14. září 2018

Volební program ODS Kroměříž

Vážení spoluobčané, milí voliči, občanští demokraté jsou v Kroměříži pro vás už více než 25 let. Jsme konzervativní strana. Vždy přicházíme s programem, který reaguje na potřeby města a jeho občanů. Neslibujeme nic, co by vedlo ke zbytečnému zadlužování našeho města. Jsme síla, na kterou je spolehnutí.

 

Velká témata pro Kroměříž

 • Řešení problematiky dopravy v celém městě

  • Ať už se jedná o zklidnění průjezdu městem, pohyb v centru nebo komplexní řešení na sídlištích. Není to snadný úkol, tím důležitější je začít systematicky pracovat a zapojit do řešení i Zlínský kraj a příslušná ministerstva.
 • Zajištění efektivního nakládání s odpady a energií
  • Odpady je nutno řešit komplexně. Zefektivnit a modernizovat přístup Biopasu, vybudovat a otestovat podzemní kontejnery. Motivovat občany k lepším třídění odpadu. Samozřejmě chceme využívat pokročilé technologie a využít rozvoj IT technologií – hledat tzv. „chytrá řešení“ pro svoz odpadu.
 • Péči o vodu
  • ODS chce stále získat pro město ve VaK Kroměříž skutečnou majoritu a udržet rozumnou cenu vody. Právě vodu jednoznačně považujeme za skutečné „rodinné stříbro“.

 

Téma 1 - Podpora zdravého života pro Kroměřížany

Péči o zdravý a bezpečný způsob života považujeme za základ lidské spokojenosti, zaslouží si tedy naši intenzivní pozornost. Za zásadní považujeme jednoznačnou a energickou podporu naší nemocnice. Neméně důležité je také téma sociálních služeb, jejichž podpora neustále pokulhává, podpoře rodin s důrazem na děti a seniory.

Zásadní úkoly:

 • Zachovat rozsah zdravotní péče v Nemocnici Kroměříž a zvýšit kvalitu poskytovaných služeb
 • Zajištění paliativní péče – mobilní hospic
 • Zřízení denního stacionáře pro zdravotně postižené
 • Zřízení jeslí
 • Akce zaměřené na bezpečnost (zejména) seniorů

Za téma je v týmu zodpovědný: MUDr. Lumír Francek

 

Téma 2 - Otevřené a smysluplné hospodaření města Kroměříže

Za základ své práce považujeme zcela jednoznačně veřejný a srozumitelný rozpočet. Ve zveřejňování informací chceme navázat na svou práci do roku 2014. Vnímáme nutnost promyšleně využívat nejen finance, ale také majetek města ve prospěch občanů. Budeme pečlivě dohlížet na činnost „městských“ organizací. Pro usnadnění práce a rychlou komunikaci s občany využijeme dostupné moderní technologie a chytrá řešení. Přehledně podpoříme neziskový sektor.

Zásadní úkoly:

 • Zajistit a zveřejnit transparentní a přehledný rozpočet včetně jeho čerpání
 • Zahájit cyklus veřejných diskusí o využití rozpočtu – určovat investiční priority ve spolupráci s občany
 • Zpřehlednit činnost a hospodaření příspěvkových organizací a jednoznačně uspořádat jejich činnost
 • Zajistit odpovědnou správu klíčových společností (VaK, KTS, Biopas)
 • Zpřehlednit  a zestručnit systém směrnic a metodik pro práci úřadu
 • Zajistit transparentní veřejné zakázky
 • Transparentně rozdělovat městské dotace

Za téma je v týmu zodpovědná: Ing. Věra Knapková

 

Téma 3 - Bezpečná a pohodlná doprava Kroměříží

Zaměříme se na změny řešení dopravy a parkování nejen v centru města, ale i na sídlištích. Budeme se věnovat systému a financování MHD, společně s občany prověříme možnost rozšíření spojů. Zaměříme se na zlepšení průjezdu městem, kterému chceme napomoci zvýhodněním hromadné dopravy. Budeme se věnovat bezpečnosti chodců, cyklistů i řidičů a pokračovat v odstraňování bariér. Na vybraném místě rozumně otestujeme využívání chytrých řešení pro parkování

Zásadní úkoly:

 • Moderní MHD pro Kroměřížany
 • Zlepšení systému parkování nejen v centrální části města, ale i na sídlištích
 • Investiční priorita – urychlení opravy nebo vybudování nové lávky přes Moravu
 • Dořešení problematiky parkovacího domu (odstavného parkoviště)
 • Testování využití chytrých technologií pro parkování ve vybrané části města
 • Budování cyklotras, zklidňování dopravy na sídlištích
 • Nová opatření a využití inteligentního řízení provozu pro plynulejší dopravu na průtahu městem

Za téma je v týmu zodpovědný: Marek Andrýsek

 

Téma 4 - Zdravé životní prostředí pro všechny generace Kroměřížanů

Chceme čisté, příjemné město. Proto se budeme se věnovat péči o městskou zeleň, ale také novým, moderní řešením v odpadovém hospodářství. Počítáme s řízením svozu odpadů s podporou chytrými technologiemi. Budeme se věnovat dořešení problematiky zvířecího útulku. Intenzivní pozornost budeme věnovat zajištění bezpečí města Kroměříže proti povodním i suchu.

