyl prostor… Co naopak nechybělo, byly emoce. Přes emoce nebylo skoro slyšet, jaké odmítavé argumenty někteří zástupci občanů uváděli. Většina komentářů řešila pouze to, jak jsme si vůbec mohli dovolit tak rozsáhlý návrh změn na ZM předložit. To, že na závěr byla kladně oceněna alespoň snaha vytvořit finanční rezervu na vyřešení problémů dosluhujícího technického zázemí v kuchyni ZŠ Krčín, bylo jen slabým a bezvýznamným pozitivním výsledkem naší snahy. Nakonec, brzy bude možné si z webových stránek města stáhnout audio záznam z jednání ZM a posluchač si bude moci udělat obrázek sám…

Co že tedy obsahoval náš návrh změn rozpočtu? V tomto textu uvedeme jen základní informace. Všechny úpravy byly připraveny s rozmyslem v souladu s principem rozpočtové odpovědnosti. Tudíž že součet navrhovaných opatření na straně výdajů a příjmů se rovnal nule. Opakujeme, výsledný dopad do rozpočtu města by byl nulový. Na straně příjmů rozpočtu jsme navrhovali zvýšení o zhruba 7,2 milionu korun a stejně tak snížení výdajové strany rozpočtu o totožnou sumu. Z jednotlivých položek nyní zmíníme pouze to, že jsme chtěli, aby se vedení města pokusilo o trochu více šetřit ve svých výdajích tak, jak v červnu 2020 navrhoval Finanční výbor (5 %). A že jsme doporučovali zahrnout očekávané dotační příjmy příštího roku do rozpočtových příjmů příštího roku. Samozřejmě jen těch dotací, které již byly dotačním orgánem schváleny a budou městu vyplaceny. Jsme přesvědčeni, že kalkulovat s těmito příjmy v rozpočtu je rozumná a správná cesta. Umožní to vlastně s ročním předstihem uvažovat koncepčně o smysluplném využití těchto peněz. Předejde se tak debatám a následnému rozhodování o množství přesunů v rozpočtu, až dotace dorazí. Pak se v zásadě pouze „zalepuje“ nějaký aktuální problém (často navýšení ceny dodavatelů oproti původní smluvní dohodě). A pro příští rok to není částka malá, jde o téměř 6 milionů korun.

Zcela otevřeně, neočekávali jsme příliš, že by koaliční zastupitelé přijali všechny námi navrhované úpravy (přestože, jak výše vysvětlujeme, faktický dopad by byl nulový). Trochu jsme ale doufali, že některé menší ano. Naším hlavním cílem bylo ale něco jiného. Chtěli jsme především podnítit zastupitele k zamyšlení nad způsobem přípravy a stavby rozpočtu jako takového. To se ale, bohužel, nepovedlo. Konstruktivní diskuze vůbec neproběhla ...

Vážený čtenáři, jsme si opravdu plně vědomi současné těžké „covidové“ doby. Každý den všichni vidíme, jaké nejistoty a turbulence přináší nový virus do našich životů. Také víme, že zatímco obce a kraje schvalují své rozpočty nyní, obsah toho základního rozpočtu pro celou naši zemi (ze kterého všechny ostatní vycházejí), je stále nejasný. Proto je naopak jasné, že rozpočet našeho města dozná na počátku roku (nejspíše v únoru) řady změn. A možná dokonce změn významných. A my budeme v únoru připravení ještě lépe. A třeba se v únoru alespoň něco povede. Něco, co by mohlo být prvním krokem k tomu, aby se začaly naplňovat alespoň některá přání občanů našeho města. Přání, která občané již 15 let opakovaně, (bohužel marně) a bez reflexe svých zástupců, proklamují v dotazníkovém šetření. Držte nám palce.

Od pondělí 14. prosince je již „potvrzené“, že hlavním důvodem, proč se naším návrhem na ZM 16 zastupitelé věcně nezaobírali, nebylo jeho prezentování až na ZM bez předchozího sdílení s OF, se zastupiteli a s vedením města (byla velká snaha tento dojem vytvořit). Pan starosta se v pondělním mailu adresovaném všem zastupitelům distancoval od domněnky, že by vedení úřadu požádalo Mirka Jarolímka o zaslání materiálu prezentovaném na ZM. Vše vysvětlil tak, že prezentaci potřebuje pouze zapisovatelka a to pouze pro její vložení do zápisu z jednání ZM (při kompletaci spisu). Co to znamená? Zdá se, že na úřadě není zájem si náš návrh úprav ani prolistovat...

Místní sdružení ODS