S vámi pro Židlochovice - něco o našich kandidátech

5. října 2014
S vámi pro Židlochovice - něco o našich kandidátech

Něco o našich kandidátech

 

Vlastimil Helma - starosta Židlochovic

 

Motto: „S pracovitým týmem a s vámi  pro lepší místo kde žijeme“

 

Vážení občané Židlochovic,

ve dnech 10. a 11. října 2014 nás čekají volby do za­stupitelstva našeho města. Budete se rozhodovat, které volební straně dáte své hlasy, které zastupite­le budete preferovat. Svými hlasy napovíte, kterého představitele volební strany byste chtěli za starostu.

Jsme si velmi dobře vědomi důležitosti volby zastupi­telů. Ti určí další směr a vývoj našeho města v příštích čtyřech letech. Tato odpovědnost a vědomí si toho, že se jedná jen a pouze o závazek práce ve prospěch ve­řejnosti svedla dohromady 15 kandidátů, členů i nečle­nů Občanské demokratické strany (nezávislých kandi­dátů). Většina z nich už prokázala svoji ochotu pracovat zdarma pro veřejnost ve spolcích či komisích. Ostatní jsou svým vztahem k našemu městu a úspěchem ve svém zaměstnání příslibem pro pokračování trendu moderního vedení města, které pružně reaguje na na­stalé situace. Jsou mezi nimi kandidáti se zkušenostmi s prací v zastupitelstvu ale i takoví, kteří nabízejí svůj pohled zvenčí s novými nápady a čerstvými myšlenka­mi. Tyto všechny spojuje zájem o veřejné dění. Je to ten správný tým, který si uvědomuje dobrou práci která je za námi, chce na ni navázat a s optimismem hledí do dalšího volebního období. Tým ochotný se tkávat se a diskutovat s lidmi, pro které je tady a snažit se sklou­bit aktivitu občanů a rozumné vedení města. Tým věrný svým cílům, který neslibuje nesplnitelné, ale slibuje, že se o nesplnitelné pokusí. Tým, který ví, že voliči ne­jsou hloupí, že poznají kvalitní program ale i osobnosti, které ho mohou uskutečnit. Tým, který se řídí heslem Odpovědnost - Důvěryhodnost - Slušnost.

 

Někteří z našich kandidátů se vám zde před­staví prezentací svých aktivit nebo uvedením důvodů své kandidatury:

 

Ing. Jana Králová - ředitelka Základní školy Židlochovice

Hlavní manažerka představovaného projektu

 

Motto: „Svobodu a odpovědnost každému“

 

Spolupráce základních škol na Židlochovicku

Nároky na výchovu a vzdělávání současné mladé ge­nerace se stále zvyšují. Očekává se pestrost výuky, individuální přístup k žákům, kvalitní učitelé, využívání moderních technologií a především co nejlepší připra­venost na zvládnutí přijímacího řízení na střední školy a uplatnění se v dalším životě.

Obvyklé finanční prostředky, které školy získávají od státu, jsou na běžnou výuku. Naše škola má však od povědnost za počáteční vzdělávání přes 650 žáků. S průměrností se nechceme smířit. Proto již od roku 2006 píšeme projektové záměry a čerpáme peníze ze strukturálních fondů. Aktivně také spolupracujeme se středními školami v Brně, využíváme jejich labora­toří a dílen. Spolupráce s Pedagogickou fakultou MU v Brně přináší naším žákům nadstavbu k základnímu vzdělávání v oblasti robotiky, programování i finanční matematiky a v základech podnikání.

Snaha o přísun financí pro kvalitnější školství regionu Židlochovicko nás vedlo k tomu, že si město Židlocho­vice, jako obec s rozšířenou působností (ORP), požá­dalo o dotaci v projektu Zvyšování kvality ve vzdělává­ní ORP Židlochovice.

Projekt je realizován v období od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015. Výše dotace u tohoto projektu, který je financo­ván z Evropského sociálního fondu (85 %) a státního rozpočtu ČR (15 %), je 10.869.800,- Kč. Město Židlo­chovice a zúčastněné obce se ze svých rozpočtů na projektu finančně nepodílejí.

Tento projekt je zaměřen na pomoc žáků ohrožených školním neúspěchem. Z grantu jsou placeni speciální pedagogové, školní psychologové či asistenti peda­gogů, kteří vyšší měrou pomáhají s péčí o tyto žáky. Projekt umožní pořízení kompenzačních pomůcek pro žáky a vytvoření speciálních výukových materiálů. Ino­vativnost projektu spočívá v rozšíření nabídky speci­álně pedagogických a psychologických služeb již od 1. ročníku, která bude završena kariérovým poraden­stvím v 8. a 9. ročníku. Současně bude věnována zvý­šená péče třídním kolektivům jako prevence šikany.

