volební program pro Most

2. září 2022
volební program pro Most

Městu Most nabízíme víc než ostatní

Nabízíme vám víc než ostatní politické strany. Naše město potřebuje konkrétní vize a plány, podle kterých nastavíme směr jeho dalšího vývoje. Náš program obsahuje investice do škol, sportu, kultury, dopravy, silnic a chodníků, městské zeleně. Je v něm ale i něco, co u ostatních nenajdete. Chceme pro město Most pracovat dlouhodobě a kvalitně. Chceme nastavit takové plány a cíle, které budeme schopni plnit, byť by měly trvat déle, než je funkční období čtyř let. Všechny priority máme navíc podepřeny zkušeností a odborností našich kandidátů.

Stejně jako vy, i my máme v Mostě své rodiny, děti a vnoučata a chceme je tady udržet. Chceme dostatečnou nabídku kvalitního vzdělávání, sportovních a kulturních aktivit. Připravíme dostupné a kvalitní bydlení pro začínající rodiny. Půjdeme cestou výkupu bytového fondu zpět do majetku města a jeho modernizace. Víme jak na to, máme zkušenosti.

Budeme vás zvát na veřejná projednávání našich plánů a budeme chtít znát vaše připomínky, zapojíme vás i do výběru investic v Mostě. Chceme vědět, jak si představujete život ve městě za pět, deset, ale třeba i třicet let. Do společného plánování budoucnosti našeho města zapojíme také studenty středních a vysokých škol, kteří budou poradním sborem primátora Mostu nebo některého z náměstků. Díky tomu získáme více inspirace od lidí, které v Mostě chceme udržet a kterým jednou můžeme správu města předat. Díky této vizi vyroste skupina lidí, kterým Most nebude lhostejný a budou pokračovat v jeho dalším rozvoji.

Moderní úřad a správa města

 • Zavedeme pravidelné dny otevřených dveří primátora a jeho náměstků, kteří budou poskytovat pomoc a poradenství pro veřejnost.
 • Zřídíme post náměstka pro investice, rozvoj města a podnikání, který bude mít na starost tvorbu dlouhodobých plánů a projektů zaměřených na rozvoj města.
 • Zpopularizujeme mobilní rozhlas – připomínky k rozvoji, investicím, či upozornění na nepořádek ve městě bude možné podat jednoduše prostřednictvím mobilního telefonu.

Rozvoj města a investice

 • Budeme se setkávat s občany v místě jejich bydliště minimálně 2x ročně a jejich připomínky zapracujeme do plánu investic, problémy budeme řešit.
 • Zasadíme se o vyšší zapojení občanů do rozhodování o investicích pomocí participativního rozpočtu města, který finančně navýšíme.
 • Nastavíme dlouhodobé plány investic.
 • Budeme i nadále pokračovat ve výkupu bytů, aby s nimi mohlo město disponovat.
 • Připravíme nové stavební pozemky pro výstavbu rodinných domů.
 • Budeme investovat do oprav silnic i chodníků.
 • Budeme revitalizovat veřejný prostor na základě odborně a funkčně pojatých architektonických řešení.
 • Zvelebíme městské parky a obnovíme vodní prvky, které byly jejich součástí.
 • Připravíme plány rozvoje městských částí Vtelno, Souš, Rudolice, Čepirohy a budeme podporovat vznik osadních výborů, které pro nás budou významnými partnery při tvorbě investičních a rozvojových plánů.
 • Ve vybraných lokalitách budeme budovat zahrádkářské kolonie.
 • Chceme energeticky soběstačné budovy škol a domovů pro seniory, budeme investovat do fotovoltaiky a dalších zdrojů energie.
 • Vytvoříme dotační program na podporu pořízení nádrží na dešťovou vodu na území města Most.
 • Vytvoříme koncepci pro využití dešťové vody v zastavěném území. Budeme budovat městské biotopy a podzemní retenční nádrže na zachycení dešťové vody.
 • Vyhlásíme krajinářské soutěže na úpravu městských parků.

