7. prosince 2021

Lokalitě „Na Kalvarii“ – řešení pro bytovou výstavbu ve Vimperku

Pokládám Vimperk za skvělé město pro život s velkým potenciálem rozvoje. Mám skutečně toto město rád, žiji zde více než 37 let. To je i důvod, proč jsem aktivní v místní komunální politice, a pokud jsem schopen svými schopnostmi, znalostmi podpořit vývoj ve městě, tak to dělám...

Pro rozvoj Vimperka vidím zákládní tři klíčové oblasti:

  1. Rozvoj turistického ruchu (výstavba krytého bazénu, vytvoření prostředí pro příchod nových investic, zlepšení mobiliáře města, nové parkovací místa...)
  2. Podpora bytové výstavby
  3. Udržení, resp. rozvoj kvalitního školství ve městě – tento bod má přímou vazbu na předchozí dva body, protože pokud nebude dostatečná kupní síla ve městě a s tím spojená kvalitní infrastruktura služeb, nebude možnost nového bydlení, tak se bude logicky měnit požadavek na velikost a strukturu školství ve Vimperku a může vzniknout riziko zániku dalších škol.

Osobně nejsem spokojený s podporou bytové výstavby ve městě a kolegové v zastupitelstvu vědí, že je to jeden z mojich kritických bodů (mimo nespokojenosti s pozastavením výstavby krytého bazénu, zlepšení „rozpočtové disciplíny“), kde vidím příležitost na zlepšení, resp. nutnost pracovat na vytvoření podmínek pro individuální bytovou výstavbu ve Vimperku a tím zvýšení atraktivnosti našeho města. Pokládám za zcela „zpackané“ rozhodnutí v červnu 2018, kdy předchozí radnice, resp. zastupitelstvo prodalo pozemky pod Hrabicemi o výměře cca 23 tis. m2 (fakticky jediné pořádné pozemky města pro individuální výstavbu) developerské společnosti Bidli za cenu 130 Kč/m2. Zdůvodnění tohoto kroku bylo, že to město neumí jinak prodat. Přitom správný přístup měl být si držet tyto pozemky a připravit koncept prodeje, aby to bylo atraktivní pro potenciální individuální kupující a klidně si na to vzít více času. Teď nemáme nic a čekáme, zda developerská společnost Bidli splní své závazky. Přitm radnice teď nemá připravené žádné jiné pozemky. Tak jak chceme aktivně ovlivnit, podpořit bytovou výstavbu ve městě??

Město Vimperk má ještě jednu velmi zajimavou lokalitu pro individuální bytovou výstavbu „Na Kalvarii“, která umístěna od zahrádek (nad ulici Nad Stadiónem) směrem k Vodníku, ze severu je území ohraničeno stávající komunikací I. třídy 145 v ulici Sušická, ze západu a jihu místní komunikací v ulici Hřbitovní. Pokud shrnu základní údaje k této potenciální lokalité pro výstavbu rodinných domů:

  • celková rozloha řešeného území je cca 17 ha
  • z toho předpoklad plochy pozemků pro výstavbu RD je cca 75 tis. m2, tj. část ploch bude určeno pro veřejné komunikace, zeleň
  • minimální potenciál výstavby 74 rodinných domů, možno ještě navýšit počet RD o 25%
  • při realizaci projektu výstavby RD v této lokalitě vytvoření bydlení pro cca 300 obyvatel (!)

Diskuse o bytové výstavbě ve Vimperku by určitě neměla mít politický charakter a není to otazká rozhodování zastupitelstva v jednom volebním období. Předpokladané investiční náklady na infrastrukturu pozemků v lokalitě „Na Kalvarii“ jsou na úrovni 70 mil. Kc, ale tímto vytvoříme cílově 74-100 stavebních parcel. Je jasné a správné, že by jsme to mohli rozdělit na 2-3 realizační etapy, kdy bychom postupně investovali do infrastruktury a následně prodávali parcely, čímž by nemuselo dojít k výraznému zatížení městského rozpočtu. Konečně budeme mít, co nabídnout lidem, pokud chtěji stavět, budovat zde své rodiny, žít ve Vimperku...

Nesouhlasím s názory, že na toto město nemá peníze. Možná tímto vyjadřením naštvu některé lidi ve městě, ale myslím si, že oprava ulice 1. Máje s investičním nákladem cca 90 mil. Kc mohla počkat a tyto peníze se mohli klidně investovat právě do infrastruktury pozemků v lokalitě „Na Kalvarii“, pokud se shodneme, co jsou skutečné investiční priority města Vimperk. Bohužel v současné době má ODS v zatupitelstvu sílu jen dvou hlasů, takže při prosazování těchto priorit musíme působit „edukativně“ a „vytvářet neustálý vlídný tlak“, aby se prosadili tyto myšlenky, klíčové investice.

Řešením v současné situace je pozastavit veškeré investice, které jsou možná potřebné, ale nejsou prioritní. Z pozice člena finančního výboru dlouhodobě prosazuji, že musíme si nechat i nějaké finanční rezervy právě na tyto prioritní investice, pokud se shodneme v zastupitelstvu, že to jsou prioritní investice... Vytvoření podmínek pro bytovou výstavbu jsou z mého pohledu prioritní, a proto budu dále prosazovat výše uvedený záměr výstavby v lokalitě „Na Kalvarii“, ale budu i sledovat, kontrolovat plnění závazku developerské společnosti Bidli v lokalitě pod Hrabicemi

Ing. Martin Paštika, MBA.

člen místní rady
člen strany