21. ledna 2012

Program ODS „Podnikání a pracovní místa“

 
Program ODS „Podnikání a pracovní místa“
21. ledna 2012
 
 
 
1) Změny pracovního práva
 
 

1. Nový, výrazně jednodušší zákoník práce 

Budeme prosazovat nový, výrazně jednodušší zákoník práce. Chceme zkrátit jeho jednotlivá příliš detailní ustanovení, předepisující například úpravu pracovní doby, dovolené či překážek v práci. Některá pravidla jsou sice nutná s ohledem na členství v EU, ale i ta by měla být podrobena revizi. Cílovým stavem je zeštíhlení dnešních 400 paragrafů na zhruba 150. 


2. Provázání pracovního práva s právem občanským

Chceme provázat pracovní právo s právem občanským. Navrhujeme upravit zákoník práce v návaznosti na přijetí občanského zákoníku. Instituty pracovního práva by se měly lépe sladit s úpravou práva občanského. Zjednodušit lze například oblast náhrady škody, úpravu změn pracovního poměru nebo úrazového pojištění. 

 
3. Uvolnění vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
 
Chceme umožnit využití občanského práva v některých oblastech pracovně-právních vztahů například tím, že bude možné sjednání smluvní pokuty za porušení povinností vyplývajících z pracovního poměru mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 

 
4. Možnost vyplatit se z výpovědní doby
 
Chceme umožnit zaměstnancům a zaměstnavatelům, aby se mohli vyplatit z povinnosti dodržet výpovědní dobu, pokud chtějí ukončit pracovní poměr dříve, než činí zákonná výpovědní doba. Vyplacení by bylo možné za částku rovnající se odměně zaměstnance, která mu za výpovědní dobu přísluší. Zachováme týdenní karenční dobu, aby byl zaměstnavatel chráněn např. proti odchodu zaměstnance „z hodiny na hodinu“. 

 
5. Nové vymezení okruhu vedoucích zaměstnanců 
 
Navrhujeme novou definici vedoucího zaměstnance, kterým bude ten pracovník, který zásadně ovlivňuje chod firmy bez ohledu na to, zda má podřízené. To zaměstnavateli umožní na tyto zaměstnance klást vyšší nároky a povinnosti, jako je vyšší odpovědnost za škodu nebo delší konkurenční doložka.
 
 
6. Podpora práce na zkrácený úvazek
 
V České republice je podíl částečných úvazků jeden z nejnižších v Evropské unii. Proto prosazujeme slevy na dani pro zaměstnavatele, kteří budou podporovat zaměstnávání především maminek s dětmi, starších spoluobčanů, studentů nebo zdravotně postižených na částečné pracovní úvazky. Toto opatření povede ke zvýšení zaměstnanosti a snížení výdajů na sociální podporu. 
 
 
7. Umožnění výkonu práce „na zavolanou“
 
Chceme vytvořit podmínky, které umožní vykonávat práci „na zavolanou“ především důchodcům, studentům a ženám v domácnosti. Na základě této dohody si zaměstnavatel se zaměstnancem vyjdou vstříc s časovým rozložením práce. 

 
8. Sdílení pracovního místa
 
Budeme prosazovat legislativní úpravu tzv. job-sharingu, tedy výkonu práce, kdy jedno pracovní místo sdílí více zaměstnanců, jako nový typ pružné formy práce na částečný úvazek. K rozvržení pracovní doby by docházelo na základě dohody mezi samotnými zaměstnanci. 
 
 
9. Jednodušší úprava dovolené

 
Chceme zjednodušit právní úpravu dovolené a jejího výpočtu tak, aby se dovolená počítala na pracovní dny a ne týdny, čímž dojde k odstranění současných nespravedlností mezi zaměstnanci. 
 
