23. září 2018

ODS a nestraníci Jaroměř

volební program do zastupitelstva města Jaroměře 2018

1. Digitalizace správy města

V době, kdy má většina lidí chytré telefony, tablety a přístup k PC, tak město s lidmi komunikuje v papírové podobě. Zavedeme digitální portál občana, kde vše potřebné půjde zajistit přes telefon, tablet či webové rozhraní - pomocí aplikace: sjednání schůzky, podání žádosti, průběh vyřizování, přístup k informacím o hospodaření města, řešení životních situací, řešení oprav ve městě a jejich upozornění.

 

2. Jaroměř

Vybudujeme zastřešené autobusové zastávky. Zajistíme vybudování multimodálního uzlu u jaroměřského nádraží. Vyřídíme reklamaci lokality Na Valech. Nebudeme vybírat nájemné za předzahrádky na jaroměřském náměstí, umožníme vznik předzahrádek na jaroměřském náměstí tak, že posuneme dopravu dále do středu náměstí. Umožníme obchodníkům vystavovat zboží na chodnících bezplatně.

3. Josefov

Konečně vybudujeme krytou autobusovou zastávku v Josefově. Budeme podporovat josefovské spolky - Ravelin XIV. , Umělecká kolonie Bastion IV atd. Umožníme jim fungovat v kulturním prostředí a podpoříme další podobné aktivity v rámci revitalizace Josefova.

 

4. Jezbiny, Semonice, Starý Ples

Vybudujeme další chodníky pro bezpečný provoz chodců. Vybudujeme cyklostezky pro propojení těchto částí s centrem Jaroměře a Josefova. Začneme připravovat obchvat Josefova, Jezbin a Semonic - jižní obchvat na Opočno.

 

5. Doprava

Dálnice vznikne do 2 let, zmodernizujeme ulici Hradeckou, Husovu, Na Valech, Náchodskou. Provedeme kontrolu mostů - zvláště v Josefově, kde jsou mosty přetíženy nákladní dopravou do Opočna, v případě potřeby omezíme nosnost mostů. Zprůjezdníme Jaroměř pro cyklisty - nové cyklostezky, cyklopruhy, takto i propojíme Velichovky. Zvýšíme kapacity parkovacích stání v lokalitách 17. listopadu, Na Zavadilce a Na Ptákách.

 

6. Bezpečnost

Zajistíme širší služby Městské policie - cyklohlídky, pěší hlídky. Zajistíme nové ostrůvky na přechodech pro bezpečnější přecházení chodců. Zvýšíme dohled nad úklidem psích exkrementů, zintezivníme úklid na dětských hřištích.

 

7. Školství, sport, ekologie

Budeme podporovat celoživotní vzdělávání ve formě výhody v nájmech městských prostor. Stejně pomůžeme zájmovým spolkům. Podpoříme spolky, které se věnují sportu, mládeži a aktivitám. Umožníme rozšířit aktivity v Ptačím parku v Josefově - divocí koně.

 

8. Kultura

Zvýšíme podporu úspěšných divadelních spolků. Kulturně propojíme Jaroměř s Velichovkami tak, aby lázeňští hosté více využívali kulturních akcí v našem městě - divadlo, Umělecká kolonie ...

 

DIGITALIZACE SPRÁVY MĚSTA - vytvoříme aplikaci pro občany Města Jaroměř

 

- vytvoříme aplikaci pro občany Města Jaroměř - aplikace bude pro mobilní telefony, tablety a pro webové rozhraní , každý občan si ji bude moci stáhnout či se k ní připojit a pomocí ní bude informován o dění ve městě, bude moci zadávat požadavky městu a jeho organizacím, bude moci vznášet požadavky a žádosti na město a bude moci sledovat, jak je jeho požadavek zpracován a vyřízen

 

- sjednání schůzky na úřadě přes aplikaci - aplikace ukáže termíny, kdy je možné na Městském úřadě sjednat schůzku v záležitosti, kterou potřebujete vyřešit, budete mít rezervovaný přesný termín a budete vědět, ke kterému úředníkovi a do kterých dveří jdete

 

- podání žádosti přes aplikaci - aplikace umožní podat žádost na formuláři či volně pro danou životní situaci

 

