Volební program ODS v Židlochovicích na období 2014 - 2018

5. října 2014
Volební program ODS v Židlochovicích na období 2014 - 2018

Volební program ODS v Židlochovicích na období 2014 - 2018

Doprava a technická infrastruktura

• křižovatku u mostu osadit inteligentními semafory pro rovnoměrnou průjezdnost všemi směry a zvý¬šení bezpečnosti
• prosazovat projekt přímého vlakového spojení do Brna vybudováním železniční tratě do Hrušovan a nového přestupního terminálu IDS v Židlochovicích
• vybudovat autobusovou zastávku na silnici II/425 naproti sídliště
• opravit vozovky, chodníky a veřejné plochy (nejna¬léhavější jsou ulice Komenského a Masarykova)
• vytvoření studie statické dopravy a dle ní usilovat o odpovídající navýšení parkovacích stání
• realizovat úpravy chodníků a přechodů „Bezbarié¬rové Židlochovice“
• prosazovat dokončení obchodních prostor v před¬ní části bývalého cukrovaru včetně vybudování veřejných WC
• zbudovat cyklostezku ve městě od Cézavy po ná¬městí Míru
• pokračovat v aktivním zapojení do projektu bez¬pečných cyklostezek sdruž. obcí Cyklistická stezka Brno - Vídeň
• podporovat dokončení revitalizace areálu bývalé¬ho cukrovaru
• rekonstrukce zastaralých a poruchových vedení vodovodů a kanalizací
• vybudování protipovodňové ochrany u Cézavy
• realizovat protierozní opatření na Farském potoku

 

Péče o životní prostředí a veřejná prostranství


• realizovat pozemkové úpravy (uspořádání vlast¬nických vztahů k pozemkům) zejména na Výhonu
• pokračovat v revitalizaci krajiny na území Židlo¬chovic a výsadby na vrcholu Výhonu
• iniciovat jednání o rekultivaci a ozelenění vytěže¬ných lokalit pískoven v okolí Židlochovic
• podporovat krajský projekt zadržování vod v příro¬dě – revitalizace toku Svratky
• podporovat zlepšení třídění odpadů
• obnova hřbitova – oprava márnice, hřbitovní zdi, cest a vybudování sociálního zázemí

 

Podnikání

• nadále podporovat místní podnikatele zavedením regionální značky Židlochovicka, prezentací jejich produktů a aktivit na webu města
• podporovat vznik nových ploch pro podnikání
• podporovat komunikaci podnikatelské sféry s Hos¬podářskou komorou a zapojování se do projektu Místní akční skupiny Podbrněnsko
• vytvářet podmínky pro rozvoj doprovodných slu¬žeb cestovního ruchu a zvyšovat turistickou atrak¬tivitu Židlochovic (stezka Bosou nohou na Výhon)
• propagace ovocnářství a vinařství
• nadále organizovat setkávání s podnikateli

 

Kultura, sport a volnočasové aktivity


• vybudovat promenádu kolem řeky Svratky - zpří¬stupnit a upravit bermu řeky pro rekreaci a volno¬časové aktivity
• dobudovat sportovní areál u Základní školy Tyršova
• zrekonstruovat areál fotbalového stadionu
• vstoupit do partnerství „Království Komety“ a využí¬vat vzájemné podpory a propagace zapojených obcí
• obnovit a doplnit prvky hřišť ve městě
• podporovat spolky ve městě, zvláště organizace pracující s mládeží
• vytvořit možnost celoživotního vzdělávání v nej¬různějších zájmových oblastech a odborných dis¬ciplínách (vzdělávací centrum nejen pro seniory)
• vyvíjet aktivity vedoucí k rekonstrukci historického domu na Strejcově sboru
• rozšířit prostory a služby městské knihovny
• iniciovat kulturní a společenské aktivity regionu a zapojovat se v nich

 

Školství


• rozvíjet dobrou spolupráci města se školami ve městě
• spolupracovat se základními školami regionu pro dosažení srovnatelné úrovně vzdělání a péče o žáky se speciálními potřebami
• prosazovat u JmK zachování gymnázia a Základ¬ní umělecké školy v Židlochovicích
• opravit fasádu a zateplit budovu MŠ na ul. Brněnské
• usilovat o přístavbu pavilonu základní školy na Tyršově ulici

 

Péče o bezpečnost


• setrvat v úsilí o Židlochovice bez hracích automatů
• podpořit preventivní práci s dětmi a mládeží
• rozšiřovat městský bezpečnostní kamerový systém
• podporovat působení městské policie ve městě a v nejbližším okolí Židlochovic
• aktivní spoluprací s Hasičským záchranným sbo¬rem ČR iniciovat výstavbu nové požární stanice
• kontrolovat dodržování zákazu „TRANZITU“ ve městě a rychlosti motorových vozidel
• zrekonstruovat a osvětlit nevyhovující přechody pro chodce a osazovat místní komunikace zpo¬malovacími retardéry
• aktualizovat strategii prevence kriminality ve spo¬lupráci s okolními obcemi

 

Sociální péče a zdravotnictví


• podporovat rozvoj pečovatelské služby a Domu s pečovatelskou službou a rozšířit jeho nabídku
• usilovat o zachování rozsahu současné zdravotní péče všeobecných i odborných lékařů
• rozšířit nabídku služeb pro seniory zdravotně po¬stižené (denní stacionář = „školka“ pro seniory)

 

Kvalita života ve městě


• oživit náměstí Míru a odlehčit dopravu na něm
• obnovovat bytový fond ve vlastnictví města
• zajistit podporované a sociální bydlení pro senio¬ry nebo sociálně slabé rodiny
• dále rozvíjet prorodinnou politiku

 

Město, úřad a hospodaření


• preferovat aktivní práci s rozpočtem a pokračovat ve snižování zadluženosti města
• intenzivně vyhledávat další prostředky mimo roz¬počet města (fondy EU, dotační tituly minister¬stev, Krajského úřadu JmK)
• dokončit územní plán v návaznosti na dopraco¬vání ochranného pásma Židlochovického zámku a stavby přestupního terminálu
• umožnit používat platební kartu na městském úřadu - platební terminál
• posilovat regionální význam města, rozvíjet spolu¬práci s obcemi našeho regionu a partnerskými městy
• naplňovat program strategie rozvoje města

Štítky:
Židlochovice