Do společného projektu se zapojilo 15 základních škol. Kromě Základní školy Židlochovice jsou to základní školy z Bratčic, Hrušovan, Medlova, Měnína, Mout­nic, Nosislavi, Přísnotic, Rajhradu, Rajhradic, Těšan, Unkovic, Vojkovic, Žabčic a Žatčan. Velmi pozitivní se ukazuje spolupráce škol, výměna zkušeností a nasta­vení společné úrovně péče o žáky v celém regionu.

Tato forma spolupráce je především příležitostí pro menší školy dosáhnout na grantové peníze. Poměrně náročná administrace projektů neumožňuje pedago­gům malých škol pustit se samostatně do projektové činnosti a uvítali tak možnost spolupráce na projektu, který přináší do škol nadstandardní péči o žáky.

Školy tuto aktivitu s nadšením využívají.

 

JUDr. Ivo Remunda - právník

Chtěl bych nést spoluodpovědnost za město hezké, upravené, poetické i lehce průmyslové, město kultury i ducha. Město úřadů i sportovišť, škol i přírody, his­torie i budoucnosti, nových investic. Podporovat pod­nikání, zaměstnanost, zdravotnictví i péči o potřebné. Pomáhat při aplikaci práva, při zjednodušování problé­mů, které přináší městu přebujelý právní řád. Žádné nesplnitelné sliby a proklamace. Hezký život v hezkém městě.

 

Motto: „Mám rád ten kousíček Zeměkoule“

 

Mám rád ten kousíček Zeměkoule

Mám rád ten kousíček Zeměkoule, na kterém už pade­sát dva let žiji. Naše malé město Židlochovice. S kop­cem Výhonem, se zámkem a jeho parkem, se starou radnicí i novou výstavbou. S kouzlem všední nevšed­nosti. Můj obdiv není okázalý, mám vnitřní radost vždy, když se něco „pohne“ k lepšímu. Spravený chodník nebo hezká publikace…

Mé první kroky s mamkou a s tátou, který naše měs­to miloval snad víc než já. Léta šedesátá, sedmdesá­tá, osmdesátá. Důvěrně jsem poznal rozbitou dlažbu a bláto v centru města. Oprýskané budovy s opravou v nedohlednu, oslavy všech možných vítězství s ná­sledným propadem do bezútěšné každodennosti.

Sametovou revoluci jsem přivítal s údivem a skoro jako zázrak. Změnu systému jsem chápal jako podmínku pro dobrý život v solidním státě.

Pracuji již třicet let „na poli práva“. Píši smlouvy, jed­nám na soudech, odborně publikuji… Denně bojuji s hrozivě přebujelým právním řádem. Zákony se nám vymykají z rukou, každou činnost upravují předpisy, ústavní zásada „Je povoleno vše, co není zákonem zakázáno“ ztrácí pomalu smysl, neboť zakázáno, při­kázáno a uloženo je už téměř vše.

Má tichá povaha se dovede „rozburácet“ když městu hrozí újma. Pochod Brnem za záchranu našeho gym­názia, se starostou v čele, s „houfem“ spoluobčanů a studentskou hymnou. Obsadili jsme „velký úřad“ a snad trošku pomohli školu zachránit. Po mnohých debatách ve školské radě, po taktických jednáních ve Sdružení přátel gymnázia. Jiní lokální patrioti bojovali samozřejmě na dalších frontách.

Jsem optimista. Žijeme v republice, která patří k bo­hatým státům světa. To si přiznejme bez pochybností, stačí roztočit glóbus. Žijeme ve městě, které je neoká­zale krásné.

Kdybych byl zvolen zastupitelem, nezvednu nikdy ruku proti zájmům města a jeho obyvatel a budu se o něj brát. Mám rád ten kousíček Zeměkoule. Naše malé město Ži­dlochovice s tím kouzlem všední nevšednosti.

  

Prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.

 

Profesor chirurgie a traumatologie, zakladatel první Spinální jednotky (oddělení pro míšní poranění) v re­publice. V roce 2002 jmenován prezidentem Klausem za profesora chirurgie-traumatologie. V letech 2002 - 2010 přednosta Kliniky traumatologie LFMU v Brně se sídlem v Úrazové nemocnici.