 

2) Podpora podnikání
 
 
A) Budeme uplatňovat konzervativní daňovou politiku a usnadníme přístup firem k financování
 
 
10. Stop stav pro zvyšování daní z příjmu 
 
Budeme trvat na zachování jedné sazby daně z příjmu právnických a fyzických osob a na dodržování závazku nezvyšovat přímé daně, který je klíčovou částí ekonomického programu vlády.    
 
 
11. Zachování výše výdajových paušálů, jejich strop shora i zdola
 
Chceme zachovat současnou výši výdajových paušálů, jejichž hlavním cílem je zjednodušení daňové administrativy živnostníků a OSVČ. Abychom zabránili zneužívání využívání výdajových paušálů, prověříme možnost jejich využití zastropováním shora i zdola. Na základě analýzy určíme maximální výši obratu OSVČ v kalendářním roce, do které by bylo možné výdajové paušály uplatňovat. Výdajové paušály by bylo možné zároveň uplatňovat jen při dosažení daňové povinnosti (před uplatněním slevy na dítě) minimálně ve výši tohoto daňového zvýhodnění ve zdaňovacím období (13 404 Kč). 
 
 
12. Podpora přístupu firem k financování exportu
 
Pokud dojde ke zpomalení ekonomického růstu v důsledku napjaté situace v eurozóně, budeme prosazovat usnadnění přístupu domácích firem k financování exportu podporou klíčových proexportních institucí – České exportní banky (ČEB), Exportní a garanční pojišťovací společnosti (EGAP) a Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). Exportéry, kteří jejich služby nevyužívají, podpoříme dalšími nástroji, například přes Evropskou banku pro obnovu a rozvoj (EBRD). 
 
 
13. Zapojení evropských peněz do podpory inovativního podnikání
 
Malé a střední firmy s inovativními projekty chceme podpořit ze zvláštního fondu, který v nich bude za jasně definovaných podmínek přímo nakupovat vlastnické podíly. Poslouží k tomu nejen peníze z evropských fondů, ale i prostředky soukromých investorů a státního rozpočtu. Dobré nápady českých výzkumníků se tak rychleji přesunou z výkresů k zákazníkům. 
 
 
14. Evropské peníze pro rekvalifikace a zvýšení odbornosti zaměstnanců
 
Budeme podporovat projekty vzdělávání z evropských fondů, které zaměstnavatelům umožní čerpat prostředků na zvyšování vzdělání a kvalifikace těch zaměstnanců, kteří by jinak byli ohroženi propouštěním. Projekty budou zaměstnavatelům hradit vzdělávání těchto zaměstnanců po přechodné období, kdy je méně zakázek. 
 
 
 
B) Snížíme výdaje firem a živnostníků na administrativu v podnikání o 30 % do roku 2014 oproti roku 2005
 
 
15. Důsledné rušení zbytečných paragrafů
 
Prosazujeme důsledné zjednodušování všech právních předpisů pro podniky a firmy. Ve spolupráci s podnikatelskou sférou zrušíme nebo omezíme každý rok desítky regulací, vyhlášek a předpisů, které firmy i živnostníky nutí ztrácet čas i peníze nesmyslnou a zbytečnou administrativou.  
 
 
16. Jedna firma, jedna data, jeden úřad
 
Navrhujeme sjednotit a plně elektronizovat sběr statistických dat a výkazů pro centrální státní instituce u Českého statistického úřadu. Znamená to vytvořit podmínky, aby ČSÚ povinně využíval všechna dostupná data z existujících veřejných registrů, a firmy tak státu poskytovaly skutečně potřebná data jen jednou.
   
 
17. Konec eurohujerismu v přejímání evropské legislativy 
 
Naším cílem je zajistit, aby byly předpisy EU přijímány pouze v minimální variantě, která nebude překračovat původní bruselskou předlohu. U již přijaté evropské legislativy budeme prosazovat hloubkový audit, zda do ní během implementace nebyly vpašovány dodatečné požadavky.
  
