Volební program MS ODS Uničov pro období 2018–2022

17. září 2018
Volební program MS ODS Uničov pro období 2018–2022

Preambule
„V následujících čtyřech letech využijeme ekonomický potenciál města Uničova k všestrannému a dlouhodobě udržitelnému rozvoji životních podmínek jeho obyvatel.“

 

Vážení spoluobčané – voliči

Před nadcházejícími volbami do Zastupitelstva města Uničova se Vám dostává do rukou Volební program Místního sdružení Občanské demokratické strany pro volební období 2018 – 2022. Je přehledně rozdělen do několika tematických kapitol. V každé z nich uvádíme krátkou rekapitulaci toho, co se nám společně v uplynulých čtyřech letech povedlo a výčet cílů, kterých bychom s Vaší pomocí v novém volebním období rádi dosáhli. Všech uváděných úspěchů bylo dosaženo v rámci spolupráce současné koalice.

Při práci na novém volebním programu jsme se, při respektování ekonomických možností města, snažili maximálně vycházet vstříc Vašim potřebám, které jsme v průběhu minulých let zaznamenávali z Vašich návrhů, námětů a připomínek. Můžeme Vám slíbit, že i v nadcházejícím období bude naší snahou splnění co největšího množství bodů, obsažených v tomto programu.

Kandidátní listinu pro nadcházející volby jsme sestavovali s maximálním ohledem na zkušenosti kandidátů v různých oborech a také na to, aby pokrývala co nejširší spektrum věkových, sociálních, profesních a zájmových skupin obyvatel města a jeho místních částí. Přesto, že všechny naše kandidáty bezpochyby znáte, dovolím si Vám kandidátku jako celek v krátkosti přiblížit. Dva nejmladší kandidáti mají dvacet čtyři let, dva nejstarší přesáhli šedesátku. Na kandidátce je zastoupena široká paleta profesí. Mezi kandidáty najdete zkušené komunální a regionální politiky, lékaře, manažery, učitele, živnostníky, zaměstnance, ekonomy i studenty. Všichni kandidáti mají bohaté zkušenosti ve svých oborech. Průměrný věk kandidátů je necelých čtyřicet devět let, čtrnáct z kandidátů dosáhlo vysokoškolského vzdělání, další mají střední vzdělání. Zastoupení žen na kandidátce představuje 38 %, více než polovina kandidátů je bez politické příslušnosti. Naše kandidátka není ani tentokrát náhodnou skupinou lidí, utvořenou narychlo pro jedno použití. Naopak se jedná o kolektiv, jehož členové mají podobné názory a dlouhodobě vzájemně v mnoha oblastech spolupracují.

To ale není vše, co Vám můžeme nabídnout. S celou řadou našich kandidátů se mimo jejich profesí můžete dlouhodobě potkávat na celé řadě sportovních, kulturních a společenských událostí. Jsou aktivními organizátory sportovních, kulturních a společenských akcí, trenéry sportovních oddílů a členy hudebních souborů, mnozí pracují v občanských sdruženích různého zaměření.

Pokud Vás naše kandidátní listina osloví a chtěli byste nám pomoci náš volební program realizovat, označte při volbách do Zastupitelstva města Uničova 5. a 6. října křížkem kandidátku Občanské demokratické strany a takto upravený volební lístek odevzdejte do volební urny. Neslibujeme nemožné, naše sliby jsou reálné. Jen na Vašem rozhodnutí záleží, jestli dáte přednost dlouholetým zkušenostem a postupnému rozvoji města bez zadlužování nových generací nebo novým nevyzkoušeným projektům. Za Vaši podporu Vám oba spolu s našimi dalšími kandidáty srdečně děkujeme a těšíme se na spolupráci s Vámi ve volebním období 2018 – 2022.

