Informace o činnosti orgánů města pro 36. zasedání zastupitelstva města dne 14.09.2022

12. září 2022
Informace o činnosti orgánů města pro 36. zasedání zastupitelstva města dne 14.09.2022

Zastupitelstvo města Zasedání zastupitelstva města se uskutečnilo dne 22.06.2022.

Mimo jiné:
rozhodlo:

 • vydat obecně závaznou vyhlášku o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, kterou se stanoví oblasti se zákazem konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a dále kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, včetně všech jejích novelizací
 •  o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje od poskytovatele dotace Moravskoslezský kraj se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 na projekt „Koncertní sál a rekonstrukce Domu kultury města Ostravy“
 • na straně statutárního města Ostrava o uzavření Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu se společností RegioHub s.r.o., se sídlem Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 24145424
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy pro Moravskoslezský kraj se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 na projekt „Černá kostka – centrum digitalizace, vědy a inovací“
 • o navýšení investiční účelové dotace, poskytnuté z rozpočtu statutárního města Ostravy na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace č. 1882/2020/KP ze dne 2.7.2020 ve znění dodatku č. 1 ev. č. 1882D1/2021/KP ze dne 16.12.2021, obchodní společnosti Černá louka s. r. o., se sídlem Černá louka 3235, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 26879280, o částku 450 tis. Kč na dokrytí nákladů na vybudování dětského hřiště uvnitř Slezskoostravského hradu a o uzavření dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace ev. č. 1882/2020/KP ze dne 2.7.2020 ve znění dodatku č. 1 ev. č. 1882D1/2021/KP ze dne 16.12.2021 na realizaci projektu „Rekonstrukce IT, hřiště - hradní nádvoří, nákup židlí, malotraktor, mobiliář před pav. A“
 • o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 600 tis. Kč společnosti Černá louka s.r.o., se sídlem Černá louka 3235, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 26879280, na navazující marketingovou kampaň OSTRAVACARD!!! a „Žil Verne v Ostravě?“ a o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy
 • o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 3 200 tis. Kč společnosti Černá louka s.r.o., se sídlem Černá louka 3235, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 26879280, na realizaci projektu I. etapa rekonstrukce interiéru vily Tereza a o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy
 • o uzavření MEMORANDA O SPOLUPRÁCI NA PŘÍPRAVĚ A REALIZACI ZÁMĚRU SOUBORU DOPRAVNÍCH STAVEB „Modernizace ulice Na Karolíně“
 • o vyhlášení výběrového řízení Programu na podporu rozvoje kvality školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2023
 • o vyhlášení výběrového řízení pro poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2023 v oblastech Tělovýchova a sport, Významné sportovní kluby, Sportovní akce a Sportovní infrastruktura
 • o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu SMO na podporu významné akce města v oblasti sportu ve výši 1 mil. Kč spolku Sportovní klub Kletné, z.s., IČO: 09571221, se sídlem Kletné 37, 742 01 Suchdol nad Odrou, na realizaci projektu „UEC evropský pohár v cyklokrosu Ostrava 2022“ a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace
 • o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu SMO na podporu významné akce města v oblasti sportu ve výši 2 mil. Kč společnosti Perinvest, a.s., IČO: 26750520, se sídlem Janáčkovo nábřeží 157/53, Malá Strana, 150 00 Praha 5, na realizaci projektu „J&T Banka Ostrava Open 2022“ a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace
 • o neposkytnutí mimořádné dotace spolku Youth4Ova, z.s., IČO: 07145144, se sídlem Čs. exilu 473/17, Poruba, 708 00 Ostrava, na realizaci projektu „setkání tenisové mládeže“
 • o poskytnutí účelové dotace ve výši 2 400 000,- Kč obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368, na pořízení zobrazovacích zařízení pro Městský stadion a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy
 • o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro školní rok 2022/2023 v oblasti cizojazyčné výuky a o uzavření Veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy
 • o poskytnutí a neposkytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy v rámci Programu na podporu společensky odpovědných projektů v oblasti sportu realizovaných na území statutárního města Ostravy v roce 2022 a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové dotace
 • o vyhlášení výběrového řízení Programu na podporu vzdělávání a talentmanagentu na území statutárního města Ostravy na rok 2023
 • o navýšení dotace k částečnému krytí provozních a osobních nákladů roku 2022 obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368, o 26 600 tis. Kč a o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy
 • o navýšení dotace k částečnému krytí provozních a osobních nákladů roku 2022 obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 25385691, o 28 891 tis. Kč a o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy
 • o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu SMO ve výši 300 tis. Kč spolku Volejbalový klub Ostrava, s.r.o., IČO: 258 60 542, se sídlem Hrušovská 2953/15, 702 00 Ostrava 1, na realizaci projektu „VK Ostrava – vytvoření podmínek pro udržení A týmu klubu v Extralize“ a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace
 • o poskytnutí a neposkytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022 v rámci Programu na zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií na činnost subjektů z oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových a prorodinných aktivit na území statutárního města Ostravy a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové dotace
 • o vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí peněžních prostředků na jednoleté projekty v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2023
 • o povolení prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně v plné výši, který byl uložen právnické osobě Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava, se sídlem Červeného kříže 4/1672, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz, IČO 49593412
 • o poskytnutí a neposkytnutí účelových dotací z peněžních prostředků z výnosu daní z hazardních her (Loterie) pro rok 2022 a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací
 • o navýšení neinvestiční účelové dotace obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., se sídlem ul. 28. října 2556/124, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava, IČO 47151595, na částečné krytí provozních a osobních nákladů vzniklých v roce 2022 a o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 0001/2022/KVA
 • o navýšení neinvestiční účelové dotace obchodní společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., se sídlem náměstí SNP 1, PSČ 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 47973145, na částečné krytí provozních a osobních nákladů vzniklých v roce 2022 a o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 0002/2022/KVA
 • o navýšení neinvestiční účelové dotace poskytnuté v roce 2022 spolku Provoz z. s., se sídlem Kostelní 101/24, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 22847219, na realizaci projektu „Kulturní centrum Provoz v roce 2022“ o 150 tis. Kč a o uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury a zachování kulturního dědictví - jednorázová či jednoletá dotace ev. č. 0537/2022/KVA
 • o poskytnutí zápůjčky spolku Svatováclavský hudební festival, z.s., se sídlem Dr. Šmerala 1181/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 26632578, ve výši 810.000,00 Kč a o uzavření Smlouvy o zápůjčce
 • o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy v rámci dotačního programu TVOŘÍME PROSTOR a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové dotace
 • v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. 3 Územního plánu Ostravy, a to ve znění, jak je uvedeno v odůvodnění opatření obecné povahy (tj. v odůvodnění Změny č. 3)
 • nepořídit změnu Územního plánu Ostravy u návrhů č. 355, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 370, 372, 373, 378, 379, 381, 383, 384, 385a, 386, 388, 391, 393, 394, 396, 397, 399
 • pořídit změnu Územního plánu Ostravy u návrhů č. 329, 356, 357, 371, 374, 375, 376, 382, 385b, 387, 389, 390, 392, 395, 398, 400, 402 a zařadit tyto návrhy do Změny č.4a Územního plánu Ostravy