Zásadní úkoly:

 • Protipovodňová opatření na toku řeky Moravy
 • Pořízení a instalace podzemních kontejnerů s řízeným odvozem odpadu v centru města
 • Celkové řešení péče o zvířata – útulek pro psy, péče o zatoulané kočky
 • Rekultivace okolí Bagráku  a využití lesa na Barbořině pro vzdělávání a odpočinek
 • Podpora „zahrádek“ v prostorách školek a škol a v obytných částech města

Za téma je v týmu zodpovědný: MVDr. Karel Chvátal

 

Téma 5 - Dlouhodobý a udržitelný rozvoj města Kroměříž

Zajistíme propojení koncepčních prací pro město, zejména strategického, územního a rozvojového plánování. Připravíme podrobné podklady pro rozvoj místních částí a částí města včetně podpory bydlení. Rozvineme řízení cestovního ruchu a udržíme vysokou úroveň v kultuře a školství. Budeme důsledně, ale s rozmyslem využívat nejen vlastní investiční zdroje, ale i dostupné dotace.

Zásadní úkoly:

 • Zajištění zpracování strategického a územního plánu (za dodržení koncepčních souvislostí)
 • Propojit dílčí koncepční materiály, začít tvorbou Koncepce rozvoje sportu
 • Plánování investic do roku 2026 za účasti veřejnosti
 • Nastavení spolupráce a rovných podmínek pro spolky působící v oblastech prezentace kultury
 • Nastavení systému spolupráce ve službách pro turisty.
 • Podpora služeb pro turisty – rozšiřování mobiliáře, využití moderních aplikací.                                                                
 • Využít atraktivní akce pro rozšíření turistické sezóny
 • Využití Baťova kanálu pro rozšíření spektra nabídky pro turisty

Za téma je v týmu zodpovědná: PhDr. Jana Pšejová

 

Téma 6 - Podpora podnikání a zaměstnanosti v Kroměříži a okolí

Podpoříme vznik podmínek pro spolupráci živnostníků, firem a města a jejich vzájemnou podporu. Budeme se věnovat koordinaci a vzájemnému doplňování významných akcí a podpoře služeb pro cestovní ruch, které mají významný dopad na rozvoj podnikání. Budeme hledat dlouhodobá řešení pro podporu podnikání ze strany veřejné správy. Podpoříme zaměstnanost zaváděním flexibilních úvazků, zřízením jeslí a chráněných pracovních míst.

Zásadní úkoly:

 • Využít zkušeností podnikatelů – hledat řešení jejich potřeb a vytvořit podmínky pro dlouhodobou spolupráci
 • Vyčlenit aktivního zaměstnance úřadu pro koordinaci komunikace podnikatelů a města
 • Vytvořit informační systém spojený s realizací akcí a možností využívat partnery k doprovodným službám a akcím
 • Podporovat zkrácené a sdílené pracovní úvazky (Město Kroměříž a organizace, kde má město vliv, spolupráce s podnikateli a Úřadem práce)
 • Podpořit založení sociálního podniku Sociálních služeb města Kroměříže

Za téma je v týmu zodpovědný: Martin Kružík

 

Téma 7 - Kroměříž v pohybu – podpora sportovních aktivit

Rozšíříme možnosti podpory sportování dětí a mládeže a pokusíme se vrátit dětský pohyb a hry na veřejná hřiště a sídliště. Klíčovým úkolem je dobře naplánovat a zahájit realizaci dlouhodobých investic do sportu ve spolupráci s občany.

Zásadní úkoly:

 • Stanovení priorit v oblasti investic do infrastruktury pro sport
 • Příprava a realizace klíčových investic v oblasti sportu se zohledněním volby obyvatel při hlasování o prioritách (rekonstrukce krytého bazénu, příprava rekonstrukce zimního stadionu, přípravy vybudování víceúčelové sportovní haly)
 • Budování hřišť pro všechny generace v místních částech
 • Budování jednoduchých otevřených sportovišť na sídlištích
 • Zahájení akcí na hřištích a v ulicích s mottem „Vraťme děti k pohybu“
 • Lanový park na Barbořině

Za téma je v týmu zodpovědný: Radim Horenský