18. února 2019

Informativní zpráva o činnosti orgánů městského obvodu Slezská Ostrava za období od 27.11.2018 do 18.2.2019

Úřad městského obvodu Slezská Ostrava Odbor technické správy budov 1. Na úseku oddělení technické správy budov a tepelného hospodářství: 1.1 Bytové domy – opravy a udržování: a) dokončení realizace zakázky „Oprava a modernizace volných bytů v domech 8. března 274/8, Slezská Ostrava, Chrustova 1021/22, Slezská Ostrava, Holečkova 1717/28 a 1718/30, Slezská Ostrava“, zhotovitelé na základě rámcových dohod - HYDOR s.r.o., TRAPER ELEKTRO s.r.o., Pavel Šomek, Jiří Barč, Karel Mrázek, Bruno Bystřický, JOROS s.r.o., Milan Lukáš.

  1. Nebytové domy – opravy a udržování:

 1. realizace zakázky „Oprava kanceláře v objektu hřbitovní správy Těšínská 415/105, Slezská Ostrava“, zhotovitelé na základě rámcových dohod - Karel Mrázek, Jiří Barč, HYDOR s.r.o.,
 2. realizace zakázky „Oprava kuchyně a společenské místnosti v hasičské zbrojnici Koblovská 343/10a, Ostrava- Koblov“, zhotovitelé na základě rámcových dohod – HYDOR s.r.o., Jiří Barč, JOROS s.r.o.,
 3. realizace zakázky „Oprava kanceláří ve 2. NP budovy radnice Těšínská 138/35, Slezská Ostrava“, zhotovitelé na základě rámcových dohod – JOROS s.r.o, Bruno Bystřický, Jiří Barč,
 4. realizace zakázky „Výměna oken hasičské zbrojnice Požární 114/26, Ostrava- Heřmanice“, zhotovitel na základě rámcové dohody HYDOR s.r.o.

Název

Zhotovitel

Cena dle objednávky (smlouvy) vč. DPH

Oprava a modernizace volných bytů v domech 8. března 274/8, Slezská Ostrava, Chrustova 1021/22, Slezská Ostrava, Holečkova 1717/28 a 1718/30, Slezská Ostrava

HYDOR s.r.o., TRAPER ELEKTRO s.r.o., Pavel Šomek, Jiří Barč, Karel Mrázek, Bruno Bystřický, JOROS s.r.o., Milan Lukáš *

882 300 Kč

Oprava kanceláře v objektu hřbitovní správy Těšínská 415/105, Slezská Ostrava

Karel Mrázek, Jiří Barč, HYDOR s.r.o. *

236 800 Kč

Oprava kuchyně a společenské místnosti v hasičské zbrojnici Koblovská 343/10a, Ostrava- Koblov

HYDOR s.r.o., Jiří Barč, JOROS s.r.o. *

281 900 Kč

Oprava kanceláří ve 2. NP budovy radnice Těšínská 138/35, Slezská Ostrava

JOROS s.r.o, Bruno Bystřický, Jiří Barč *

229 200 Kč

Výměna oken hasičské zbrojnice Požární 114/26, Ostrava- Heřmanice

HYDOR s.r.o. *

211 800 Kč

* Ceny byly stanoveny v souladu s uzavřenými rámcovými dohodami, na základě výběrových řízení realizovaných v roce 2017 a 2018.

 1. Na úseku oddělení obslužných činností:

2.1 Akce od 50 tis. Kč do 150 tis. Kč

 1. 1 ks server HPE DL380 Gen10 4110, 32Gb, 1 ks server HPE MS WS16 Standart, dodavatel Miroslav Tvardek, IČO:73185230, za cenu 91.718,00 Kč vč. DPH
 2. 2 ks kontejnerů pro potřeby HS, dodavatel Pavel Korchan, IČO:46154434, za cenu 128.260,00 Kč vč. DPH,
 3. výměna podlahové krytiny v kancelářích starosty a sekretariátu, dodavatel ROTINA – Servis s.r.o., IČO:01383388, za cenu 149.842,00 Kč bez DPH,
 4. 4 ks IPhone, 1 ks mobilní tel. Samsung pro potřeby vedení Slezskoostravské radnice, dodavatel Prekt Service, s.r.o., IČO:03023419, za cenu 104.459,00 Kč,
 5. 5 ks zásahových obleků pro členy JSDH Koblov, dodavatel DEVA F-M, s.r.o., IČO:61945226, za cenu 102.500,00 vč. DPH.

2.2 Akce nad 150 tis. Kč:

 1. 5 ks PC sestavy vč. monitorů a 1 ks tiskárny pro potřeby odboru SV, dodavatel Prekt Service, s.r.o., IČO:03023419, za cenu 179.927,00 vč. DPH (část ve výši 129.070,00 vč. DPH hrazena z dotací SPOD),
 2. reklamní předměty pro potřeby ÚMOb Slezská Ostrava, dodavatel DANTER – reklama a potisk, s.r.o., IČO:65141784, za cenu 328.585,00 vč. DPH,
 3. 1 ks server vč. softwaru a záložního a napájecího zdroje, dodavatel Miroslav Tvardek, IČO:73185230, za cenu 366.448,00 Kč vč. DPH,
 4. výpočetní technika pro potřeby ÚMOb Slezská Ostrava, dodavatel BRAIN Computers s.r.o., IČO:25397265, za cenu 703.906,00 Kč vč. DPH.

Odbor pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky

 1. Veřejné zakázky

  1. od 0 do 150 tis. Kč (bez DPH)
 1. „Aktualizace Směrnice č. 2/2016 pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách městského obvodu Slezská Ostrava“ – objednávka č. ROaVZ/38/18 ze dne 03.12.2018 byla vystavena obchodní společnosti MT Legal s.r.o. na celkovou částku 47.000,00 Kč bez DPH,
 2. „Přístavba výtahu školní jídelny u ZŠ Chrustova“ – objednávka č. ROaVZ/63/18 ze dne 12.12.2018 byla vystavena Ing. Lubomírovi Nováčkovi na celkovou částku 14.210,00 Kč bez DPH.

