Desatero k důchodové reformě
18. března 2011

Desatero k důchodové reformě

V České republice dochází k pozitivnímu jevu nejrychleji se prodlužující střední délky života v celé Evropě. Zároveň však klesá podíl ekonomicky aktivních lidí na celkové populaci, což je celoevropský trend. Jestliže dnes činí podíl obyvatel ČR nad 60 let 22 %, v roce 2030 to má být již 33 % a v roce 2050 zhruba 39 %

1. Současný státní průběžný systém je z hlediska demografického vývoje dlouhodobě finančně neudržitelný.

 • V České republice dochází k pozitivnímu jevu nejrychleji se prodlužující střední délky života v celé Evropě. Zároveň však klesá podíl ekonomicky aktivních lidí na celkové populaci, což je celoevropský trend. Jestliže dnes činí podíl obyvatel ČR nad 60 let 22 %, v roce 2030 to má být již 33 % a v roce 2050 zhruba 39 %. 
 • Zatímco dnes přispívají do důchodového systému zhruba dva ekonomicky aktivní lidé na jednoho seniora, v roce 2050 to bude jeden na jednoho. 
 • Už dnes je důchodový systém ve schodku 30 miliard korun ročně a je dlouhodobě finančně neudržitelný.

2. Bez důchodové reformy hrozí prudké zhoršení životní úrovně seniorů.

 • Bez důchodové reformy lze kolapsu výplaty penzí předejít pouze razantním zvýšením věku odchodu do důchodu, výrazným zvýšením sociálních odvodů (které u nás patří k největším v Evropě), nebo dramatickým snížením důchodů na hranici chudoby.
 • Nechceme se dostat do situace některých evropských zemí, které jsou nuceny kvůli vysokému zadlužení snižovat důchody až o desítky procent. 
 • Dnešní čtyřicátníci a mladší si musí být vědomi, že státní průběžný systém jim sám o sobě do budoucna slušný příjem nezajistí. Pro udržení současné životní úrovně v seniorském věku bude nutné více individuálně spořit. Každý ponese svůj díl odpovědnosti za přípravu na stáří.

3. Současný koncept důchodové reformy byl představen již v roce 2007 a plně odpovídá programu ODS.

 • Změny důchodového systému v polovině 90. let byly změkčeny neochotou lidovců přijímat nepopulární kroky. 
 • Intenzivní odborná diskuse o důchodové reformě probíhá od roku 2004, ať už se jedná o závěry Bezděkových komisí, NERV nebo četných veřejných debat. Levice závěry těchto odborných fór do této doby blokovala a dodnes se snaží veřejnosti vsugerovat, že žádné zásadnější změny nejsou zapotřebí. 
 • Nechyběla odborná debata, ale politická vůle reformu prosadit. Současný koncept důchodové reformy vláda pod vedením ODS rámcově představila už v dubnu 2007. Během dalších dvou let byly dokončeny nebo rozpracovány všechny tři její etapy, ale kvůli svržení vlády ji nebylo možné dokončit. 
 • Důchodová reforma plně odpovídá programu ODS, včetně souvisejícího sjednocení sazby DPH bez výjimek.

4. Postupné zvyšování důchodového věku bude po roce 2030 pokračovat.

 • Měnit se bude státní průběžný systém, který nadále zůstane výraznou složkou důchodů. Mezi základní změny patří pokračování zvyšování důchodového věku po roce 2030, kdy dosáhne 65 let pro muže a 62 až 65 let pro ženy podle počtu dětí, v souladu s očekávaným vývojem délky života. 
 • Zároveň dojde k postupnému sjednocení důchodového věku mužů a žen v roce 2041 pro pojištěnce narozené v roce 1975. 
 • Pro posílení zásluhovosti systému snižujeme maximální vyměřovací základ pro pojistné (stropy) ze 6 na 4násobek průměrné mzdy.

5. Odstraňujeme možnost vlády valorizovat penze více, než stanoví zákon.

 • Současné nastavení důchodového systému přímo vybízí k politickému zneužívání bez ohledu na budoucí rozpočtové dopady. Proto odstraňujeme možnost valorizovat důchody více, než stanovuje zákon. Současný princip zvyšování důchodů o inflaci a třetinu růstu reálných mezd zůstane zachován. Bude však platit automaticky ze zákona a vláda nebude moci tak jako doposud do tohoto mechanismu svévolně zasahovat.

