Závěrečné usnesení 27. kongresu ODS
17. ledna 2016

Závěrečné usnesení 27. kongresu ODS

Obrana svobody, demokracie a tržního hospodářství

 • V letošním roce oslavíme 27 let svobodné České republiky a 25 let fungování ODS - politické strany, která vždy hájila svobodu jednotlivce, parlamentní demokracii, soutěž klasických demokratických politických stran založenou na idejích, moderní kapitalismus a národní zájmy České republiky.

Kongres ODS vyzývá:

 • Poslance a senátory, aby vytrvali v obraně svobodné demokratické společnosti a aby všemi silami bránili aktivní občany před každodenními zásahy současné socialisticko – populistické vlády, která postupně proměňuje Českou republiku ve všemocný stát kontrolorů.
 • Kongres ODS vyzývá politiky ODS, aby toto stanovisko prosazovali na všech úrovních.

Kongres ODS podporuje:

 • Návrhy poslaneckého klubu ODS na zjednodušení daňového systému a snížení daňového zatížení občanů. Podporuje zrušení daně z nabytí nemovitosti a silniční daně a postupné snižování DPH s cílem zavedení jediné sazby.
 • Postup poslanců a senátorů ODS v jejich odmítavém postoji k přijetí elektronické evidence tržeb. Kongres ODS považuje elektronickou evidenci tržeb za nepřiměřený zásah do podnikání a zbytečné zvyšování nákladů podnikatelů a živnostníků. Společně s kontrolním hlášením DPH se také jedná o rizikové shromažďování citlivých obchodních dat.
 • Kongres ODS podporuje spolupráci České republiky a evropských zemí se Spojenými státy americkými jako základní kámen světové bezpečnosti. Jednoznačně odmítá snahy o změnu zahraniční politiky České republiky směrem na východ.

Kongres ODS odmítá:

 • Návrhy zákonů a dalších opatření, které omezují svobodné podnikání a živnosti, jako je například zavedení elektronická evidence tržeb a kontrolní hlášení DPH, vynucování nesmyslných povinností u malovýrobců či omezování prodejní doby.
 • Sílící invazi státu do sféry rodiny a soukromí, ať už se jedná o návrhy na povinný poslední ročník mateřské školy, kontrolu kotlů v domech majitelů, prolamovaní bankovního tajemství či o plány na omezení svobody a soukromí uživatelů internetu.
 • Cílený útok na nezávislost a autonomii územních samospráv, který je patrný na úsilí legislativně rozšířit kontroly NKÚ na obce a kraje či účelově měnit rozpočtové určení daní v neprospěch obcí podporující podnikání na svém katastru.
 • Opakovaně vnucené povinné kvóty pro příjem nelegálních imigrantů. Uvědomujeme si nebezpečí naivní migrační politiky špiček EU a některých zemí EU a aktivně budeme bránit naši kulturu a tradice. ODS vždy hájila národní zájmy České republiky. Je naším národním zájmem, přímo národní povinností, chránit bezpečnost České republiky a jejích občanů. Považuje současnou migrační vlnu v Evropě za hrozbu pro celou západní kulturu. Odmítáme proto zavedení trvalého přerozdělovacího mechanismu pro uprchlíky uvnitř EU.
 • Socialistické opatření spočívající v unifikaci přijímacího řízení, povinném předškolním vzdělávání, obědech zdarma pro děti a selektivním financování regionálního školství. Varujeme před unáhleným zaváděním plošné inkluze znevýhodněných žáků do standardních tříd základních škol, aniž by jim ministerstvo školství zajistilo vhodné podmínky. Výsledkem takového postupu bude zhoršení kvality výuky pro všechny žáky.
  • Kongres ODS odmítá tzv. politickou korektnost, která vede k nárůstu politického extremismu.
  • Kongres ODS zásadně odmítá nekoncepční návrhy Evropské komise na omezení práv občanů na legální držení zbraní.