 • pořídit změnu Územního plánu Ostravy u návrhů č. 338, 339 (položky změny 338 a 339 budou pořízeny v rámci položky č. 401a), 401a, 401b a zařadit tyto návrhy na Změny č.4b Územního plánu Ostravy
 • pořídit změnu Územního plánu Ostravy u návrhu č. 403 a zařadit tyto návrhy do Změny č. 4c Územního plánu Ostravy
 • podmínit pořízení změny Územního plánu Ostravy částečnou úhradou nákladů na její zpracování u položek 356, 357, 371, 374, 375, 376, 382, 385b, 389, 390, 395
 • o pořizování Změny č. 4a, 4b, 4c Územního plánu Ostravy zkráceným postupem dle § 55a a § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a o jejím obsahu
 • o uzavření Smlouvy o spolupráci v souvislosti s výstavbou Rezidenčního projektu Kostelní - Biskupská se Společenstvím vlastníků jednotek domu 28. října 285/13, sídlem 28. října 285/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 25909827
 • stanovilo:
 • počet členů Zastupitelstva města Ostravy pro volební období 2022 - 2026 na 55 členů
 • vydalo
 • obecně závaznou vyhlášku – Statut města Ostravy
 • obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 15/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 • formou opatření obecné povahy dle § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), v souladu s ustanovením § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona a po ověření dle § 54 odst. 2 stavebního zákona, Změnu č. 3 Územního plánu Ostravy
 • zvolilo
 • stávající přísedící a novou kandidátku na přísedící za přísedící Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let
 • schválilo:
 • účetní závěrky Magistrátu města Ostravy a účetní jednotky statutární město Ostrava k rozvahovému dni 31.12.2021 za účetní období 01. 01. 2021 - 31. 12. 2021
 • návrh koncepční části Integrované územní strategie Ostravské metropolitní oblasti 2021-2027
 • složení Řídicího výboru Strategie Ostravské metropolitní oblasti
 • Statut a Jednací řád Řídicího výboru Strategie Ostravské metropolitní oblasti
 • složení Poradních skupin Strategie Ostravské metropolitní oblasti
 • Statut a Jednací řád Poradních skupin Strategie Ostravské metropolitní oblasti
 • aktualizaci Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017-2023 pro rok 2022
 • návrh změny zakladatelské listiny obchodní společnosti Černá louka s.r.o., se sídlem Černá louka 3235, 702 00 Ostrava, IČO: 26879280
 • Závěrečný účet statutárního města Ostravy za rok 2021 (bez městských obvodů) a finanční vypořádání se státním rozpočtem, rozpočtem kraje, s městskými obvody, příspěvkovými organizacemi zřízenými zastupitelstvem města a sociálními fondy
 • Pravidla pro udělení „titulu“ a „ceny“ Talent roku v akademickém roce 2022/2023
 • návrh na změnu stanov organizace Spolek na podporu sportu, dětí a mládeže, z.s., IČO: 065 60 750, se sídlem Vítkovická 3083/1, Moravská Ostrava
 • prodloužení platnosti Koncepce rodinné politiky statutárního města Ostravy na období 2019-2022 do roku 2023
 • vzalo na vědomí:
 • schválení účetních závěrek městských obvodů za účetní období od 01.01.2021 do 31.12.2021
 • informativní zprávu o naplňování Koncepce transformace sociálních služeb zajišťovaných příspěvkovými organizacemi
 • informativní zprávu o financování příspěvkových organizací a nestátních neziskových organizací v sociální oblasti v roce 2022
 • informativní zprávu o aktuálním stavu přípravy projektu Koncertní sál a rekonstrukce Domu kultury města Ostravy
 • souhlasilo:
 • s podmínkami udržitelnosti projektu: Cyklistické propojení Ostrava – centrum – Dolní oblast Vítkovice s předpokládanou dotační podporou z rozpočtu Moravskoslezského kraje
 • 5
 • s navrhovaným přesunem kompetencí schvalování složení Řídicího výboru Strategie Ostravské metropolitní oblasti, jeho Statutu a Jednacího řádu a složení Poradních skupin Strategie Ostravské metropolitní oblasti, jejich Statutu a Jednacího řádu na radu města
 •  s celoročním hospodařením bez výhrad
 • projednalo:
 • vyhodnocení hlavních ukazatelů Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017-2023 pro rok 2021
 • informaci o majetku města
 • Rada města
 • Rada města se sešla na svých schůzích dne 28.06., 12.07., 26.07., 09.08., 16.08., 23.08., 30.08. a 06.09.2022.
 • Mimo jiné: projednala: informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc květen, červen a červenec 2022
 • rozhodla:
 • v působnosti valné hromady obchodní společnosti Černá louka s.r.o., se sídlem Černá louka 3235, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 26879280 o změně zakladatelské listiny této společnosti
 • o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí ve výši 50 tis. Kč právnické osobě Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z. s., se sídlem Před Lanovkou 937/23, Muglinov, 712 00 Ostrava, IČO: 26678497, na realizaci projektu „Zažít Ostravu jinak 2022“ a o uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy
 • o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 50 tis. Kč právnické osobě Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., se sídlem ulice Antonína Brože 3124/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČO: 25816977, na realizaci projektu „Lesy pro život“ a o uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 50 tis. Kč Fakultní nemocnici Ostrava, se sídlem 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba, IČO: 00843986, na podporu akce „Oslavy 110 let od vzniku Fakultní nemocnice Ostrava“
 • o poskytnutí účelového investičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy městskému obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava, na realizaci projektu „Nákup zametacího stroje pro Technické služby Ostrava-Jih“ v maximální výši 2 601 500 Kč
 • o odpisu 56 pohledávek statutárního města Ostravy v celkové částce 951 061,91 Kč a 14 pohledávek statutárního města Ostravy v celkové částce 2 572 300 Kč
 • o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu Slezská Ostrava ve výši 9 318 tis. Kč na předfinancování akce Náves Heřmanice, ulice K Návsi, městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 60 tis. Kč na financování vyhotovení projektové dokumentace na opravu střechy na budově ZŠ a MŠO, Ostrčilova 10, p.o., městskému obvodu Svinov ve výši 6 000 tis. Kč na spolufinancování akce Oprava vodovodu v oblasti V Závětří, Oprava vodovodu v oblasti Nad Porubkou-Myslivcova - oprava povrchů, městskému obvodu
 • 6
 • Lhotka ve výši 300 tis. Kč na spolufinancování akce Bezpečnostní zábrana hřiště, městskému obvodu Nová Ves ve výši 650 tis. Kč na spolufinancování akce Rekonstrukce chodníku Fričova, městskému obvodu Michálkovice ve výši 1 580 tis. Kč na spolufinancování oprav místních komunikací Klejchova a Radniční a Michalské náměstí, městskému obvodu Krásné Pole ve výši 714 tis. Kč na spolufinancování akce Chodník podél ulice Družební - II. část, městskému obvodu Radvanice a Bartovice ve výši 695 tis. Kč na spolufinancování akce Oprava zpevněných ploch kolem budovy radnice v k.ú. Radvanice, městskému obvodu Poruba ve výši 8 000 tis. Kč na spolufinancování akce Revitalizace parků u DK Poklad a městskému obvodu Ostrava-Jih ve výši 1 000 tis. Kč na spolufinancování oprav uličních vpustí, ve výši 1 000 tis. Kč na spolufinancování pasportizace dešťových kanalizací, ve výši 399 tis. Kč na spolufinancování akce Rekonstrukce nebytového prostoru v BD na ul. Vlasty Vlasákové 966/2 na bytovou jednotku, ve výši 823 tis. Kč na financování urbanistické studie Pilotní projekt revitalizace Odborářská
 • o poskytnutí finančních prostředků ve výši 15 000 tis. Kč městskému obvodu Slezská Ostrava na spolufinancování akce „Modernizace kulturního domu v Heřmanicích“
 • o poskytnutí finančních prostředků ve výši 211 tis. Kč městskému obvodu Poruba na financování akce Revitalizace vnitrobloku nám. J. Nerudy, Hl. třída, O.-Poruba - veřejné osvětlení
 • o poskytnutí finančních prostředků ve výši 24 039 tis. Kč městskému obvodu Lhotka na spolufinancování akce Vybudování nové výukové učebny a družiny v ZŠ
 • o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu Ostrava-Jih ve výši 50 % skutečně vynaložených nákladů, maximálně však 10 000 tis. Kč, na realizaci akce „Zateplení obvodového pláště, střechy a stropů sklepních prostor, oprava střechy a výměna oken BD Františka Formana 55, 57, Ostrava-Dubina“  o poskytnutí finančních prostředků ve výši 2 349 tis. Kč městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na spolufinancování akce Regenerace sídliště Fifejdy II. - XII. etapa  o poskytnutí finančních prostředků ve výši 3 533 440 Kč městskému obvodu Třebovice na spolufinancování akce Oprava místní komunikace ul. Kpt. Jaroše  o poskytnutí finančních prostředků ve výši 110 210 Kč městskému obvodu Krásné Pole na spolufinancování nabytí pozemků  o poskytnutí dotace ve výši 20 tis. Kč právnické osobě Římskokatolická farnost Ostrava - Stará Bělá, se sídlem Blanická 134/130, 724 00 Ostrava, IČO: 48429716, na krytí nákladů spojených s opravou varhan v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Staré Bělé a o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace  o poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku právnické osobě Středisko volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, se sídlem Korunní 49, 709 12 Ostrava - Mariánské Hory, IČO 75080508, ve výši 38 tis. Kč na rozvoj žákovských parlamentů (ŽP) a realizaci participativních rozpočtů škol se zapojením ŽP
