2. února 2016

Brněnská koalice dala dlužníkům zelenou a schválila vstup města do neprůhledného spolku

Na dnešním zastupitelstvu města i přes námitky opozice brněnská koalice protlačila několik kontroverzních záměrů.

  1. 1.      Koalice schválila projekt Rapid Re-Housing v původním znění a odmítla návrhy transparentních kritérií pro výběr uchazečů.

Protože nebyla stanovena transparentní a jednoznačná kritéria výběru vhodných uchazečů, kterým bude v návaznosti na tento projekt následně přidělen městský byt, klub ODS některá důležitá kritéria navrhl.

-          Především to, aby nebyli vybírání uchazeči, kteří v minulosti neplatili nájemné v městských bytech a řešit a splácet svůj dluh odmítli. A pro případ, že i přes to budou vybráni, aby měli povinnost se k splacení dluhu zavázat.

-          Navrženo bylo také zakotvení povinnosti přijmout veřejně prospěšné práce pro město těmi vybranými uchazeči, kteří nepracují a čerpají pouze sociální dávky.

Návrhy koalice odmítla a tím přijetí jasných pravidel zabránila.

„Schválení projektu bez těchto kritérií je nebezpečným precedentem pro budoucnost, protože hrozí, že do opravených městských bytů bude město vracet notorické neplatiče, které z nich v minulosti složitě vypovídalo. Celý projekt, který má stát daňové poplatníky takřka 10 mil. korun tak může být ve svém důsledku kontraproduktivní a demotivující vůči těm, kteří se snaží chovat zodpovědně, ale i těm, kteří své problémy s dluhy v minulosti řešili,“ konstatoval předseda brněnské ODS Libor Šťástka.

  1. 2.      Koalice schválila poskytnutí příspěvku 10 mil. Kč nově založené organizaci kancelář architekta města Brna, p.o. i bez transparentního rozpočtu.

Na prosincovém zastupitelstvu bylo navzdory absenci kompletních a požadovaných dokumentů schváleno založení této příspěvkové organizace města. Právě probíhající výběrové řízení na jejího ředitele vzbuzuje rozpaky, protože neobsahuje požadavky na jeho odbornost a odpovídající vzdělání, když požadavkem je pouze absolvování střední školy. Na dnešním zastupitelstvu pak náměstek Ander protlačil schválení 10 mil. korun na její letošní provoz, aniž by předložil alespoň hrubý návrh rozpočtu, tedy na co přesně a kolik veřejných peněz má být určeno.

„Náměstek Ander dnes navíc zastupitelům lhal, když tvrdil, že rozpočet příspěvkové organizace jim byl předložen při jejím založení, na prosincovém zastupitelstvu. Materiál k bodu však ani tehdy, ani dnes, žádnou specifikaci předpokládaných výdajů neobsahoval z čehož plyne, že náměstek 10-ti milionový příspěvek buď střelil od pasu, nebo přesná čísla zná, ale záměrně je zastupitelům a veřejnosti zatajil,“ uvedl předseda ODS Šťástka.

 

  1. 3.      Koalice schválila založení a členství města Brna ve spolku „Otevřená města“.

Spolek Otevřená města je zakládán několika málo obcemi, respektive městy či městskými částmi a Brno má na jeho roční provoz přispět částkou 600 tisíc korun. Předkladatel, radní Ulip, nebyl i přes opakované dotazy jednoznačně schopen vysvětlit, jaký konkrétní přínos pro Brno, jako největšího poplatníka a člena ve spolku, bude mít. Navíc sami zástupci koalice přiznali, že předložené stanovy spolku jsou připravené nekvalitně a obsahují chyby. Založení spolku představuje riziko, že vklad města Brna do konce volebního období (celkem 1,8 mil. korun) převýší jakékoli přínosy či ušetření při přípravě projektů, které bude spolek realizovat.

Zmíněny byly i pochybnosti, zda by město Brno nevyšlo levněji, pokud by tyto projekty realizovalo pouze ze své úrovně formou transparentních veřejných zakázek. Schváleným řešením však legální postup zadávání veřejných zakázek může být obcházen tím, že spolek transparentní zakázky vypisovat nebude a dodavatele bude vybírat pouze rozhodnutím zástupců měst v orgánech spolku. V této souvislosti zazněla také informace, že již nyní, před samotným založením spolku, uvádí jeho webové stránky některé konkrétní dodavatele, kterým jsou či budou zakázky zadány.

A bezprecedentním se ukázal také článek schválených stanov, který při likvidaci spolku určuje, že aktiva (finance, majetek) spolku nebudou poměrně rozdělena zpět mezi členy, ale přejdou na jiný, obdobný spolek ze soukromého sektoru. Takto byly stanovy schváleny a nebudou-li změněny, hrozí, že tímto způsobem budou finance z veřejných zdrojů vyvedeny mimo veřejnou kontrolu. Za nadcházející tři roky volebního období a fungování spolku může jít až o několik milionů korun.

  1. 4.      Koalice schválila přidělení dotace 343 tisíc pro spolupracovníka náměstka Hollana.

V rámci bodu 21 zastupitelstva prosadil příslušný náměstek Hollan přidělení několikasettisícové finanční dotace pro svého blízkého spolupracovníka a aktivistu Martina Svobodu, předsedu jím vedeného sdružení Občané proti hazardu. I přes to, že jeho projekt nepodpořila sociální komise Rady města Brna a dokonce i odborníci. Ti jej totiž označili za neefektivní, což sám náměstek Hollan přiznal. Dotaci i přesto koaliční zastupitelé schválili a ta by měla pokrýt nákup knihy vydané panem Svobodou a blíže nespecifikované přednášky na téma prevence hazardu.

  1. 5.      Koalice schválila příspěvek 10 mil. korun spolku na pořádání Velké ceny.

Schválení již dříve avizovaného příspěvku se očekávalo a samo o sobě by nebylo překvapivé. Nicméně za zmínku stojí bezprecedentní postoj zastupitelů za Stranu zelených. Zatímco Mojmír Vlašín konzistentně proti Velké ceně a založení spolku vystoupil a dokonce pohrozil městu žalobou, dva zastupitelé za SZ nicméně v hlasování i přes dlouholetou kritiku tohoto sportovního podniku přidělení 10 milionů podpořili. Byť v minulých letech hlasovali proti a sám náměstek Ander tuto dotaci nepodpořil na zasedání Rady města Brna, dnes pro ni ruku i se svou kolegyní zvedl. A dokázal, že i program a konzistentní politika může jít stranou, když je třeba udržet se v koalici. Bez hlasů zelených by totiž dotace na Velkou cenu neprošla, jen díky nim byla schválena těsnou nadpoloviční většinou 29 z 55 hlasů.           

Mgr. Libor Šťástka

předseda OS ODS Brno-město

Štítky:
tisková zpráva