3. září 2012

Petr Nečas: Projev na zahájení volební kampaně

Projev předsedy ODS a premiéra ČR na zahájení volební kampaně ODS v Mladé Boleslavi.

Vážené dámy, vážení pánové,
 
setkáváme se zde, v Mladé Boleslavi, při příležitosti oficiálního zahájení horké části kampaně do krajských a senátních voleb roku 2012. 
 
Chtěl bych úvodem pozdravit všechny přítomné kandidátky a kandidáty do krajských zastupitelstev, ale i do Senátu, v čele s dnešním hostitelem Raduanem Nwelatim. Chtěl bych touto cestou pozdravit i všechny další účastníky této konference.
 
Občanští demokraté vybrali své zástupce správně a v demokratických primárních volbách a odpovědně. Stojím za nimi a všichni společně půjdeme do voleb s cílem uspět.
 
Výběr kvalitních a slušných kandidátů, mezi nimiž je řada nových tváří, je toho prvním důležitým předpokladem. A já jsem přesvědčený, že se nám to podařilo.
 
V Mladé Boleslavi se nenacházíme náhodou. Mladá Boleslav je příkladem úspěšného města, které je díky významnému průmyslovému podniku ekonomickým centrem celého regionu. Není to ale pouze mladoboleslavská Škodovka, ale i celá řada dalších podniků a živností, které dávají lidem práci a díky kterým se zde nezaměstnanost drží dlouhodobě na nízkých hodnotách.
 
Mluvím o tom proto, že právě oživení ekonomického růstu a vytváření podmínek pro vznik nových pracovních míst považuje Občanská demokratická strana za jeden z hlavních úkolů pro nadcházející období. A to nejen pro centrální vládu, ale právě také pro vlády krajské, které vzniknou po letošních říjnových volbách. Právě proto je pro nás podpora podnikání a pracovních míst jedním z klíčových témat programu pro letošní volby. 
 
Druhou stranou mince je skutečnost, že se Středočeský kraj dostal v posledních měsících do širokého povědomí veřejnosti. A musím konstatovat, že bohužel někdy ne v tom nejlepším světle. Středočeský kraj, respektive jeho sociálně-demokratické vedení, se stal symbolem špatné politiky a špatné správy krajů pod vedením oranžových hejtmanů. 
 
Středočeský kraj je nejzadluženějším krajem v České republice. Stal se symbolem korupčního chování mimořádných rozměrů a megalomanské politiky, založené na předražených zakázkách a vlastní sebepropagaci v hodnotách desítek milionů korun ročně. 
To jsou důsledky oranžového tsunami před čtyřmi lety. To jsou důsledky papalášského stylu politiky, který reprezentoval především bývalý hejtman David Rath. 
 
Proto jsme tady, proto právě zde v Mladé Boleslavi představíme svůj volební program a právě proto zde v Mladé Boleslavi startujeme horkou fázi volební kampaně.
 
Je to mimo jiné i proto, a krajská prosperita je toho důkazem, že tu po šest let působí úspěšný primátor, lídr krajské kandidátky Raduan Nwelati.
 
Já osobně věřím, že nejenom zde, ve Středočeském kraji, nabídnou naši krajští kandidáti veřejnosti něco úplně jiného. Rozpočtově odpovědnou politiku, která povede k efektivnímu a transparentnímu nakládání s veřejnými prostředky. Politiku nepopulistickou, neslibující více, než je možné splnit. 
A v neposlední řadě jsem přesvědčený, že naši kandidáti nabídnou více osobní pokory. Aby veřejnost uvěřila, že politiku není myslitelné dělat v první řadě pro svůj osobní prospěch, jak jsme viděli za vlády sociální demokracie a komunistů například právě tady ve Středočeském kraji, ale pro zlepšení podmínek života lidí v krajích. 
 
O to budeme usilovat. O navrácení důvěryhodnosti politiky v krajích, která byla kauzou Rath vážně narušena. A věřím, že kandidáti občanských demokratů to dokážou.
Stejné principy budeme prosazovat ve volbách do Senátu. Dnes je Senát brzdou rozpočtově odpovědné politiky. 
 
Levice blokuje téměř všechny koaliční návrhy, jdoucí tímto směrem. To jen ukazuje, že populistická levice nechce mít s rozpočtovou odpovědností nic společného. Proto budou chtít občanští demokraté tyto poměry v Senátu měnit. 
 
Nebude to však jednoduché, protože senátní volby před šesti lety probíhaly ještě v doznívající atmosféře po volbách do Poslanecké sněmovny, kdy politika sociální demokracie pod vedením Jiřího Paroubka odpuzovala nemalou část voličů. To však neznamená, že my všichni neučiníme maximum pro co nejlepší možný výsledek.
 
Občanská demokratická strana půjde do krajských a senátních voleb kromě regionálních témat i s celostátní programovou linkou. Budeme v ní zdůrazňovat ta celostátní témata, která jsou nejen součástí senátní agendy, ale reálně se promítají i do života krajů. 
 