Bezpečnost ve městě

 • Využijeme zákona 3x a dost. Provedeme důkladnou analýzu odboru sociálního a odboru správních činností. Vyčleníme úředníky, kteří se budou zabývat sledováním přestupků a v maximální možné míře budeme prosazovat zákon 3x a dost.
 • Posílíme policejní kontroly ve vyloučených lokalitách a nastavíme nulovou toleranci nepřizpůsobivým. Budeme požadovat po státu, aby byly vydány hygienické normativy na počet lidí v bytech o určité velikosti.
 • Zvýšíme rozpočet Městské policie v Mostě nejen o motivační bonusy pro nové strážníky.
 • Chceme vyšší počet strážníků nejen v ulicích města Mostu, ale i v jeho dalších městských částech jako je Souš, Vtelno, Rudolice a Čepirohy.
 • Sociální pomoc musí být adresná a spojená s jasnými povinnostmi. Musí dojít ke zpřísnění podmínek sociálního bydlení a provozování ubytoven všeho druhu, což vytvoří tlak na nepřizpůsobivé občany a sociální parazitování.

Školství

 • Zajistíme školního psychologa dostupného pro všechny školy.
 • Podpoříme činnost školních kroužků a družin.
 • Zmodernizujeme naše školy ve spolupráci s odborníky podle současných trendů a na základě přání samotných žáků – vnitřní prostory školských zařízení musí být IN.
 • Zajistíme všem školským zařízením odbornou správu informační a komunikační technologie (ICT).
 • Vytvoříme poradní sbor vedení města, složený ze zástupců žáků středních a vysokých škol, který bude předkládat návrhy rozvoje města pro mladou generaci, aby se do Mostu po studiích znovu vracela.
 • Podpoříme činnost dětských skupin.
 • Podpoříme a zpropagujeme Program pozitivního rodičovství.
 • Zavedeme odlehčovací službu pro dospělé handicapované a jejich zákonné zástupce.

Zdravotnictví

 • Zavedeme motivační příspěvky na otevření nových ordinací, které nám pomohou řešit nedostatek praktických lékařů, pediatrů, stomatologů i mnoha ambulantních specialistů.
 • Zvýšíme finanční podporu mosteckému hospicu.
 • Připravíme stipendijní program pro studenty střední zdravotnické školy a lékařských fakult. Podmínkou pro jeho získání bude výkon povolání v Mostě.
 • Vybudujeme byty pro lékaře.

Senioři

 • Zavedeme funkci Seniorského ombudsmana, který bude řešit problémy seniorů našeho města.
 • Vytvoříme program pro zajištění kvalitního života a bezpečnosti osamocených seniorů.
 • Budeme se pravidelně setkávat se seniory a čerpat inspiraci z jejich námětů, které povedou k rozvoji města a zlepší život i pro tuto generaci, která si zaslouží naši úctu a je pevnou součástí našeho života.
 • Připravíme výstavbu rodinného domu pro seniory.

Kultura, sport, volný čas

 • Zaměříme se na podporu sportovních klubů.
 • Ve spolupráci s občany města vytipujeme místa, která by byla zajímavá pro rodiny s dětmi, pejskaře apod. a na základě jejich podnětů tato místa zatraktivníme.
 • Budeme i nadále rozvíjet vodní plochy a jejich okolí. U jezera Most zatraktivníme plochu pro bezpečný volný pohyb a výcvik psů.
 • Matylda bude volně přístupná rybářům.
 • Budeme nadále investovat do rozvoje centrálního parku Šibeník. Chceme další atraktivní herní prvky, ale i veřejná místa k setkávání.
 • Navýšíme investice do modernizace Městského divadla v Mostě.

Kulturní dům REPRE, Prior, Městská knihovna – centrum města

 • Centrum města budeme řešit koncepčně jako jeden celek, chceme jeho oživení.
 • Znovu zprovozníme budovu REPRE.
 • Koupíme a zrekonstruujeme budovu obchodního domu PRIOR a vytvoříme zde vědecko-technické centrum pro školy po vzoru Techmanie Plzeň či IQLANDIE Liberec.
 • Vytvoříme optimální podmínky pro fungování Městské knihovny v Mostě. Pro větší atraktivitu zde vytvoříme moderní výstavu o historii Starého Mostu.
 • Vytvoříme Kancelář architektury města Mostu, která se bude podílet na rozvoji našeho města.

Doprava

 • Na dopravu zdarma budou mít nárok pouze žáci, kteří plní povinnou školní docházku a nemají neomluvené hodiny.
 • Umožníme on-line placení průkazů MHD v Mostě.
 • Invalidé a senioři budou mít dopravu i nadále zdarma.