18. září 2014

Interpelace na premiéra ve věci realizace dálnice D3 jako obchvatu města České Budějovice

Ústní interpelace poslance Jana Zahradníka na premiéra Bohuslava Sobotku ve věci realizace dálnice D3 jako obchvatu města České Budějovice.

 
Jan Zahradník: 
 
Vážený pane premiére, já se na vás obracím jako na předsedu vlády, který je zodpovědný za své ministry, tedy i za ministra dopravy pana Prachaře, který tady dnes není. Můj dotaz směřuje k problematice dálnice D3, a to konkrétně k jejímu úseku Úsilné-Hodějovice, což je vlastně obchvat města České Budějovice. Tento problém se vleče již řadu let. Od podpisu memoranda obcí dotčených výstavbou v roce 2007 se v jednání o počtu sjezdů a mimoúrovňových křižovatek a o rozsahu zahloubení trasy, která je dána jednoznačně a má územní rozhodnutí, prakticky nepokročilo.
 
Rada města České Budějovice přijala 20. srpna letošního roku usnesení, které bylo zasláno panu ministru Prachařovi, v němž vyjádřila velké znepokojení nad aktivitami směřujícími buď k ponížení dálnice na silnici nižší třídy, nebo na změnu trasy - v tomto případě ovšem, kdyby se měla měnit trasa, by se jednalo o odložení stavby řádově o desítky let -, a požádala ministra o jasné stanovisko, které zatím bohužel nebylo odpovězeno. Ministerstvo dopravy by mělo rozhodnout v krátkém čase a specifikovat do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury upřesněné investiční nároky a případné úpravy stavby proti požadavkům obsaženým v memorandu obcí, resp. ve sporu s pravomocným územním rozhodnutím, by měly být projednány s dotčenými obcemi a náležitě zdůvodněny.
 
Vážený pane premiére, moje otázka zní: Kdy a jak Ministerstvo dopravy rozhodne o realizaci dálnice D3 jako obchvatu města České Budějovice?
 
 
 
Bohuslav Sobotka: 
 
Děkuji. Vážený pane poslanče, já jsem byl konfrontován s podobnými otázkami, které jste zde teď položil, při své návštěvě na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích, kde jsem měl možnost hovořit krátce jak se zástupci kraje, tak se zástupci města České Budějovice. Požádal jsem pana ministra dopravy o poskytnutí informací a teď bych si dovolil odcitovat z informací, které jsem z Ministerstva dopravy v této věci získal.
 
Za prvé k vaší otázce. Ministerstvo dopravy na obchvatu Českých Budějovic neuvažuje o změně návrhové dálniční kategorie. To znamená, to je jedna odpověď na vaši otázku.
 
Za druhé mohu potvrdit, že stavba dálničního obchvatu Českých Budějovic je klíčovou stavbou nejenom z pohledu Českých Budějovic a Jihočeského kraje, ale také z pohledu vlády ČR. Pokračování stavby dálnice D3 v celé její délce je klíčovou prioritou jak vlády, tak Ministerstva dopravy a tyto dvě stavby, o kterých hovoříte, tj. úsek Úsilné-Hodějovice, Hodějovice-Třebonín považuji i já osobně za priority z hlediska výstavby dálniční sítě v naší zemi, protože navazují na dva úseky, které už jsou připraveny k výstavbě, to znamená, mohlo by tam dojít k výraznému urychlení celkové výstavby dálnice D3 ve směru na rakouské hranice.
 
Současně je ale povinností Ministerstva dopravy realizovat stavby co nejefektivněji a před provedením nevratných kroků, které vedou k jejich realizaci, je nutné vždy posoudit, jestli neexistuje efektivnější řešení než to, které je navrženo. Z tohoto důvodu teď Ministerstvo dopravy intenzivně jedná se zástupci města Českých Budějovic o možnostech provedení úprav technického řešení obou zmiňovaných staveb, které by vedly ke zvýšení jejich ekonomické efektivnosti, to znamená snížilo náklady na výstavbu obchvatu Českých Budějovic. Zdůrazňuji, že jednání by mělo být vedeno pouze o takových úpravách, které by neměly výrazný negativní vliv na termín zahájení realizace těchto staveb.
 
Tolik tedy citace z informace, kterou jsem získal od Ministerstva dopravy. Můj názor je takový, že by Ministerstvo dopravy mělo postupovat tak, aby zajistilo maximální možnou míru efektivity tohoto projektu. Pokud je tady šance na snížení nákladů výstavby obchvatu Českých Budějovic, tak by tato možnost měla být prověřena. Pokud jsou tady konkrétní technické návrhy, které se týkají např. otázky zkrácení zastřešeného úseku obchvatu, které by mohly přinést významné úspory pro státní rozpočet, pak si myslím, že tato věc by měla být projednána s Českými Budějovicemi, s Jihočeským krajem, ale současně pokládám za důležité, aby nedošlo k takovým změnám ve stavbě, které by si vyžádaly několikaletý nový schvalovací proces. Toho bych se skutečně velmi obával. Čili musíme teď najít rozumné řešení a to je úkol Ministerstva dopravy - prověřit možnost zlevnění stavby a současně nebránit a nezabránit tomu, aby bylo možné v dohledné době tyto dva úseky dálnice D3 začít stavět.
 
 
 
Jan Zahradník: 
 
Pane premiére, děkuji za tuto odpověď. Chtěl bych ještě dodat, že občané města Budějovice a sídelní budějovické aglomerace mají nárok a právo na to, myslím ve srovnání s jinými regiony, aby trasa byla vedena tak, aby to území nebylo příliš narušeno a kontaminováno. A znova upozorňuji a prosím, aby bylo s velkým důrazem sledováno vládou, že jakékoliv posunutí trasy, jakákoliv změna trasy skutečně vyvolá nová projednání a odsune o deset let minimálně stavbu této dálnice.
 
 
 
Bohuslav Sobotka: 
 
Vážený pane poslanče já se z povahy věci neúčastním přímo těch technických jednání, čili nemohu zde mluvit za ministra dopravy ani za pracovníky Ředitelství silnic a dálnic, kteří mají tento projekt přesně na starosti. Nicméně teď probíhá proces, kde se snaží Ministerstvo dopravy ověřit, zdali je možné bez toho, aniž by tu způsobilo dramatické odložení této stavby, snížit náklady na její realizaci. Rozumím tomu, že jsou tady určité parametry, které se týkají vlivu na životní prostředí, legitimní požadavky obyvatel města České Budějovice spojené zejména s negativními dopady obchvatu na jejich životy, že byla v minulosti zvolena určitá technická řešení, která byla odsouhlasena. Teď je snaha ze strany státu snížit náklady na realizaci této akce, ale tak, aby nedošlo ke změně trasy, a tak, aby nedošlo k nějakému výraznému zpoždění v její výstavbě.
 
Byl jsem ujištěn panem ministrem dopravy, že se nejedná o změnu trasy, pokud jde o realizaci obchvatu Českých Budějovic, že se jedná o ta další technická opatření, která jsou spojena s tím, jakým způsobem tam přesně komunikace bude vedena. Ale nemělo by se jednat o změnu trasy. Souhlasím s vámi, že pokud by se jednalo o změnu trasy, tak to znamená procesy, které budou trvat řadu let.
RNDr. Jan Zahradník

člen vedení poslaneckého klubu PČR
zastupitel statutárního města
člen regionální rady