ODS 2011: Dvacet programových priorit
22. října 2011

ODS 2011: Dvacet programových priorit

Zdravé veřejné finance, jednoduché a nízké daně, adresný sociální systém nebo stop zneužívání sociálních dávek. To jsou jen některé z 20 programových priorit, které v současnosti občanští demokraté prosazují.

1. OBRANA DEMOKRACIE A SVOBODY

Národ, který se neumí poučit ze své minulosti, může být odsouzen k tomu, aby si ji prožil znovu. Lidská paměť bývá někdy krátká. Vítězství svobody a demokracie v roce 1989 nebylo zadarmo. Nebudeme-li mít vůli svobodu a demokracii bránit, můžeme je znovu ztratit. Občanská demokratická strana vždy nejrazantněji ze všech politických stran hájila co nejdůslednější vyrovnání s minulostí a chce v tom pokračovat. Zůstává hlavní hrází nástupu nereformovaných komunistů k moci.

2. SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ JE NEDOTKNUTELNÉ

Soukromé vlastnictví je základním předpokladem pro fungování demokratického kapitalismu. Jedině ono stimuluje jednotlivce i celou společnost k ekonomické aktivitě a hospodářskému růstu. Každé odvolání na veřejný zájem a jeho přednost před zájmem soukromým musí být odůvodněno ochranou jiných soukromých zájmů, které se jen v dané věci nemohou bránit efektivně samostatně. Jinak má vždy právo na ochranu soukromí včetně ochrany vlastnictví přednost.

3. ANO SVOBODĚ VOLBY, NE POZITIVNÍ DISKRIMINACI

V pojetí ODS budou vždy lidská práva souborem svobod a práv jednotlivce uspořádat si život podle vlastních představ a hledat vlastní cestu ke štěstí. Svobodu volby rozhodovat individuálně o svém životě upřednostňujeme před státním dirigismem. Nepřipustíme, aby se otázky lidských práv měnily na požadavky menšin proti většinové společnosti, aby lidská práva byla zaměňována za nároky vůči ostatním. Nebudeme podporovat tzv. pozitivní diskriminaci, tedy umělé zvýhodňování menšin.

4. ŠTÍHLEJŠÍ A EFEKTIVNĚJŠÍ STÁT

Podle ODS má být stát levný a efektivní, jeho správa jednoduchá, předvídatelná a rychlá. Nadále ctíme posloupnost jednotlivec – rodina – obec – stát. Budeme usilovat o rušení všech kompetencí, které si může zajistit svobodná společnost sama bez zbytečných zásahů veřejné moci. Konkrétně sem patří slučování agend a institucí – tím i snižování počtu úřadů a úředníků. Řadu institucí a úřadů lze zrušit, sloučit nebo zprivatizovat, a tím zároveň uspořit značné náklady ve státní správě.

5. ZDRAVÉ VEŘEJNÉ FINANCE

Veřejný dluh je nepřítelem číslo jedna. Zdravé veřejné finance jsou jedním z hlavních stavebních kamenů stabilní ekonomiky. Střídmá rozpočtová politika státu je cestou, jak se vyhnout zásadním ekonomickým problémům, do kterých se dostává řada zemí eurozóny. Proto chceme postupně snižovat schodky veřejných rozpočtů až k vyrovnanému hospodaření. Jedním z klíčových instrumentů je pro ODS tzv. finanční ústava, tedy ústavní zákon o rozpočtové kázni a odpovědnosti, který je brzdou vůči rozhazovačné rozpočtové politice.

6. JEDNODUCHÉ A NÍZKÉ DANĚ

ODS prosazuje snižování celkového daňového zatížení. Podporujeme trend posilování nepřímých daní proti daním přímým. Rovná daň z příjmů fyzických osob je spravedlivá pro všechny a nediskriminuje vysoce kvalifikovanou pracovní sílu. Nízké daně z příjmů firem jsou trvalou ekonomickou pobídkou pro zahraniční firmy, aby zde umístily výrobu. Prioritou je pro nás zjednodušování daňového systému a zavedení jednotného inkasního místa, kdy bude možné na jednom místě jednou platbou na jednom formuláři platit všechny odvody.

7. PODPORA PODNIKÁNÍ

ODS je přesvědčena, že pouze svobodné trhy, jejichž základem jsou podniky, podnikatelé a jejich aktivity, jsou zásadním předpokladem pro zdravý a rychlý růst ekonomiky. Živnostníci nejsou chráněni jako zaměstnanci zákoníkem práce. Nemají placenou dovolenou, nemají jisté příjmy. Pro řadu lidí je živnostenské podnikání jedinou možností, jak si zajistit zaměstnání a poskytnout práci i ostatním. Budeme pokračovat v odstraňování bariér, které podnikání komplikují, a bránit všem pokusům zhoršovat situaci podnikatelů.