Mgr. Radek Vincour
starosta a lídr kandidátní listiny ODS
pro volby do Zastupitelstva města Uničova

Mgr. Dalibor Horák
předseda MS ODS Uničov,
kandidát č. 2 na kandidátní listině ODS
do Zastupitelstva města Uničova,
náměstek hejtmana Olomouckého kraje

 

Hospodářská oblast a podnikání

 • V končícím volebním období se nám podařilo dosahovat velmi dobrých ekonomických výsledků. Zastupitelstvu města byl každoročně předkládán ke schválení vyrovnaný rozpočet.
 • V prvních dvou letech volebního období jsme dále snižovali zadlužení města. V roce 2016 jsme splatili poslední splátku úvěru a ukazatel dluhové služby v současnosti vykazuje nulovou hodnotu, přičemž metodika Ministerstva financí předepisuje maximální hodnotu 25 %.
 • Nemáme v plánu přijímat nové úvěry a zadlužovat budoucí generace. V odpovědném hospodaření budeme pokračovat i v dalších letech, našim cílem je dále rozvíjet město dluhové zátěže.
 • V minulých letech jsme byli velmi úspěšní v získávání dotací na realizaci investičních akcí ke zkvalitnění života ve městě. Jen v letech
 • 2015–2017 jsme od různých poskytovatelů dotací získali do městského rozpočtu částku 98,4 milionů Kč. Jak ukazuje následující graf, okolní města srovnatelné velikosti zůstala hluboko za námi. Příjem investičních dotací v takovém objemu
 • byl možný jen díky zdravému hospodaření města a dostatku vlastních finančních prostředků na spolufinancování rozvojových projektů.
 • V intenzivním získávání dotačních prostředků na realizaci investičních akcí ve prospěch obyvatel města budeme pokračovat i v následujících letech.
 • Stejně jako v minulých letech budeme dbát na minimalizaci provozních nákladů městského úřadu.
 • Budeme pokračovat ve výběru dodavatelů stěžejních investičních akcí pomocí objektivního systému elektronických aukcí na základě nejnižší nabídkové ceny. Podle možností daných legislativou zpřístupníme drobnější zakázky místním podnikatelským subjektům.
 • V končícím období výrobní a obchodní společnosti s administrativní podporou města vybudovaly provozní budovy, ve kterých byla vytvořena nová pracovní místa a nové služby pro obyvatele města a okolí.
 • V podpoře perspektivních podnikatelských subjektů budeme pokračovat i v následujícím období.

 

Veřejná správa

 • Na rozdíl od mnoha jiných městských úřadů je u nás samozřejmostí, že klienti jsou obslouženi ve všech pracovních dnech. Tuto možnost zachováme i v následujícím období.
 • Naším cílem je zajištění maximální spokojenosti klientů se službami úřadu.
 • Městský úřad v Uničově má jeden z nejnižších počtů zaměstnanců ve srovnání s podobnými městy v okolí. Zaměstnanci městského úřadu v rámci agendy obce s rozšířenou působností zabezpečují nejen potřeby obyvatel samotného města, ale také vyřízení záležitostí dalších osmi tisíc obyvatel okolních obcí. Přesto stav zaměstnanců nebudeme zvyšovat ani v následujících letech.
 • Dále budeme zajišťovat zvyšování kvalifikace jednotlivých zaměstnanců, naší prioritou je vstřícné poskytování servisu na nejvyšší odborné úrovni.
 • V případě uvolnění pracovního místa a přijímání nových pracovníků budeme nadále postupovat podle všech ustanovení zákona o úřednících a dalších právních norem.
 • Jako jedni z mála jsme se zaměřili na udržování kontaktu s občany prostřednictvím elektronických médií a sociálních sítí. V tomto trendu budeme pokračovat i nadále.
 • Město Uničov má díky zkušenostem našich zástupců silnou pozici ve vedení Olomouckého kraje, v Řídícím výboru Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace, který koordinuje finanční toky pro rozvoj aglomerace, ve Sdružení obcí Střední Moravy, v Asociaci měst pro cyklisty, spolku Odpady Olomouckého kraje a v dalších důležitých orgánech a institucích. Pokud nám při volbách projevíte svou přízeň, Uničov si toto výlučné postavení zachová i nadále.
 • Stejně jako v minulých letech budeme využívat svých kontaktů a občanům v případě potřeby zprostředkujeme kontakt s představiteli Olomouckého kraje, obou komor Parlamentu a dalších orgánů a institucí. 

