Ing. Barbara Vítková (*26. 03. 1972)
20. srpna 2018

Ing. Barbara Vítková (*26. 03. 1972)

Zdravím Vás, milí Chrastaváci!!! V úvodu mého příspěvku si dovolím uvést jeden citát od
„guru“ v oblasti mezilidských vztahů a komunikace Dale Carnegieho, který je mému
osobnímu a osbnostnímu profilu velice blízký a může Vám, kdo mne neznáte, trochu
napovědět, jaký jsem „tam uvnitř“ člověk:
„ Nejdál dojde zpravidla ten, kdo je ochoten vzít za práci a nebojí se zdravě riskovat. Lidé,
kteří se plaví životem na lodi se jménem „Jistota“, se nikdy nedostanou daleko od pobřeží.“
V Chrastavě žiji od mých 15-ti let, ale od malička jsem do Chrastavy jezdila s mými rodiči a
sestrou k babičce a dědovi. Kořeny naší rodiny jsou spjaty s tímto místem, a jsem za to moc
ráda, že babička a děda Tomáškovi patřili k těm, kdo po 2. světové válce byli tak odvážní, že
bez jakéhokoli zázemí přišli sem do příhraničí po odsunu Němců a podíleli se na obnově
našeho hospodářství. Poctivou, velice tvrdou prací přispěli k rozkvětu a budování válkou
zničeného města. Ono se to slovy popsat tak úplně nedá, ale vztah k místu, kde žiju, je
umocňován právě tím, co vše zde (i nemilého v době po únorových událostech v roce 1948)
moje rodina od roku 1946 zažila.

Snažím se žít velice spořádaným životem, jsem šťastně vdaná od r. 1994 a s manželem
Jaroslavem vychováváme tři děti (Karolínka 21 let, Daník 19 let, Adrianka 10 let). Děti a
dobré rodinné klima je naše priorita, proto si uspořádáváme pracovní život takovým
způsobem, abychom mohli dětem dát maximum toho, co můžeme a chceme – tzn. náš čas a
lásku, péči a podporu v tom, v čem mají nadání a zájem o určitou oblast svého rozvoje.

První fáze mého profesního života je spojena s bankovním sektorem. Rok 2001 je mým
životním milníkem, neboť jsem opustila přehledný svět interního auditu, úvěrových obchodů
a čísel, a chtěla jsem využít svého potenciálu v oblasti manažerských dovedností a také mého
zdravého nadšení pomoci „dělat veřejnou správu“ čistou, průhlednou, logickou, a procesně
efektivně nastavenou s faktickým zapojením plánovacích procesů do řízení. Nejdříve mé
snažení probíhalo z pozice zaměstnance na Krajském úřadě Libereckého kraje. Mým
největším úspěchem bylo zřejmě vytvoření fungující platformy pro strategické plánování
Libereckého kraje. Tzv. PRLK tým funguje do dnešního dne, a v roce 2004 byl Liberecký
kraj díky tomuto zdařilému „internímu projektu“ uváděn jako příklad dobré praxe na Asociaci
krajů ČR, ve smyslu toho, jak správně uchopit strategické plánování. V roce 2006 jsem se
rozhodla jít cestou „nejistot“, ale s cílem vyššího efektu prosadit „správné věci v oblasti řízení
v institucích veřejné správy“, a proto jsem započala svou podnikatelskou činnost. Dnes jsem
jednatelkou a ředitelkou společnosti EFFEM BV, s.r.o. (se sídlem u nás v Chrastavě) a
spolupracuji s městy a obcemi, či příspěvkovými organizacemi (především s organizacemi
formálního i neformálního vzdělávání). Po tři roky jsem také spolupracovala s Ministerstvem
pro místní rozvoj v rámci procesu implementace integrovaných nástrojů místních akčních
skupin v ČR (jsou to strategické dokumenty, na základě kterých mají určité územní celky
možnost čerpat v tomto programovém období 2014 – 2020 dotační prostředky a financovat
tak své smysluplné projekty, např. Chrastava je zapojena do MAS Podještědí). Mnoho z mých
aktivit je spojeno s přípravou , realizací a koordinací projektů přeshraniční spolupráce ČR a
Polska, a to jak projektů, které jsou založeny na „setkávacích aktivitách“ (jedná se o projekty
zaměřené na život a tradice, kulturu a spolkový, sportovní či společenský život obcí a měst
Euroregionu Nisa, kde cílovou skupinou jsou mládež, žáci, děti základních škol, mateřských
škol, dobrovolní hasiči, senioři, ale i úředníci za účelem předávání dobré praxe), anebo
projekty „investičního charakteru“, kdy se mimojiné snažím společně s mými klienty, aby
byla naše příhraniční oblast atraktivnější z hlediska cestovního ruchu.