  1. nad 150 tis. Kč (bez DPH)

 1. „Nákup kancelářských, mycích, čistících a hygienických prostředků pro potřeby ÚMOb Slezská Ostrava“ – kupní smlouva č. TSB/1253/18-K ze dne 14.01.2019 byla uzavřena s obchodní společností Rec 21 s.r.o.,
 2. „Nákup spotřebního materiálu do kopírovacích strojů, laserových a inkoustových tiskáren pro potřeby ÚMOb Slezská Ostrava“ – kupní smlouva č. TSB/1773/18-K ze dne 14.01.2019 byla uzavřena s obchodní společností C SYSTEM CZ a. s.,

Název

Zhotovitel

Předpokládaná hodnota (Kč vč. DPH)

Cena dle smlouvy (Kč vč. DPH)

Úspora

„Nákup kancelářských, mycích, čistících a hygienických prostředků pro potřeby ÚMOb Slezská Ostrava“

Rec 21 s.r.o.

847.000,00

672.423,00

20,6 %

„Nákup spotřebního materiálu do kopírovacích strojů, laserových a inkoustových tiskáren pro potřeby ÚMOb Slezská Ostrava“

C SYSTEM CZ a.s.

1.452.000,00

1.429.830,38

1,53 %

 

 1. Dotace (ceny jsou vč. DPH):

 1. „Snížení energetické náročnosti mateřské školy Keramická 8/230, Ostrava - Muglinov“ – v 07/2018 byly do IS koncového příjemce 2014 předloženy dokumenty k vydání změnového rozhodnutí. Změnové rozhodnutí bylo vydáno dne 13.11.2018, výše dotace je stanovená na 755.115,60 Kč. Realizace byla ukončena dne 27.09.2018. Žádost o platbu a zpráva o realizaci byla předána a ze strany poskytovatele vyřízena. Dotace byla proplacena dne 13. 12. 2018.
 2. „Snížení energetické náročnosti tělocvičny a krčku pracoviště Škrobálkova 300/51“ – v 07/2018 byly do IS koncového příjemce 2014 předloženy dokumenty k vydání změnového rozhodnutí. Změnové rozhodnutí bylo vydáno dne 31.10.2018, výše dotace je stanovená na 1.576.718,00 Kč. Realizace byla ukončena dne 27.09.2018. Žádost o platbu a zpráva o realizaci byla předána a ze strany poskytovatele vyřízena. Dotace byla proplacena dne 13. 12. 2018,
 3. „Modernizace učeben základní školy Bohumínská“; „Modernizace učebny základní školy Pěší“; „Modernizace učebny základní školy Chrustova“ a „Modernizace učebny základní školy Chrustova, odloučené pracoviště Škrobálkova“ - žádost o platby a zprávy o realizaci byly podány u všech čtyřech projektů v 10/2018. V současné době probíhá kontrola žádostí o platbu ze strany poskytovatele dotace,
 4. „Financování sociálních služeb pro rok 2018“ – připravují se podklady pro závěrečné vyúčtování sociálních služeb za rok 2018,
 5. „Domov pro seniory Hladnovská“ v rámci programu 113 310 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb“, podprogramu 113 313 „Podpora reprodukce majetku služeb sociální péče“. Na poskytnutí dotace byla Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR vydána registrace akce. Bylo odsouhlaseno prodloužení termínu ukončení realizace projektu do konce r. 2020. Poskytovatel dotace byl požádán dne 04.09.2018 o odsouhlasení nárůstu nákladů, očekává se rozhodnutí ministryně,
 6. „Rekonstrukce chodníku na stezku pro chodce a cyklisty – ul. Muglinovská“ – podaná žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu cyklodopravy II. splnila všechny požadavky a postoupila do věcného hodnocení. S ohledem na omezenou alokovanou částku byla žádost poskytovatelem dotace zařazena mezi náhradní projekty. Realizace stavby byla zahájena dne 26.10.2018 s termínem dokončení do konce 04/2019. Doposud byla realizována pouze část chodníku a to v prostoru před čerpací stanicí. Dokončení realizace je však podmíněno provedením opravy vodovodu,
 7. „Požární zbrojnice Muglinov“ – byla podána žádost o poskytnutí dotace na stavbu nové požární zbrojnice v rámci programu „Dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí“. Na stavbu nové požární zbrojnice v Muglinově byla přidělena dotace z Ministerstva vnitra ve výši 4.500.000,00 Kč. Byla přiznána dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 2.250.000,00 Kč. Staveniště bylo předáno dne 11.09.2018, zhotovitelem stavby je společnost Ostravské stavby, a.s., probíhá realizace stropních konstrukcí objektu, termín dokončení stavby do konce 12/2019,
 8. „Transfery za účelem zabezpečení prevence kriminality na rok 2018“ – připravuje se vyúčtování finančních prostředků do 12.12.2018. Vyúčtování transferů bylo odevzdáno na MMO 12. 12. 2018,
 9. „Transfery za účelem zabezpečení prevence kriminality na rok 2019“ – připravují se přihlášky do výběrového řízení pro poskytnutí transferů z rozpočtu statutárního města Ostravy za účelem zabezpečení prevence kriminality na rok 2019. Sběr přihlášek do výběrového řízení bude probíhat v termínu od 04. – 15. 02. 2019,
 10. „Financování sociální práce za rok 2018“ – připravuje se závěrečné vyúčtování dotací za rok 2018. Termín odevzdání je do 05. 02. 2019,
 11. „Financování sociální práce na rok 2019“ – připravuje se žádost o poskytnutí dotace na rok 2019. Termín odevzdání je do 24. 01. 2019,
 12. „Financování SPOD za rok 2018“ – zpracování závěrečného vyúčtování dotace za rok 2018,
 13. „Financování SPOD na rok 2019“ – zpracování žádosti o dotaci na rok 2019. Termín odevzdání žádosti je do 30. 01. 2019.