 

Doprava

 • V končícím volebním období se nám podařilo zajistit vysoký objem finančních prostředků na zkvalitnění dopravy ve městě. Jen v letech 2015–2017 byla v této oblasti z městského rozpočtu vynaložena částka 105,7 milionů Kč.
 • Ve spolupráci s podnikatelskými subjekty jsme vybudovali prodloužení komunikace v zadní části průmyslové zóny, podíl města představoval částku 3,7 milionu Kč.
 • Na základě požadavků občanů jsme vybudovali nový chodník v Medelské ulici směřující k autobusovému nádraží, vynaložené prostředky představovaly částku 185 tis. Kč.
 • Na základě požadavků občanů a institucí jsme vybudovali novou komunikaci mezi Gymnazijní a Olomouckou ulicí, vynaložené prostředky představovaly částku 2,74 milionu Kč.
 • Na základě požadavků občanů jsme nově vydláždili vozovku v Lomené ulici, vynaložené prostředky představovaly částku téměř 7 milionů Kč.
 • Ve spolupráci s obcí Újezd jsme vybudovali novou cyklostezku z místní části Brníčko do této obce, náklady akce přesáhly 19 milionů Kč, z čehož částku 17,5 milionu Kč představovaly dotace z Integrovaného regionálního operačního programu a z rozpočtu Olomouckého kraje.
 • Ve spolupráci s obcí Šumvald jsme vybudovali novou cyklostezku z místní části Nová Dědina do této obce, náklady akce dosáhly téměř 17 milionů Kč, z čehož částku 15,5 milionu Kč představovaly dotace z Integrovaného regionálního operačního programu a z rozpočtu Olomouckého kraje.
 • V rámci regenerace sídliště mezi ulicemi Litovelská, Dukelská a Pionýrů jsme vybudovali nové úseky smíšených komunikací pro pěší a cyklisty v ulicích Bratří Čapků a Nerudova. Celkové náklady investiční akce představovaly částku 17 milionů Kč, více než 12 milionů Kč pokryly dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury, Ministerstva pro místní rozvoj a z rozpočtu Olomouckého kraje.
 • Ve spolupráci s Olomouckým krajem jsme na základě požadavků občanů zajistili generální rekonstrukci vozovky v Olomoucké ulici včetně bočních uliček a dále ve směru na Želechovice a Strukov včetně výstavby nového mostu přes řeku Oskavu. Součástí společné akce byla také obnova přilehlých chodníků a zavedení prvků pro optimalizaci provozu cyklistů, celkové náklady akce přesáhly 100 milionů Kč, podíl města představoval částku 5 milionů Kč.
 • Ve snaze o odklon nákladní a tranzitní dopravy jsme zahájili majetkoprávní a projekční přípravu pro výstavbu severozápadního obchvatu města. V těchto aktivitách budeme i v novém období pokračovat.
 • Ještě v letošním roce dokončíme rozsáhlou obnovu chodníků v ulicích Pionýrů, Dukelské, Mohelnické, Poděbradově, Nádražní a Šumperské. Celkové náklady této akce představují částku okolo 35 milionů Kč, z čehož přibližně 30 milionů představuje dotace z Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace, Státního fondu dopravní infrastruktury a z rozpočtu Olomouckého kraje.
 • Pro zvýšení bezpečnosti občanů ještě v letošním roce vybudujeme přechod pro chodce u přejezdu na Šumperské ulici, celkové náklady akce přesáhnou 4 miliony Kč, z čehož částku 3 miliony Kč představují dotace od Olomouckého kraje a Státního fondu dopravní infrastruktury.
 • Ve spolupráci s Olomouckým krajem ještě v letošním roce zajistíme rekonstrukci povrchu vozovky mezi místními částmi města Střelice a Benkov, v dalších letech volebního období zajistíme rekonstrukci vozovky v těchto místních částech.
 • Ještě v letošním roce vybudujeme dobíjecí stanici pro elektromobily.
 • V končícím volebním období jsme ve spolupráci s obcí Dlouhá Loučka zahájili přípravu výstavby cyklostezky kolem koupaliště přes Horní a Dolní Sukolom ve směru k této obci, v novém volebním období tuto cyklostezku vybudujeme.
 • Ve spolupráci s obcí Červenka a městem Litovel jsme zahájili přípravu výstavby cyklostezky ze Střelic do Litovle, v novém volebním období tuto cyklostezku vybudujeme.
 • V nadcházejícím období připravíme výstavbu cyklostezky ve směru na Troubelice a ve spolupráci s touto obcí cyklostezku vybudujeme.
 • Zajistíme propojení cyklostezek na Střelice a na Medlov rekonstrukcí povrchu místní komunikace kolem toku Lukavice.
 • V dalších letech připravujeme rekonstrukci komunikací ve Školní, Medelské, Solní, Pivovarské, Panské a Brníčské ulici a na Kostelním náměstí.
 • Ve spolupráci s Olomouckým krajem budeme pokračovat v přípravě rekonstrukce křižovatek u autobusového nádraží a na křižovatkách ulic Mohelnická, Gen. Svobody, Dukelská a Litovelská, Nemocniční, Dukelská.
 • Budeme pokračovat v posilování parkovacích míst na sídlištích.
 • Budeme spolupracovat se Správou železniční dopravní cesty na elektrifikaci trati Olomouc–Šumperk včetně výstavby nového podjezdu mezi Brníčkem a Dolní Sukolomí. Modernizace trati bude dokončena v průběhu nadcházejícího volebního období.
 • Budeme pokračovat v jednáních se společností ČSAD Ostrava, která je vlastníkem autobusového nádraží. Našim cílem je v průběhu nadcházejícího volebního období dosáhnout modernizace nádraží a zvýšení komfortu cestujících.
 • Vybudujeme přestupní terminál s autobusovými zastávkami a parkovištěm u vlakového nádraží.
 • Provedeme rekonstrukci chodníků a přechodů pro chodce na ulici Hrdinů a Stromořadí.
 • Vybudujeme nové plnohodnotné parkoviště u hřbitova.
 • Vybudujeme nové záchytné parkoviště ve Staškově ulici.

