Písemná interpelace na ministra obrany ve věci výstroj studentů UNOB
1. října 2015

Jana Černochová: Písemná interpelace na ministra obrany ve věci výstroj studentů UNOB

Písemná interpelace poslankyně Jany Černochové na ministra obrany Martina Stropnického ve věci výstroj studentů UNOB.

 
Vážený pan
MgA. Martin Stropnický
ministr obrany ČR
prostřednictvím předsedy Poslanecké sněmovny PČR 


 
 
V Praze dne 31. srpna 2015
 
 
Vážený pane ministře,
 
počátkem měsíce srpna nastoupili k základnímu výcviku ve Vyškově podmínečně přijatí studenti Univerzity obrany Brno. Učinili tak poté, co prošli sítem přijímacího řízení, prokázali své schopnosti i odhodlání stát se příslušníky Armády České republiky a podepsali smluvní závazek.
 
Tito mladí muži i ženy byli zpraveni o tom, jak je uvedeno i na webových stránkách Univerzity obrany, že "Všichni vojáci v základním výcviku jsou podle zákona 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, dnem 1. srpna jmenováni do hodnosti vojína a stávají se zaměstnanci ministerstva obrany, tedy plátci daně i sociálního pojištění. (Protože jsou plně zabezpečeni státem, rodiče ztrácejí nárok na daňové zvýhodnění a přiznání sociálních dávek.)" Dále se zde píše, že "Při nástupu do služebního poměru jsou všichni vystrojeni základní výbavou vojáka z povolání. Součástí základní výbavy je i sportovní oděv a obuv."
 
Tomu tak ale, pane ministře, k 1. srpnu 2015 nebylo. A přesto, že již uplynula polovina základního výcviku, dosud není. Vojíni v základní službě, kteří dne 1. 8. 2015 byli zpraveni o tom, že chybí některé velikosti oblečení, zejména kalhot, poté chyběly polní čutory, zimní kanady a především sportovní obuv.
Chybějící kusy oblečení se podařilo postupně doplnit, polní lahve dostali nově povolaní vojíni poté, co první týdny absolvovali výcvik s nošením zdroje vody v plastových lahvích. Zimní kanady zatím nedostali s tím, že nyní stejně nejsou potřeba (kdy by měly být doplněny, dosud nevědí). Samostatnou kapitolou zůstává sportovní obuv, kterou rekruti neobdrželi vůbec a pořizovali si na vlastní náklady obuv civilní, dle doporučení velitelů v alespoň přibližných, tedy modrých barvách.
 
Pane ministře, smyslem této interpelace není poukazovat na to, že vybavení nového příslušníka Armády České republiky by mohlo ruinovat rozpočet rodin, z nichž studenti ze všech koutů České republiky do Vyškova přijíždějí. Byť jsou mnozí z nich synové a dcery samoživitelek, pečující o další děti. A tyto matky i poté, co přestanou na nově nastoupivšího příslušníka armády dostávat sociální dávky i výživné, rády přispějí a vybaví studenta vším potřebným, co UNOB před příjezdem do Vyškova ukládá. Včetně doporučeného finančního obnosu.
 
Můj dotaz směřuje k tomu, jak je možné, že jsou nové povolaní vojáci instruováni k tomu, aby si části výstroje, které jim Univerzita obrany veřejně přislíbila, pořizovali na vlastní náklady a především v rámci nákupu v běžných civilních obchodech. Navíc tak činili  se zpožděním, až v rámci zahájeného výcviku, v době krátkého volna, kdy ani nemají možnost kvalitní obuv pořizovat. Nemusím jistě zdůrazňovat, že nahodilý a nevhodný výběr sportovní obuvi zvyšuje při náročném vojenském výcviku riziko úrazu.
V rámci této interpelace tedy poukazuji na to, že v době, kdy se armáda snaží získat do svých řad nové zájemce, není schopna dostát ani závazkům, které veřejně přislíbí. Navíc fakt, že povolaní vojáci absolvují základní výcvik s částmi civilního vybavení, rozhodně neposiluje jejich sounáležitost s armádou, kterou by si měli od prvního dne nástupu utvářet. Poukazuji na to, že z informací, které jsem od jiných příslušníků AČR obdržela, nevyplývá, že by nedostatek sportovní obuvi v posledních měsících nebyl.
 
Pane ministře, chci se zeptat, proč MO nezajistilo pro vojáky povolané do služebního poměru v den jejich nástupu k 1. 8. 2015 na základní výcvik výstroj v plném rozsahu a navíc některé její komponenty, tedy především výše zmíněnou sportovní obuv, nepořídilo ani dodatečně? Jaké opatření hodláte udělat, aby se toto v budoucnu neopakovalo?
 
Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.
 
S pozdravem
 
Mgr. Jana Černochová
poslankyně