V rámci ostatních činností odbor připravil:

 1. Kompletní zajištění programu jednání, pozvánek, zápisů z jednání, usnesení komise a organizace prezentujících pro komisi investiční, architektury a rozvoje obvodu,
 2. „Výukové sportovně relaxační centrum Antošovice“ – probíhá zpracování projektových dokumentací,
 3. „Regenerace sídliště Kamenec“ – probíhá zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení,
 4. „Vypracování projektových dokumentací vč. inženýrských činností modernizace bytových domů na ulici Šenovská č. 65, 67, 69“ – územní řízení bylo zastaveno, probíhá příprava uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci a o smlouvě budoucí nájemní inženýrské sítě pro bytové domy č. p. 65 a 67 se společností GasNet, s.r.o.,
 5. „Vypracování projektových dokumentací, včetně inženýrských činností, k záměru stavby navýšení parkovacích stání v oblasti Nová Osada“ – probíhá příprava smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene - služebnosti sítí společností CETIN a. s. pro I. a III. etapu, bylo vydáno stavební povolení pro II. etapu, bylo zahájeno stavební řízení pro III. etapu, pokračuje vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení navýšení parkovacích míst podél ul. Bernerova,
 6. „Úprava prostoru mezi ul. Lámař, Výdušná a Koblovská“ – staveniště bylo předáno dne 24.09.2018, zhotovitel stavby Technické služby, a. s. Slezská Ostrava, stavební práce nepokračují, termín dokončení dle smlouvy o dílo je konec 04/2019,
 7. „Objednávky v rámci rámcových smluv na BOZP a administrátora“,
 8. „Regenerace Mírová Osada, k. ú. Slezská Ostrava“ – pokračuje vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, v 1/2019 bylo vydáno koordinované stanovisko, probíhá příprava uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky podzemního vedení ČEZ Distribuce, a. s. a zajištění vydání souhlasu s umístěním rozvaděče na pozemku ve vlastnictví statutární města Ostravy,
 9. „Regenerace sídliště Muglinov – 5. etapa“ staveniště bylo předáno dne 20.09.2018, zhotovitel stavby Technické služby, a. s. Slezská Ostrava – termín dokončení stavby dle uzavřené smlouvy o dílo je konec 04/2019, stavební práce byly přerušeny, bylo zjištěno nevhodné podloží pro konstrukční vrstvy nové místní komunikace ve srovnání s předpokládanými podmínkami dle projektové dokumentace, je reálný předpoklad víceprací související s odstranění navážky a doplnění vhodného podkladového materiálu,
 10. „Vybudování výtahu u školní jídelny základní školy Chrustova“ – dokončená stavba byla předána dne 17.12.2018,
 11. "Stavební úpravy a změna užívání půdní vestavby v budově úřadu Nám. J. Gagarina 1195/5, Slezská Ostrava" – vypracovaná projektová dokumentace předána odboru TSB, záměr zadat byl zrušen starostou,
 12. „Příjezdová komunikace k čerpací stanici Muglinov, k. ú. Muglinov“ – probíhají projekční práce, na posledním jednání, které proběhlo dne 10.01.2019, bylo určeno kótování komunikace,
 13. „Rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace základní školy Pěší“ – projektová dokumentace byla předána k realizaci na odbor TSB,
 14. „Instalace rekuperačních jednotek do kmenových učeben 4 základních škol“- byly podány žádosti o dotaci, ukončení hodnocení žádostí se předpokládá do konce 03/2019, byly připraveny podklady pro možnost zahájení veřejné zakázky na zhotovitele,
 15. „Vybudování Sportovní haly Slezská Ostrava“ – projektovou dokumentaci zpracovává společnost PPS Kania s.r.o., očekává se vydání územního rozhodnutí,
 16. „Parkovací plocha za domem č. 45/109, ul. Švédská, k. ú. Muglinov“ – obchodní společnost HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. podala dne 16.01.2019 žádost o stavební povolení, tentýž den byly odevzdána společná projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby,
 17. „Projektové záměry Univerzální přírodovědná učebna, Modernizace učebny fyziky-chemie a Univerzální přírodovědná učebna při ZŠ Chrustova 24, Slezská Ostrava“ – probíhá hodnocení projektových žádostí,
 18. Stavení úpravy ul. Švédské, úsek Mojžíškové – Okrajní – bylo dokončeno vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, je možno zahájit výběr zhotovitele stavby,
 19. Parkování u ul. Koněvova – realizace stavby byla úspěšně ukončena v termínu a bez vícenákladů v souladu se smlouvou o dílo dne 29.11.2018, byla podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu,
 20. Aktualizace Směrnice č. 2/2016 pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách městského obvodu Slezská Ostrava – směrnice byla aktualizována dle požadavku vedení a odboru ROaVZ, byla schválena radou,
 21. „Nákup kancelářských, mycích, čistících a hygienických prostředků pro potřeby ÚMOb Slezská Ostrava“ – kupní smlouva byla podepsána a byla předána odboru TSB k realizaci,
 22. „Nákup spotřebního materiálu do kopírovacích strojů, laserových a inkoustových tiskáren pro potřeby ÚMOb Slezská Ostrava“ – kupní smlouva byla podepsána a byla předána odboru TSB k realizaci,
 23. Žádost o zpracování projektové dokumentace učitelského domu č. 291/49 na ul. Škrobálkova, odesílání poptávek projekčních kanceláří, uskutečnění prohlídek s projektanty,
 24. Žádost o zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci školní jídelny při ZŠ Bohumínská, odesílání poptávek projekčních kanceláří, uskutečnění prohlídek místa plnění s projektanty.

Odbor majetkové správy

 1. Plnil úkoly uložené usneseními:

 1. zastupitelstva a rady, která se týkají uzavření kupních smluv o prodeji pozemků, zřízení věcných břemen – služebností a nájemních smluv,
 2. 22. zasedání zastupitelstva konané dne 20.09.2018 uložilo odboru MS ke splnění 19 usnesení, v současné době je splněno 18 usnesení. V jednání je plnění usnesení č. 0573/22 – bezúplatné nabytí pozemku p. č. 342/1 v k.ú. Koblov, obec Ostrava (ul. Koblovská), od ČR, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, stále se čeká na zaslání upraveného návrhu smlouvy. Termín splnění usnesení je stanoven do konce února 2019,
 3. 2. zasedání zastupitelstva konané dne 20.12.2018 uložilo odboru MS ke splnění 10 usnesení, v současné době je splněno 8 usnesení. V jednání je plnění dvou usnesení. Jedná se o usnesení č. 0010/2 – prodej podílu na pozemku p.č. 1470, přináležejícího k bytové jednotce č 448/10, nacházející se ve stavbě č. p. 448, bytový dům v k.ú. Slezská Ostrava, není proveden zápis do katastru nemovitostí, usnesení č. 0011/2 – prodej podílu na pozemku p.č. 1470, přináležejícího k bytové jednotce č 448/62, nacházející se ve stavbě č. p. 448, bytový dům v k.ú. Slezská Ostrava, není proveden zápis do katastru nemovitostí. Termín splnění usnesení je stanoven do konce března 2019.