Heslem naší kampaně je „Šance pro zodpovědné“. Je to heslo výmluvné samo o sobě. Krajské a senátní volby budou v první řadě střetem odpovědné politiky s populismem. A populismus by v tomto ideovém střetu neměl dámy a pánové, dostat šanci.
 
Bohužel jsme svědky toho, že sociální demokracie sází na druhou kartu. Na populismus nejhrubšího zrna. Zatahuje do kampaně celostátní témata typu církevních restitucí, daní a valorizací důchodů, která nemají s politikou v krajích nic společného. A marketingově si přitom počíná tak, že její kampaň je zaměnitelná s kampaní komunistů. 
 
To je u demokratické strany velmi smutné zjištění a důkaz toho, že se sociální demokracie velmi obává o svůj volební výsledek. Stále více lidí je zklamáno z jejího počínání, přičemž nenabízí seriózní alternativu. A proto se sociální demokraté snaží až nedůstojným způsobem odpoutat pozornost od svých vážných vnitřních problémů.
 
Občanská demokratická strana jí to rozhodně neusnadní. Chtěl bych přitom zdůraznit, že krajské a senátní volby nemají na celostátní politiku žádný vliv. Nemohou být referendem o vládě. A nebylo tomu tak ani nikdy v minulosti. Krajské volby jsou především o vystavení účtu krajským vládám. A jak se ukazuje, sociální demokracie se v řadě krajů chovala velmi nezodpovědně. 
 
Nyní už přistupme k prvnímu ze čtyř hlavních témat, která obsahuje program celostátní linky kampaně Občanské demokratické strany. Jeho heslo „Myslíme na budoucnost. Chceme stát a kraje bez dluhů.“ vystihuje podstatu našeho počínání na úrovni státu, a totéž budeme dělat i v krajích.
 
Jsme toho názoru, že je nutné a prospěšné sladit rozpočtově odpovědnou politiku na centrální i krajské úrovni. Chceme ukončit nebezpečný trend zadlužování krajů. Ty se v posledních třech letech zadlužovaly rychleji, než ústřední vládní instituce. 
Výnos sdílených daní ve státním rozpočtu přitom v podstatě kopíroval rozpočty krajů, takže se nelze na nic příliš vymlouvat. 
Stát i kraje musí snižovat vlastní výdaje a v první řadě šetřit samy u sebe. V letech 2010 - 2011 vláda snížila výdaje ministerstev o téměř 80 miliard korun, z toho jen objem mezd zaměstnanců o 8 miliard. Stále existují velké rezervy v efektivním nakládání se svěřeným majetkem krajů a zde jsou občanští demokraté připraveni zlepšit současnou situaci.
 
Prosazujeme snížení celkových mzdových nákladů krajských úřadů až o 10 procent. Pokud lze v takové míře snižovat mzdové náklady na celostátní úrovni, není důvod, aby totéž nešlo udělat i na úrovni krajů. 
 
Především chceme ukončit v současné ekonomické situaci nepřijatelný stav, kdy jen za poslední tři roky stoupl objem mezd krajských úředníků o  11 procent, zatímco objem mezd ve státní správě poklesl jen v roce 2011 o téměř 10 procent. O kvalitní úředníky na krajské úrovni samozřejmě stojíme a těch se tyto záměry nedotknou.
 
Budeme usilovat o snížení provozních výdajů krajských úřadů aspoň o 5 procent. Toho dosáhneme sloučením zbytečných agend, zlepšenou manažerskou prací a využíváním on-line aukcí při nákupech služeb a materiálu. Změníme poměr výdajů na spotřebu a rozvojové investice, kdy považujeme za rozumné, na rozdíl od současného stavu, provozní spotřebu krajů snížit a investice například do infrastruktury zvýšit. 
 
Prostor pro korupci lze omezit nižší mírou přerozdělování. Čím více je nabízených přerozdělovaných peněz, tím více prostoru se otevírá pro nejrůznější korupční jednání. 
 
Proto navrhujeme razantní snížení počtu dotačních programů a snížení objemu peněz, které kraje na nejrůznější dotace vynakládají. Zvýšíme tak i transparentnost rozdělování dotačních prostředků.
Zkušenosti z poslední doby ukazují, že bude nezbytně nutné zásadně změnit systém přístupu k evropským prostředkům. To se netýká jen regionálních operačních programů, ale i programů na celostátní úrovni. Současný stav je nevyhovující a dnes už nemá smysl přehazovat si odpovědnost, kdo za to může nejvíce. Je ve společném zájmu celé politické reprezentace napravit chyby minulosti i současnosti a promítnout tyto zkušenosti do příštího programovacího období v letech 2014 – 2020. 
Chceme snížit počet operačních programů, zjednodušit jejich administraci, zvýšit nad nimi kontrolu a více provázat rozvojové strategie státu a regionů. Evropské peníze chceme v krajích nejvíce využít pro výstavbu infrastruktury a podporu zaměstnanosti. 
 
