22. prosince 2014

Daňové zákony na konci roku? To je jako by ředitel školy začal malovat 25. 8.

Projev 1. místopředsedy senátorského klubu a místopředsedy ODS Miloše Vystrčila na 23. schůzi Poslanecké sněmovny.

 
Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, ctěné poslankyně a poslanci,
 
Senát Parlamentu České republiky projednával novelu zákona o DPH pečlivě a shledal v té novele více nedostatků, než jsou obsaženy v těch pozměňovacích návrzích, které vám dneska předkládám. Proto, abychom nějakým způsobem umožnili projednání zákona ve Sněmovně, tak jsme se nakonec omezili na předložení dvou pozměňovacích návrhů. Ten první, jak tady už bylo řečeno, se týká skokové změny stavebních pozemků díky tomu, že stavební pozemky od 1. 1. 2015, pokud byste nepřijali pozměňovací návrh, by v některých případech byly skokově zatíženě 21procentní sazbou DPH a tím by se zdražily jak pro investory, tak zejména pro klienty. My se domníváme, že pokud má být pravdou to, že tato vláda a i zákonodárný sbor chtějí podporovat investice a rozvoj České republiky, tak není možné připravovat investorům a jejich klientům takové podmínky, že najednou neuděláme nic jiného, než že jim zdražíme stavební pozemky, aniž by na to byli jakkoliv dopředu upozorněni.
 
Další věc, která se ještě v zákoně, který jsme obdrželi z Poslanecké sněmovny a vlastně od Ministerstva financí, vyskytuje, je, že vůbec není jasné, který pozemek bude či nebude stavebním, protože v zákoně se také vyskytuje formulace, že stavebním pozemkem se stane pozemek, kterého se dotkne správní úkon. A nikdo přesně nedefinuje, co je to správní úkon. A Komora daňových poradců s tím má docela velký problém, zda to je pouze akt, který provádí stavební úřad, anebo zda to je třeba i rozhodnutí zastupitelstva o změně územního plánu nebo schválení strategie rozvoje apod. Z těchto důvodů jsme nakonec navrhli v našem pozměňovacím návrhu číslo 1, aby došlo k odkladu toho zdražení stavebních pozemků, respektive zatížení sazbou DPH o rok a aby § 56 a s ním související § 56a vešly v platnost až od 1. 1. 2016. Pokud tento pozměňovací návrh bude schválený v Poslanecké sněmovně, tak tím pomůžeme našim investorům a klientům.
 
Druhý pozměňovací návrh se týká kontrolních hlášení. Tady, a souhlasí to i s nálezy Finančního ředitelství a Finanční správy, se ukazuje, že je nesmyslné zatížit měsíčním kontrolním hlášením podnikající fyzické osoby, které vykazují DPH kvartálně, a proto vás pozměňovacím návrhem žádáme, abyste tyto fyzické podnikající osoby, které kvartálně vykazují DPH, osvobodili od měsíčního zasílání kontrolních hlášení a aby tato kontrolní hlášení také mohla být těmito fyzickými osobami zasílána kvartálně. Pro vaši informaci: týká se to 231 tisíc, 231 tisíc drobných podnikatelů a živnostníků. Takže to je ve stručnosti obsah dvou pozměňovacích návrhů, které vám předkládáme.
 
Na závěr upozorňuji, že například naše pozměňovací návrhy neřeší problémy, které mohou vzniknout se zdražením sociálních bytů, neřešíme i další věci, další nedostatky, které se v tom zákoně vyskytují, ale to nebylo v našich silách, neboť jsme na projednání zákona měli necelých 30 dní. A obecně si dovoluji říci, že Senát velmi negativně vnímá to, pokud daňové zákony jsou zasílány do Senátu na konci kalendářního roku. Je to obdobné, jako kdyby například ředitel školy začal malovat ve škole 25. srpna.
 
Děkuji za pozornost.
RNDr. Miloš Vystrčil

místopředseda strany
1. místopředseda senátorského klubu
krajský zastupitel
zastupitel města
předseda regionálního sdružení
místopředseda oblastního sdružení