 1. Předložil k projednání orgánům obce:

návrhy dalších záměrů prodeje pozemků, návrhy na výkup a odnětí pozemků, a také stanoviska a žádosti předkládané odbory MMO.

 1. Připravil a zveřejnil:

 1. zadání výběrových řízení na nájem volných obecních bytů,
 2. programy jednání majetkové komise a bytové komise.

Odbor technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů

 1. Na úseku zeleně a čištění:

 1. dělníci čištění města kromě běžného úklidu odpadků, odstraňování nepovolených skládek a ořezů keřů, dále zajišťovali zimní údržbu chodníků a práce spojené se stěhováním v budovách úřadu,
 2. připravovaly se podklady (kontrolou v terénu byl zjišťován zdravotní stav předmětných dřevin) pro inventarizaci izolační zeleně v obvodu,
 3. v daném období se dokončilo podzimní hrabání a zajišťovalo se kácení neperspektivních dřevin - na ul. Na Lachu, Před Lanovkou, Kmetská, U Staré elektrárny a Těšínská v blízkosti mostu Pionýrů atd.

 1. Na úseku komunálních služeb:

 1. odbor vydal 32 správních rozhodnutí jako silniční správní úřad, 31 rozhodnutí jako správní orgán ochrany přírody a krajiny,
 2. z titulu silničního správního úřadu bylo vydáno 26 stanovisek k připravovaným akcím cizích investorů,
 3. před zimním období se prováděly se opravy výtluků na vozovkách ul. Lepařova, Střádalů, Sionkova, na Hlásce, Čtvercova, Bukovanského, Brigádnická atd.,
 4. dokončila se úprava bezbariérové plochy nástupiště na zastávce MHD „Blatouchová“ v Koblově,
 5. probíhalo podzimní čištění místních komunikací a v současné době je zajišťován výkon zimní služby.

 1. Na úseku hřbitovní správy:

 1. bylo uzavřeno 251 smluv o nájmech hrobových míst,
 2. dokončila se oprava chodníčků mezi epitafními skupinami 3 – 8, na jejíž realizaci byly využity finanční prostředky statutárního města Ostravy, a to ve výši 2 480 719 Kč,
 3. na všech hřbitovech se provádělo podzimní hrabání zeleně a provádí se ořezy a kácení dřevin,
 4. připravují se podklady pro rozsáhlé kácení dřevin (cca 60 dřevin) na ústředním hřbitově,
 5. připravují se podklady k podání žádosti na dotaci z Fondu životního prostředí statutárního města Ostravy na postřik thujových porostů proti škůdcům,
 6. v daném období se prováděl úklid (především likvidace uvadlé květinové výzdoby) na všech hřbitovech po Památce zesnulých a po vánočních svátcích.

Odbor vnitřních věcí

 1. Na úseku vnitřních věcí:

 1. byly provedeny veškeré úkony nutné ke zřízení a funkčnosti komisí rady městského obvodu,
 2. byly vystavovány průkazky pro členy komisí rady městského obvodu,
 3. byly zpracovány návrhy na změnu organizační struktury úřadu městského obvodu,
 4. byla provedena specifikace hlasovacího systému pro potřeby zastupitelstva městského obvodu,
 5. byl aktualizován sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
 6. byly zajištěny potřebné úkony k zajištění jednání kontrolního výboru, jednání komise pro otevřenost a rozvoj samosprávy, komise bezpečnosti a veřejného pořádku a komise pro občanské obřady a slavnosti,
 7. byla provedena specifikace výpočetní techniky pro potřeby nových zaměstnanců a vedení,
 8. byla prováděna aktualizace webových stránek a Intranetu městského obvodu Slezská Ostrava,
 9. byla provedena specifikace serveru na zálohování,
 10. byla provedena specifikace přepínače na nám. J. Gagarina č. 5, Slezská Ostrava,
 11. byl zpracováván návrh nového spisového řádu,
 12. byla realizována výběrová řízení na referenta agendy rozpočtu a financování odboru TSB, právníka odboru sociálních věcí a referenta agendy územního plánování a stavebního řádu odboru ÚPaSŘ,
 13. byla provedena veškerá opatření související se zajištěním činnosti volených orgánů,
 14. bylo prováděno zveřejňování zápisů ze schůzí rady a jednání zastupitelstva, včetně informace o hlasování členů zastupitelstva na webových stránkách městského obvodu.

 1. Na úseku oddělení civilně správních činností:

  1. Na podatelně úřadu bylo v době od 27.11.2018 do 18.01.2019 vyřízeno celkem:
 1. doručeno elektronicky 2 203 datových zpráv,
 2. doručeno fyzicky 1 945 dopisů,
 3. celkem 4 148 dokumentů,
 4. vypraveno elektronicky 1 334 datových zpráv,
 5. vypraveno fyzicky 1 356 dopisů,
 6. celkem 2 690 dokumentů.

2.2 Na úseku Czech POINT, ohlašovny a matriky bylo od 27.11.2018 do 18.01.2019 vyřízeno:

 1. 4 výpisy z katastru nemovitostí,
 2. 3 výpisy z rejstříku trestů,
 3. 95 výtisků autorizované konverze (z elektronické podoby do papírové),
 4. bylo přihlášeno k trvalému pobytu celkem 153 občanů,
 5. bylo zrušeno 29 trvalých pobytů,
 6. v jednotlivých místních částech městského obvodu Slezská Ostrava bylo k datu 18.01.2019 hlášeno k trvalému pobytu:

- Kunčice 822 obyvatel,

- Kunčičky 1 659 obyvatel,

- Slezská Ostrava 7 753 obyvatel,

- Muglinov 4 284 obyvatel,

- Hrušov 1 724 obyvatel,

- Koblov 1 294 obyvatel,

- Antošovice 281 obyvatel,

- Heřmanice 2 843 obyvatel,

- CELKEM 20 660 obyvatel (občané ČR bez cizinců),

 1. od 27.11.2018 – 18.01.2019 bylo uzavřeno 5 sňatků.