Budeme prosazovat, aby peníze směřované do rozvoje infrastruktury bylo možné čerpat na úrovni krajů a obcí pro investice například do silnic II. a III. třídy. 
 
Podpoříme otevření trhu v regionální železniční dopravě soukromým dopravcům. Příklady z dálkové železniční dopravy ukazují, že konkurence má okamžitý a příznivý vliv na kvalitu poskytovaných služeb. 
 
Dopravní obslužnost zlepšíme rozšířením mikroregionální dopravy. Zavedením minibusů, mikrobusů či spojů na zavolání na málo vytížených spojích zároveň snížíme náklady na dopravu, která navíc bude méně zatěžovat silnice na rozdíl od velkých autobusů.
Za výhodný model pro řízení a financování krajských nemocnic považujeme akciové společnosti. Forma akciové společnosti umožňuje využívat odpisů, a nemocnice tak mohou být při dobrém řízení samofinancovatelné. 
 
Snížíme tak závislost krajských nemocnic na krajském rozpočtu. Dostanou se buď do modelu samofinancování, nebo aspoň bez provozních dotací. 
 
O hospodaření nemocnic velmi silně rozhoduje i jejich rozložení na území kraje a koncepce uspořádání nemocniční péče. Většinu krajských nemocnic bude nutné restrukturalizovat a postupně v nich snižovat počty akutních lůžek, kterých je dnes nadbytek. Jelikož chceme udržet péči na špičkové úrovni, je lepší mít kvalitní péči v rozumné dojezdové vzdálenosti, než průměrnou či podprůměrnou péči v místě bydliště. V každém regionu by měla být zajištěna přijatelná dostupnost nejen základní, ale i specializované a případně superspecializované péče. 
Ve většině krajů už proběhla významná vlna optimalizace středních škol, vyvolaná poklesem počtu studentů. Některé školy byly sloučeny nebo zrušeny. Demografický vývoj však ukazuje, že tento pokles bude trvat až do roku 2017. Proto bude nezbytné v tomto procesu s maximální možnou citlivostí pokračovat.  
 
To jsou hlavní body programu občanských demokratů s tématem rozpočtově odpovědné politiky. To je úkol stejný na celostátní i krajské úrovni, jelikož veřejné rozpočty jsou vlastně jenom jedny, jsou propojené. 
 
Občanská demokratická strana řešení problémů na celostátní úrovni neodkládá. Jsou sice dílem kompromisu, politického kompromisu, ale tak tomu bývalo za všech předchozích vlád. Jsem přesvědčený, že se v zásadě dělají potřebné a správné kroky, které jsou, a musím říci bohužel, oceňovány více v zahraničí, než na domácí scéně.
 
Příznivé hodnocení České republiky finančními trhy prokazuje, že se se ctí dokážeme vyrovnat s celoevropsky komplikovanou ekonomickou situací. Že na tom naše země zdaleka není tak špatně, jak vykresluje opozice, nebo jak to často působí z médií.  
 
Vážné problémy by v krajích vzhledem k evropskému vývoji mohly nastat už po těchto podzimních volbách, pokud nenastoupí krajské vlády, které si uvědomí, že rozpočtová disciplína je dnes životní nutnost, nikoli jen heslo do volebního programu.
 
Naším cílem brzdit nebezpečné zadlužování státu a usilovat o zvýšení konkurenceschopnosti naší země je klíčové. Opačná cesta je ustoupit z reforem, zrychlovat zadlužování, dramaticky zvyšovat daně, a přivolat tak obrovské problémy už v blízké budoucnosti. To je cesta české levice.
Občanští demokraté nechtějí v krajích připustit vládu oranžovorudých kartelů, jejíž důsledky pociťujeme právě ve Středočeském kraji, a nejen tady. Pokud občanští demokraté dostanou důvěru voličů, budou hledat koaliční partnery s podobným přístupem k řešení krajských problémů. To znamená zpravidla ty doprava od středu.
 
Naši kandidáti jsou připraveni úspěšně se ucházet na krajské i senátní úrovni o přízeň voličů. 
Hlas pro kandidáty Občanské demokratické strany, ať už v krajích, nebo v senátních obvodech, je hlasem a šancí pro zodpovědnou politiku.
 
Jsem přesvědčený, že naši kandidáti jsou schopni kraje spravovat podstatně lépe, než současná sociálně demokratická garnitura. Ta už ukázala, co umí, a veřejnost si toho určitě všimla. 
 
Jsem přesvědčený, že naši kandidáti jsou mnohem zodpovědněji ochotni přistupovat k řešení problémů a výzev současnosti, což se týká nejen působení v krajích, ale i v Senátu. 
 
Proto, dámy a pánové, pojďme společně a udělejme pro co nejlepší výsledek v těchto volbách maximum. Dejme šanci odpovědné politice a zastavme levicový populismus!

RNDr. Petr Nečas
předseda strany
předseda vlády

Více o autorovi