 
18. Elektronické formuláře na jednom místě
 
Navrhujeme, aby podnikatelé našli na jednom místě elektronickou verzi všech platných formulářů státní a veřejné správy, které jsou určeny pro firmy a živnostníky. V maximální míře umožníme jejich předávání příslušným orgánům v elektronické podobě.
  
 
19. Zelená ideologie nesmí omezovat firmy
 
Budeme prosazovat důsledné zjednodušení environmentální legislativy, u které tzv. eko-audit identifikoval nadměrnou administrativní zátěž pro podniky. Chceme zjednodušit podmínky pro územní plánování a stavební řízení. 
 
 
20. Státní správa musí sloužit firmám 
 
Účinně chceme zapojit živnostníky a firmy do procesu zjednodušování administrativy v podnikání a posuzování dopadů regulace. Podnikatelům umožníme hlásit zbytečné a zatěžující paragrafy u připravované i existující legislativy a navrhovat jejich odstranění.   


 
C) Budeme ve státní a veřejné správě podporovat taková opatření, která zjednoduší podmínky pro podnikání

21. Zamezíme podávání šikanózních insolvencí na podnikatele

Novelizováním insolventního zákona chceme zamezit podávání zjevně bezdůvodných insolvenčních návrhů na podnikatele. Nově stanovíme sankce, které budou podobné chování postihovat. Dále pak bude možné pomocí předběžných opatření omezit některé z účinků insolvenčních návrhů.

22. Zrychlíme zakládání obchodní společností

V rámci usnadnění začátku podnikání bude možné založit právnickou osobu prostřednictvím interaktivních elektronických formulářů. Založení s.r.o. bude stát 1 korunu a notáři budou mít nově možnost zapsat právnickou osobu do obchodního rejstříku.
 
 
23. Pilotní projekt jednotné právní účinnosti v roce 2012
 
Na pilotním projektu vyzkoušíme sjednocení dnů právní účinnosti pro legislativu s dopadem na podnikatele již v roce 2012. Podnikatelům bude stačit kontrolovat pouze dvakrát do roka, zda resorty průmyslu a obchodu, financí a práce sociálních věcí připravily novou legislativu: k 1. lednu a 1. červenci. 
 
 
24. Česká a evropská legislativa dostupná na jednom místě
 
Především malé firmy a živnostníky zatěžuje nejen nadbytečná legislativa, ale také často obtížný přístup k platnému znění českých a evropských právních předpisů. Proto postupně chceme rozšířit veřejně přístupný informační systém o legislativě platné v České republice i o právní předpisy Evropské unie v autorizovaném překladu.  
 
 
25. Technické normy zdarma
 
Především činnost podnikatelů ve výrobě a službách je regulována tisícovkami technických norem, jejichž povinné dodržování stát kontroluje. Za konkrétní normu musí firmy platit mnohdy velmi vysoké částky, ačkoli z jejího obsahu potřebují pro svou činnost často pouze zlomek. Navrhujeme proto zpřístupnit technické normy zdarma na internetu. Firmy by platily pouze za stažený nebo tištěný dokument.  
 
 
26. Jednodušší začátky podnikání
 
Pro začínající podnikatele a živnostníky hodláme zkvalitnit síť poradenství, do které se zapojí živnostenské úřady a úřady práce ve spolupráci s podnikatelskými asociacemi. Nechceme radit, jak podnikat, ale usnadnit první kroky podnikatele ve vztahu ke státním institucím. 
 
 
27. Elektronizace obchodního styku
 
Prosazujeme usnadnění obchodního styku mezi firmami podporou využívání elektronických faktur. Chceme vytvořit podmínky pro to, aby firmy přiznávaly daně ve formě elektronického daňového přiznání. To přinese administrativní úspory nejen na straně podnikatelů, ale také na straně finančních úřadů. 
 
 
28. Méně byrokracie s patenty 
 
Považujeme za důležité, aby dobré a inovativní nápady domácích firem získaly rychlou patentovou ochranu. Proto chceme rozvinout asistenci odpovědných státních orgánů pro firmy v oblasti patentování.