 • o přijetí daru do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší ve výši 500 tis. Kč od právnické osoby OKK Koksovny, a. s., Koksární 1112, 702 24 Ostrava-Přívoz, IČO: 47675829 a o uzavření darovací smlouvy
 • přihlásit pohledávky za společností Lumius, spol. s.r.o., v likvidaci, se sídlem Horní 700, 739 25 Sviadnov, IČO: 25911945, ve výši 14 259 737 Kč do likvidace  zahájit jednání o prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu, oddělené dle geometrického plánu č. 3767-15/2022, vyhotoveného pro k.ú. Zábřeh nad Odrou, o celkové výměře 12151 m2 (lokalita „Středoškolská“) se společností Linkcity Czech Republic a.s., sídlo Na Harfě 337/3, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 27071316
 • zahájit jednání o prodeji nemovitých věcí, týkajících se nabídky „lokalita Mariánskohorská“
 • 7
 • jako první v pořadí s Patrikem Bogdalíkem, bytem Radhošťská 1198/4, 721 00 Ostrava
 • nezahájit jednání, týkající se nabídky „Diagnostické centrum“ - Družstva lékařů Diagnostického centra, Sokolská třída 1925/49, 702 00 Moravská Ostrava, IČO: 27071316
 • uzavření smlouvy o společném zadání veřejných zakázek a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám mezi statutárním městem Ostrava a společností Garáže Ostrava, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 1167/12, 702 00 Ostrava, IČO: 25360817, akce „Stavební opravy garáží a úpravy povrchů - Prokešovo náměstí“
 • o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování projektových podkladů a zajištění souvisejících služeb pro stavbu „Rekonstrukce vodovodu v ulici Ladislava Ševčíka“ v k. ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava, se společnosti GePS-Geotechnik, s.r.o., se sídlem Starobělská 3214/85, 700 30 Ostrava, IČO: 06704778
 • o zapojení statutárního města Ostravy do kampaně Evropského týdne mobility v roce 2022 a o podpisu Charty Evropského týdne mobility
 • o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 20 tis. Kč spolku Boxing King Club, z. s., IČO: 05452244, se sídlem Úvozní 1462/8, Radvanice, 716 00 Ostrava, na realizaci projektu „Boxing King Club 2022“, a to na část projektu zajišťující výjezd sportovce na ME a o uzavření veřejnoprávní smlouvy
 • o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 30 tis. Kč fyzické osobě nepodnikající Bc. Petře Pastorové, bydliště Dobrá 937, 739 51 Dobrá, na realizaci projektu „Podpora sportovní přípravy maratonské běžkyně Petry Pastorové na MS na 50 km v Sottilo de le Adrada, Španělsko“ a o uzavření veřejnoprávní smlouvy
 • o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby „Oprava kanalizace v ul. Staroveská a Světlovská“ v k. ú. Proskovice, obec Ostrava, se společností ČIPOS Ostrava a.s., se sídlem Harantova 1748/25, 702 00 Ostrava, IČO: 28706391
 • na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na realizaci stavby „Rekonstrukce a prodloužení ulice Masné, Ostrava – Moravská Ostrava“ s účastníkem K2 stavební Moravia s.r.o., se sídlem Počáteční 429/10, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČO: 28573994
 •  o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavebně - technických oprav objektů CO v městském obvodu Poruba, obec Ostrava, s dodavatelem OSA - SANEX s.r.o., se sídlem Mastného 1035/6, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO: 04485581
 • o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování projektových podkladů a zajištění souvisejících služeb pro stavbu „Rekonstrukce OK U Zámečku + OK Říční“ v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava se společností Sweco Hydroprojekt a. s., se sídlem Táborská 31, 140 16 Praha 4, IČO: 26475081
 • o davatele a uzavření smlouvy na vypracování projektových podkladů a zajištění souvisejících služeb pro připravované akce veřejného osvětlení v městských obvodech Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava a Svinov s účastníkem: PTD Muchová, s. r. o., se sídlem Olešní 313/14, 712 00 Ostrava, IČO: 27767931
 • na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na realizaci stavby „Rekonstrukce studny S14, prameniště Ostrava – Nová Ves“ v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, s účastníkem SUBLAND-TECH s. r. o., se sídlem Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice, IČO: 28592611
 • na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy na realizaci stavby „ÚČOV rekonstrukce šnekovnic” v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, s účastníkem ARKO TECHNOLOGY, a. s., se sídlem Vídeňská 206/108, 619 00 Brno, IČO: 00219169
 • 8
 • na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na realizaci stavby „Cyklotrasa M - 1. Máje, Sokola Tůmy“ v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s účastníkem EUROVIA CS, a. s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 45274924
 • o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby „Smart WC“ v lokalitě Komenského sady, ul. Sadová v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, se společností ČIPOS Ostrava a. s., se sídlem Harantova 1748/25, 702 00 Ostrava, IČO: 28706391
 • o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na provedení výměny stínících fólií oken, budovy PIANO, ul. Technologická 372/2, Ostrava Pustkovec, firmě STANE JN s.r.o., Jasanová 831/14, Kobeřice IČO: 01574779
 • na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy na realizaci stavby „Úpravna vody Nová Ves, rekonstrukce sedimentačních nádrží“ v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, s účastníkem „Společnost ÚV Nová Ves“: KUNST, spol. s r.o., se sídlem Palackého 1906, Hranice I - Město, 753 01 Hranice, IČO: 19010591 a ARKO TECHNOLOGY, a.s., se sídlem Vídeňská 206/108, Přízřenice, 619 00 Brno, IČO: 03636046
 • o výběu dodavatele a o uzvření smlouvy příkazní na výkon odborného technického dozoru stavebníka v rámci akce s názvem „Oprava bytového fondu MOaP“ s dodavatelem JUVENFORM s.r.o., se sídlem Tyršova 1438/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 27806596
 • o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na výkon odborného technického dozoru stavebníka a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby „Cyklistická trasa J, V, úsek Radvanice – Michálkovice“ v k.ú. Radvanice, Michálkovice, Slezská Ostrava, obec Ostrava, s dodavatelem QC UNI s.r.o., se sídlem Na Kopci 2685, Frýdek, 738 01 Frýdek – Místek, IČO: 07542267
 • o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na výkon odborného technického dozoru stavebníka a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby „ORG 6223 Městská nemocnice - rekonstrukce venkovního osvětlení“ s dodavatelem ČECH-ENGINEERING, a.s., se sídlem Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava, IČO: 25394983
 • o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na výkon odborného technického dozoru stavebníka, zpracování plánu BOZP a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby „Výstavba objektu s hyperbarickou komorou“, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, se společností Sdružení TDS s.r.o., se sídlem Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava, IČO: 28639707
 • na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy na realizaci stavby „Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou“, v k.ú. Poruba a k.ú. Vřesina u Bílovce, obec Ostrava, s účastníkem FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 25317628
 • o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na zpracování plánu BOZP, výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při realizaci stavby „Rekonstrukce VO oblast DK Poklad 2. etapa část A“ se společností PTD Muchová, s.r.o., se sídlem Olešní 313/14, 712 00 Ostrava, IČO: 27767931
 •  o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané „Oprava vodovodu v ul. Matěje Kopeckého“ s dodavatelem Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 3114/28, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 45193673
 • o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby „Rekonstrukce objektu Střelniční 75/8 – zateplení štítové stěny z ul.