  1. Na úseku přestupků bylo v období od 27.11.2018 do 18.01.2019:
 1. přijato od 27.11.2018 do 18.01.2019 96 přestupků,
 2. převod rozjednaných do 27.11.2018 387 přestupků,
 3. celkem 483 přestupků,
 4. z toho:

- vyřízeno 80 přestupků,

- zůstává v jednání 403 přestupků,

 1. bylo vyřízeno celkem 102 žádostí o zprávu z místa bydliště.

Rada

V období od 27.11.2018 do 18.01.2019 se konaly 4 řádné schůze rady městského obvodu (dle schválených termínů), celkem bylo přijato 137 usnesení. Všechna usnesení jsou k dispozici na internetu na adrese http://www.slezska.cz v odkazu rada/usnesení rady.

Zastupitelstvo

Na 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaném dne 20.12.2018 bylo přijato 26 usnesení, která jsou k dispozici na internetové adrese http://www.slezska.cz v odkaze zastupitelstvo/usnesení zastupitelstva.

Odbor financí a rozpočtu

1. Na úseku účetnictví:

 1. byly prováděny účetní závěrkové práce za 12/2018 a 13/2018 – uzavření účetního období a roku, převod počátečních stavů do účetnictví roku 2019,
 2. byla provedena kontrola všech účtů celé účetní jednotky a příprava a zpracování podkladů pro dokladovou inventarizaci majetku a závazků městského obvodu k 31.12.2018,
 3. byly připravovány a zpracovány podklady pro daňové přiznání z příjmů za rok 2018 za městský obvod,
 4. zpracovávaly se podklady pro vyúčtování investičních a neinvestičních dotací za rok 2018 ze statutárního města Ostravy, státního rozpočtu a EU, a byly připravovány podklady pro finanční vypořádání čerpání těchto dotací mezi městským obvodem a statutárním městem Ostrava za rok 2018.

 1. Na úseku daní a poplatků a úseku pohledávek:
 1. na úseku vymáhání pohledávek z nájmu bytů byla provedena kontrola evidence pohledávek v programu iDES a porovnání s účetní evidencí a závěrkou za 12/2018,
 2. byla provedena kontrola stavu předpisů, evidence poplatků, pohledávek a příprava k inventarizaci stavů příjmů evidovaných v programu IS VERA a převod dat v tomto programu do nového roku 2019.

Odbor školství a kultury

 1. Ve Slezskoostravské galerii:
 1. 28. 11. 2018 – 18. 1. 2019 zajistil výstavu výtvarníka pana Karla Lepíka s názvem „Obrazy“ s vernisáží konanou 29. 11. 2018.

 1. Uspořádal kulturní a společenské akce:
 1. koncerty v obřadní síni slezskoostravské radnice, a to 17. 12. 2018 adventní koncert Janáčkova komorního orchestru se sólisty Patricií Janečkovou a Ellen Klodovou a 8. 1. 2019 koncert tria barokní hudby ve složení Pavel Hromádka, Dušan Foltýn a Tomáš Thon,
 2. akci „Slezská vítá Nový rok 2019“, která se konala 31. 12. 2018 před slezskoostravskou radnicí s novoročním ohňostrojem.

 1. Odbor dále zajistil následující úkoly:
 1. vydání Slezskoostravských novin v měsících prosinec 2018 a leden 2019,
 2. uspořádání porady s řediteli mateřských a základních škol městského obvodu Slezská Ostrava formou metodické pomoci dne 7. 12. 2018,
 3. uzavření 12 smluv o nájmu kulturních domů, 2 smluv o nájmu a 1 výpůjčky tělocvičny v Koblově,
 4. připomínkování a aktualizaci přílohy OZV č. 5/2017 o nočním klidu,
 5. připomínkování návrhu OZV č. 7/2018, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených zastupitelstvy městských obvodů,
 6. konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa pro výkon činnosti ředitele/ky Základní školy Slezská Ostrava, Pěší 1, příspěvkové organizace,
 7. kontrolu a zpracování inventarizací příspěvkových organizací zřízených SMO, městským obvodem Slezská Ostrava k 31. 12. 2018,
 8. vyřazení a likvidaci majetku příspěvkových organizací.

Odbor územního plánování a stavebního řádu

  1. V katastrálním území Slezská Ostrava:

  1. povolené a kolaudované stavby:

a) byly vydány 2 územní souhlasy pro přípojky NN (pro budoucí novostavby rodinných domů) pro ČEZ Distribuce, a. s.,

b) byla zkolaudována kolaudačním souhlasem stavba s celoměstským významem: „Rekonstrukce mostního pilíře bývalé Střelniční lávky na slezském břehu Ostravice“ – stavebník: statutární město Ostrava,

c) byla zkolaudována kolaudačním souhlasem stavba s celoměstským významem: „Plnící stanice CNG v areálu Autobusy Hranečník ul. Počáteční“ – stavebník: Dopravní podnik Ostrava,

d) byla zahájena dvě řízení o dodatečném stavebním povolení: „Skladová hala ul. Lihovarská“ – stavebník: CONTSYSTEM s.r.o., a dále „Provozní zařízení pro obhospodařování zahrady ul. Hýbnerova“ – stavebník: fyzická osoba,

e) byl vydán územní souhlas na „Kanalizační přípojka u rodinného domu č. p. 1163 ul. Petřvaldská, Slezská Ostrava “ – nová domovní kanalizační přípojka s napojením na nový řád pro stávající rodinný dům na pozemku parc. č. 4870 v k. ú. Slezská Ostrava,

f) byl vydán územní souhlas na „Kanalizační přípojka u rodinného domu č. p. 1242 ul. Petřvaldská, Slezská Ostrava “ – nová domovní kanalizační přípojka s napojením na nový řád pro stávající rodinný dům na pozemku parc. č. 4595/4 v k. ú. Slezská Ostrava,

 1. byl vydán územní souhlas na „Zemní kabelovou přípojka NN ul. Bronzová, Slezská Ostrava“ – nová zemní elektro přípojka na pozemcích parc. č. 1737/1, parc. č. 1705/34, parc. č. 1705/5, parc. č. 1677/2 v k. ú. Slezská Ostrava,
 1. bylo vydáno společné územní rozhodnutí a stavební povolení na „Novostavba rodinného domu, vč. staveb zajišťujících funkčnost domu, ul. Antošovická, Ostrava - Koblov“ na pozemcích parc. č. 1909/1, parc. č. 1909/5, parc. č. 1913 v k. ú. Koblov,
 1. byla provedena kontrolní prohlídka a zaslány výzvy k zjednání nápravy vlastníkům 7 neudržovaných či otevřených řadových garáží ul. Na Baranovci, z nichž 3 nápravy byly již zjednány, jednomu vlastníku byl stanoven termín do 31.01.2019.