Čestný člen slovenské spondylochirurgické společnos­ti, korespondující člen Rakouské společnosti úrazové chirurgie, nositelem pamětní medaile Německé společ­nosti úrazové chirurgie, národní člen Evropské společ­nosti pro traumatologii a urgentní chirurgii (ESTES).

Autor vědecké publikace v oboru traumatologie, P. Wendsche a kol. Poranění míchy (2009)

Od roku 2010 zastupitel města Židlochovice.

Člen technické komise.

Předseda Židlochovického vlastivědného klubu, aktiv­ní člen ZO ČZS (organizace seminářů o víně a spoluor­ganizátor výročních výstav vín v Židlochovicích).

Spoluautor knihy o Židlochovicích - Ozvěny věků a dní.

 

Motto: „Kde žiji a pracuji, kde mám přátele, jsem doma“

 

Proč kandiduji ve volbách do zastupitelstva?

Proč kandiduji za ODS?

Jistě se můžete zeptat, proč kandiduji právě za stra­nu, která po událostech v nedávné minulosti už nemá v naší zemi příliš velké preference. Jsem přesvědčen, že v zastupitelstvu by měli sedět lidé, kterým záleží na ději a vývoji města, v kterém žijí. Vím, že volby jsou politická záležitost a bez aktivit jednotlivých politických stran je demokratický systém nefunkční.

Když jsem před čtyřmi lety přistoupil na přání starosty a poprvé kandidoval, udělal jsem to hlavně proto, že jsem si všiml, jaký má úřadující starosta skvělý tým ko­lem sebe a že ho podporují občané, kteří se výrazně podíleli na rozvoji města po roce 1989. Je to úžasné, co se všechno v posledních 25 letech v našem měs­tě podařilo postavit, obnovit, rekonstruovat. Město je hezké, čisté, má bohatý společenský život pro všech­ny věkové skupiny a moji pacienti, kteří dojíždí opako­vaně se vyjadřují o svém překvapení, jak příjemným dojmem na ně Židlochovice působí.

Nemusíme všichni souhlasit, že na Brněnské ul. rostla a roste zóna lehkého průmyslu, nemusíme být šťastni, že na místě bývalého cukrovaru vyrostlo sídliště zá­roveň s obchodní zónou a nemusíme všichni souhla­sit s původním plánem zastupitelstva města, že by na tomto místě měla vyrůst novostavba podél zámecké zdi. Ale na řešení těchto otázek nepotřebujeme nové politické strany nebo sdružení. Opačné názory vždy vedou k diskuzím a závěrečnému řešení. Nepotřebuji ani kandidovat za jinou stranu. To, co stávající vedení dokázalo v minulých 8 letech je obdivuhodné. Aby tato činnost a aby tento trend pokračoval i v dalších letech, jsem se rozhodl opět kandidovat do zastupitelstva na­šeho města za ODS.

 

npor. Ing. Petr Svoboda

 

Velitel Požární stanice Židlochovice Hasičského zá­chranného sboru Jihomoravského kraje.

Velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů Židlocho­vice.

 

Motto: „Žít ve svých rodinách, zapojit se do veřejného ži­vota a mít rád to, co děláte“

 

Není mi lhostejné moje okolí, prostředí ve kterém ži­jeme. Nechtěl bych být jen pasivním pozorovatelem událostí v našem městě, ale chci do nich aktivně za­sahovat. Možnost se podílet na veřejné správě jsem pochopil i jako určitou odpovědnost k lidem a k městu, v kterém žiji již 36 let. Kvalita našich životů je určová­na řadou vnitřních i vnějších okolností - spokojeností uvnitř našich rodin, zdravím naším a našich nejbliž­ších, slušnými pracovními podmínkami či podmínkami k podnikání, spokojeností se službami zajišťovanými státem. Při svém zaměstnání i vedení jednotky velice úzce spolupracuji s vedením města a vzájemně si vy­cházíme vstříc. Domnívám se, že město při rozumném vedení může svým občanům přispět ke spokojenější­mu životu, nevyřeší však každý problém. A naopak, že svou aktivitou a prací máme možnost pomoci rozvoji našeho města, změnit jeho obraz do takové podoby, abychom se za ni nemuseli sami před sebou a před svými potomky stydět.

 

PhDr. Jitka Sýkorová

 

Je zaměstnána jako akademická pracovnice - vyso­koškolská pedagožka oddělení jazykové přípravy les­nické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Věnuje se jazykové přípravě dospělých a řešení inovativních me­tod ve výuce cizích jazyků.