 • 9
 • Pivovarské“ v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, se společností INTOZA s.r.o., se sídlem Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava, IČO: 25873261
 • na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy na vypracování projektových dokumentací a zajištění souvisejících činností pro stavbu „Modernizace podchodu u tramvajové zastávky Důl Hlubina“, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s účastníkem MS-projekce s.r.o., se sídlem Erbenova 509/5, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 25872494
 • na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy na realizaci stavby „Oprava vodovodu a kanalizace ul. Prokopa Velikého“ v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, s účastníkem STASPO, spol. s r.o., se sídlem Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava, IČO: 41035704
 • o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi včetně vypracování plánu BOZP při realizaci stavby „Kanalizace v ul. Slívova a Jan Marie“ v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, se společností After mining, a.s., se sídlem Zámostní 1240/41, 710 00 Ostrava, IČO: 64618650
 • o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané „Úpravna vody Nová Ves, rekonstrukce sedimentačních nádrží (BOZP)“ na výkon funkce koordinátora BOZP při realizaci stavby s dodavatelem Oto Žiak, se sídlem Závodní 865/11, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČO: 44775296
 • o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování projektových podkladů a zajištění souvisejících služeb pro stavbu „Rekonstrukce komunikace ul. Přemyslovců“ v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s dodavatelem Ing. Roman Čechák, se sídlem 739 53, Horní Tošanovice 160, IČO: 05782856
 • o výběru dodavatele a uzavření smlouvy ke koncesi malého rozsahu, jíž předmětem je poskytování služeb souvisejících s provozováním systému veřejného sdílení jízdních kol, tzv. bikesharingu na území statutárního města Ostravy s dodavatelem nextbike Czech Republic s.r.o., se sídlem Libušina 526/101, Chválkovice, 779 00 Olomouc, IČO: 07389108
 • o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Cyklistická trasa J, V - úsek Radvanice – Michálkovice“ v k. ú. Radvanice, Michálkovice, Slezská Ostrava, obec Ostrava, s účastníkem M - SILNICE a. s., se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 42196868
 • na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy na vypracování projektových dokumentací a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby „Obnova přivaděče DN 700 Bělá – Zábřeh“, v k. ú. Stará Bělá a Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s účastníkem PIPS SK s. r. o., se sídlem Mierová 30, Bratislava 821 05, Slovenská republika, IČO: 43987311
 • o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování projektových podkladů a zajištění souvisejících služeb pro stavbu „Armaturní šachta Lhotka“ v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, s dodavatelem Ing. Daniel Fránek, se sídlem 739 14, Ostravice 115, IČO: 18087434
 • o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy o dílo na kompletní opravu 20 bytových jednotek v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz, obec Ostrava, v rámci akce s názvem „Oprava bytového fondu MOaP“, s účastníkem Ristorispetto s. r. o., se sídlem U Stanoviště 57, 735 53 Dolní Lutyně, IČO: 05321719
 • o uzavření smlouvy na realizaci stavby „Oprava přivaděče DN 500 v Mariánských Horách, ul. Novoveská - úsek 4 a 5“ v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s účastníkem Miroslav Raška - vodovody a kanalizace s. r. o., se sídlem V Korunce 386/34, 713 00 Ostrava, IČO: 26843099
 • o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní k veřejné zakázce malého
 • 10
 • rozsahu na vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby a výkon autorského dozoru při provádění stavby „Bezvýkopová oprava kanalizací v oblasti Ostrava-Jih - PD+AD“, obec Ostrava, s dodavatelem Ing. Pavel Šípek, se sídlem Starobělská 3214/85, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 05502764
 •  o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na rekonstrukci venkovního osvětlení v areálu Městské nemocnice Ostrava, s účastníkem Hroší stavby Morava a. s., se sídlem Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc, IČO: 28597460
 •  o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na zpracování dokumentu „Koncepce náměstí Biskupa Bruna“ se společností Schindler Seko architekti s.r.o., se sídlem Wuchterlova 523/5, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 24163716
 •  o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi včetně vypracování Plánu BOZP při realizaci stavby „Rekonstrukce kanalizace v ulici Přemyslovců“ a stavby „Rekonstrukce vodovodu ul. Přemyslovců“ v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s dodavatelem Ing. Zdeněk Cigler, se sídlem Nová Ves 367, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČO: 07194731
 •  o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování projektových dokumentací včetně zajištění souvisejících činností v rámci přípravy stavby „ÚČOV Rekonstrukce kogeneračních jednotek“ v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, se společností KONEKO, spol. s r. o., se sídlem Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 00577758
 •  o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby a výkon autorského dozoru při provádění stavby „Oprava kanalizací v ul. Michálkovická, Údernická, Holvekova - PD+AD”, obec Ostrava, s dodavatelem Ing. Daniel Fránek, se sídlem Ostravice 115, 739 14 Ostravice, IČO: 18087434
 •  o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy příkazní na zajištění výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při realizaci akce „Rekonstrukce objektu Střelniční 75/8 – zateplení štítové stěny z ul. Pivovarské“ s příkazníkem QC UNI s. r. o., IČO 07542267, se sídlem Na Kopci 2685, 738 01 Frýdek – Místek
 •  na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na realizaci stavby „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Přemyslovců“, v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s účastníkem STASPO, spol. s r. o., se sídlem Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava, IČO: 41035704
 •  o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na odstranění čistírny odpadních vod pro léčebnu dlouhodobě nemocných v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, se společností PRONTO STAVBA s. r. o., se sídlem Rudná 1117/30a, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 26786761
 •  na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy na realizaci stavby „Výstavba objektu s hyperbarickou komorou“, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s účastníkem GEOSAN GROUP a. s., se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín, IČO: 28169522
 •  o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě Ostravské komunikace, a. s., se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava, IČO: 25396544, na opravu asfaltové plochy v objektu čističky odpadních vod v lokalitě Mošnov
 •  o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu „VT Petřkovický potok - zatrubněné koryto VT, ul. Hlučínská - odstranění havarijního stavu“ v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, s dodavatelem GePS-Geotechnik, s.r.o., se sídlem Starobělská 3214/85, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO: 06704778
 • 11
 •  o uzavření smlouvy na realizaci veletržního stánku a souvisejících činností na mezinárodním veletrhu investičních příležitostí a realit EXPO REAL 2022 v Mnichově, v Německu, s účastníkem Estetico, s.r.o., se sídlem Holzova 2887/10b, 628 00 Brno, IČO: 26947625
 •  o zadání zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zpracování investičního záměru akce „Cyklistické propojení Hranečník – Lihovarská“ se společností GEOENGINEERING spol. s r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, IČO 47668121
 •  o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na výkon odborného technického dozoru stavebníka a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby „Cyklotrasa M - 1. Máje, Sokola Tůmy“ v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, se společností QC UNI s.r.o., se sídlem Na Kopci 2685, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 07542267
 •  o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi včetně vypracování plánu BOZP při realizaci stavby „ÚČOV rekonstrukce šnekovnic“ v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, s dodavatelem Ing. Zdeněk Cigler, se sídlem Nová Ves 367, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČO: 07194731
 •  o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu o převozu, instalaci, deinstalaci a odvozu vánoční dekorace, se společností SCAFFMONT INVEST s r.o., se sídlem 1. května 78/180, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava, IČO: 08609705
 •  o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na výkon činnosti koordinátora BOZP vč. zpracování Plánu BOZP v rámci stavby „Rekonstrukce studny S14, prameniště Nová Ves“ se společností After mining, a.s., Zámostní 1240/41, 710 00 Ostrava, IČO: 64618650
 •  o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na zpracování náhradní dokumentace (pasportu) nalezené kanalizace v ulici Martinovská, v areálu společnosti Martima, v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava, společností HydroIdea s.r.o., se sídlem Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava, IČO: 02929368  o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě Linos Color s.r.o., Bartovická 797/70, 717 00 Bartovice, IČO: 29394163, na opravu osvětlovacích stožárů na Městském stadionu Ostrava-Vítkovice
 •  o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby „ÚČOV rozvodna ČS na přivaděči D“ v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, s dodavatelem PROSPECT spol. s r.o., se sídlem Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 14616688
 •  o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na výkon odborného technického dozoru stavebníka, aktualizace plánu BOZP a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby „Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou“, v k.ú. Poruba, obec Ostrava a k. ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina, se společností IKTINOS, s.r.o., se sídlem Nová Ves 396, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČO: 09916318
