Interpelace na ministra dopravy ve věci zpoplatnění silnic prvních tříd
11. července 2019

Stanislav Blaha: Interpelace na ministra dopravy ve věci zpoplatnění silnic prvních tříd

(www.psp.cz ) Ústní interpelace poslance Stanislava Blahy na ministra dopravy Vladimíra Kremlíka ve věci zpoplatnění silnic prvních tříd.

Stanislav Blaha:
Vážený pane ministře, za necelých pět měsíců má začít výběr mýta s novým provozovatelem v čele. Od pana Ťoka, ale hlavně od pana premiéra Babiše jsme často slýchali, že jde o obrovský úspěch. Upřímně si to nemyslím. Doteď nemáme téměř žádné informace k tomu, jak to bude probíhat. Chci se proto zeptat za starosty, hejtmany a všechny další, kterých se to týká, na dost zásadní věc: Kde se bude mýto vybírat?

Jsem starostou Uherského Hradiště, města postiženého intenzivní dopravou, paralyzovaného nedostavěnými dálnicemi a obchvaty. Města, kterým prochází důležitá silnice mezi Brnem a Trenčínem. Úsek přes naše město se na mapě zpoplatnění střídavě objevuje a mizí. Chtěl bych vědět, a nejsem sám, jak to u nás vlastně bude. A nemluvím jen za Uherské Hradiště. Vědět to chtějí kolegové například z Plzeňského kraje, Královéhradeckého kraje. Naposledy v květnu, to jste tady zase nebyl, se vás ptal můj kolega Ivan Adamec. Všichni chtějí vědět, kde a jak se bude mýto vybírat.

Premiér Babiš i exministr Ťok slíbili hejtmanům, starostům a i panu prezidentovi nulový tarif na všech silnicích prvních tříd. Dokonce k tomu v říjnu loňského roku podepsali s kraji a obcemi memorandum. Od jara letošního roku se ale začaly objevovat nejrůznější kombinace a možnosti toho, kde se bude nebo nebude na těchto úsecích nově platit. Naposledy jste zprávu o nulových poplatcích popřeli. Cituji: "Rozšíření mýta na dalších silnicích první třídy se nevyhneme. Nulová sazba by zpochybnila tendr." A hned nato jste svolal pracovní skupinu (upozornění na čas), což lze interpretovat tak, že se o věci ještě bude diskutovat a nic není rozhodnuto. Připomínám šibeničních pět měsíců před spuštěním celé akce. Takže pane ministře, jak to nakonec bude a kdo o tom rozhodne a hlavně kdy?
Omlouvám se za mírné přetažení.

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík:
Vážený pane poslanče, děkuji za interpelaci. Vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, rád bych se vyjádřil. Již v předchozí odpovědi na interpelaci jsem popsal právní situaci, právní pozici Ministerstva dopravy, právní pozici Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. To jsou skutečnosti, které výrazným způsobem determinují další postup ve věci mýta. Já jsem řekl opakovaně, že nechci a neohrozím zájmy České republiky jakýmkoli způsobem, který by měl vést ke zpochybnění soutěže a ke zpochybnění uzavřené smlouvy, kterou Ministerstvo dopravy považuje za platnou a účinnou.

Takže rád bych k tomu uvedl: K 1. lednu 2020 dojde k rozšíření výkonného zpoplatnění silnic první třídy o cca 900 kilometrů. Toto rozšíření výkonově zpoplatněných silnic první třídy bude realizováno v souladu s usnesením vlády ČR č. 1 000 ze dne 7. listopadu 2016 ke koncepci zpoplatnění pozemních komunikací České republiky a smlouvou o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu systému elektronického mýtného uzavřenou dne 20. září 2018 mezi Českou republikou, Ministerstvem dopravy a společnostmi CzechToll, s. r. o., SkyToll, a. s. Znovu zopakuji, že dnešní soudní rozhodnutí nic nemění na tom, že ta smlouva je platná a účinná a zavazuje obě smluvní strany.

Systém elektronického mýtného tak bude spuštěn dne 1. prosince 2019 na stávajícím rozsahu výkonově zpoplatněných pozemních komunikací - přibližně 1 242 kilometrů dálnic a 234 kilometrů silnic první třídy - a dne 1. ledna 2020 na rozšířeném rozsahu výkonově zpoplatněných pozemních komunikací, který tvoří oněch přibližně 900 kilometrů silnic první třídy. Musím konstatovat, že Ministerstvo dopravy se vždy řídilo usneseními vlády, jejichž výstupem je právě rozšíření výkonově zpoplatněných silnic první třídy o předmětných 900 kilometrů.