8. ADRESNÝ SOCIÁLNÍ SYSTÉM

Solidarita s potřebnými je tradiční konzervativní hodnota. Sociální cítění není výsadou pouze levice, která by si ráda tuto oblast před veřejností přivlastnila. My však rozlišujeme nezodpovědný populismus pod zástěrkou budování neúnosně nákladného „sociálního státu“ a skutečnou solidaritu zodpovědných. Prosazujeme adresný sociální systém, který pomáhá těm, kteří to skutečně potřebují. Důraz klademe především na pomoc sociálně znevýhodněným skupinám – zdravotně postiženým, starším spoluobčanům nebo rodičům s malými dětmi.

9. STOP ZNEUŽÍVÁNÍ SOCIÁLNÍCH DÁVEK

Sociální systém nesmí být zneužíván, protože pak je zneužívána i naše solidarita. Kdo si aktivně hledá práci, toho podpoříme. Kdo se neobejde bez pomoci státu, tomu pomůžeme. Ztížíme však život černým pasažérům parazitujícím na sociálním systému. Ti, kdo pobírají sociální dávky, si musí být vědomi, že vedle práv mají i povinnosti. ODS bude výplatu sociálních dávek ještě silněji vázat na aktivitu člověka a striktní dodržování pravidel. Ti, kdo se vědomě vyhýbají práci, zůstanou bez dávek.

10. PRUŽNÝ PRACOVNÍ TRH

Klíčem ke zvyšování zaměstnanosti je propojení pružnějšího pracovního trhu a motivujícího sociálního systému. Čím pružnější je pracovní trh, tím nižší je nezaměstnanost. Pracovní místa vytváří hlavně soukromý sektor. Proto chceme firmy motivovat k jejich nabízení a udržení změnami pracovního práva. Pracovní trh musí zvýhodňovat aktivitu a penalizovat pasivitu při hledání nového místa. Liberalizaci pracovního trhu a uvolnění podmínek pro podnikání preferujeme před nákladnými sociálně-inženýrskými plány na umělé zvyšování zaměstnanosti.

11. PODPORA RODIN S DĚTMI

Rodina je nejpřirozenějším prostředím pro hlubokou lidskou sounáležitost a solidaritu. ODS přenáší podporu rodin s dětmi do daňové oblasti. Kompenzujeme jim adresnější vyplácení sociálních dávek snížením daní, které jsou dnes u nás pro rodiny s dětmi nejnižší v Evropě. Chceme rozšířit svobodu volby při sladění péče o děti a práce. Proto podporujeme vznik nových prorodinných služeb, ať už se jedná o alternativní formy hlídání dětí, nebo podporu částečných pracovních úvazků.

12. FINANČNĚ UDRŽITELNÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM

Důchodová reforma je nevyhnutelná. Důvodem je demografický vývoj a zvyšování podílu starších lidí na celkové populaci. Čeští penzisté jsou v porovnání s vyspělým světem extrémně závislí na státním průběžném systému. Nezbytné je přizpůsobit tomuto vývoji postupné prodlužování věku odchodu do důchodu. Dále rozšiřujeme možnosti spořit si na stáří zavedením soukromého penzijního spoření. Cílem je zabránit kolapsu důchodového systému, který by byl v budoucnu beze změn neufinancovatelný, a nabídnout šanci zvýšit si příjmy ve stáří nejen pro mladší generace.

13. DOSTUPNÁ KVALITNÍ LÉKAŘSKÁ PÉČE

Cílem ODS ve zdravotnictví je umožnit ekonomicky únosný rozvoj kvalitních zdravotních služeb, které musí být zajištěny i sociálně slabým. Nikdy přitom neplatilo klišé, že zdravotnictví je zcela „bezplatné“. Sociálně citlivá spoluúčast pacientů na financování zdravotní péče přispívá ke zvýšení dostupnosti nejmodernější léčby vážných onemocnění a ke zkrácení čekacích dob na náročné zdravotní výkony. Chceme posílit práva pacienta, stanovit nárok na péči hrazenou ze systému zdravotního pojištění a umožnit mu mj. volbu při zajištění ekonomicky náročnějších variant léčby. Nedopustíme, aby zdravotní systém zadlužoval budoucí generace.