- sledování žádosti přes aplikaci - aplikace Vám umožní sledovat průběh Vaší žádosti, kdo ji má na starosti, jak je zpracovávána a kdy bude vyřízena, případně umožní sledovat další termíny, úředník bude moci přes aplikaci s Vámi komunikovat pro urychlení vyřízení

 

- přístup k informacím o městě - přes aplikaci bude možné sledovat aktuální dění ve městě, pořádané a podporované akce, plán oprav, plán údržby, možnost sledovat průběh zastupitelstva, možnost nahlédnout do městského rozpočtu a na transparentní účet města

 

- upozornění na mimořádné situace - aplikace Vás bude varovat v okamžiku vzniku mimořádných situací pro urychlení informovanosti, provázanost na Městskou polici pro přivolání pomoci a provázanost s dalšími složkami integrovaného záchranného systému

 

- integrace aplikace pro městské organizace - aplikace umožní hlásit požadavky na Technické služby - poškozené dětské hřiště, propadlý chodník, vysypaný či přeplněný koš, nepořádek na hřišti či v parku, aplikace bude propojena na MěVAK, kam bude možné hlásit havárie a případně samoodečty vodoměrů

 

 

 

JAROMĚŘ – program péče o město

 

- autobusové zastávky - v Jaroměři je několik autobusových zastávek, převážně z minulého století, jsou otevřené, případně bez zastřešení, obnovíme a vybudujeme tyto zastávky tak, aby na cestující nepršelo a byli chráněni před větrem

 

- multimodální uzel u nádraží - v návaznosti na plán rekonstrukce železniční stanice a autobusového nádraží navážeme na tyto stavby cyklostezkami a chodníky tak, aby byla zajištěna bezpečnost cestujících

 

- lokalita Na Valech - výstavby lokality Na Valech je jistě dobrým počinem, ale je třeba ji dotáhnout z hlediska dokončení, v rámci volných ploch vyhlásíme soutěž o dostavbu této lokality, kde budou byty a drobné služby

 

- jaroměřské náměstí - náměstí je třeba urychleně opravit, posuneme dopravu tak, aby mohly před domy vzniknout předzahrádky, za předzahrádky nebudeme vybírat nájemné za zábor veřejných ploch, obchodům umožníme vystavovat na chodnících zboží

 

- cyklistika - Jaroměře je napojena na důležitou Labskou cyklostezku, ale cyklodoprava po městě není zajištěna, propojíme nádraží se školami a náměstími, propojíme městská centra

 

- chodci - tak jako cyklistika není dořešena ani pěší doprava, zajistíme bezpečnou cestu mezi nádražím a školami

 

- územní plánování, urbanismus, architektura - po dokončení dálnice D11 bude do Prahy hodina cesty, Jaroměř není na tuto situaci připravena, je třeba humanizovat stávající průtah městem, Jaroměř nemá v současné době volné rozvojové plochy, ty je možné vytvořit v lokalitě Pod Prachárnami, vystavět nové bydlení a místa k rekreaci, které přivedou do města nové občany

 

 

 

JOSEFOV

 

- vybudování autobusové zastávky - dlouhodobě je slibována autobusová zastávka, vybudujeme konečně autobusovou zastávku

 

- podpora Josefovských spolků - spolky v Josefově dělají skvělé věci pro Josefov a Jaroměř, budeme i nadále podporovat spolky Ravelin XIV, Uměleckou kolonii Bastion IV. a další spolky, v rámci těchto aktivit zajistíme propagaci jejich práce v rámci Josefova a Jaroměře, ale i do dalších měst

 

- sanatorium pro raněné vojáky, policisty, hasiče a záchranáře - při návštěvě premiéra byl představen projekt Milana Libicha a vznik sanatoria pro raněné vojáky, policisty, hasiče a další záchranáře, město umožní vznik tohoto sanatoria v objektech vlastněných městem tj. bývalá vojenská nemocnice, dále město bude koordinovat legislativní proces povolování na Městském úřadě

 

- zpřístupnění bytového fondu Josefova - v Josefově jsou volné velké bytové kapacity, nabídneme tyto byty pro zaměstnance průmyslových firem působících na Jaroměřsku, za předpokladu, že budou investovat do těchto nemovitostí vedoucích k jejich opravě

 

