Koaliční smlouva pro volební období 2022 - 2026

24. října 2022
Koaliční smlouva pro volební období 2022 - 2026

Občanská demokratická strana (dále jen ,,ODS“), Za Nové Město, Město pro život s podporou Zelených (dále jen ,,MPŽ+Z“), společně ODS, Za Nové Město a MPŽ+Z (dále jen ,,Strany“), pokud není zapotřebí označit pouze jednu z nich, odhodlány naplňovat společné body svých volebních programů, které budou obsahem společného programového prohlášení (dále jen „Společné programové prohlášení“) pro volební období 2022-2026, které bude přílohou č. 1 a nedílnou součástí této Smlouvy, s cílem co nejvíce přispět k rozvoji města Nové Město nad Metují v nadcházejícím volebním období 2022-2026, vycházejíce z politiky otevřenosti, informovanosti a spolupráce pro zajištění prosperity města Nové Město nad Metují a dále se společným závazkem usilovat o zachování životní úrovně občanů a vytváření podmínek pro harmonický rozvoj obyvatel všech generací, uzavírají tuto Koaliční smlouvu (dále jen ,,Smlouva“).

Článek 1.

Strany získaly v komunálních volbách 2022 v Novém Městě nad Metují následující počet mandátů:

ODS : 6, Za Nové Město : 3, MPŽ+Z : 2

Celkem tedy Strany disponují 11 mandáty z celkového počtu 21 členů Zastupitelstva města Nové Město nad Metují (dále jen ,,ZM“). Tento počet tvoří většinu hlasů v ZM, a dává tak základ k vytvoření koalice, která se může úspěšně ujmout vedení města na roky 2022-2026 (dále jen Koalice“).

Článek 2.

V rámci jednání o této Koalici Strany společně vytvořily základ Společného programového prohlášení pro volební období 2022-2026, které bude také programovým prohlášením rady města (dále jen „RM“). Strany Koalice se shodují na tom, že jejich zásadními cíli v nadcházejícím volebním období 2022-2026 (navíc oproti Společnému programovému prohlášení) budou:

1. Transparentnost a kontrolovatelnost jednotlivých kroků vedení města, RM, ZM i úředníků Městského úřadu Nového Města nad Metují (dále jen ,,MÚNM“).

2. Otevřená a slušná komunikace města Nové Město nad Metují s občany, se zástupci politických uskupení nevázaných touto Smlouvou i s medii.

3. Zlepšení současné kvality života pro obyvatele města Nové Město nad Metují.

4. Úspěšná příprava a realizace investičních projektů, řádná správa věcí veřejných města Nové Město nad Metují, vše dle priorit uvedených ve Společném programovém prohlášení.

5. Strany jsou vedeny snahou o budování moderního, vstřícného a efektivního vedení města Nové Město nad Metují, které bude občanům poskytovat kvalitní, spolehlivé a snadno dostupné služby a které bude silné v oblastech, v nichž je jeho funkce nezastupitelná, a naopak nebude zasahovat do sfér, jež náleží svobodnému rozhodování občanů.

6. Smyslem spolupráce Stran je řešení dlouhodobých společenských, ekonomických a sociálních problémů města Nové Město nad Metují, a proto se koaliční partneři zavazují k plnění politické vize, která si klade za cíl položit dlouhodobé základy pro stabilní a produktivní správu věcí veřejných v Novém Městě nad Metují.

7. Posílení dobrého jména města Nové Město nad Metují v kontextu České republiky a v širších souvislostech i v rámci zahraniční spolupráce.

Článek 3.

Strany Koalice se dohodly, že budou zastoupeny v Radě města Nové Město nad Metují takto:

ODS: 4 členové, Za Nové Město: 2 členové, MPŽ+Z: 1 člen

Strany navzájem uznávají právo jednotlivých Stran Koalice nominovat do RM své zástupce v souladu s výše uvedeným klíčem podle vlastního uvážení, případně měnit nominace a následně i své zástupce i v průběhu volebního období 2022-2026. Strany se zavazují o jakýchkoli připravovaných změnách ve svých nominacích členů RM předem informovat ostatní Strany Koalice.

Článek 4.