 •  o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu k provedení nezbytného archeologického výzkumu a veškerých s tím spojených odborných prací včetně terénních prací, nutných pro řádnou realizaci stavební akce „Parkovací dům za katedrálou“, který se bude nacházet v centrální části města Ostravy mezi ul. Purkyňova a Zámecká na parcelách č. 461/1, 461/2 a 462/1 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s Národním památkovým ústavem, se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1, Národním památkovým ústavem, ÚOP v Ostravě, se sídlem ul. Odboje 1941/1, 702 00 Moravská Ostrava – Ostrava, IČO: 75032333
 • 12
 • schválila:
 •  v působnosti valné hromady obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a. s. podnikatelský plán pro rok 2022
 •  přihlášení pohledávky za Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 25083325
 •  přijetí daru 48 ks deskových her Krycí jména, ukrajinsko-česká verze, od společnosti Czech Games Edition s.r.o. a jejich následnou distribuci do škol, subjektů zájmového a neformálního vzdělávání a neziskovým organizacím v ORP Ostrava pro lepší adaptaci ukrajinských dětí a žáků
 •  zahájení přípravy a podání žádosti o individuální dotaci na aktualizaci projektové dokumentace pro provedení stavby „Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti – příprava území pro další využití – II. etapa“ ke spolufinancování z rozpočtu Moravskoslezského kraje
 •  zahájení přípravy projektu a podání žádosti „Zvýšení spolehlivosti a zabezpečení síťové infrastruktury“ ke spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu, SC 1.1 Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány, aktivita Kybernetická bezpečnost
 •  zahájení přípravy projektu a podání žádosti „Rozvoj sociálního bydlení ve městě Ostrava“ ke spolufinancování z Operačního programu Zaměstnanost plus
 •  podání žádosti o podporu pro projekt „Cyklopropojení centra s DOV“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, specifický cíl 6.1 Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství  podání žádosti o podporu pro projekt „Dům kultury města Ostravy - kulturní a kreativní centrum“ v rámci Národního plánu obnovy
 •  zahájení přípravy a podání žádosti městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz o dotaci pro projekt „Modernizace odborných učeben“ ZŠO, Gen. Píky 13A, PO v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, oblast Vzdělávací infrastruktura
 •  zahájení přípravy projektu městského obvodu Slezská Ostrava s názvem „ITI - Pokročilé metody ve vzdělávání” ke spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027, oblast Vzdělávací infrastruktura
 •  zahájení přípravy projektu městského obvodu Slezská Ostrava s názvem „Modernizace učeben Slezská Ostrava II“ ke spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027, oblast Vzdělávací infrastruktura
 •  zahájení přípravy projektu městského obvodu Ostrava – Jih „Virtuální realita ve výuce na ZŠ v Ostravě-Jih“ ke spolufinancování z operačního programu IROP 2021 - 2027
 • souhlasila:
 •  s podáním žádosti městského obvodu Slezská Ostrava o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 z programu Vzdělávací infrastruktura pro projekt s názvem „Modernizace učeben Slezská Ostrava II“, dle vyhlášené metodiky dotačního programu
 •  s kácením dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy  s přihlášením statutárního města Ostravy do soutěže „Access City Award 2023“
 •  v působnosti valné hromady obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. s uveřejněním projektu převodu jmění obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., se sídlem 28. října 2556/124, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 47151595, na jediného akcionáře, kterým je statutární město Ostrava, v souladu s § 33a a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů
 • 13
 • udělila:
 •  v působnosti valné hromady obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. představenstvu společnosti pokyn k vyplacení mimořádné odměny zaměstnancům této společnosti ve výši 5 tis. Kč
 • vydala:  Nařízení města, kterým se mění a doplňuje nařízení č. 5/2016 o stanovení maximálních cen jízdného na území statutárního města Ostravy, ve znění nařízení č. 11/2016, č. 13/2019, č. 15/2019 a č. 3/2022 s tím, že se ruší písmeno g)
 • zvolila:
 •  v působnosti valné hromady obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. do funkce člena představenstva s účinností ke dni 06.09.2022 Ing. Aleše Hladkého, bytem Markova 34/2931, 700 30 Ostrava a Ing. Romana Šulu, MBA, bytem K Vydralinám 1229/3a, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava
 • Zpracoval: odbor legislativní a právní
 • Primátor města Ostravy
 •  23. června svolal a řídil jednání bezpečnostní rady města, kde předmětem jednání byla problematika Covid 19, shrnutí situace spojené s řešením migrační vlny, stav připravenosti složek IZS ve správním obvodu ORP atd.
 •  23. června se zúčastnil slavnostního odhalení pamětní desky Ilse Weberové. Pamětní deska je umístěna na budově pošty v Ostravě-Vítkovicích
 •  28. června přijal pozvání na otevření 1. veřejné vodíkové plnící stanice v České republice
 • v DOV
 •  27. června, v prostorách Radnice města Ostravy, udělil stužky „Čestný odznak“ strážnici MPO a příslušníkovi SDH Radvanice za zajišťování úkolů k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2
 •  30. června se zúčastnil slavnostní promoce nových lékařů na LF OU v Ostravě
 •  30. června přijal pozvání na DEN NOVÝCH ENERGIÍ NA LIBROSU OSTRAVA. Předmětem setkání byly tematické přednášky v oblasti energetiky, bezpečnosti, elektromobility atd.
 •  1. července se zúčastnil slavnostního odhalení nového památníku válečných veteránů v parku Československých letců v Ostravě. Památník je tvořen třemi kužely. Centrální místo důstojně připomíná všechny veterány, kteří nasazovali, nasazují a budou nasazovat své životy v boji za svobodu a demokracii. Návrh památníku vzešel z výtvarně-architektonické soutěže, kterou organizovalo město Ostrava
 • 14
 •  1. července zahájil festival Beats for Love v areálu Dolní oblasti Vítkovice
 •  13. července přijal pozvání na přátelský zápas fotbalových týmů FC Baník x Celtic Glasgow v Ostravě u příležitosti oslav 100. výročí FC Baníku Ostrava
 •  13. července zahájil festival Colours of Ostrava v areálu Dolní oblasti Vítkovice
 •  18. července zahájil již 15. ročník Letních Shakespearovských slavností na Slezskoostravském hradě. Úvodním představením letošního ročníku byl Sen noci Svatojánské
 •  27. července přijal v sídle MPO strážníky MPO a předal jim ocenění za věrnost u příležitosti výročí 30. let služby u MPO
 •  11. srpna svolal a řídil ŘV ITI v prostorách Radnice města Ostravy. Na programu jednání bylo schválení projektů v rámci IROP a připravované projekty v oblasti dopravy a životního prostředí řídícího orgánu OPŽP
 •  11. srpna přijal pozvání na debatu o proměně předprostoru ostravského hlavního nádraží v Městském ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA). V rámci debaty byla veřejnosti představena základní struktura území a navrhovaný přístup k proměně tohoto místa
 •  15. srpna se zúčastnil, v prostorách Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava, oficiálního otevření dvou nových expozic pro makaky a gibony. Do moderních chovatelských zařízení se ze starého pavilonu primátů přestěhovali makaci lví a giboni bělolící
 •  15. srpna přijal v prostorách Radnice města Ostravy zástupce již 24. ročníku městských folklórních souborů s mezinárodní účastí FOLKLÓR BEZ HRANIC OSTRAVA
 •  15. srpna svolal a řídil na Radnici města Ostravy zasedání výboru pro udělování čestného občanství a cen města
 •  15. srpna se setkal v Ostravě s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou. Předmětem jednání bylo financování Koncertní haly v Ostravě
 •  19. srpna proběhla v prostorách Radnice města Ostravy tisková konference na téma druhé kolo Milostivého léta. Od začátku září do konce listopadu 2022 mají lidé v exekuci opět možnost se úplně zbavit nebo alespoň významně snížit výši svých dluhů vybraným věřitelům. Lidem bude stačit uhradit jistinu dluhu a stanovený paušální poplatek exekutorovi, zbytek dluhu jim bude odpuštěn
 •  23. srpna se zúčastnil tiskové konference ke Dnům NATO v prostorách Moravskoslezského kraje
 •  24. srpna se setkal s ministrem kultury Martinem Baxou, kterému představil a ukázal model budoucího koncertního sálu včetně nově zrekonstruovaných městských jatek, které jsou sídlem městské galerie PLATO
 • 15
 •  26. srpna přijal pozvání MSK ke kulatému stolu k cenám tepla v topné sezóně 2022/2023
 •  27. srpna dekoroval vítěze, v rámci 24. ročníku Mezinárodního setkání jízdních policií, které pořádá Městská policie Ostrava a město Ostrava v Komenského sadech. Diváci viděli soutěže v cross parkuru, v zrcadlovém skákání dvojic a ve speciálním policejním parkuru
 •  29. srpna přijal pozvání na slavnostní otevření psychiatrického pavilonu FNO
 •  29. srpna se zúčastnil tiskové konference u příležitosti konání ISU JUNIOR GRAND PRIX 2022 v Ostravě
 •  31. srpna se zúčastnil tiskové konference k zahájení provozu na tišší a zatravněné tramvajové trati, a to v ulici Opavská v Ostravě-Porubě. Jde o nejdelší úsek nejmodernější ostravské tratě
 •  31. srpna se zúčastnil v prostorách Radnice města Ostravy tiskové konference k zahájení 19. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu probíhajícího ve dnech 2. – 28. září 2022 a k přípravě letošního ročníku Ostravských Vánoc
 •  1. září přivítal prvňáčky v první školní den a zahájil nový školní rok na ZŠ v Ostravě-Proskovicích. V letošním školním roce nastoupilo do prvních tříd v ostravských základních školách 2533 nových žáků. Mezi prvňáčky by mělo být i 39 ukrajinských dětí
 •  2. září přijal pozvání na setkání primátorky statutárního města Brna a primátora hlavního města Prahy u příležitosti představení projektu Vltavské filharmonie. Diskutovalo se na téma spolupráce mezi městy Praha, Brno, Ostrava při přípravě projektů nových koncertních síní v našich městech
 •  3. září pozdravil v areálu dílen DP v Martinově návštěvníky akce Den ostravských dopraváků
 •  5. září poděkoval a ocenil, v prostorách Radnice města Ostravy, Zlatým křížem ČČK 3. třídy dárce krve za 80 odběrů
 • Zpracoval: odbor kancelář primátora
 • Povodňová komise obce s rozšířenou působností Ostrava
 • Komise v tomto období nezasedala.
