Projev předsedkyně Konfederace politických vězňů ČR Naděždy Kavalírové přehrát
3. listopadu 2012

Projev předsedkyně Konfederace politických vězňů ČR Naděždy Kavalírové

Vážený pane předsedo (předsedající), Vážení delegáti a delegátky kongresu ODS, Dámy a pánové, Dovolte mi, abych jménem Konfederace politických vězňů ČR pozdravila Vaše vrcholné zasedání, poděkovala za pozvání a zároveň Vám popřála klidný a odpovědný přístup k rokování.

Způsob, kterým jsem otevřela svojí zdravici, je sice neobvyklý, zato ale nezbytný vzhledem k současnému dění v naší celostátní politice, které se za určitých okolností může stát osudovým.

My, političtí vězni komunistické diktatury nesouhlasíme, aby se revitalizovala komunistická ideologie a upevnilo postavení komunistické strany a v tom smyslu apelujeme na všechny demokraty, aby zabránili novému poltickému nástupu komunistů.

 Je nesporné, že právě nyní stojíme před nejobtíženějšími rozhodnutími autentickém politiky demokratického státu – rozhodnutími, za která se musíme cele postavit. Jak zvolené poltické orgány, tak i občané – voliči. Jen tak bude mít politická jednota sílu zajistit v naší zemi trvalou svobodu a demokratický systém – jen tak se vyhneme vzniku nové „národní fronty“, řízené autokratickými vůdci, nebo politice „všelidového“ populismu á la postavení „lidové demokracie“.  Obě tyto formy totiž byly v padesátých letech minulého století produktem komunistické ideologie a následné klasické diktatury proletariátu. Takovou budoucnost si snad nemůže přát žádný občan našeho státu.

 Právě proto musíme o vlastní budoucnosti rozhodnout my sami a to s plnou odpovědností svobodných občanů. V žádném případě nemáme právo přenést odpovědnost na kohokoliv jiného, jak se v moderních dějinách ČR již několikrát stalo.

 Právě proto mi dovolte, abych se těchto nebezpečných residuí konkrétně dotkla. Pro nás, politické vězně, je nejcitlivější otázkou vypořádání se s komunismem vliv komunistické strany na politiku České republiky. Ačkoliv měl být komunismus ve všech formách zklikvidován již před dvaceti lety, daří se mu v naší demokratické republice bezproblémově vegetovat a hlásat škodlivou komunistickou ideologii v blahém očekávání, že opět vítězně vstoupí do Strakovy akademie a zavede staré komunistické praktiky.

 Proč celý svět odsoudil nacismu a zakázal veškeré jeho projevy, zatímco komunismus dále spřádá zločinnou ideologii?

 Vážení, to není „antikomunismu“, to je oprávněná obava před skutečným nebezpečím.

 Zatímco se demokratické strany vzájemně poštuchují, komunisté upevňují svojí moc a to nejen politickou, ale rovněž ekonomickou.

 Komunisté mají dokonce tolik drzosti, že se zařazují mezi bojovníky za lidská práva a ukazují na druhé bez ohledu na vlastní odpovědnost za smrt milionů lidí na celém světě, kteří zahynuli v koncentračních táborech komunistických režimů.

 Proto naplňováním programu ODS zabraňujete proniknutí tohoto nebezpečí do našeho veřejného života.

 Dříve, než uzavřu dnešní zdravici, považuji za nutné Vás informovat o tom, že dne 18.10.2012 jsme uspořádali ve Španělském sále Pražského hradu, jako akci jen poltických vězňů, slavnostní koncert k výročí státnosti, pod záštitou pana prezidenta Václava Klause. Toto uvádím záměrně, protože chci odstranit mediální šum, dle kterého se KPV ČR distancuje od pravicových politiků. Pravda je taková: Naše postoje jsou nezměnitelně spojeny s demokratickými zásadami našeho státu a pravicovou politikou.

Závěr:

 Odpovědnost za členy Vaší strany ODS, kam patří řada politických vězňů, nesete všichni. A nejen za členy, ale také za všechny občany, kteří stále, a to zdůrazňuji, stále straně ODS věří – i sem patří mnoho politických vězňů Nesmíte zklamat, nesmíte podlehnout různým nátlakovým způsobům. Také na politické vězně byl v padesátých letech vyvíjen nátlak. A nejen na ně, také na jejich rodiny a jejich přátelé. Falešnému vábení podlehlo minimum politických vězňů. Vezměte si s nás příklad.

Děkuji za pozornost.