 

Územní plánování, technická infrastruktura a rozvoj bydlení

 • Dokončili jsme regeneraci panelového sídliště na Nemocniční ulici, spočívající především v obnově chodníků, zřízení nových hřišť pro děti, zvýšení počtu parkovacích míst a obnově zeleně. Celkové náklady představovaly částku okolo 16,4 milionů Kč, z toho 8 milionů Kč představovala dotace z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj.
 • Vlastníky rodinných a bytových domů jsme podporovali z prostředků Fondu rozvoje bydlení ve snaze o zlepšení životních podmínek obyvatel a vzhledu města. V této podpoře budeme pokračovat i v dalších letech.
 • V letošním roce jsme dokončili obnovu fasády a výměnu oken na bytových domech (bývalých svobodárnách) v ulici Pionýrů 673 a 674, celkové náklady akce se přiblížily k 8 milionům Kč.
 • V končícím období jsme zahájili kroky k přípravě lokality pro výstavbu v lokalitě Staškova. V nadcházejícím volebním období nabídneme zájemcům o výstavbu rodinných domů pozemky v této lokalitě a také na Želechovické ulici.
 • Zahájili jsme jednání s vlastníky pozemků za hotelem Colchi ve Střelicích s cílem připravit stavební pozemky pro zájemce o výstavbu rodinných domů také v této místní části města.
 • V končícím období jsme zahájili regeneraci sídliště mezi ulicemi Pionýrů, Litovelská a Dukelská, v letošním roce a následujících letech budeme v zahájené akci pokračovat další obnovou chodníků a mobiliáře, rozšiřováním počtu parkovacích míst a obnovou zeleně.
 • V končícím období jsme zahájili přípravu nového územního plánu, odpovídajícího současným potřebám města a jeho obyvatel. Připravovaný územní plán představíme veřejnosti a poté předložíme ke schválení tak, aby v nadcházejícím volebním období vstoupil v platnost.
 • Ve spolupráci s privátními investory v nadcházejícím období zahájíme výstavbu bytových domů s cílem zvýšit nabídku bytů pro zájemce o tuto formu bydlení.
 • Budeme pokračovat v obnově domovního fondu v majetku města, provedeme novou zateplovací fasádu na bytových domech (bývalých svobodárnách) na ulici Pionýrů 682 a Balcárkově 684 včetně výměny oken.
 • V nadcházejícím období revitalizujeme veřejná prostranství na Moravském a Bezručově náměstí.