 • Komise pro sociálně-právní ochranu dětí
 • Komise v tomto období nezasedala.
 • 16
 • Magistrát města Ostravy
 •  Odbor kancelář primátora se ve spolupráci s ostatními odbory MMO průběžně podílí na realizaci aktivit spojených s řešením dopadů příchodu uprchlíků z Ukrajiny a jejich integraci do společnosti.
 • Odbor organizoval nebo se podílel na těchto akcích:
 •  dne 01.07.2022 představení Památníku válečným veteránům v parku Československých letců veřejnosti; návrh památníku vzešel z výtvarně-architektonické soutěže, kterou organizovalo město Ostrava, autorkou je sochařka Pavla Sceranková,
 •  dne 15.07.2022 přijetí zástupců a účastníků festivalu Folklor bez hranic v prostorách Radnice města Ostravy,
 •  dne 24.08.2022 on-line jednání se zástupci radnice v Ósace o možnostech budoucí spolupráce,
 •  dne 27.08.2022 spolupráce při přípravě 24. ročníku Mezinárodního setkání jízdních policií v Komenského sadech,
 •  dne 07.09.2022 spolupráce při organizaci setkání ředitelů a pracovníků městských policií Ostravy, Miškolce, Košic, Brna v Ostravě na téma prevence kriminality.
 •  Zástupci odboru strategického rozvoje se podíleli na realizaci:
 •  přípravy a schvalování Strategie Ostravské metropolitní oblasti 2021-2027, její druhé části – Akčního plánu, jednání Řídícího výboru Strategie, kterému předsedal primátor města Ostravy Ing. Tomáš Macura, MBA, v roli předsedy Řídícího výboru,
 •  akce Festival v ulicích, ve dnech 24.–26.06.2022,
 •  ve dnech 13.–16.07.2022, Colours of Ostrava strategický plán rozvoje města fajnOVA; prezentování v konceptu široké veřejnosti na platformě interaktivní hry s kvízovými otázkami,
 •  debaty o proměně předprostoru ostravského hlavního nádraží dne 11.08.2022 v Městském ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA), který je vlajkovým projektem strategického plánu města Ostravy fajnOVA, za účasti primátora města Ostravy Ing. Tomáše Macury, MBA, a náměstkyně primátora Mgr. Zuzany Bajgarové,
 •  prezentace dotačního programu „Tvoříme prostor“, ve dnech 17.08.2022 a 13.09.2022, v podobě semináře pro žadatele o dotace na rok 2023 v oblasti sportu; cílem bylo sportovním klubům, spolkům a dalším organizacím představit další dotační možnosti a seznámit je s podmínkami dotačního programu,
 •  prezentace města Ostravy, v rámci bloku „Inspirativní příklady ze středoevropských měst“, na konferenci „Aby město nepálilo – jak zvýšit odolnost měst vůči horku a suchu“, uskutečněné ve dnech 30.–31.08.2022 v Brně, pořádanou nadací Partnerství spolu s organizacemi zapojenými do projektu LIFE Tree Check.
 •  Odbor školství a sportu pořádá ve dnech 14.–15.09.2022 konferenci Talent City 2022. Konference se koná v kontextu zapojení města Ostravy do mezinárodní iniciativy Global Startup Cities a v návaznosti na předsednictví České republiky v Radě EU. Konference je určena pro odbornou veřejnost, zejména pro pracovníky všech úrovní škol, zástupce zřizovatelů, krajů, a další zainteresované. Zahájení konference proběhne ve středu 14.09.2022 odbornou debatou v Centru Pant na téma „Jak podporovat nadání“. Následující konferenční
 • 17
 • den 15.09.2022 se věnuje problematice talentu na třech úrovních (Talent a podnikavost, Talent a kreativita a Talent a vzdělávání). Konference se koná na několika místech v rámci centra města; doprovodný program je připraven na Masarykově náměstí. V rámci konference probíhají přednášky, panelové diskuse a workshopy se zahraničními hosty a lektory z celé ČR zabývajícími se vzděláváním, podporou talentů, kreativity a podnikavosti.
 • Odbor informuje o participaci na významných akcích:
 •  tradiční mezinárodní mládežnický turnaj Ostrava Hockey Cup, uskutečněný v období 09.08.– 21.08.2022, za účasti 24 týmů ve čtyřech věkových kategoriích, s podporou města ve výši 800.000 Kč,
 •  Mistrovství Evropy v baseballu mužů do 18 let, které se uskutečnilo ve dnech 13.08.–16.08.2022 v areálu Arrows v Ostravě-Porubě a městem bylo podpořeno částkou 200.000 Kč,
 •  RBP Ostrava City Marathon!!! – tradiční městský maraton i běžecký festival, který se konal ve dnech 10.–11.09.2022 s finanční podporou města 500.000 Kč,
 •  71. ročník Mistrovství ČR mužů a žen v tenise pro rok 2022 MONETA CUP, konané ve dnech 17.08.–21.08.2022, podpořeno z rozpočtu města částkou 150.000 Kč,
 •  ISU Junior Grand Prix Ostrava 2022 – „Czech Skate 2022", konaný ve dnech 31.08.–03.09.2022, kdy se po čtyřech letech do Ostravy vrací světová série ISU Junior Grand Prix of Figure Skating!; diváci měli možnost vidět 107 závodníků z 32 zemí světa, za finanční podpory města ve výši 600.000 Kč,
 • Odbor, v návaznosti na konferenci SPORT22!!!, pokračuje v marketingové podpoře sportu, a to sérií akcí „Marketingové workshopy SPORT22!!!“. Jednotlivé akce probíhají v termínech 25.08.2022, 15.09.2022, 29.09.2022 a 06.10.2022 a jejich tematický obsah je „Jak sepsat marketingovou strategii“, „Tvorba webu a efektivní online komunikace“, „Jak tvořit obsah komunikace pro sociální sítě“ a „Jak zvládnout sponzoring, charitu a využít PR“.
 •  Odbor kultury a volnočasových aktivit se podílel na těchto významných akcích:
 •  organizační zajištění výběrového řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Knihovny města Ostrava, příspěvkové organizace,
 •  organizační zajištění realizace výběrového řízení na poskytnutí víceleté dotace na zajištění umělecké, především divadelní činnosti, v objektu Divadla Petra Bezruče na ul. 28. října 120/1701 v Ostravě, a to v období od 01.07.2023 do 30.06.2028,
 •  uskutečnění řady významných kulturních akcí díky finanční podpoře SMO, např.: další ročník bienále festivalu NODO 2022, Měsíc autorského čtení, festivaly Beats for Love, Colours of Ostrava a Festival v ulicích, Letní shakespearovské slavnosti, Festival městských folklorních souborů s mezinárodní účastí FOLKLOR BEZ HRANIC OSTRAVA; konaly se koncerty v rámci projektu Barrák music hrad 2022, různé kulturní aktivity v rámci projektů Letní umělecká scéna v Porubě a na pěší zóně Malá Kodaň; byly připraveny výstavy ve Fotografické galerii Fiducia, v galeriích Zaza, Magna a Dukla,
 •  akce spolků, které se zabývají vyplněním volného času dětí a mládeže nebo seniorů, podpořené dotací: SENIORS, z. s., - účast na 5. mezinárodních sportovních hrách seniorů v Mostě 13.–15.07.2022, kde tým ostravských seniorů zvítězil; RADAMOK, z. s., - uspořádání 24. ročníku akce BAMBIFEST v Ostravě – Bělském lese ve dnech 10. a 11.09.2022 - přehlídka dětských sdružení a organizací pracujícími s dětmi a mládeží.