 1. V katastrálním území Kunčičky, Kunčice nad Ostravicí, Koblov, Hrušov:

  1. povolené a kolaudované stavby:
 1. byl vydán kolaudační souhlas na stavbu „Rozšíření linky k výrobě TAP“ v areálu spol. OZO Ostrava s.r.o., ul. Frýdecká, na p. č. 788/3 Kunčice nad Ostravicí,
 2. byl vydán kolaudační souhlas na stavbu „Novostavba prodejního skladu“ Kunčice, ul. Truhlářská na p. č. 984/2 Kunčice nad Ostravicí, fyzická osoba,
 3. byl vydán kolaudační souhlas na stavbu „Centralizace výroby do haly Alukola I - II. etapa“ na p. č. 1346/3, 1347/10, 1347/13, 1346/8, 1346/11 a 1346/5, k. ú. Kunčice nad Ostravicí (SO08 - SO09A), právnická osoba,
 4. byl povolen zkušební provoz stavby „Umístění nové technologie míchání barev ve stávající hale“ na p. č. 1319/81, 1319/92, k. ú. Kunčice nad Ostravicí, právnická osoba,
 5. byl povolen zkušební provoz stavby „Protahovací linka na studené zpevňování drátu“ na p. č. 1405/6, 1405/15, 1405/77, 1406/5, 1405/76, Kunčice nad Ostravicí, právnická osoba,
 6. byl povolen zkušební provoz stavby „Zvýšení kapacity přímého a nepřímého chlazení na vodním hospodářství ZPO3“ na p. č. 1372/10 a 1372/1, k. ú. Kunčice nad Ostravicí, právnická osoba,
 7. bylo vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby: „Rekonstrukce a přístavba rodinného domu s č. p. 46, ul. Starokoblovská 24, Ostrava - Koblov“ na p. č. 521, k.ú. Koblov, fyzická osoba,
 8. byl vydán kolaudační souhlas v rámci v areálu Ostrava Business Park, ul. Lihovarská, Ostrava – Kunčičky, na halu C „ADLER“, a její přístavbu, zastavěné plochy cca 20 tis. m2 s kapacitou až 30 mil. kusů textilního zboží. Ve vztahu k vytápění haly pomocí kogeneračních jednotek o tepelném výkonu 2x 50,2 kWt a elektrickém výkonu 25 kWe (nový způsob výroby energie), které byly rovněž zkolaudovány, probíhá prezentace i energetických společností zabývající se výrobou i distribucí energiemi,
 9. v území býv. Dolu Heřmanice je intenzivně řešena stavba, zejména po procesní stránce, ve vztahu k příslušnosti, pod názvem “Terminál Heřmanice“, k.ú. Heřmanice a Hrušov. Obsahem záměru má být využití stávajících manipulačních ploch pro skladování fosilních paliv a s tím spojených souvisejících staveb jako jsou silniční váha, osvětlení areálu, zabezpečení objektu, požární nádrž, provozní buňky, ochranné konstrukce a estetická a environmentální opatření. Nyní je řízení o dodatečném povolení souvisejících tzv. doplňkových staveb, zázemí - unimobuňky a silniční váha, sloužící pro obsluhu areálu, přerušeno z důvodu neúplnosti dodaných podkladů. Vlastníkem dotčených pozemků a staveb je Advanced World Transport a. s.,
 10. byl vydán společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru na stavbu: "Přístavba bazénu k rodinnému domu č. p. 423, Koblov" na pozemku parc. č. 1408/4, 1408/1 v katastrálním území Koblov, fyzická osoba,
 11. probíhá stavební řízení na stavbu „Vybudování zázemí a rekonstrukce hřiště TJ Sokol Koblov z. s.“ na pozemku parc. č. 610/3 v katastrálním území Koblov, TJ Sokol Koblov z. s.

 1. V katastrálním území Muglinov:

  1. povolené a kolaudované stavby:
 1. bylo vydáno územní rozhodnutí na stavbu: „Veřejné osvětlení - Ostrava - Muglinov, oblast Sklářova“ na pozemku st. p. č. 504, parc. č. 130/1, parc. č. 417/16, parc. č. 420/2, parc. č. 420/4, parc. č. 422/1, parc. č. 426/2, parc. č. 427, parc. č. 431/15 v katastrálním území Muglinov, statutární město Ostrava,
 2. bylo vydáno územní rozhodnutí na stavbu: "Parkovací plocha za domem č. 45/109, ul. Švédská, k.ú. Muglinov - SO 401 Přeložky el. kabelů“ na pozemku parc. č. 197/1 v katastrálním území Muglinov, městský obvod Slezská Ostrava,
 3. byl vydáno dodatečné stavební povolení na stavbu: "zahradní domek“ na pozemku parc. č. 224/29 v katastrálním území Muglinov, fyzická osoba,
 4. byl vydán společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru na stavbu: "stavební úpravy rodinného domu, ul. Otova č. p. 388, Ostrava - Muglinov" na pozemku st. p. č. 435 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 114/17, fyzická osoba,
 5. byl vydán kolaudační souhlas pro stavbu: "Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Ostrava-Muglinov - stavební úpravy" na pozemku st. p. č. 235 v katastrálním území Muglinov, městský obvod Slezská Ostrava,

 1. V katastrálním území Heřmanice, speciální stavební úřad pro místní a účelové komunikace:

  1. povolené a kolaudované stavby:
 1. byla vydána dvě územní rozhodnutí pro „rekonstrukci“ veřejného osvětlení v katastrálním území Heřmanice. Stavba na úseku 2 x cca 1 km představuje výměnu a doplnění stávajícího veřejného osvětlení v oblasti ul. Vrbická a ul. Požární. Cílem je doplnění neosvětlených úseků, modernizace a úspora el. energie, stavebník: statutární město Ostrava,
 2. byl vydán kolaudační souhlas pro dříve povolený úsek rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Požární v k.ú. Heřmanice, stavebník: statutární město Ostrava,
 3. byl vydán kolaudační souhlas pro úpravu přístupového schodiště k pomníku obětem hornické stávky (TROJICE) poz. p. č. 155, 5603 v k. ú. Slezská Ostrava, ul. Těšínská, stavebník: městský obvod Slezská Ostrava,
 4. bylo vydáno stavební povolení pro stavbu „Navýšení parkovacích míst v oblasti Nová osada-II etapa ul. Nová Osada na poz. p. č. 2540, 2549, 2526/1“ v k. ú. Slezská Ostrava, stavebník: městský obvod Slezská Ostrava,
 5. bylo vydáno stavební povolení pro „Přístupové schodiště a zpevněné plochy v areálu ústředního hřbitova“, kdy se jedná o celkovou úpravu hlavního přístupového schodiště (rekonstrukci) ústředního hřbitova na poz. p. č. 202/1 v k. ú. Slezská Ostrava, stavebník: městský obvod Slezská Ostrava.

