Duše ODS aneb nebojme se ideologie
8. srpna 2018

Zuzana Krýzlová: Duše ODS aneb nebojme se ideologie

(www.ods.cz/os.praha5 ) Doba je taková, jaká je, a v blízké době asi vlídnější nebo čitelnější nebude. Nedávné sestavování vlády veřejný prostor naplnilo mnoha otazníky a mnoha vykřičníky. Osobní setkání se střídají s oficiálními, není vždy čas a vhodná příležitost seznámit se blíže s názory a postoji druhého. Každodenně čelíme mnoha úskalím, podnětům a výzvám, násobí se požadavky na nás kladené, musíme se uživit a vychovávat své děti, mnozí mnoho vzdáváme, vzdalujeme se svým hodnotám. Jsme soustavně pod vlivem okolí, pozitivním i negativním. A stejným martyriem jako my procházejí i naše myšlenky.

A právě tehdy se zjevuje raison d´être politických stran, smysl jejich existence. Vstoupím-li do politické strany, mohou se moje myšlenky podílet na formulování postojů většího zákonného celku, který sdružuje lidi podobných názorů, jako jsou ty mé. Se svým názorem nejsem sama, mohu se opřít o někoho, o něco vážného a institucionálního, mohu zvažovat, přemýšlet s druhými. Už samo rozhodnutí vstoupit do politické strany je postojem kolektivním. Přemýšlíme, zvažujeme, chápeme, čelíme omylům a chybám. Jsme blíže světu druhých, nejen prostředí rodiny a nejbližších přátel. Politická strana se tak stává nástrojem, který umožňuje legální zapojení mobilizovaných občanů do veřejného politického prostoru.

Proč jsem tedy vstoupila právě do Občanské demokratické strany?

Protože věřím, tj. zároveň myslím i cítím, že to, co ODS dostala do kolébky, ji naplňuje stále, tj. občanství, demokratické principy a čisté kolektivní stranictví. Nic méně, nic více.  Člověk nezabloudí, neztratí se, má svá práva, je-li občanem. Člověk uvážlivě poznává a trpělivě respektuje v zákonném rámci postoje a činy druhého, je-li demokratem. A není sám, není lhostejným a nezúčastněným, je-li členem kolektivu ve veřejném prostoru, je-li straníkem. V těchto několik málo bodech se skrývá veškeré ideologické bohatství ODS. A dle mého názoru je nejsilnějším bodem a největším bohatstvím právě občanství, tj. společná vůle členů určitého společenství rozpoznat důležité společné záležitosti a podílet se na jejich řešení, aktuálním i budoucím. Aktivní občanství je nesporně zárukou udržitelné společnosti, tj. budoucího života. Co vše se skrývá v těch několik málo slovech!  

Jako členové politické strany investujeme svůj rozum, své emoce, svůj čas. A je-li politická strana kolektivní orgán, který tlumočí postoje a názory svých členů, vymezuje se vůči životu a veškerému bytí sama jako člověk, jako lidská bytost. A má takovou tvář, jakou tvář mají její členové. Tak se živá voda každé politické strany a všech jejích idejí a činů skrývá v individuálním postoji a motivaci jejích členů.

Jaký je tedy náhled, základní postoj ODS? Jaké principy hájí, o čí zájmy pečuje? Jak se vymezuje vůči světu a lidem, straníkům a i všem ostatním?  Činí tak dostatečně čitelně, rozhodně a přesvědčivě?   

Nemohu mluvit za druhé a není mým záměrem citovat ze Stanov ODS. Pokusím se pouze přiblížit své postoje - jakožto postoje a názory jedné členky politické strany, členky ODS. S nadějí, že mé názory budou ostatními členy přijaty vlídně a s plnou vážností, s plným respektem. S nadějí, že mohu ODS důvěřovat jako příteli, o kterého se mohu opřít, jako bytosti velkorysé a moudré, čestné a statečné, zároveň však skromné a trpělivé, která je schopná sebereflexe a nápravy.     

Jaké principy, kterými se mohu podílet na podobě ODS, jsou tedy pro mě důležité?    

Úcta ke svobodě a rovnoprávnosti své vlastní i druhého, tj. úcta a respekt ke každému člověku a k jeho životu stejně jako k životu a postoji vlastnímu. Péče o demokratické zásady, o nastolení pravidel, tj. práv a povinností, a jejich v co největší možné míře spravedlivé dodržování. Starost o životní prostředí, o jeho udržitelnost. Úcta k vědění, péče o kolektivní paměť a o kulturní odkaz. Úcta k dobré vůli, samostatnosti a osobní zodpovědnosti. Pozornost, nezištnost, skromnost. Solidarita s úzkostí a ohrožením druhého člověka.

Odkrývá se zde nekonečný prostor k diskusi. Není důležité, zda k principům dojdeme od jednotlivostí, od naší vlastní zkušenosti, nebo je odvodíme z určitého ideologického kontextu. Zdrojem budiž život nás všech, s radostmi i bolestmi.

Žádná politická strana, má-li být živým společenstvím, se bez určitých zásad neobejde. A neobejde se bez nich ani řešení nepřeberné řady bolestivých témat kolem nás. Témat, která nebudou odkládána, vytěsňována, odmítána. Hledejme jejich zdroj, hledejme jejich příčinu. Často za nimi stojí jeden jediný bezzásadový, nemorální člověk. Člověk bez dobrých úmyslů, bezohledný, sobecký. Člověk hloupý. Zbabělý. Jeho poznáním boj pouze začíná a málokdy končí. Chtěla jsem jen říct, že demoralizace společnosti je problémem nás všech. A všichni jsme povinni pomáhat těm, kteří činí dobro.

Děkuji.

Zuzana Krýzlová

Zuzana Krýzlová

členka MS ODS Klamovka
kandidátka ODS pro volby do MČ Praha 5

Více o autorovi