Volební program Občanské demokratické strany pro Lipence na léta 2018 až 2012
19. září 2018

Volební program Občanské demokratické strany pro Lipence na léta 2018 až 2012

Vážení spoluobčané, po nelehkých čtyřech letech, předstupujeme před Vás opět s představou o dalším rozvoji Lipenců vtěleného do stručného volebního programu. Současně rekapitulujeme naplňování předchozího volebního programu.

Naše priority jsou infrastruktura, školství, bydlení, životní prostředí.

Co chceme?

Budeme usilovat a prosazovat zpracování územní studie na potřebné části Lipenců s cílem koncepčně řešit zejména dopravní spojení lipenců s ostatními částmi Prahy.

Podpoříme spravedlivější přerozdělování daňových příjmů z dotačních vztahů rozpočtu hlavního města Prahy ve prospěch městských částí.

K prosazování oprávněných požadavků udržíme členství Lipenců ve Svazu městských částí a ve Sdružení místních samospráv České republiky.

Nadále budeme pracovat ke zlepšení podmínek pro obě školy. Budeme aktivně, jako dosud, připravovat dostavbu Mateřské školy a vybavení zahrady Mateřské školy.

Zasadíme se o další, již připravované, rozšíření spojení městské hromadné dopravy od radotínské lávky do oblasti „horní“ části Lipenců až do Zbraslavi malými autobusy.

Podpoříme předání vodohospodářské infrastruktury hlavnímu městu s dalším cílem, tj. postupně odkanalizovat připojením na novou čistírnu odpadních vod oblasti Kazína, okolí Oddechové, Na Lhotkách a rekreační části Lipenců, např. Údolí hvězd nebo Obsiny.

Udržíme dobře vybavenou Zásahovou jednotku lipeneckých hasičů jako organickou součást Integrovaného záchranného systému hlavního města.

Trvale budeme podporovat občanské spolky, sdružení v jejich úsilí podchytit a pracovat s dětmi a mládeží.

Budeme vytrvale požadovat provedení takových opatření v okolí Dolních Černošic, která by snížila dopady záplav Berounky, zejména obnovení údolnice“, zprůtočnění Lipanského potoka od Berounky až do Krňáku a Vltavy na Zbraslavi.

Trváme na snížení zastavěných ploch oproti územnímu plánu z roku 1999 pro Metropolitní plán a chceme řešit dopravní spojení Lipenců i novým napojením na Strakonickou. Podpoříme jen takové změny územního plánu, které nepřinesou zhoršení současného stavu.

Budeme preferovat stavbu nové lávky přes Berounku v Dolních Černošicích před rekonstrukci lávky stávající.

 

Jak na to?

Vaši spoluobčané, kterým dáte svou volbou důvěru:

· poskytnou své znalosti a schopnosti k naplnění volebního programu a ve prospěch městské části

· věnují přiměřený čas pro veřejnou činnost jako členové zastupitelstva.

 

S kým po volbách?

 • Budeme spolupracovat s každým, kdo má snahu, zájem a ochotu pracovat ve prospěch obce.
 • Prohloubíme vzájemnou spolupráci se sousedními městskými částmi, Zbraslaví a Radotínem.

A co se podařilo uskutečnit z volebního programu na roky 2014 až 2018?

 • Rekonstrukce původní budovy Mateřské školy, v září 2016
 • Nástavba se dvěma třídami Základní školy s uvedením dom provozu v roce 2016  
 • Víceúčelové hřiště ve sportovním areálu K Průhonu, koncem roku 2016
 • Ve sportovním areálu K Průhonu: venkovní osvětlení, odkanalizování, dráha pumtrack, plocha pro petangue-vše v roce 2017
 • Dokumentaci pro stavební povolení a výběr dodavatele přístavby Základní školy
 • Udržet rozsah služeb při zabezpečení obědů pro lipenecké seniory s rozšířením nabídky v roce 2017
 • Rozšíření MHD o autobusovou linku 243 mezi Dolními Černošicemi-Lipencemi-Kazínem v roce 2016
 • Cílené pokračování rekonstrukcí lipeneckých ulic; v roce 2017 zahájením rekonstrukce cesty při Jílovišťské a ulice K Průhonu, v roce 2018 následuje rekonstrukce Na Lhotkách
 • Obnova a rekonstrukce místních komunikací U Berounky, úsek Za Hrází, Na Lhotkách, Údolí hvězd, Oddechové, Ke Kazínu, část cesty Českého červeného kříže, s délkou cca 4,5 km 2016-2018
 • Smluvně zajistit správce dětského a víceúčelového hřiště K Průhonu
 • Rozšíření ploch pro mimoškolní aktivity dětí a širší veřejnost
 • Průběžná podpora lipeneckých organizace a spolků pracující s dětmi a mládeží
 • Systematická obnova místních cest a komunikací i rekreačních oblastech Lipenců,
 • Bezbariérový přístup a zpevněné plochy v areálu Mateřské školy
 • Rozsáhlá obnova zeleně vysázením přes 220 nových stromů v r. 2016 a 2017
 • Rozšíření hasičské zbrojnice o prostornou garáž v roce 2017
 • Navýšit financování z dotačních vztahů rozpočtu hl. města na základě trvalých odůvodnění
 • Rozšíření návrhu protipovodňových opatření v rámci hlavního města o zprůtočnění tzv. „údolnice“
 • Zajistit dopracování dokumentace a zahájení stavební řízení pro rozšíření čistírny odpadních vod
 • Trvalá podpora Zásahovou jednotku lipeneckých hasičů a SDH Lipence

 

Vážení spoluobčané,

podle svých sil, nejlepšího vědomí jsme plnili to, co jsme si předsevzali a předložili lipenským občanům v roce 2014. Nezadlužujeme obec, neexperimentujeme, neslibujeme nereálné. Zůstáváme členy ODS, trváme na stejných zásadách a principech. Pracovali jsme a budeme pracovat pro Lipence a lipenecké občany. Pro další období ale budeme lépe vybírat kandidáty na volební listinu i proto, abychom se nemuseli voličům omlouvat, byť za ojedinělá selhání jednotlivce. K dosaženým cílům jsme spolupracovali se spřízněnými členy zastupitelstva i z jiných volebních stran.

 

Ing. Miroslav Čížek

předseda MS ODS Lipence

zástupce starosty MČ Praha – Lipence

 

Josef Růžička

místopředseda MS ODS Lipence

člen zastupitelstva MČ Praha - Lipence