Mé zapojení do komunálních voleb 2018 má prosté opodstatnění. Domnívám se, že jsem
člověk, který má co nabídnout jak z hlediska odborné profilace, tak čistě z té lidské stránky.
Úspěšná a kvalitní, pro veřejnost přínosná práce samosprávného činitele má dle mého názoru
několik determinantů, z nichž podstatnými jsou: 1. odborná kompetence, 2.orientace v
legislativě, 3. schopnost efektivně pracovat s aktuálními a ověřenými informacemi, 4. empatie
a zájem o spoluobčany – proaktivní komunikace s lidmi, 5. slušnost a zachování si zdravého
úsudku za jakékoli situace.
Nejsem politicky angažovaná. Jsem ovšem pravicově nastavený člověk, a myšlenkově a
názorově blízko mám k ODS, kterou již po třetí podporuji v rámci komunálních voleb u nás
v Chrastavě. Blízko mám názorově také k politickému uskupení Starostové pro Liberecký kraj,
a proto nebudu vyvíjet žádné aktivity, které by znamenaly agresivně směřovanou kampaň
proti tomuto hnutí. Každý, kdo má právo v naší zemi/ našem městě přistoupit k volební urně,
je dospělý člověk, a měl by být dostatečně kompetentní k tomu, aby vyjádřil svou podporu dle
svého nejlepšího vědomí a svědomí ve víře, že jeho hlas pomůže takovému
kandidátovi/kandidátům, kteří jsou připraveni skutečně schopně pracovat pro rozvoj města
Chrastavy ve všech jeho ohledech.
Volební program ODS je k dispozici jako samostatný dokument. Já sama mám ambici, pokud
by volební skore mohlo být přívětivé, být členkou rady města a zapojit se do veřejného života
v těchto oblastech:

- Průběžná analýza stavu veřejných prostředků, se kterými město Chrastava hospodaří –
udržování ekonomicky zdravé rozpočtové politiky města Chrastavy;
- Podpora participativních procesů zaměřených na strategický rozvoj a územní
plánování města, řízení strategických projektů města (prezentace rozvojové politiky
města, průběžné informování v rámci životního cyklu projektů - především
investičních strategických projektech města, účasti na případových studiích dobré
praxe, či účinných školeních veřejnosti v oblasti participace a plánování rozvoje města,
dotační politice a rozpočtových možnostech města);
- Větší zapojení zástupců města, zastupitelů i obyvatel města Chrastavy do
rozhodovacích procesů v rámci Libereckého kraje, tj. zapojení do tematických
pracovních skupin vytvářených v oblasti plánování regionálního rozvoje území,
dotační politiky;
- Podpora opatření směřujících na účinnější využívání dotačních titulů (regionálních,
národních, EU a dalších mechanismů mimo prostředků EU a nadačních fondů, atd.) –
osvěta a projektové poradenství ve směru k obyvatelům, firmám a NNO se sídlem neb
působících v Chrastavě;
- Podnícení účinnější komunikace a koncepčních aktivit s místními částmi Chrastavy;
- Podporovat opatření směřující do rozvoje volnočasových aktivit;
- Prodloužení provozu školní družiny i mateřských škol do 17 hod (pro sladění
pracovního a rodinného života);
- Vytvoření klubovny pro starší děti (základní školou povinné), které již nemohou
s ohledem na věkovou hranici navštěvovat školní družinu;

- Více rozvíjet partnerské aktivity školských subjektů se stávajícími partnerskými městy
(efektivně využívat dotačních titulů na podporu smysluplných přeshraničních
projektů);
- Na základě ankety zorganizované v ZŠ vyhledat partnerskou základní školu v rámci
zemí Evropského kontinentu, se kterou bude možné navázat spolupráci za účelem
„výměn do rodin“ zahraničního partnera, školy v přírodě a rozvoje jazykové
kompetence;
- Podpora aktivit týkajících se environmentální výchovy (pro školy - MŠ, ZŠ, NNO,
občany města, atd.) včetně pořízení vzdělávacích materiálů a pomůcek s
environmentální tématikou (podpora – údržba stávajících a vznik nových naučných
stezek s tématem životní prostředí);
- Poskytování informací a poradenství při využívání dotačních titulů v oblasti lokálního
čištění odpadních vod, obnovitelných zdrojů a úspory energie a nakládání s odpady;
- Zřizování environmentálních vzdělávacích přírodních parků a jejich zapojení do
systému školního vzdělávacího procesu a veřejných volnočasových aktivit (podpora
pobytu v přírodě a budování kladného vztahu a silného pouta ke krajině);

Pokud získám mandát zastupovat obyvatele Chrastavy jako samosprávný činitel, a pokud
koaliční situace umožní, abych mohla být členem rady města, potom vyvinu mnoho úsilí
k tomu, abych svůj závazek v podobě výčtu aktivit výše uvedených během čtyř let splnila tak,
aby jste Vy i já byli spokojení s mou prací příspívající k rozvoji kvality života u nás v
Chrastavě.
Profilace – vzdělání, dovednosti, jazyková vybavenost:
Vzdělání:
 Univerzita J.E. Purkyně Ústí nad Labem - obor ekonomie a management financí
 VŠE Praha - obor ekonomie a management podniku - vedlejší specializace management
kvality
Jazyková vybavenost a další znalosti a schopnosti:
 Český jazyk
 Polský jazyk (tlumočnická a překladatelská činnost - aktivní)
 Ruský jazyk (maturitní zkouška – stupeň „výborný“)
 Anglický jazyk (středně pokročile)
 Německý jazyk (mírně pokročile)
Řidičský průkaz – skupina B (od 04. 01. 1993), aktivní řidička
Uživatelská znalost a obsluha PC Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint,
Microsoft Access, Microsoft Outlook
Držitelka certifikátu Interního auditora pro systém managementu kvality dle specifikace
norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 19011:2003
Držitelka certifikátu Interního auditora dle specifikace norem ČSN EN ISO 9001:2009,
ČSN EN ISO 19011:2012 a ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN EN ISO 18001:2008


V Chrastavě dne 17. 08. 2018
Barbara Vítková