6. Umožníme dobrovolné spoření v penzijních fondech, zvýšíme tím důchody.

 • V současné době je z průběžného systému poskytováno důchodcům 95 % jejich příjmů, což je světový unikát. 
 • Umožníme mladým lidem, aby si dobrovolně spořili v soukromých penzijních fondech. Mohou sem vyvést 3 % důchodového pojištění s podmínkou dodání dalších 2 %, což znamená šanci na zvýšení příjmů v seniorském věku. Do konce roku 2012 budou moci do tohoto systému vstoupit i lidé starší 35 let. 
 • Penzijní společnosti budou moci povinně poskytovat různé investiční strategie – dynamickou, vyváženou, konzervativní a státních dluhopisů ČR s různou mírou výnosů. V případě úmrtí příjemce penze přejdou jeho peníze na dědice. 

7. Neopakujeme chyby v okolních zemích, nepodceňujeme financování reformy.

 • Poučili jsme se ze zkušeností v okolních zemích a nehodláme opakovat jejich chyby. Na nezajištěné financování důchodové reformy doplatily Slovensko, Maďarsko i Polsko. Vysoké procento vyvedeného pojištění (9 % na Slovensku a 6 až 8 % v Maďarsku a Polsku), povinnost vstupu do penzijních fondů do určitého věku, výhodné podmínky pro ostatní a neochota zavést nepopulární změny v průběžném systému způsobily destabilizaci a obrovské schodky tamních důchodových systémů.
 • Proto nechceme podcenit financování důchodové reformy. Postupné sjednocení sazeb daně z přidané hodnoty na úroveň 17,5 % v roce 2013 umožní stabilizovat systém a neprohloubit schodek veřejných financí.

8. Celková výše zdanění (daňová kvóta) zůstane zachována.

 • Sjednocení sazeb DPH je jako nástroj pro stabilizaci veřejných financí, kam patří i důchodový systém, podporováno i Evropskou komisí, OECD a Mezinárodním měnovým fondem. Navrhovaly jej v této souvislosti i expertní komise (ve výši 19 %). 
 • Spoléhat jen na privatizační příjmy a dividendy ČEZ při udržení dlouhodobé stability důchodového systému v průběhu desítek let je nemyslitelné a navíc prakticky nemožné z hlediska pravidel EU. 
 • Zároveň však dojde ke snížení přímého zdanění, takže celková daňová kvóta se nezvýší. Je nutné připomenout, že ODS zvrátila rostoucí zvyšování daní a od roku 2007 do roku 2010 výrazně snížila celkovou daňovou kvótu o 2,1 % na 34,8 %.

9. Rodinám s dětmi a seniorům budou vyšší náklady sjednocení DPH kompenzovány.

 • Růst cen bude rodinám s dětmi kompenzován zvýšením daňových slev a seniorům valorizací. Podle odhadů způsobí změny související s reformou inflaci kolem jednoho procenta. Do růstu cen se nepromítne zvýšení spodní sazby DPH v plné výši.

10. Umožníme dobrovolný převod 1 % sociálního pojištění na zvýšení důchodu rodičům.

 • V rámci posílení mezigenerační solidarity bude umožněno dobrovolné převedení jednoho procenta sociálního pojištění na zvýšení důchodů ve prospěch rodičů. Tato částka bude vyplacena jednorázově jednou za rok.

Co je v souladu s programem ODS

 • Současný státní průběžný důchodový systém je neudržitelný. Budeme postupně prodlužovat důchodový věk. Větší váhu musí dostat individuální spoření.
 • Odstraníme možnost vlády valorizovat penze více, než stanoví zákon.
 • Dobrovolný převod části důchodového pojištění do soukromých penzijních fondů (3 % + doplatit 2 %) znamená šanci na vyšší důchody zejména pro mladší generace.
 • Fondové hospodaření bude provozováno pod silným dozorem státu. Bude postaveno na konkurenci penzijních plánů od konzervativních po dynamické.
 • Snížíme maximální vyměřovací základ pro pojistné (zastropování) ze 6násobku na 4násobek průměrné mzdy a zvýšíme tím zásluhovost systému.
 • V rámci posílení mezigenerační solidarity umožníme dobrovolný příspěvek 1 % ze sociálního pojištění dětí svým rodičům na zvýšení jejich penzí.

 Související opatření

 • Sjednotíme sazbu DPH na 17,5 % v roce 2013. V roce 2012 se sazby DPH sblíží na 14 % a 20 %. Výnosy použijeme na financování důchodové reformy a tím zajistíme dlouhodobou finanční udržitelnost důchodového systému.
 • Jednotnou sazbou DPH zjednodušujeme daňový systém a posilujeme vliv nepřímých daní, zatímco přímé zdanění se snižuje. Celková výše zdanění (daňová kvóta) zůstane zachována.
 • Nezvýšíme sociální pojištění.