 

Bezpečnost, kriminalita a veřejný pořádek

 • V končícím volebním období se nám podařilo zajistit vysoký objem finančních prostředků na zajištění bezpečnosti obyvatel. Jen v letech
 • 2015–2017 byla v této oblasti z městského rozpočtu vynaložena částka 21,2 milionů Kč.
 • Bezpečnostní situaci v Uničově jsme stabilizovali na úrovni okolních měst.
 • Městská policie pracuje v počtu osmi strážníků včetně velitele. V končícím období byla posílena o administrativní pracovnici tak, aby strážníci nebyli zatěžováni zpracováním agendy a mohli se věnovat práci v terénu.
 • V končícím období jsme Městskou policii na základě žádostí občanů vybavili narkotizační puškou pro odchyt nebezpečných psů a novým automobilem s náhonem všech čtyř kol a zvýšenou průchodností. Hlídka tak může operovat i mimo silniční síť.
 • Posílili jsme kamerovou síť města v kritických místech. Olomoucký kraj k tomuto účelu poskytl dotaci ve výši 200 tis. Kč.
 • Ve spolupráci s Městskou policií jsme zavedli systém označování jízdních kol, který znesnadňuje trestnou činnost v této oblasti.
 • Ve spolupráci s Městskou policií jsme zavedli kurzy sebeobrany pro obyvatele města.
 • Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Krajským ředitelstvím Policie České republiky budeme prosazovat posílení personálního stavu na Obvodním oddělení PČR ve městě.
 • Stejně jako v minulosti budeme prosazovat činnost smíšených hlídek městské a státní policie.
 • Pro potřeby dobrovolných hasičů jsme zakoupili malý zásahový automobil za účelem zefektivnění možnosti zásahu a snížení provozních nákladů. Cena automobilu dosáhla částky 500 tisíc Kč.
 • V nadcházejícím volebním období zajistíme rekonstrukci fasády hasičské zbrojnice ve Šternberské ulici. Pro dobrovolné hasiče dále zajistíme doplnění dýchacích přístrojů a zakoupíme přívěsný vozík pro přepravu čerpadla PS 12.
 • Pro rozšíření možností efektivních zásahů profesionální jednotky Hasičského záchranného sboru jsme z prostředků města zakoupili přívěsný vozík pro zásahu dopravních nehod, speciální vysavač na vodu a nečistoty a dále chybějící výpočetní techniku do zásahových automobilů. Náklady této podpory dosáhly částky 400 tisíc Kč. Ve finanční podpoře jednotky profesionálních hasičů budeme pokračovat i v nadcházejícím období.

 

