18. září 2014

Interpelace na ministra kultury ve věci Collegium Bohemicum

Ústní interpelace poslance Radima Holečka na ministra kultury Daniela Hermana ve věci Collegium Bohemicum.

 
Radim Holeček: 
 
Vážený pane ministře, já jsem dnes interpeloval pana premiéra ve věci Muzea dějin Němců v Ústí nad Labem ohledně realizace česko-německé muzejní expozice společnosti Collegium Bohemicum. Město Ústí nad Labem pod vedením ODS získalo mezinárodně závazný příslib české vlády na dofinancování výstavby expozice v rozsahu 1 500 metrů čtverečních. Nový obsah činnosti rekonstruovaného muzea a především mezinárodně atraktivní trvalá expozice má profilovat sociálně slabý ústecký region v celonárodním a přeshraničním kontextu a přitáhnout turisty. Bohužel dnešní dosluhující sociálně demokratické vedení města z důvodů úzce stranických zájmů projekt nevzalo za svůj a jeho realizace a další existence plně závisí na splnění příslibu státního financování, ke kterému se i vaše vláda přihlásila. Realizace náhradního řešení v podobě neambiciozní a narychlo připravené česko-německé expozice v gesci města Ústí nad Labem naopak ohrozí jak celou evropskou dotaci investovanou do rekonstrukce budovy, tak pověst České republiky v sousedních zemích.
 
Já jsem dneska jako odpověď od pana premiéra dostal vlastně dvě odpovědi: že Collegium Bohemicum neplní projektové závazky a že Ministerstvo kultury hledá zdroje. Chtěl bych říct, protože jsem o věci docela zpraven, že Collegium Bohemicum je od svých zakladatelů dlouhodobě podfinancované a zde kvůli drobné formální chybě je Collegium Bohemicum uváděno do existenčního ohrožení. Ministerstvo kultury že hledá zdroje. No, formálně správnou cestu k financování expozice už Ministerstvo kultury hledá od roku 2011. Takže se ptám: V čem je to tentokrát jiné? Je příslib financování ze strany státu závazný a spolehlivý? 
 
 
Daniel Herman:
 
Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, kolegyně, kolegové, především děkuji za tento dotaz a těší mě váš zájem o tento projekt, protože Collegium Bohemicum pokládáme za velmi důležitý projekt, který si samozřejmě zaslouží plnou podporu. A já vám řeknu, myslím, docela pozitivní informace. Dovolte mi ale trošinku zrekapitulovat historii.
 
Společnost Collegium Bohemicum byla založena 19. října 2006 na základě smlouvy mezi zakladateli statutární město Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Společnost pro dějiny Němců v Čechách. Zakladatelé nemají ve správní radě rovné postavení. Hlavním zakladatelem z hlediska hlasovacích práv je statutární město, které také bylo doposud nejvýznamnějším přispěvatelem. 21. května 2008 uložila vláda Ministerstvu kultury vstoupit mezi zakladatele. Ve druhé polovině roku 2011 byla jmenována členkou správní rady Collegia Bohemica za Ministerstvo kultury paní náměstkyně Anna Matoušková, která je náměstkyní i dnes a je stále členkou této správní rady.
 
Jak jsem řekl, Ministerstvo kultury vnímá velice pozitivně činnost Collegia Bohemica i přesto, že se danou problematikou zabývají i některé další paměťové instituce, třeba Národní muzeum, Slezské zemské muzeum, Vojenský historický ústav a další. Usnesení vlády z roku 2008 neukládá Ministerstvu kultury, a proto ani neumožňuje přímé financování provozu společnosti Collegium Bohemicum a společnost může čerpat finanční prostředky na konkrétní projekty z vypsaných výběrových dotačních řízení, což však neřeší nastalou situaci.
 
Když jsem vstoupil do úřadu v lednu letošního roku, tak jsem si okamžitě vyžádal všechny materiály, které se této instituce týkají, a zmapoval jsem problémy, které jsou. V tuto chvíli je stav takový, že konkrétně máme už nejen příslib, ale jasně garantováno z Ministerstva financí, že obdržíme částku 48 milionů korun na příští rok, což je dané a je to je v plném souladu s těmi projektovými záměry. Je třeba dofinancovat ještě 3 miliony. Tyto 3 miliony máme ve svých vlastních prostředcích resortu Ministerstva kultury a Collegiu Bohemicu je také poskytneme. Ale tam hraje roli to, co jste, pane poslanče, sám zmínil, že došlo k porušení rozpočtových pravidel. To znamená, já jsem o tomto informoval pana premiéra a to hledání řešení spočívá v tom, že usnesením vlády budeme pověřeni ty 3 miliony uvolnit. V tuto chvíli mohu garantovat, že je celkem 51 mil. korun na tento projekt, což je suma, která je potřebná. Ty cesty poněkud, řekněme, krkolomnějším způsobem máme připravené a usnesení vlády já budu vládě předkládat.
 
Takže já si plně uvědomuji důležitost této instituce, má mou plnou podporu a věřím pevně, že i ve spolupráci s Úřadem vlády a dalšími kolegyněmi a kolegy ve vládě to, co tady říkám, splníme. Děkuji ještě jednou za vaši podporu a za váš zájem.
 
 
Radim Holeček: 
 
Já moc děkuji panu ministrovi. Mě to zcela uspokojilo a mám velikou radost, protože je to i moje srdeční záležitost. Jsem vystudovaný germanista a historik a pracuji na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, takže přivezu dobré zprávy. Děkuji.
 
 
Mgr. Bc. Radim Holeček

poslanec PČR
1. místopředseda regionálního sdružení