14. VZDĚLANÁ A KONKURENCESCHOPNÁ SPOLEČNOST

Chceme dosáhnout toho, aby Česká republika obstála v globální konkurenci, kde se stále více prosazují ekonomiky „třetího“ světa. Předpokladem je kvalitní školství, které by mělo být důležitým stavebním kamenem znalostní ekonomiky založené na odvětvích s vysokou přidanou hodnotou, kam chceme směřovat. Finanční spoluúčast studentů na vysokých školách musí doprovázet systém stipendií a půjček. Významným předpokladem zvyšování konkurenceschopnosti je podpora vědy, výzkumu a inovací tak, aby se v maximální možné míře uplatnily v praxi.

15. ZVÝŠENÍ VYMAHATELNOSTI PRÁVA

Palčivým a dlouhodobým problémem je posílení vlády práva a jeho vymahatelnosti. ODS prosazuje kroky, které v konečném důsledku vedou k zefektivnění a zkrácení délky soudního řízení. Dnešní právní systém obsahuje stovky zákonů, vyhlášek a nařízení, které překážejí našim životům. ODS preferuje méně zákazů a příkazů, které však budou jasně a bez výjimky vymáhány. Trvale prosazujeme minimalizaci zbytečných regulací.

16. BOJ PROTI KORUPCI

Boj proti korupci ODS staví na třech pilířích: prevenci, průhlednosti a postihu. Omezíme prostor pro korupci snižováním byrokracie, zprůhledněním výběrových řízení a snížením objemu dotací. Zadávání veřejných zakázek musí být transparentní, veškeré údaje o zakázkách musí být v maximální možné míře přístupné na internetu. Elektronickými aukcemi a větší konkurencí snížíme ceny zakázek. V rámci postihů jsme pro zpřísnění trestů za korupci a zvýšení odpovědnosti úředníků při správě majetku. Omezíme vliv prostředníků při nákupech vojenské techniky.

17. OBRANA PROTI BEZPEČNOSTNÍM HROZBÁM

Stát je povinen zajistit bezpečnost občanů. Nesmí svobodu člověka nadbytečně omezovat, ale stanovuje pravidla, která platí pro všechny. Změna přístupu bezpečnostních složek musí začít u nulové tolerance vůči drobné majetkové kriminalitě. Naše společnost přitom čelí různým formám extremismu: Třídní extremismus je stejně nebezpečný jako rasistický. Nacionalistické xenofobní bojůvky jsou pro společnost stejnou hrozbou jako obdivovatelé radikálních komunistických idejí. Při zajištění mezinárodní bezpečnosti je pro ODS klíčové plnit závazky v rámci NATO, především v boji proti terorismu v mezinárodních vojenských misích.

18. KONEC MULTIKULTURALISMU

ODS podporuje začleňování slušných imigrantů, kteří k nám přicházejí legálně pracovat, nikoli jen čerpat sociální dávky. Tato imigrace však musí být řízená a nesmí přerůst v sociální konflikty. Ti, kdo pracují nelegálně a nectí zákony, musí být ze země vyhoštěni. Jsme přesvědčeni, že uplatňování imigrační politiky je výsostným právem jednotlivých národních vlád a snahy o její evropskou unifikaci jsou nepřijatelné. Multikulturalismus považujeme v této souvislosti za mrtvý koncept. Imigranti se musí integrovat a respektovat demokratické a kulturní hodnoty naší společnosti.

19. NÁRODNÍ ZÁJMY V EVROPSKÉ UNII

Národní stát se podle ODS osvědčil jako dobrý nástroj pro svobodný rozvoj národní identity. Pouze takový stát je prostředkem k prosazování zahraničněpolitických zájmů českých občanů: pokračující transatlantické spolupráci, evropské integraci na bázi volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu. ODS bude vždy odmítat federalizaci EU, odebírající další národní kompetence, a vznik evropského superstátu. Případné přijetí eura není na pořadu dne a bude pro Českou republiku aktuální tehdy, pokud výhody pro české občany a firmy převáží nad nevýhodami.

20. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ JAKO PROSTOR PRO ŽIVOT

Životní prostředí vnímáme jako prostor pro život. Chceme jít cestou energetických úspor a ekologicky šetrných technologií výroby. Mezi ekologicky čisté výroby řadíme i jadernou energii. Naším tématem není diskuse o tzv. „globálním oteplování“. Nemůžeme s poukázáním na údajné klimatické změny činit taková opatření v ekonomice, která ji znevýhodní a prodraží, což by se projevilo především v peněženkách spotřebitelů. V rámci ochrany životního prostředí musíme dělat pouze to, co je rozumné, uměřené a ekonomicky únosné pro občany.