Volební program Nová Bělá
18. září 2018

Volební program Nová Bělá

Priority místního sdružení ODS Ostrava – Nová Bělá pro komunální volby 2018

 

 

Rozvíjející se Nová Bělá

 

 • Rozvíjet Novou Bělou v charakteru příjemného a moderního příměstského bydlení v rodinných domech
 • Aktivně spolupracovat s orgány města při strategických investicích. Podporovat postupné budování kanalizace.
 • Zabezpečit chod obvodu jako samosprávné části města
 • Bezpečnost občanů posilovat s orgány Městské policie a Policie ČR
 • Udržet zdravé finance obvodu bez zadlužování s vysokou efektivitou vynakládaných prostředků a s veřejnou kontrolou na internetových stránkách
 • V Nové Bělé nebylo a ani nebude místo pro nezákonné manipulace při zadávání veřejných zakázek a při hospodaření našeho obvodu
 • Zřídit Senior Taxi pro pomoc starším a hendikepovaným lidem s dopravou k lékaři a podobně

 

 

Doprava, životní prostředí

 

 • Podporovat podnikání a živnosti šetrné ke svému okolí a životnímu prostředí
 • Iniciovat a žádat kontrolu dodržování zákazu průjezdu kamionů (Městská policie, Dopravní inspektorát Policie ČR)
 • Podporovat městskou hromadnou dopravu jako službu občanům
 • Zvýšit bezpečnost chodců a cyklistů (nový chodník podél ulice Hrabovské, ve spolupráci s městem zdokonalovat síť cyklostezek)
 • Zlepšit bezpečnost dopravy instalací dalších zrcadel před výjezdy z vedlejších ulic, kde je nedostatečný výhled
 • Na ulici Mitrovické ve směru od Paskova instalovat radar pro měření rychlosti projíždějících vozidel
 • Nadále podporovat přípravu výstavby komunikace mezi Místeckou a Plzeňskou ulicí pro zklidnění dopravy v obci (tzv. Nová Krmelínská – investice kraje)
 • Pokračovat a rozvíjet péči obvodu o veřejné zelené plochy. Při výsadbě stromů a keřů preferovat druhy, které svým květem budou potravou včelám

 

 

Vzdělání, kultura, sport

 

 • Ve spolupráci s vedením Základní školy a s Unií rodičů rozvíjet dobré podmínky pro chod Základní školy, Školní družiny a Základní umělecké školy. Podporu bude mít i provoz Mateřské školy
 • Nadále rozvíjet kulturní dění v obci, podporovat zájmovou činnost místních organizací
 • Na volné ploše u objektu Domu s pečovatelskou službou Bělásek vybudovat sportovní halu pro zájmovou, rekreační a školní tělovýchovnou činnost. U haly zřídit mezigenerační odpočinkový park s tělocvičnými prvky pro potřeby dětí, mládeže a seniorů.
 • Nadále pokračovat v programu finanční podpory talentovaným dětem a mládeži z Nové Bělé v jejich mimořádných uměleckých, sportovních nebo jiných aktivitách pro jejich další růst
 • Podpora kulturních a sportovních zájmů dětí a mládeže je nejlepší prevencí kriminality