 • 18
 • Návštěvníci Nové radnice měli možnost ve foyer po celý červenec zhlédnout výstavu vítězných prací výtvarné soutěže na téma "Moje rodina...", realizované pod hlavičkou rodinné politiky města. Již 3. rokem tak mohly děti z ostravských škol hravou formou vyjádřit, co pro ně znamená RODINA. Celkem se do soutěže zapojilo 213 žáků z 12 ostravských škol. Během srpna pak výstava ještě zdobila Mléčný bar Naproti. Více o soutěži: https://fajnarodina.cz/rodina-ocima-deti-ve-foyer-nove-radnice/
 •  Zástupci odboru sociálních věcí a zdravotnictví uspořádali dne 23.06.2022 12. ročník akce „Lidé lidem – přehlídka sociálních služeb a souvisejících aktivit“. Celá akce proběhla v Komenského sadech pod záštitou náměstka primátora Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D. V rámci akce prezentovaly nestátní neziskové organizace, působící v sociální oblasti, své služby a aktivity, které poskytují širokému spektru cílových skupin – např. senioři, osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, osoby s duševním onemocněním, rodiny s dětmi aj. Akce byla určena široké veřejnosti a byla rozdělena do dvou bloků (dopoledního a odpoledního), přičemž dopolední blok byl tematicky zaměřen na děti a žáky základních a středních škol. V rámci dopoledního bloku byl pro ně připraven „Projektový den“, v němž žáci plnili předem připravené úkoly související se sociální problematikou. V odpoledním bloku návštěvníci zhlédli vystoupení na pódiu, dozvěděli se nové informace o sociálních službách nebo i o tom, jak mohou sami pomoci potřebným (např. stát se dobrovolníkem). Do „Projektového dne“ se zapojilo celkem 10 základních a středních škol z Ostravy se 425 žáky. Počet účastníků z řad veřejnosti je odhadován na 2.500 osob.
 • K 31.07.2022 byla ukončena realizace projektu financovaného z Operačního programu Zaměstnanost „Podpora rozvoje sociální práce a služeb v Ostravě“. Na základě ověřené potřebnosti „Místa prvního kontaktu – SOCIOPOINT“ je pomoc a podpora občanům města Ostravy nadále poskytována. Byla zřízena bezplatná linka 800 700 650, e-mail sociopoint@ostrava.cz; občané mohou přijít na magistrát také osobně.
 •  Odbor investiční informuje o významných investičních akcích:
 •  Rekonstrukce tramvajového podchodu Tylova, ul. Plzeňská, Ostrava-Jih – probíhá realizace
 • Předmětem stavby je rekonstrukce stávajícího podchodu pod ulicí Plzeňskou v místech tramvajové zastávky Tylova; stavba zahrnuje rovněž rekonstrukci přístupových koridorů na jednotlivá nástupiště. Rekonstruována bude také pevná jízdní dráha v úseku tramvajové zastávky. Zastávka bude doplněna o elektronický informační systém. Přístupový koridor na nástupiště směr ÚMOb Ostrava-Jih, který byl tvořen schodišťovými stupni, bude zrušen a nahrazen výtahem, který zajistí bezbariérový přístup na tuto zastávku v obou jízdních směrech.
 • Projekt je součástí schváleného kapitálového rozpočtu roku 2022.
 • HMG realizace: 05/2022–11/2022
 • Projektant: Projekt 2010, s. r. o.
 • Zhotovitel: COLAS CZ, a. s.
 •  Levobřežní – revitalizace nábřeží Ostravice za výstavištěm Černá louka – 1. etapa – probíhá realizace
 • Předmětem stavby je vybudování přístupových chodníků včetně schodiště ve svahu mezi ul. Havlíčkovo nábřeží a nově budovaným Kampusem Ostravské univerzity. Hlavní schodiště je navrženo na levé straně svahu (z čelního pohledu na areál kampusu), na toto
 • 19
 • schodiště navazují 2 diagonální chodníky umístěné ve svahu. Lokalita bude doplněna o nové veřejné osvětlení, budou provedeny sadové úpravy a výsadba nových stromů.
 • Projekt je součástí schváleného kapitálového rozpočtu roku 2022.
 • HMG realizace: 07/2022–10/2022
 • Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR, s. r. o.
 • Zhotovitel: K2 stavební Moravia, s. r. o.
 •  Odkanalizování jižní části Svinova – zrealizováno
 • V jižní části Svinova byla provedena rekonstrukce stávající jednotné kanalizace a rekonstrukce vodovodních řadů vč. kanalizačních a vodovodních přípojek ve veřejném prostranství v k.ú. Svinov, na ul. Bratří Sedláčků, Axmanova, Hrabyňská, Hečkova, Krůčkova a Králka a výstavba jednotné kanalizace v ul. Navrátilova. Součástí stavby byla výstavba 2 objektů čerpacích stanic včetně výtlačných kanalizačních řadů. Došlo ke zrušení dvou výustí a pro další dvě se jedná o podmiňující stavbu. Byly provedeny finální asfaltové povrchy komunikací v bočních ulicích Axmanova, Hrabyňská, Hečkova, Krůčkova a Králka vč. zpevněných ploch kolem čerpacích stanic. V ulici Bratří Sedláčků se také rekonstruovala komunikace a chodníky v režii ÚMOb Svinov. Realizace stavby byla zařazena do dotačního projektu SANACE zadávané a spolufinancované Ministerstvem financí ČR pod názvem „Sanace a rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněném hornickou činností na katastru města Ostravy".
 • Projekt je součástí schváleného kapitálového rozpočtu roku 2022.
 • HMG realizace: 03/2020–06/2022
 • Projektant: Sweco Hydroprojekt, a. s.
 • Zhotovitel: HYDROSPOR spol. s r.o.
 •  Archiv města Ostravy připravil a za přítomnosti primátora města Ostravy Ing. Tomáše Macury, MBA, zahájit dne 06.09.2022 vernisáž s názvem „Historie ostravských kin“.
 •  Živnostenský úřad informuje:
 •  jednotné kontaktní místo zpracovalo 37 odpovědí na dotazy poskytovatelů služeb v režimu zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb,
 •  svou podnikatelskou činnost zahájilo 501 fyzických osob, z toho 40 zahraničních,
 •  u 87 podnikatelů byla zrušena všechna živnostenská oprávnění pro nedoložení vztahu k sídlu,
 •  za neoznámení ukončení nebo zahájení provozování živnosti v provozovně a neoznačení provozovny byly uloženy 20 pokut,
 •  byly provedeny společné kontroly s Českou obchodní inspekcí a s Policií České republiky,
 •  v okrese Ostrava je celkem 70 654 podnikatelů s živnostenským oprávněním, z toho 53 729 fyzických osob a 16 925 právnických osob.
 •  Odbor ochrany životního prostředí zajistil písemné vyjadřování statutárního města Ostravy k dokumentům týkajících se sanací starých ekologických zátěží na území města.
 • Odbor informuje o:
 •  poskytnutí účelového investičního transferu městskému obvodu Ostrava-Jih z Fondu životního prostředí města Ostravy na projekt „Nákup zametacího stroje pro Technické
 • 20
 • služby Ostrava-Jih“,
 •  poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší na ozdravné pobyty v období od 01.11.2022 do 30.04.2023,
 •  aktualizaci akčního plánu SMO k implementaci Programu zlepšování kvality ovzduší,
 •  přípravě zapojení SMO do zářijové výzvy „Do práce na kole“,
 •  přípravě zapojení SMO do „Evropského týdne mobility“,
 •  provedení ošetření 113 ks jírovců maďalů v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz proti škůdci klíněnce jírovcové.
