Písemná interpelace na premiéra ve věci ke zničení agenturně-operativních svazků a spisů Státní bezpečnosti po 17. listopadu 1989, II.
18. prosince 2019

Pavel Žáček: Písemná interpelace na premiéra ve věci ke zničení agenturně-operativních svazků a spisů Státní bezpečnosti po 17. listopadu 1989, II.

(www.psp.cz ) Písemná interpelace poslance Pavla Žáčka na premiéra Andreje Babiše ve věci ke zničení agenturně-operativních svazků a spisů Státní bezpečnosti po 17. listopadu 1989, II.

Vážený pane předsedo vlády,

v úvodu Vám děkuji za poskytnutí odpovědi (čj. 34899/2019-UVCR-2 z 21. 11. 2019) na mou první interpelaci ze dne 22. října 2019, kterou jsem podal s odkazem na Vaší koordinační a informační funkcí ve smyslu usnesení vlády České republiky č. 632 ze dne 14. srpna 2013 vůči Ústavu pro studium totalitních režimů (dále ÚSTR) ve věci poskytnutí informací o zničení agenturně-operativních svazků a spisů Státní bezpečnosti po 17. listopadu 1989.

Po prostudování Vaší odpovědi však bohužel musím konstatovat, že jste byl mylně, ne-li nepravdivě informován – zřejmě ze strany ministerstva vnitra, ač nebylo tím orgánem státu, na který jsem Vaším prostřednictvím směřoval svou interpelaci. S odkazem na výše uvedené se Vaši podřízení měli obrátit na věcného kompetenta v této oblasti, tj. Ústav pro studium totalitních režimů, resp. jím přímo řízený Archiv bezpečnostních složek.

K mé otázce ad 1/ uvádím, že v příslušném archivním fondu Archivu bezpečnostních složek (ABS) se nacházejí statistické údaje z doby před 1. listopadem 1989 a po 30. listopadu 1989 z provenience statisticko-evidenčního odboru tehdejší Vnitřní a organizační správy FMV, které by bylo vhodné konfrontovat s reálným stavem svazků a spisů v příslušných archivních sbírkách ABS, především z centrální kontrarozvědné úrovně (II. správa SNB). Není tudíž pravda, že by neexistovaly příslušné podklady, jak je tvrzeno ve Vaší odpovědi.

K mým otázkám ad 2/ - 3/ by bylo nutné vyhledat obdobné statistické údaje, jsou-li zachovány, anebo projít příslušné všeobecné registrační protokoly agenturně operativních svazků a spisů a sečíst údaje z jednotlivých záznamů k předmětnému období. Zejména v případě funkčního období federálního ministra vnitra Richarda Sachera šlo o tak krátký časový úsek, že by nemělo být problémem požadované údaje získat. Jsem přesvědčen, že toto mohlo (mělo) být v uplynulých 10 (30) letech provedeno, a věřím, že jde o pouhou lenost a nikoliv záměr, že se tak až dosud nestalo.

K mé otázce ad 4/ dodávám, že Archiv bezpečnostních složek má ve správě ve smyslu § 14 odst. 1) zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů, archiválie svých organizačních předchůdců vzniklé po 1. 1. 1990, takže jsem přesvědčen, že při troše dobré vůle by tento údaj šel dohledat. Druhou cestou je kontrola archivních protokolů, ve kterých je vyznačeno, zda a kdy byl který agenturně-operativní svazek či spis převeden na mikrofiše a následně skartován. Opětně vyjadřuji své přesvědčení, že jde o pouhou lenost a nikoliv záměr, pokud mi nebylo na můj dotaz odpovězeno.

K mé otázce ad 5/, respektive k odpovědi zjevně nekompetentního ministerstva vnitra, Vás chci informovat, že jsem ve druhé polovině roku 2007 – jako osoba zodpovědná vládě České republiky za vzniku Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek – zřídil na odboru archiv bezpečnostních složek MV pracovní skupiny, které příslušný přehled agenturně-operativních svazků a spisů zpracovaly. Není tudíž pravdivá informace, že by v minulosti nebyl žádný průzkum fondů prováděn, to jste byl uveden v omyl. Na základě tohoto soupisu se dokonce realizovala delimitace svazkové agendy mezi ministerstvem vnitra a Archivem bezpečnostních složek.

Nechce se mi věřit, že by se snad tyto podklady v ABS ztratily, anebo nebyly dále využívány (ověřovány, upravovány, doplňovány). Navíc bych byl překvapen, pokud by v rámci generální inventury, kterou Archiv bezpečnostních složek prošel, resp. zaevidování archiválií v evidenci Národního archivního dědictví, se žádný soupis archivovaných agenturně-operativních svazků a spisů Státní bezpečnosti neprováděl.

Žádám Vás proto opětovně o co nejúplnější zodpovězení mých otázek z první interpelace. Jsem přesvědčen, že nestrpíte záměrné uvádění v omyl nejenom poslanecké sněmovny, ale také své osoby coby předsedy vlády České republiky. Stejně tak jsem přesvědčen, že si dokážete zjednat nápravu a zajistit, aby Vaši podřízení úředníci připravili úplné a hlavně pravdivé údaje jako podklad pro odpověď na tuto mojí interpelaci.

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

poslanec PČR
zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek

Více o autorovi