Interpelace na ministra obrany ve věci změny území Boletice
8. října 2015

Jan Zahradník: Interpelace na ministra obrany ve věci změny území Boletice

Ústní interpelace poslance Jana Zahradníka na ministra obrany Martina Stropnického ve věci změny území Boletice.

 
Jan Zahradník: 

Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Vážený pane ministře, na konci roku 2014 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu zákon ze dne 14. ledna 2015 o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů neboli zákon o hranicích vojenských újezdů. Paragraf 2 tohoto zákona, ve kterém se mění také hranice vojenského újezdu Boletice, obsahuje odstavec 3 písm. c) ve znění: Hranice vojenského újezdu Boletice se mění tak, že se připojuje dosavadní katastrální území vojenského újezdu Boletice, Houbový vrch a Maňávka u Českého Krumlova k území obce Horní Planá. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.
 
Kladu vám otázku, vážený pane ministře, jak se Ministerstvo obrany a Armáda České republiky připravují na předání zmíněných katastrálních území pod civilní správu a na to, aby tato území byla od uvedeného dne volně přístupná pro návštěvníky.
 
Ještě mám další otázku. V roce 1950 byla do vojenského újezdu Boletice zabrána i severní část katastru města Horní Planá, například oblast kolem Houbového vrchu, a to včetně pozemků, jež byly k 31. 12. 1949 ve vlastnictví města. K 1. 1. 2016 bude tato část katastru Horní Plané z VÚ Boletice vypuštěna a bude připojena zpět ke katastru Horní Plané. V tomto případě se už ale neřeší majetkové poměry. Horní Planá sice bude mít podle současného návrhu zákona pozemky, jež vlastnila k 31. 12. 1949, zpět ve svém katastrálním území, nicméně zůstanou ve vlastnictví státu. Uvažuje stát o navrácení těchto pozemků městu Horní Planá? Děkuji za písemnou odpověď.
RNDr. Jan Zahradník

RNDr. Jan Zahradník

člen vedení poslaneckého klubu PČR
zastupitel statutárního města
člen regionální rady

Více o autorovi