- josefovské louky - záměr Josefovským luk je skvělý, ptačí park je unikátem a nyní v kombinaci s divokým koněmi získává další rozměr, umožní vznik dalších enivromentálních aktivit v této lokalitě

 

- naučná stezka okolo celého Josefova - vytvoříme naučnou stezku okolo celého Josefova, která poslouží nejen ke vzdělávání, ale i k příjemnému trávení volného času v našem městě

 

- chodník k Vojenskému hřbitovu - tento hřbitov je chráněn jako nemovitá Kulturní památka České republiky, ale pěší návštěvníci se k ní těžko dostávají, podpoříme vznik chodníku k tomuto místu

 

 

 

JEZBINY, SEMONICE A STARÝ PLES

 

- chodníky - v městských částech chybí chodníky, aby se děti bezpečně dostaly do školy po chodníku

 

- cyklodoprava - vybudujeme cyklopruhy tak, aby bylo možné bezpečně využívat cyklodopravu do centra Jaroměře a Josefova, tyto cyklopruhy a cyklostezky připojíme ke školám a náměstím

 

- zklidnění dopravy na vjezdu do města - při vjezdu do městských částí velmi často není dodržována rychlost, vytvoříme ostrůvky zklidňující dopravu (zúžení pruhu), případně semafory reagující na vyšší než povolenou rychlost

 

- jižní obchvat Jaroměře a Josefova - dálnice D11 bude do dvou let zprovozněna, je třeba připravit stavbu jižního obchvatu Jaroměře a Josefova, jako město zajistíme, aby průběh správního řízení byl v co nejkratších lhůtách, pomůžeme při výkupu pozemků díky místní znalosti, vůči občanům zajistíme, aby byly dodrženy hlukové limity a také pohlídáme, že bude vybudována dostatečná izolační zeleň, která nepropustí hluk od projíždějících aut a také nepropustí světlo od reflektorů

 

- rozvoj městských částí - jde nám o to, aby se všem obyvatelům našeho města žilo spokojeně na místě, ke kterému mají vztah. Podpoříme aktivity (kulturní, sportovní...) v okrajových částech našeho města, aby tamní obyvatelé nepociťovali výrazný rozdíl mezi centrem a jejich bydlištěm

 

DOPRAVA - do dvou let bude zprovozněna na Jaroměřsku dálnice D11, ta odvede hlavní tranzitní dopravu mimo město, bude tedy třeba vyřešit stav poté

 

- rehabilitace ulic Hradecká, Husova, Na Valech a Náchodská - tyto ulice nyní slouží jako průtah městem a také jako páteřní trasa Praha - Warszawa, dálnice tuto dopravu odvede mimo město, poté je třeba tyto ulice rehabilitovat a vrátit do nich život tak, aby mohly sloužit jako městské bulváry, budeme po vlastníkovi této komunikace vyžadovat, aby silnice měla městský charakter s podélným parkováním, které umožní vznik obchůdků při silnici, budeme vyžadovat navrácení zeleně na tyto ulice

 

- kontrola mostů přes Labe a Metuji v Josefově - silnice Jaroměř - Josefov slouží jako průtah pro nákladní dopravu do Českého Meziříčí a dále do zóny Kvasiny, provedeme kontrolu mostů z hlediska únosnosti a v případě potřeby omezíme nosnost mostů pro nákladní dopravu tak, jak to bylo provedeno ve Smiřicích, tím dokážeme regulovat tranzitní nákladní dopravu do doby vzniku jižního obchvatu

 

- oprava kopce "Šoubrák" v Josefově - za poslední dva roky se zhoršil stav silnice na průtahu Josefovem v kopci "Šoubrák", zajistíme opravu této části, případně omezíme nosnost vozidel projíždějících tímto místem

 

- severní obchvat - budeme důsledně trvat na dokončení severního obchvatu při dokončení dálnice D11, bez tohoto se nezbavíme těžké tranzitní dopravy, po dokončení dálnice D11 omezíme vjezd těžké tranzitní dopravy do města

 

- jižní obchvat - dálnice D11 bude do dvou let zprovozněna, je třeba připravit stavbu jižního obchvatu Jaroměře a Josefova, jako město zajistíme, aby průběh správního řízení byl v co nejkratších lhůtách, pomůžeme při výkupu pozemků díky místní znalosti, vůči občanům zajistíme, aby byly dodrženy hlukové limity a také pohlídáme, že bude vybudována dostatečná izolační zeleň, která nepropustí hluk od projíždějících aut a také nepropustí světlo od reflektorů