Sociální oblast, zdravotnictví a péče o seniory

 • V končícím volebním období se nám podařilo zajistit dostatek finančních prostředků na zajištění základní zdravotní péče a sociálních služeb. Jen v letech 2015–2017 byla v těchto oblastech z městského rozpočtu vynaložena částka 30,9 milionů Kč, další významný objem finančních prostředků směřoval do stavebních investic v objektech, ve kterých jsou tyto služby poskytovány.
 • Pokračovali jsme v rekonstrukci sociálního zařízení na poliklinice. Náklady dosáhly částky téměř 1,5 milionu Kč.
 • Na budově polikliniky jsme provedli novou zateplovací fasádu a výměnu oken. Náklady dosáhly částky 13,8 milionu Kč, z čehož 5,3 milionu Kč tvořila dotace z Operačního programu Životní prostředí.
 • Novou zateplovací fasádu jsme provedli také na budově zubní polikliniky ve Šternberské ulici. Náklady dosáhly částky 5,1 milionu Kč, z čehož 1,1 milionu představovala dotace Ministerstva životního prostředí.
 • V končícím období jsme dokončili obnovu fasády a výměnu oken na domě s pečovatelskou službou v ulici Bratří Čapků 661, náklady akce se blížily 5 milionům Kč, necelý 1 milion představovala dotace od Ministerstva pro místní rozvoj.
 • Zakoupili jsme další automobil pro Centrum sociálních služeb s cílem rozšíření služeb pro klienty.
 • Provedli jsme úpravy zahrady u domu s pečovatelskou službou na Gymnazijní ulici, náklady akce přesáhly 1 milion Kč.
 • Na základě požadavků občanů jsme zavedli cenově zvýhodněnou službu Senior taxi s cílem zajištění potřeb starších spoluobčanů.
 • Pořádali jsme pravidelné kulturní akce pro seniory. V této činnosti budeme i nadále pokračovat.
 • Finančně jsme podporovali činnost Charity, seniorských organizací, léčebny v Pasece, domova pro seniory v Dolní Sukolomi, dětského stacionáře Jasněnka a dalších poskytovatelů sociálních služeb a zdravotní péče ve městě a okolí. V této podpoře budeme pokračovat i nadále.
 • V nadcházejícím období vybudujeme další dům s byty pro seniory rekonstrukcí objektu bývalé prodejny potravin na ulici Generála Svobody.
 • V nadcházejícím období dokončíme rekonstrukci vnitřních prostor polikliniky a úpravy přilehlého venkovního areálu.
 • Dále provedeme rekonstrukci vnitřních prostor zubní polikliniky včetně sociálního zařízení.

 

Životní prostředí

 • V končícím volebním období se nám podařilo zajistit značný objem finančních prostředků do oblasti životního prostředí. Jen v letech 2015–2017 byla v této oblasti z městského rozpočtu vynaložena částka 59,2 milionů Kč.
 • V minulých letech jsme zahájili výstavbu vodovodu a kanalizace v Nové Dědině a Horní a Dolní Sukolomi, ještě v letošním roce tuto náročnou akci dokončíme. Náklady přesáhly 50 milionů Kč, více než 22 milionů Kč z celkové částky pokryla dotace od Ministerstva zemědělství.
 • Na úpravy jezů a vodních náhonů v katastru města a jeho místních částí pro ochranu před povodněmi jsme v končícím období vynaložili částku vyšší než 600 tisíc Kč.
 • V nadcházejícím období zajistíme generální rekonstrukci jezu u závodu Tekro, pročištění koryta náhonu a regeneraci břehového porostu podél náhonu od tohoto závodu směrem k městu.
 • Ve spolupráci s Povodím Moravy vybudujeme na severním okraji města protipovodňové hrázky k ochraně majetku města a jeho obyvatel.
 • Na obnovu herních prvků na stávajících dětských hřištích na území města jsme v končícím období vynaložili více než 1 milion Kč.
 • Na obnovu laviček a odpadkových košů ve městě jsme vynaložili více než 150 tisíc Kč.
 • Separaci odpadu jsme rozšířili o sběr použitých jedlých olejů.
 • Uvážlivé nakládání s odpadem nám umožnilo zachovat bezkonkurenčně nejnižší cenu za svoz komunálního odpadu pro občany ve výši 384 Kč na osobu za rok.
 • V rámci ekologické výchovy jsme podporovali pořádání školních soutěží ve sběru starého papíru. V podpoře ekologických aktivit budeme pokračovat i v nadcházejícím období.
 • V nadcházejícím období vybavíme majitele rodinných domů popelnicemi na třídění papíru a plastů a zavedeme jejich svoz, aby tito občané nemuseli za tříděním odpadu docházet.
 • V nadcházejícím období provedeme rekultivaci první etapy skládky v Medlově. Náklady akce se budou pohybovat okolo 4 milionů Kč.
 • Podle aktuálních potřeb doplníme na území města podzemní kontejnery na separovaný odpad.
 • Rozšíříme komunitní kompostárnu u Dolní Sukolomi na kapacitu, která umožní ekologickou likvidaci veškerého odpadu z městské zeleně.
 • Dále rozšíříme městský park na dosud nevyužité pozemky bývalých kalových polí cukrovaru.
 • Zajistíme obnovu cest v lesoparku na Šibeníku.
 • Zahájíme budování vsakovacích jímek u veřejných budov za účelem snížení nákladů za splaškovou vodu a zadržení vody v krajině.
 • Zahájíme rekonstrukci osvětlení a otopných soustav a instalaci solárně termických kolektorů na budovách v majetku města za účelem snížení energetické náročnosti a ekologické zátěže.
 • Úspěšným vkladem nově zaevidovaných historických i nově vybudovaných vodovodů a kanalizací v účetní hodnotě vyšší než 60 milionů Kč do majetku Vodohospodářské společnosti Olomouc se nám podařilo zvýšit podíl našeho města v této společnosti z původních 14 % na současných 20 % a výrazně tak posílit své postavení druhého největšího akcionáře po krajském městě Olomouci.
 • Dobré hospodaření Vodohospodářské společnosti Olomouc umožnilo investovat v končícím období do obnovy vodovodů a kanalizací ve městě částku vyšší než 40 milionů Kč mimo rozpočet města. Obnovu vodohospodářské infrastruktury z prostředků společnosti zajistíme i v dalších letech.
 • Společně s občany jsme vysadili nové stromořadí v Tyršově ulici, zeleň jsme obnovovali také v místních částech města a dalších lokalitách. V této činnosti budeme pokračovat i v dalších letech.
 • V nadcházejícím období zajistíme likvidaci kůrovcové kalamity v městských lesích a výsadbu nových smíšených lesních porostů z odolných druhů pro příští generace. Zajistíme samofinancování obnovy městských lesů bez nároků na rozpočet města.