Výběr těchto silnic byl posouzen v souladu s uvedeným usnesením vlády, a to jednak stran intenzit těžkých nákladních vozidel a stran nákladovosti zavedení výkonového zpoplatnění na nich. Nově zpoplatněné silnice první třídy byly vybrány již v roce 2016 a současně jejich seznam byl součástí zadávacích podmínek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, tudíž tyto informace jsou známy a jsou známy od roku 2016. Na jejím základě je nyní dodáván nový systém elektronického mýtného a od 1. prosince 2019 bude také provozován. Je nezpochybnitelné, že stát coby vlastník silnic první třídy má možnost rozhodnout o tom, které z jím vlastněných pozemních komunikací budou zpoplatněny mýtným. Seznam výkonově zpoplatněných pozemních komunikací, tedy dálnic a silnic první třídy, je obsahem přílohy číslo 1 a 2 vyhlášky o užívání pozemních komunikací, zpoplatněných mýtným, jejichž novela je v současné době v meziresortním připomínkovém řízení.

S ohledem na obavy obcí a krajů z objíždění nově zpoplatněných silnic první třídy jsem ustavil pracovní skupinu ke zpoplatnění silnic první třídy, jejíž první jednání proběhlo včera, ve středu dne 10. července 2019, ve které jsou zástupci Ministerstva dopravy, Ministerstva vnitra, Státního fondu dopravní infrastruktury, Ředitelství služby dopravní policie, Asociace krajů České republiky, Svazu měst a obcí České republiky, Sdružení místních samospráv a Svazu průmyslu a dopravy České republiky. V rámci prvního jednání pracovní skupiny byly prezentovány možnosti, jak předcházet či eliminovat případné objíždění stran tranzitní nákladní dopravy, a možnosti kompenzací ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Další jednání této pracovní skupiny v návaznosti na jednání v jednotlivých krajích bude v polovině měsíce srpna tohoto roku.

Já bych možná připomněl ještě jednu věc - to, co jsme v rámci této pracovní skupiny diskutovali. My jsme samozřejmě říkali, nebo jsme probírali jednotlivé body nebo témata. Jedním z nich bylo, jakým způsobem zakázat nebo omezit tranzitní nákladní dopravu na dvojkách a trojkách, spolu s dopravní policií jsme si detailně probrali harmonogramy, postupy a vzájemnou spolupráci mezi Ministerstvem vnitra, místopředsedou vlády panem Hamáčkem, dopravní policií, jednotlivými kraji. Domluvili jsme se na tom, že jednotlivé kraje vytipují do příštího jednání pracovní skupiny jednotlivé úseky, které by mohly být objížděny, a tam ve spolupráci s policií na úrovni krajů budou dávána dopravní omezení, dopravní značení.

Současně jsme potom řešili za účasti zástupců SFDI další možnosti, jakým způsobem by bylo možno kompenzovat situaci ve vztahu k obcím a krajům. Jedna z věcí, která byla diskutována, tak jsou programy výstavby vysokorychlostních kontrolních vah na dvojkách, na trojkách, samozřejmě potom programy výstavby či rekonstrukcí cyklostezek, jízdních pruhů.

Stanislav Blaha:
Tentokrát budu asi kratší. Mně samozřejmě je jasné, že tady pan ministr sklízí plody práce svého předchůdce, ale co tedy bude s těmi přísliby krajům, obcím, co bude s těmi podepsanými memorandy? Vy se vracíte zpět k tomu zpoplatnění, které bylo součástí toho tendru. Mně je samozřejmě jasné, že nulové zpoplatnění by bylo zmaření toho rozsahu soutěženého, protože nelze vysoutěžit mýto na zpoplatnění silnic první třídy a následně to zpoplatnit nulovou sazbou. To je určitě mrhání prostředky. Ale co tedy bude s těmi sliby?

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík:
Já jenom velmi stručně. Já myslím, že podstatu věci vystihl sám pan poslanec Blaha, který konstatoval, že jsou problémy samozřejmě v tom, pokud by mělo dojít ke změně podmínek, které v současné době již změnit nelze. My jsme samozřejmě v rámci pracovní skupiny, když jsme se včera sešli, řešili situaci, zda bude možno rozšířit a zařadit do toho seznamu některé další komunikace, jedniček, právě paralelní, které by se objížděly. Dohodli jsme se na tom, že toto možné bude, ale chceme mít určitý čas. Chceme situaci vyhodnotit. Pokud by byly určité excesy, tak jsme samozřejmě připraveni za půl roku po spuštění od 1. ledna 2019 rozšířit tyto seznamy, ale chceme vidět jeden rok zkušebně, zkusmo, a zjistit, jestli skutečně ty intenzity dopravy vedou k objíždění.

My jako Ministerstvo dopravy si nemyslíme, že by mělo docházet k tak silnému objíždění, tak jak je prezentováno v médiích. Ono to vychází z průměrné sazby za kilometr, která vychází řádově kolem 2 korun - 1,96 koruny za kilometr, pokud jsou mé informace od mých kolegů správné. Takže my se připravujeme na spuštění. Děláme všechno pro to, abychom krajům, obcím situaci kompenzovali, abychom ji společně řešili, a proto se scházíme.

Stanislav Blaha

Stanislav Blaha

poslanec PČR
člen výkonné rady
starosta města
předseda regionálního sdružení

Více o autorovi