Zdravice polské strany Právo a spravedlnost

13. ledna 2018

Zdravice Jarosława Kaczyńskieho, předsedy strany Právo a spravedlnost, přednesená Ryszardem Czarneckiem, místopředsedou Evropského parlamentu.

Vážené dámy a vážení pánové!
Drazí přátelé!

Jménem strany Právo a spravedlnost i jménem svým posílám srdečný pozdrav 28. kongresu Občanské demokratické strany v Ostravě z blízkého – nejen geograficky – Polska. Tento kongres se koná v době, jež je důležitá v perspektivě budoucnosti Evropy, zejména našeho regionu a našich zemí. A jelikož není možné pevně stavět budoucnost bez mocných základů minulosti, chtěl bych zdůraznit, že rok 2018 má pro naše národy – nazapomínám zde ani na bratry Slováky – velký symbolický význam. V Polsku mluvíme o Roku nezávislosti (Rok Niepodległości), čímž se rozumí naše národní a státní nezávislost. Není náhodou, že sté výročí znovudobytí možnosti suverénního rozhodování o svém osudu, života bez cizího diktátu budeme slavit téměř ve stejném okamžiku – Vy 28. října, my 11. listopadu. Z naší, abych tak řekl, existenciální zkušenosti vyplývá hluboké přesvědčení, že vlastní, suverénní a funkční stát je nezbytným předpokladem všestranného duchovního a materiálního rozvoje každého národa. Také jsme se poučili z dějin, že vzájemná úcta, solidarita a úzká spolupráce rovnoprávných národů našeho regionu prospívá naší společné svobodě; jejím nepřátelům slouží odklon od těchto zásad.

Domnívám se, že Váš letošní kongres bude probíhat nejen v atmosféře zasloužené satisfakce z toho, co se Občanské demokratické straně podařilo dokázat v minulých dvou letech a co čeští voliči ocenili v říjnu loňského roku, ale také v atmosféře mobilizace k dosažení nových náročných cílů. Blahopřejeme Vám k Vašim úspěchům a přejeme dosažení dalších.

Naše strany působí v odlišných podmínkách a mají v některých záležitostech jiné priority. Co však máme společné, je chápání politiky jako služby občanům ve věrnosti jasným zásadám a osvědčeným hodnotám a tím odmítaní politiky, jejímž cílem je bezideové, oportunistické držení se moci, vládnutí pro vládnutí. Spojuje nás také podobné chápání demokracie a vnímání toho, co ji ohrožuje a deformuje – ať už v měřítku jednoho státu, nebo v nadnárodních dimenzích.

Když jsem posílal před dvěma lety do Ostravy pozdrav účastníkům 27. kongresu Vaší strany, nejvíce pozornosti jsem věnoval zásadní shodě našich pohledů na evropskou integraci. Tehdejší postřehy zůstávají aktuální, a proto je nemusím opakovat. Dovolte jen poznámku, že dnes čelíme pro nás bolestivé skutečnosti brexitu. Ano, je to skutečnost bolestivá zejména pro ty, kteří chtějí spatřovat budoucnost svých zemí v Evropské unii coby prostoru lidské svobody a solidarity suverénních států. Ona trpká zkušenost by nás měla zavazovat, také v rámci společné frakce v Evropském parlamentu, k ještě větší aktivní a zodpovědné starosti o podobu a směr naší Evropské unie. Je to důležité o to více, že ti, jejichž evropská politika v Bruselu a jiných metropolích bohužel přiměla Brity ke známému rozhodnutí, jako řešení většinou doporučují toto: nadále aplikovat stejné recepty, jen v silnějších dávkách.

 

Drazí přátelé!
Přeji Vám dobrá jednání a dobrá rozhodnutí.

 

Jarosław Kaczyński,
předseda strany Právo a spravedlnost