 •  Odbor projektů IT služeb a outsourcingu zahájil projekt integrace spisové služby a ekonomického informačního systému města. Je realizována obměna prezentační techniky v sále zastupitelstva. Byla předložena žádost o dotaci k projektu Zvýšení spolehlivosti a zabezpečení síťové infrastruktury. V rámci digitalizace úřadu byla na MMO rozšířena spisová služba o integraci na služby hybridní pošty, v rámci města byla nasazena funkčnost pro autorizovanou konverzi listinných dokumentů do elektronické podoby. Služby outsourcingu budou nově poskytovány pro MŠ Dětská a ZŠ Ostrava-Mariánské Hory, Gen. Janka. Nový systém centrální správy identit IDM byl zpřístupněn pro uživatele. Byl zahájen projekt Datový portál SMO, který rozšíří systém open dat o uživatelský pohled na významná data statutárního města Ostravy.
 • Oddělení geografického informačního systému provedlo aktualizaci dat katastru nemovitostí včetně výpočtu majetkových vztahů a aktualizaci polohopisu technické mapy. V souvislosti s nabytím účinnosti obecně závazných vyhlášek č. 9/2022 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a 11/2022, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 15/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, byly na mapovém portálu města aktualizovány příslušné mapové služby. Dále byla aktualizována mapová služba parkovacích zón dle nařízení města č. 8/2022, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním. Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje byly předány podklady základní polohové situace technické mapy města pro vložení do připravované digitální technické mapy Moravskoslezského kraje. Na mapovém portálu města byla také zveřejněna Změna č. 3 Územního plánu Ostravy.
 •  Odbor dopravy spolupracoval s Dopravním podnikem Ostrava, a. s., na zavedení změn jízdních řádů od září 2022 z důvodu nedostatku řidičů a z důvodu pokračujících výluk.
 •  Odbor vnitřních věcí se podílel na přípravě voleb do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky. Jednalo se zejména o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev SMO a obcí ORP, registraci přihlášek kandidátů do senátních voleb, korekci hlasovacích lístků a komunikaci s tiskárnou. Zástupci odboru poskytovali metodickou podporu úřadům městských obvodů a úřadů obcí ORP, spolupracovali s tiskovou mluvčí na odpovědích novinářů týkajících se voleb, provedli losování čísel k označení volebních stran na hlasovacích lístcích.
 • Dne 08.09.2022 zaměstnanci odboru uskutečnili školení členů okrskových volebních komisí (OVK) obcí spadajících do ORP Ostravy. Zaměstnanci rovněž spolupracovali na proškolení OVK obvodů SMO. Ve spolupráci s odborem projektů IT služeb a outsourcingu odbor zorganizoval školení systému VERA Radnice – moduly Organizace voleb a Volební agenda.
 • 21
 • Od 18.08.2022 odbor přijímá na přepážkách Střediska informačních služeb žádosti občanů o jednorázový příspěvek 5.000 Kč na dítě. Žádost o tento příspěvek si na pracovišti podá v průměru 30 osob denně.
 • Zpracovalo: oddělení personální
 • Městská policie Ostrava
 • (hodnocení od 07.06. – 29.08.2022)
 • V hodnoceném období Městská policie Ostrava zajišťovala bezpečnost a veřejný pořádek při významných kulturních, společenských a sportovních akcích, kterých bylo za dané období 547, z toho kulturních a společenských 130, sportovních 30 a ostatních 387.

K nejvýznamnějším patřily:
fotbalová utkání a fotbalová utkání v rámci ME v kopané žen do 19 let na Městském stadionu ve Vítkovicích, Fantastická Ostrava v Trojhalí Nová Karolína v Moravské Ostravě, Karolínská pouť ve Foru Nová Karolína v Moravské Ostravě, ČEZ Runtour Ostrava, Helax Open Air, Beats for Love 2022, Colours of Ostrava, Soldaut festival, Ostrava v plamenech a Soldaut festival Continue v Dolní oblasti Vítkovice, Rozmarné slavnosti řeky Ostravice v Moravské Ostravě a Slezské Ostravě, Piknik + Happening První republika a 24. mezinárodní setkání jízdních policií v Komenského sadech v Ostravě, MMA – Real Fight Arena v RT Torax Aréně v Porubě, koncert Leoše Mareše – Staré Pecky a muzikál Dracula v DK Poklad a Festival v ulicích v Porubě, Michalfest na Dole Michal v Michálkovicích, Army Family Day a Štěrkovna open music 2022 na Landek parku Ostrava a Den dětí s IZS v areálu Starého nádraží v Petřkovicích, Polanka Cup v Polance nad Odrou, Den obce – 750 let ve Staré Bělé, Svinovská pouť ve Svinově, Hošťálkovická pouť v Hošťálkovicích, 125 let SDH v Radvanicích, Den městských obvodů s IZS v areálu IVC Jih v Nové Bělé, Den otevřených dveří v OZO Ostrava v Kunčicích, Den otevřených dveří Střediska správy a údržby dálnice Ostrava na Slovenské ulici v Moravské Ostravě, Oldies festival na Polygonu Libros Ostrava, The Banger show – Podmol bros x Furt bokem a Czech Stund Day v areálu Libros a Technoparty v Přívoze, Cirkulum, Chemie na hradě, Shakespearovské slavnosti, Queenie Universum tour 2022, koncerty Viktor Sheen, Dymytry, Arakain, No Name, Realita, Ajdontker, a Marek Ztracený – Tour de léto na Slezskoostravském hradě, Fauna trhy a Bleší trhy na Výstavišti Černá louka v Moravské Ostravě a mnoho dalších.
V rámci výkonu služby vyřešila MP 20 981 přestupků, zadržela 90 pachatelů trestných činů a 61 osob v pátrání Policie ČR, na Zelené lince přijala 1 167 oznámení.
Ukrajinská uprchlická krize:
Městská policie v této souvislosti zabezpečovala v červnu 2 lokality – okolí Hlavního nádraží Ostrava-Přívoz a KACPU. V případě přítomnosti osob byla v místech zajištěna nepřetržitá přítomnost hlídek.
Od 01.07.2022 je zabezpečována pouze lokalita KACPU, a to v provozní době nepřetržitým výkonem služby. Mimo tuto dobu jsou prováděny namátkové kontroly místa.
22
Za období 07.06. – 29.08.2022 evidujeme v daném tématu 12 událostí:
Den
Událost
12.06.
ul. Engelmüllerova, Ostrava-Moravská Ostrava – Ležící osoba. Muž ovlivněn alkoholem, bez ohrožení na životě či zdraví, místo po poučení opustil směrem ke KACPU.
12.06.
ul. Karasova, Ostrava-Mariánské Hory – Neshody mezi ubytovanými uprchlíky – 2 ženy. Jednalo se o slovní rozepři, kdy osoby byly poučeny, bez dalších požadavků na hlídku.
21.06.
ul. Svazácká, Ostrava-Zábřeh (Bělský les) – Poškození orientační tabule – 2 mladíci. Postoupeno správnímu orgánu a na OSPOD.
21.06.
ul. Martinovská (zastávka MHD), Ostrava-Poruba – Náhlá nevolnost dítěte. Jednalo se o dítě v doprovodu babičky, v době přítomnosti hlídky byl chlapec při vědomí, přivolána záchranná služba.
21.06.
ul. Vítkovická (Kaufland), Ostrava-Moravská Ostrava – Krádež zboží. Postoupeno správnímu orgánu.
02.07.
ul. Zámecká (pracoviště MP), Ostrava-Moravská Ostrava – Poskytnutí informací a doprovod na KACPU (žena).
05.07.
ul. Stodolní, Ostrava-Moravská Ostrava – Dezorientovaná žena hledá svého syna. Osoba doprovozena na KACPU.
16.07.
ul. Grmelova (Kaufland), Ostrava-Mariánské Hory – Krádež zboží (muž).
18.07.
ul. Vítkovická (u Kauflandu), Ostrava-Moravská Ostrava – Poskytnutí informací 3 občanům ukrajinské národnosti.
20.07.
ul. Mařatkova, Ostrava-Hulváky – Ležící osoba, poučena, místo opustila (muž).
23.07.
ul. Jiřího Herolda, Ostrava-Bělský Les – Řízení pod vlivem alkoholu (žena). V šetření Policie ČR.
29.07.
ul. Vítkovická (ÚAN), Ostrava-Moravská Ostrava – Poskytnutí informací a doprovod na KACPU (2 ženy).
Zpracovala: kancelář ředitele Městské policie Ostrava