Odbor sociálních věcí

V rámci činnosti oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava byly v období od 27.11.2018 do 18.01.2019 realizovány níže uvedené akce:

 1. Akce pro seniory:
 1. 29.11.2018 „12. ročník plesu pro seniory“ v KD Michálkovice,
 2. 10.12.2018 vánoční posezení DPS Hladnovská,
 3. 12.12.2018 vánoční posezení DPS Heřmanická.

 1. Aktivity pro seniory:

  1. počítačový kurz pro seniory 1x týdně (DPS Hladnovská, DPS Heřmanická, Komunitní dům pro seniory),
  2. aktivizační činnost uživatelů odlehčovací pobytové služby,
  3. cvičení pro seniory - DPS Heřmanická, 1x týdně.

 1. Aktivity pro rodiny s dětmi:
 1. 27.11.2018 pouštění draků,
 2. 05.12.2018 mikulášská besídka pro děti z AD Hrušov a vstupních bytů v Muglinově,
 3. 11.12.2018 pečení vánočního cukroví.

 1. Další aktivity:

 1. v rámci provozu služby Senior taxi bylo k 18.01.2019 vydáno 409 průkazů.

Útvar interního auditu

Na úseku útvaru interního auditu byly provedeny dvě veřejnosprávní kontroly. Obě byly zaměřené na hospodaření a skladové evidence školních jídelen příspěvkových organizací, a to Základní školy Slezská Ostrava, Bohumínská 72, a Mateřské školy Slezská Ostrava, Komerční 22a. Byla zpracována závěrečná zpráva o výsledcích auditů a finančních kontrol podle zákona č. 320/2001 Sb.

Starosta

Starosta městského obvodu:

 • řídil v předmětném období 1. zasedání zastupitelstva městského obvodu, 5 schůzí rady městského obvodu a 7 porad vedení městského obvodu
 • v samostatné působnosti řídil činnost Odboru pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky a Útvaru interního auditu Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
 • informoval o činnosti městského obvodu v médiích, mj. poskytl vyjádření a rozhovory České televizi, TV Polar, Moravskoslezskému Deníku či Českému rozhlasu
 • 24. listopadu se zúčastnil Výroční valné hromady Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Muglinov. Členy SDH u této příležitosti pozdravil jménem nového vedení městského obvodu, informoval o plánu výstavby hasičské zbrojnice v Muglinově a diskutoval s nimi o podpoře dobrovolných hasičských jednotek ve Slezské Ostravě.
 • 28. listopadu zahájil vernisáž obrazů akademického malíře doc. Karla Lepíka ve Slezskoostravské galerii. Starosta poděkoval návštěvníkům galerie za jejich přízeň a přislíbil další podporu rozvoje kultury v obvodě.
 • 29. listopadu se zúčastnil Kongresu starostů a primátorů Moravskoslezského kraje v Klimkovicích. Hlavním tématem byla strategie využití komunálních odpadů. Starostové dále probírali například problematiku sucha, rozvoj chytrých měst, záměry nového stavebního zákona nebo program Restart ři projekt Uhelná platforma. Součástí akce byl rovněž seminář Ministerstva pro místní rozvoj k aktuálním a připravovaným dotačním programům.
 • 29. listopadu zahájil 12. ročník Plesu seniorů. Této tradiční společenské akce se letos zúčastnilo celkem 170 hostů z řad členů klubu důchodců a seniorů z domů s pečovatelskou službou či komunitního domu pro seniory.
 • 30. listopadu se zúčastnil pracovního setkání starostů s vedením společnosti Residomo. Hlavním tématem byla spolupráce společnosti s jednotlivými obcemi. Účastníci zároveň probrali i plány společnosti v jednotlivých obcích.
 • 3. prosince zastupoval městský obvod na poradě vedení statutárního města Ostravy, kde bylo projednáváno spolufinancování projektu přestavby areálu TJ Sokol Koblov ze strany města.
 • 3. prosince přijal na Slezskoostravské radnici místostarostku městského obvodu Poruba paní Ing. Lucii Baránkovou Vilamovou, Ph.D. Hlavním tématem jednání byla výměna zkušeností v oblasti prezentace městského obvodu i v oblasti investic a veřejných zakázek.
 • 4. prosince se zúčastnil Vánočního jarmarku na Základní škole Pěší.
 • 5. prosince přijal na Slezskoostravské radnici zástupce společnosti Veolia Energie – ředitele Regionu Severní Morava a Slezsko Ing. Tomáše Groně a obchodního náměstka Ing. Jana Závorku. Se zástupci společnosti jednal zejména o možné spolupráci v rámci obnovy kotelen ve správě městského obvodu s důrazem na využití ekologických zdrojů vytápění.
 • 5. prosince přijal na Slezskoostravské radnici místostarostku městského obvodu Ostrava-Jih paní Markétu Langrovou. Tématem jednání byla správa bytového fondu a možnost převzetí nástrojů správy bytového fondu od městského obvodu Ostrava-Jih.
 • 5. prosince se zúčastnil Mikulášské nadílky v Azylovém domě Na Liščině.
 • 6. a 7. prosince reprezentoval městský obvod na Celostátní finanční konferenci Svazu měst a obcí České republiky v Praze. Hlavním tématem konference byly nové trendy ve financování územních samosprávných celků, dostupnost veřejné správy a majetek státu a obcí.
 • 8. prosince se zúčastnil Mikulášské nadílky organizované Sborem dobrovolných hasičů Ostrava-Muglinov.
 • 8. prosince se zúčastnil Výroční valné hromady Sboru dobrovolných hasičů Antošovice. U této příležitosti členy SDH pozdravil a diskutoval s nimi o podpoře jednotek dobrovolných hasičů ve Slezské Ostravě.
 • 10. prosince se zúčastnil pravidelného jednání Sboru starostů.
 • 10. prosince zahájil předvánoční setkání v Domě s pečovatelskou službou na Hladnovské ulici. Přítomným popřál příjemné prožití svátků vánočních a pevné zdraví.
 • 10. prosince pozdravil hosty Vánočního koncertu Základní umělecké školy Edvarda Runda konaného ve velkém sálu Janáčkovy konzervatoře.
 • 12. prosince se zúčastnil 2. zasedání Zastupitelstva statutárního města Ostravy.
 • 12. prosince zahájil předvánoční setkání v Domě s pečovatelskou službou na Heřmanické ulici. Přítomným popřál příjemné prožití svátků vánočních a pevné zdraví.
 • 14. prosince popřál k narozeninám panu Josefu Mrkvičkovi, občanovi Slezské Ostravy, který oslavil úctyhodných 104 let.
 • 14. prosince se zúčastnil Výroční valné hromady Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Kunčičky. U této příležitosti členy SDH pozdravil a diskutoval s nimi o podpoře jednotek dobrovolných hasičů ve Slezské Ostravě a problémech lokality Kunčičky.
 • 17. prosince pozdravil hosty Adventního koncertu v obřadní síni Slezskoostravské radnice, na kterém vystoupil Janáčkům komorní orchestr se sólisty Patricií Janečkovou, Ellen Klodovou a Romanem Buchalem. Zároveň poděkoval ze dlouhodobou spolupráci při organizaci koncertů v obřadní síni panu prof. Mgr. Janu Hališkovi, violoncellistovi a někdejšímu řediteli Janáčkovy filharmonie Ostrava.
 • 18. prosince přijal zástupce společnosti ArcelorMittal Ostrava. Společně diskutovali o spolupráci obvodu a této společnosti, zejména pak o podpoře kulturních akcí obvodu ze strany společnosti.
 • 21. prosince reprezentoval městský obvod na tradičním předvánočním setkání spoluorganizovaném Moravskoslezským krajem a Statutárním městem Ostrava v Dolní oblasti Vítkovice.
 • 21. prosince pozdravil vedoucí odborů a oddělení Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava a popřál jim příjemné prožití vánočních svátků.
 • 21. prosince navštívil areál SDO Brontosauři v Ostravě-Kunčičkách, kde diskutoval o možném využití pozemků u řeky Ostravice pro vybudování lesoparku.
 • 27. prosince přijal náměstkyni primátora pro oblasti životního prostředí Mgr. Kateřinu Šebestovou a společně s představiteli městského obvodu diskutovali o problematice Terminálu Heřmanice.
 • 31. prosince reprezentoval městský obvod na silvestrovském ohňostroji v Radvanicích a Bartovicích.
 • 31. prosince pozdravil občany před Slezskoostravskou radnicí, aby následně společně odpočítali poslední vteřiny roku 2018 a spustili novoroční ohňostroj.
 • 2. ledna přijal na Slezskoostravské radnici ředitele Charity sv. Alexandra Josefa Stoklasu, prezidenta Diecézní charity ostravsko-opavské Jana Larische, vedoucího Charitního domu sv. Alžběty Jindřicha Čápa a ředitele Charity Ostrava Martina Pražáka, kteří přišli koledovat jako Tři králové.
 • 4. ledna přijal na Slezskoostravské radnici ředitele městské společnosti OZO Ostrava pana Ing. Karla Beldu. Hlavním tématem setkání byla spolupráce s obvodem při zpracování odpadu.
 • 7. ledna jednal s náměstkem hejtmana Ing. Jaroslavem Kaniou o možné spolupráci mezi městským obvodem a krajem na investičních akcích.
 • 8. ledna přijal na Slezskoostravské radnici zástupce Římskokatolické farnosti Ostrava-Kunčičky, se kterými jednal o spolupráci na festivalu Slezská lilie.
 • 10. ledna se zúčastnil pravidelného čtvrtletního jednání s odborovými organizacemi zaměstnanců při Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava.
 • 10. ledna reprezentoval městský obvod na tradičním Novoročním koncertu Janáčkovy filharmonie Ostrava.
 • 14. ledna přijal na Slezskoostravské radnici zástupce společnosti Residomo – generálního ředitele společnosti Mgr. Jana Rafaje a ředitele pro strategické vztahy Ing. Zdeňka Vozníka. Tématem jednání byla spolupráce obvodu s touto společností při regeneraci bytových domů a veřejných prostranství v jejich přímém sousedství.
 • 14. ledna přijal na Slezskoostravské radnici starostku městského obvodu Vítkovice paní Radomíru Vlčkovou. Předmětem setkání byla výměna zkušeností v oblasti řízení úřadu.
 • 16. ledna přijal na Slezskoostravské radnicí paní Mgr. Jarmilu Burešovou, vedoucí obvodu 2 Knihovny města Ostravy. Společně diskutovali o rozvoji knihovnických služeb ve Slezské Ostravě.
 • 16. ledna přijal na Slezskoostravské radnici pana Ing. Petra Víchu, starostu Bohumína. Tématem jednání byla spolupráce v oblasti Vrbice, kde město Bohumín hodlá vybudovat rekreační areál zčásti na pozemcích městského obvodu.
 • 17. ledna přijal na Slezskoostravské radnici náměstka primátora pro oblast sociálních věcí a kultury pana Ing. Zbyňka Pražáka, se kterým projednával záměry městského obvodu v oblasti sociálních věcí a kultury a možnou spoluúčast města na těchto záměrech.
 • 17. ledna se zúčastnil Výroční valné hromady Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Heřmanice. U této příležitosti členy SDH pozdravil a diskutoval s nimi o podpoře jednotek dobrovolných hasičů ve Slezské Ostravě, jakož i o rozvoji okolí heřmanické hasičské zbrojnice.
 • 18. ledna reprezentoval městský obvod na Plesu Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Kunčičky.
 • 19. ledna reprezentoval městský obvod na Plesu městského obvodu Vítkovice.