 

Motto: „Podpoříme všechny věkové kategorie“

 

Své pracovní zkušenosti chci přenést do práce pro město Židlochovice. Myslím si, že město má velký dluh vůči starším spoluobčanům, kterým by mělo poskyt­nout jejich vlastní kulturní klub. Chci pro seniory vytvo­řit možnost celoživotního vzdělávání v nejrůznějších zájmových oblastech a odborných disciplínách.

Domnívám se, že má být město nápomocno občanům jiných národností při jejich integraci do života ve měs­tě. Málokdo si dovede představit, jak je pro cizince tato role obtížná. Nejedná se jen o překonání bariéry jazy­kové, ale i sociokulturní.

Na dovolené ve slovanských zemích si často pouze myslíme, že dobře rozumíme, ale nakonec při důleži­tých hovorech zjistíte, že si nevíte rady s tím, proč Vám někdo na závěr velmi zdařilé akce řekl: Mnohokrát dě­kuji, jsi divná. (Protože to znamená úžasná a úžasný znamená v srbštině naopak hrozný a mrak je v srbšti­ně tma a stan znamená v srbštině byt.)

 

Radovan Motlíček

 

Podnikatel v oboru elektronických zabezpečení

 

Motto: „Nebát se a nekrást“ (T. G. Masaryk)

 

Bezpečí je v poslední době stále častěji skloňované slovo. Občané se chtějí cítit bezpečně, chtějí mít chrá­něný svůj majetek i svoje vlastní bezpečí.

Město Židlochovice podniklo v tomto směru pro své občany několik kroků. Rozšířilo kamerový systém o ka­meru u Penny, omezilo non-stop provozy hostinských provozoven a zakázalo na území města provozování výherních hracích automatů. Instalací stacionárního radaru kontroluje dodržování rychlosti ve městě a vy­daným nařízením o zákazu podomního a pochůzkové­ho prodeje eliminuje obtěžování občanů pochybnými prodejci v prostředí domova. V tomto směru není kroků nikdy dost, možností jak zvýšit bezpečí svých obyvatel je nespočet. Ať už se jedná o rozšíření kamerového systému města, zvýšení kontrol městskou policií nebo třeba instalace osvětlení u pochybných zákoutí či po­řádání besed pro seniory jak se nenechat podvést.

Ve svém oboru se denně setkávám s realitou podce­ňování rizik v otázce zabezpečení majetku. „Postarat se“ musí být také záležitostí každého z nás.

Zvedám však ruku pro vše co město ke zvýšení bezpe­čí svých občanů a jejich majetku udělá.

 

Stanislav Březina

 

Podnikatel, vlastník autoservisu v Židlochovicích

 

Motto: „Každý člověk je zámožný, pokud má zdravé ruce a rozum“ (Tomáš Baťa)

 

V Židlochovicích žiji se svojí rodinou více než třicet let. Autoservis provozuji dvacet pět let.

Od roku 1989 do dneška, se město změnilo k nepo­znání.

Chci podpořit ty zastupitele, kteří již něco dokázali, mají zkušenosti a vybudovali ve městě nejen chodníky.

V široké škále aktivit města se chci zaměřit na podporu podnikání.

 

František Švaříček

 

Podnikatel, vlastník zednické firmy v Židlochovicích

 

Motto: „Úspěšná sestava se nemění.“

V Židlochovickém zastupitelstvu jsem pracoval dvě volební období a vím o co jde. V letech 2010 - 2014 jsem už činnosti města pozoroval jako občan a podni­katel. Při tomto pohledu „z druhé strany“ jsem se ujis­til o tom, že naše město funguje jak má. Každý den se po Židlochovicích pohybuji a všímám si i drobné údržby, která občanovi dojíždějícímu za prací uniká. Město se o občany stará nejen tím, že něco buduje. Byli jsme jedni z prvních, kdo schválil nařízení o záka­zu podomního prodeje. Snad vůbec poprvé se u nás realizovala dražba energií pro domácnosti, kdy jsme se mohli rozhodnout až po oznámení ceny. Velice si cením úspěšného tažení proti hracím automatům. Tyto aktivity vedení města byly sledovány snad všemi mé­dii. Židlochovice se častěji než jindy objevovaly v tele­vizi, rozhlasu a novinách. Proto stojím za současným starostou a podporuji ho.

 

Za ODS dále kandidují: Ing. Lukáš Witala, Ph.D., Milan Šebek, Karin Rejžková, Ing. Josef Krato­chvíl, Ing. Tomáš Kacetl, Mgr. Tomáš Dratva.

 

V příštím letáku uveřejníme přehlednou kandi­dátku a volební program Občanské demokra­tické strany v Židlochovicích pro příští volební období.

Štítky:
Židlochovice