Strany se dále dohodly na tomto složení členů RM (vedení města Nové Město nad Metují):

Starosta: Ing. Milan Slavík - nominace ODS – uvolněný zastupitel

Místostarosta: Ing. Aleš Vrátný - nominace ODS – uvolněný zastupitel

Další členové rady:

Miroslav Jarolímek - nominace ODS

Ing. Pavel Kašpar - nominace ODS

Ing. Jan Čopík, Ph.D. - nominace Za Nové Město

Mgr. Jana Berkovcová - nominace Za Nové Město

Ing. Vladimír Brož - nominace MPŽ+Z

Strany se zavazují, že po celé volební období budou postupovat jednotně a v plném počtu svých zastupitelů při hlasování o ustavení Koalice do vedení města Nové Město nad Metují či případném odvolávání jakéhokoli člena RM, vyvolaném ze strany politických uskupení nevázaných touto smlouvou. Zastupitelka paní PhDr. Zdeňka Kulhavá (Za Nové Město) si vymínila volnost při hlasování, což Strany berou na vědomí.

Strany se proto zavazují k aktivnímu vyjednávání podpory u všech ostatních zvolených zastupitelů pro volební období 2022-2026 a to nejen pro ustavující schůzi zastupitelstva, ale po celé toto volební období.

Článek 5.

Strany se dále dohodly na následujícím společném postupu:

1. Ustavení výborů (jakožto poradních orgánů ZM) a komisí (jakožto poradních orgánů RM) a jejich obsazení bude dle dohody v Koalici a po jednání Koalice se zástupci politických uskupení nevázaných touto smlouvou schváleno nejpozději do 60 dnů od ustavujícího zasedání ZM.

2. Strany se zavazují postupovat na základě vzájemné dohody při rozhodování o všech návrzích, které označí kterákoli ze smluvních stran jako věc zásadního významu, pokud nebudou v rozporu s touto Smlouvou či s právními předpisy.

3. Strany se zavazují při projednávání návrhů v RM (a ZM) respektovat právo každé Strany uplatnit zdůvodněnou výhradu v případě, že se jedná o záležitost, která je podle názoru dané Strany záležitostí zásadního významu, současně odporuje této Smlouvě a Společnému programovému prohlášení a současně o ní nepanuje shoda. V případě takto vznesené výhrady představitelem Strany bude další projednání tohoto návrhu přerušeno. Pokud se Strany nedohodnou jinak, bude neprodleně svoláno dohodovací řízení. Strany v tomto dohadovacím řízení vyřeší takový návrh nejpozději do konání následného jednání RM.

4. Koalice bude informovat zástupce politických uskupení nevázaných touto smlouvou i občanskou veřejnost o průběžných jednáních ve věci připravovaných zásadních projektů ze strany vedení města Nové Město nad Metují tak, aby byly dostatečně informovány o těchto projektech a jejich vývoji. Koalice bude připravena spolupracovat s politickými uskupeními nevázanými touto smlouvou zejména na projektech, které má Koalice ve svém Společném programovém prohlášení s volebními programy politických uskupení nevázaných touto smlouvou společné.

Článek 6.

1. Změny této Smlouvy je možno činit jen formou písemných a očíslovaných dodatků na základě shodného projevu vůle všech Stran. Jiná forma změny Smlouvy je vyloučena.

2. Strany prohlašují, že neexistuje neveřejná část této Smlouvy. Strany zveřejní tuto Smlouvu v plném rozsahu.

3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření všemi Stranami.

4. Smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž každá Strana obdrží po jednom vyhotovení. Strany (resp. jejich pověření zástupci – nominanti do RM) tímto prohlašují, že se seznámily s jejím obsahem.

5. Níže podepsaní pověření zástupci Stran současně podpisem této Smlouvy souhlasí se svou nominací dle Článku 4. Smlouvy.

V Novém Městě nad Metují dne 17. 10. 2022

Ing. Milan Slavík – ODS

Ing. Aleš Vrátný - ODS

Miroslav Jarolímek – ODS

Ing. Pavel Kašpar – ODS

Ing. Jan Čopík, Ph.D. - Za Nové Město

Mgr. Jana Berkovcová - Za Nové Město

Ing. Vladimír Brož - Město pro život s podporou Zelených