 

- pěší doprava a cyklodoprava - Jaroměře je napojena na důležitou Labskou cyklostezku, ale cyklodoprava po městě není zajištěna, propojíme nádraží se školami a náměstími, propojíme městská centra s okrajovými částmi, aby se děti mohly dostat bezpečně do škol

 

 

 

BEZPEČNOST

 

  • Městská policie - rozšíříme služby Městské policie, zavedeme cyklohlídky, zavedeme pěší hlídky

 

- zklidnění dopravy na vjezdu do města - při vjezdu do města jak ze silnic III. třídy tak i vyšších velmi často není dodržována rychlost, vytvoříme ostrůvky zklidňující dopravu (zúžení pruhu), případně semafory reagující na vyšší než povolenou rychlost - preferujeme PREVENCI nikoliv REPRESI

 

- chodníky - v městských částech chybí chodníky, aby se děti bezpečně dostaly do školy po chodníku

 

- cyklodoprava - vybudujeme cyklopruhy tak, aby bylo možné bezpečně využívat cyklodopravu do centra Jaroměře a Josefova, tyto cyklopruhy a cyklostezky připojíme ke školám a náměstím

 

- parkování P+R - u multimodálního uzlu bude vybudováno parkoviště P+R

 

 

 

ŠKOLSTVÍ A EKOLOGIE

 

- celoživotní vzdělávání - budeme podporovat celoživotní vzdělávání ve formě výhody v nájmech městských prostor

 

- základní školství - budeme motivovat ředitele škol k tomu, aby do svého týmu vybírali zkušené učitele, kteří zajistí kvalitní výuku na našich základních školách

 

- umělecké vzdělávání - ZUŠ F. A. Šporka má v našem městě dlouholetou tradici. Budeme i nadále podporovat jeho fungování a aktivity

 

- volnočasové aktivity a zájmové vzdělávání - jsme si vědomi toho, že děti a mladí potřebují trávit efektivně svůj volný čas, proto i nadále budeme podporovat aktivity DDM KLÍČ

 

- obnova zeleně ve městě - stromy a ostatní zeleň má ve městě estetický a hygienický význam, rozšíříme proto aleje podél rušných cest

 

- péče o zeleň na kruhových objezdech města - naším městem každodenně projíždí značné množství aut a skvělou vizitkou města mohou být také upravené a oku lahodící kruhové objezdy, vhodně osázené zelení, v Jaroměři je sice zatím určitý pokus u Lidlu a u Tesca, proto dotáhneme osázení těchto objezdů

 

- Ptačí park v Josefově - divocí koně - umožníme rozšíření aktivit v tomto parku a přilákáme tak další návštěvníky do našeho města

 

 

 

KULTURA A SPORT

 

- divadelní spolky - Jaroměř má mnoho úspěšných divadelních spolků, chceme tyto aktivity podporovat a dát spolkům další příležitosti

 

- kulturní propojení Jaroměře a Velichovek - zvýšíme možnosti propojení kulturního vyžití lázeňských hostů Velichovek v Jaroměři, tím podpoříme sekundární služby pro lázeňské hosty, divadelní představení, výstavy ve Wenkeho domě, aktivity v Ravelinu XIV a Bastionu I., napojení na Uměleckou kolonii Bastion IV, napojení na projekt Josefovských luk

 

- Umělecká kolonie Bastion IV - projekt umělecké kolonie Bastion IV je skvělý, umožníme další rozšíření aktivit tohoto spolku, umožníme jim výstavy i v rámci městských parků a náměstí

 

- sportovní kluby - Jaroměř a Josefov má mnoho úspěšných sportovních spolků, i nadále je budeme podporovat

 

- sportovní akce - V Jaroměři a v Josefově probíhají regionálně významné sportovní akce, umožníme rozšíření těchto akcí, navýšení jejich počtu, nabídneme jim služby spojené s jejich pořádáním, tyto akce zvyšují renomé města a přivádějí návštěvníky

 

- spolky dobrovolných hasičů - Jaroměř má několik spolků dobrovolných hasičů, i nadále budeme tyto aktivity rozvíjet a zlepšíme materiální základnu těchto spolků