Písemná interpelace na ministra vnitra ve věci zpracování archivních fondů a archivních sbírek Archivu bezpečnostních složek, II.
18. prosince 2019

Pavel Žáček: Písemná interpelace na ministra vnitra ve věci zpracování archivních fondů a archivních sbírek Archivu bezpečnostních složek, II.

(www.psp.cz ) Písemná interpelace poslance Pavla Žáčka na ministra vnitra Jana Hamáčka ve věci zpracování archivních fondů a archivních sbírek Archivu bezpečnostních složek, II.

Vážený pane ministře,

děkuji Vám za zaslání odpovědi na interpelaci (čj. MV-160458-3/AS-2019, ze dne 3. 12. 2019), kterou jsem se chtěl v souvislosti s 30. výročím 17. listopadu 1989 ujistit, nakolik archivní úsek Ministerstva vnitra ČR (dále též „MV ČR“) ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění, organizuje řídící a kontrolně-metodickou činnost při zpracování archivních fondů vztahujících se k činnosti komunistických bezpečnostních složek.

Jsem nucen nicméně konstatovat, že Vaše odpověď se zcela vyhnula položeným dotazům. Ač to byla interpelace na Vás jako na ministra vnitra ČR, stručně řečeno dotaz, jak Vámi řízený resort hodnotí ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb. činnost Archivu bezpečnostních složek (ABS), tak v úvodu sdělujete, že „odpověď na všechny otázky (…) zpracoval odbor archivní správy a spisové služby MV ve spolupráci s ředitelkou ABS, paní Mgr. Světlanou Ptáčníkovou.“ Jde o postup zcela absurdní, kdybych chtěl znát stanovisko Archivu bezpečnostních složek, zvolím jinou formu. Nedivím se proto, jak odpovědi na mé otázky vypadají.

Dovolím si na základě Vámi zaslané odpovědi konstatovat, že odbor archivní správy a spisové služby MV je vůči ABS evidentně podjatý a kryje nedostatečnou odbornou činnost Archivu bezpečnostních složek a možná i porušování zákona č. 499/2004 Sb.

Z těchto důvodů se obracím přímo na Vás jako na ministra vnitra odpovědného i za vývoj úseku archivnictví s těmito navazujícími otázkami:

Považujete nebo nepovažujete za dostatečné, že z celkového počtu 752 archivních souborů o celkové metráži 20 062 bm bylo až dosud k 14. listopadu 2019 v Archivu bezpečnostních složek zpracováno jenom 2195,28 bm, tj. něco přes 10% archiválií (od vzniku ABS dne 1. února 2008 pouhých 623,28 bm)?

Vadí Vám anebo nevadí, že ABS zpracoval ve smyslu platných právních norem pouze 6 archivních pomůcek a dvě části sdružených a skupinových inventářů?

Ztotožňujete se s názorem svých podřízených, kteří zjevně považují tyto nicotné výsledky za dostačující? Je Vám v této souvislosti známo, že Archiv bezpečnostních složek má více zaměstnanců než Národní archiv ČR, přestože spravuje méně než desetinu archiválií? Existuje nějaký další archiv v naší archivní síti, který by postupoval takto pomalu?

Pokud dobře rozumím Vaší odpovědi, odbor archivní správy a spisové služby MV totálně rezignoval na svou řídící a metodicko-kontrolní povinnost vůči Archivu bezpečnostních složek, nesvolal žádnou poradu na téma jeho nedostatečných výsledků ani nevykonal žádnou kontrolu v tomto smyslu…

Namísto toho Vaši podřízení odvádějí pozornost směrem ke kontrole, řešící údajné neuspokojivé výsledky „digitalizace, kterou však do doby kontroly neprováděl ABS, ale ÚSTR.“ Když už je tedy řeč o této kontrole, rád bych získal informaci, na základě jaké metodiky ministerstvo vnitra tuto kontrolu vykonalo (nedávno jsme se od Nejvyššího kontrolního úřadu dozvěděli, že žádnou metodiku v oblasti digitalizace resort nemá), u kolika dalších archivů proběhla, a na jakém právním základě byly kontrolovány digitalizáty v majetku Ústavu pro studium totalitních režimů, jehož činnost rozhodně nespadá do kompetence odboru archivní a spisové služby MV?

Zároveň by mne zajímalo, jak ministerstvo vnitra vyřešilo nedávnou masovou ztrátu (či odcizení?) badatelských listů v ABS, případně s tím související únik osobních údajů? Zajímalo by mě, kolik badatelských listů zmizelo. Podal odbor archivní a spisové služby MV podnět Policii ČR či Úřadu pro ochranu osobních údajů, anebo toto závažné pochybení opětně zakryl?

Archiv bezpečnostních složek vznikl mj. v reakci na nedostatečné výsledky archivního úseku ministerstva vnitra, který až do 31. ledna 2008 nesl plnou zodpovědnost za dlouhodobě tristní stav na tomto úseku. Z Vaší odpovědi se zdá, jakoby Vámi řízený resort pokračoval v politice zakrývání nedostatků a omlouvání téměř nulových výsledků odborné archivní činnosti.

Proto se opět ptám na klíčovou otázku: Bude Ministerstvo vnitra ČR případně přijímat nějaké kroky k urychlení řádného zpracování těchto archivních fondů či sbírek uložených v Archivu bezpečnostních složek? Anebo tento úkol připadne až Národnímu archivu po roce 2030?

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

poslanec PČR
zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek

Více o autorovi