Prohlášení ODS ke kauze „Sportovní hala“
12. dubna 2013

Prohlášení ODS ke kauze „Sportovní hala“

Českobudějovická ODS s odvoláním na poslední skutečnosti, vyjádření zástupců vedení města České Budějovice a informace uvedené na zastupitelstvu města dne 11.04.2013 vyzývá radní města České Budějovice k učinění takových kroků, které povedou k zastavení aktivit spojených s realizací stavby Centra halových sportů a tím předejít vzniku dodatečných škod a finančních nákladů spojených s dalším pokračování v soutěži o návrh.

Jako hlavní důvody vedoucí zástupce ODS k této výzvě jsou skutečnosti a rozhodnutí Zadavatele (města České Budějovice), které učinil či naopak neučinil v průběhu soutěže o návrh:


- Doposud nebylo předloženo věrohodné financování záměru stavby Centra halových sportů;
- Radnice neřešila a nezabývala se situací sportovních klubů, které jsou přímo na současné Sportovní hale existenčně závislé;
- Zadané parametry Centra halových sportů ve vyhlášené Soutěži o návrh nesplňují mezinárodní parametry na uskutečnění soutěží v úrovni ME a MS.
- Několikeré významné porušení zákona o veřejných zakázkách v průběhu Soutěže o návrh a to hlavně v oblastech:
- kdy zadavatel umožnil, aby porota změnila soutěžní podmínky a rozhodla, že nebude vylučovat soutěžní návrhy, které nesplnily podmínky zadavatele;
- kdy umožnil, aby porota postupovala v rozporu se základními principy ZVZ uvedenými v § 6 odst. 2, když nepostupovala rovným způsobem vůči dodavatelům, kteří měli záměr podat soutěžní návrh a těm účastníkům, kteří návrh podali. Byla uvedena skutečnost, že za závazné se považuje dodržení maximální výše předpokládaných nákladů s tím, že předpokládaná maximální cena byla stanovena 277 mil. Kč vč. DPH, přesto byl vybrán vítězný návrh s náklady přibližně kolem 470 mil. Kč;
o neprovedl nové posouzení a hodnocení návrhů jak mu ukládá § 106 odst. 9 ZVZ ( zákon o veřejných zakázkách), kdy má zadavatel možnost korekce úkonů poroty, pokud zjistí, že porota při posuzování a hodnocení návrhů porušila postup stanovený ZVZ nebo soutěžními podmínkami;
o v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách nezveřejnil rozbor nákladů na jednotlivé předložené soutěžní návrhy a tímto učinil jeho rozhodnutí nepřezkoumatelné, ač se ve svém zdůvodnění odkazuje na tento rozbor,
Samotná soutěž je navíc napadena jedním z účastníků u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
V rámci realizace celé Soutěže o návrh Centra halových sportů shledáváme mnoho závažných manažerských pochybení a rozhodnutí, a to hlavně ze strany primátora města České Budějovice Mgr. Juraje Thomy a jeho náměstka odpovědného za investice Ing. Kamila Calty. Z tohoto důvodu je zároveň vyzýváme k vyvození osobní odpovědnosti za neprůhledné, chybné a nekvalitní vedení této soutěže a veřejné zakázky. Projekt tohoto rozsahu si vyžaduje odbornější přípravu a řízení, nikoli jen operativní řešení a reakce na stanoviska oponentů, tak jak tito dva představitelé města v posledních měsících předvedli.