18. ledna 2018

Písemná interpelace na ministra vnitra ve věci: Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV Policie ČR a vyřizování žádostí Ministerstva obrany dle zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu

(www.psp.cz) Písemná interpelace poslance Pavla Žáčka na ministra vnitra Lubomíra Metnara ve věci: Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV Policie ČR a vyřizování žádostí Ministerstva obrany dle zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu.

Vážený pan
Lubomír Metnar
ministr vnitra vlády ČR

 

prostřednictvím předsedy Poslanecké sněmovny PČR

 

V Praze dne 18. ledna 2018


Vážený pane ministře,

obracím se Vás ve věci činnosti respektive nečinnosti Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (dále jen „ÚDVZK“). Přestože jde o jeden z celostátních útvarů Služby kriminální policie a vyšetřování (dále „SKPV“) PČR, navíc se specifickým posláním, obestírá jeho působení v posledních letech příkrov husté mlhy. Nejsou veřejně dostupné v podstatě žádné informace o plnění jeho zákonných povinností, nemluvě o počtu podnětů, statistik o vyšetřování, ale ani údaje o organizační struktuře (web obsahuje pouze odkaz na brněnskou expozituru), systematizaci, či o finančních nákladech útvaru.

Odkazuji se v této souvislosti na oficiální webové stránky www.policie.cz/clanek/urad-dokumentace-a-vysetrovani-zlocinu-komunismu-679905.aspx. Mezi aktualitami prezentovanými ÚDVZK jsou víceméně pouze vernisáže výstav či pietních aktů organizovaných jinými subjekty, navštěvovaných vedením útvaru (www.policie.cz/udvzk-skpv-aktuality.aspx), výstavy odkazující na roky 2010 a 2013 (www.policie.cz/vystavy.aspx) a jako dokumenty jsou prezentovány pouze tři zjevně náhodně vybrané položky (www.policie.cz/udvzk-skpv-dokumenty.aspx). Jak byly vybrány a zda souvisí s prací ÚDVZK není na webu uvedeno. Nalezneme zde navíc deset pravomocných rozsudků, opět bez jakéhokoliv komentáře, či odkazu na předchozí vyšetřovací činnost ÚDVZK.

Přestože je až v příliš stručné webové prezentaci s odkazem na zákon č.283/1991 Sb., o Policii České republiky, v platném znění, za základní poslání ÚDVZK označeno odhalování a stíhání trestných činů spáchaných v období mezi 25. únorem 1948 a 29. prosince 1989, které nebyly z politických důvodů pravomocně rozhodnuty, o vyšetřování zde žádné relevantní informace nenaleznete. Oproti tomu – ač je to na webu poměrně skryto – se zde nachází informace o vydávání publikací, včetně sborníku Semper Paratus, které ovšem opět neobsahují žádné informace o činnosti ÚDVZK, zejména pak aktuálním stavu vyšetřování, aby bylo možné mj. posoudit, jaké je efektivita jeho pracovníků.

Rád bych se v této souvislosti dotázal, kolik v tomto útvaru v současné době slouží policistů, kolik civilních zaměstnanců (1), do jakých tarifních tříd jsou zařazeni (2), jaký byl počet podnětů - zvláště pak kolik šetření bylo zahájeno z podnětu příslušníků/zaměstnanců ÚDVZK (3), kolik případů/ vyšetřovacích spisů mají vyšetřovatelé v průměru přiděleno (4), též žádám o poskytnutí statistiky vyřizování podnětů a vyšetřování s označením, jakým způsobem bylo ukončeno, v období let 2015 až 2017 (5), počínaje jmenováním ředitelky plk. PhDr. Evy Michálkové dne 15. června 2015. Dále též žádám o uvedení rozpočtu, resp. celkových finančních nákladů na činnost ÚDVZK (6), včetně aktuálního průměrného platu policistů i civilních zaměstnanců (7). V neposlední řadě se zajímám i o výši kázeňské (peněžité) odměny udělené předchozímu řediteli u příležitosti jeho odchodu do důchodu a jak byla odůvodněna (8).

Zároveň bych se v této souvislosti rád ujistil, jak byly výsledky činnosti ÚDVZK v období 2015 – 2017 hodnoceny vedením Policie ČR v kontextu výsledků ostatních celostátních útvarů SKPV (9).

Závěrem bych se ještě zeptal, proč ÚDVZK anebo jiný policejní útvar nevyřizuje řádně žádosti příslušného pracoviště Ministerstva obrany ČR, postupované Policii ČR ve smyslu písm. a), b), odst. 1), § 4 zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, konkrétně evidenční dotazy směrované do policejní evidence obsahující záznamy statisticko-evidenčního odboru bývalé Federální správy Veřejné bezpečnosti z období nesvobody vymezeného zákonem od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989 (10).

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

poslanec PČR
zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek