21. května 2014

Nechci zdražování ani další znehodnocení úspor lidí

Praha - Přední česká eko­nomka Eva Zamrazilová bude v květnových volbách do Ev­ropského parlamentu kandi­dovat za ODS.

 
Proč jste se po dlouholetém pů­sobení v bankovním sektoru rozhodla vstoupit do politiky?
 
Byla jsem celoživotně dů­sledný nestraník, ale rovněž skalní volič ODS. Nejsem hlu­chá ani negramotná a tedy vím, že tato politická strana nyní prochází těžkou zkouš­kou v důsledku minulých pro­blémů. To podle mého názoru bylo, je a bude osudem všech politických stran, které se v nezralých demokraciích udrží u vlády po delší dobu.
 
Ale stejně jako věřící člo­věk nepřestane chodit do kos­tela, ani když se dozví se o skandálech církevních hod­nostářů, neopustím ani já liberálně-konzervativní hod­noty, o nichž jsem přesvědče­na, že podporují zdravý rozvoj lidské společnosti, Nové ve­dení občanských demokratů mě přesvědčilo, že v těžkých časech je potřeba každé po­mocné ruky. A ta moje byla momentálně k dispozici.
 
Jsou volby do Evropského par­lamentu něčím odlišné od běž­ných „domácích voleb"?
 
Rozhodně ano. Mám sociál­ní cítění a proto rozumím li­dem, kteří v domácích vol­bách volí levici. Rozhodují se tak pro solidaritu mezi obča­ny v rámci naší vlasti. Ale jestliže se rozhodnou volit „proevropské“, většinou levi­cové strany v „evropských“ volbách, hlasují tím i pro soli­daritu v rámci celé EU a pro další a další regulace, které z EU přicházejí. Solidarita patří tam, kde zasáhne občany přírodní nebo jiná katastrofa. Čeští občané mnohokrát pro­jevili soucit v případech, kde je solidarita namístě. Ale chtít po lidech chudších zemí soli­daritu s vyspělejšími bohatší­mi zeměmi, kde jsou občané postiženi nerozumným hos­podařením jejich demokra­ticky zvolených vlád, to pova­žuji za krajně nemístné. A všechna tato „proevropská“ a regulatorní opatření protla­čují v Evropském parlamentu právě poslanci proevropských stran. Takže volby „domácí“ nejsou o tom samém ja­ko volby „evropské“.
 
A jak probíhá vaše kampaň?
 
Kromě přednášek a disku­zí, na které jsem zvána, se sna­žím být prakticky každý den u některého stánku s Peticí pro korunu nejen v Praze, ale i v co nejvíce českých městech a obcích. Cílem Petice pro ko­runu je přimět vládu k tomu, aby před tím, než učiní ne­vratné kroky k přijetí eura, vyhlásila referendum. V něm by se občané mohli vyjádřit, jestli společnou měnu euro chtějí, nebo nikoli. Zdaleka nejde jen o počet podpisů, kte­ré získáme, ale i to, aby se ev­ropské problémy zapsaly do povědomí občanů. V rámci pe­tiční kampaně se snažíme li­dem vysvětlit, co by pro nás přijetí eura znamenalo a proč je dnes situace tak zcela jiná než před deseti lety. Tehdy jsme v referendu hlasovali pro vstup do EU, s čímž byl bohu­žel spojen i závazek jednou v budoucnosti euro přijmout. Mnoho občanů velmi dobře rozumí tomu, co by přijetí eura znamenalo - šlo by o měno­vou reformu, s níž by bylo spo­jené zdražování a znehodno­cení úspor.
Ing. Eva Zamrazilová, CSc.

kandidátka ODS pro volby do EP