 

Školství

 • V končícím volebním období jsme zajistili významný objem finančních prostředků pro potřeby školství. Jen v letech 2015–2017 byla pro tuto oblast z rozpočtu města vynaložena částka téměř 100 milionů Kč.
 • Vybudovali jsme dvě nová plnohodnotná oddělení mateřské školy s bezbariérovým přístupem v prvním patře historické budovy Základní školy Haškova. Celkové náklady dosáhly částky více než 12 milionů Kč, 10 milionů Kč z této částky pokryla dotace od Ministerstva pro místní rozvoj.
 • Zrealizovali jsme projekt ke snížení energetické náročnosti Základní školy Haškova včetně výměny oken. Celkové náklady akce představovaly částku 19 milionů Kč, z čehož 4 miliony pokryla dotace od Ministerstva životního prostředí.
 • V nadcházejícím období provedeme rekonstrukci druhého patra historické budovy Základní školy Haškova a rekonstrukci krovu a střechy, čímž bude náročná rekonstrukce této kulturní památky dokončena.
 • Provedli jsme výměnu oken a novou zateplovací fasádu budovy Základní školy Pionýrů. Celkové náklady představovaly částku 24,5 milionu Kč, z čehož téměř 17 milionů Kč pokryla dotace z Operačního programu Životní prostředí.
 • Provedli jsme generální rekonstrukci fasády Domu dětí a mládeže Vila Tereza. Náklady akce se blížily částce 2 miliony Kč.
 • Uspořené prostředky za vytápění školních budov po energetických opatřeních budeme dále investovat do potřebných úprav a nového vybavení školních budov.
 • V nadcházejícím období vybudujeme nový objekt s učebnou, sociálním zařízením a dalším zázemím na dopravním hřišti.
 • Budeme dále prosazovat vybudování moderních školních dílen na základních školách s cílem lepšího uplatnění mládeže v potřebných technických oborech.
 • Ve spolupráci s Olomouckým krajem se zasadíme o zachování všech středních škol ve městě, včetně Vyšší odborné školy hotelnictví a turismu.
 • Dále budeme podporovat účast orchestrů Základní umělecké školy na festivalech doma i v zahraničí, výměnné zahraniční aktivity gymnázia a obdobné projekty dalších škol.
 • Dále budeme rozšiřovat smluvní spolupráci se Studentským parlamentem Gymnázia Uničov ve funkci Zastupitelstva dětí a mládeže města Uničova.
 • Dále budeme pokračovat v tradici oceňování úspěšných žáků a studentů.
 • Stejně jako v minulosti budeme podporovat aktivity Domu dětí a mládeže, Občanského sdružení Gaudolino, stacionáře Jasněnka, jazykové školy a dalších institucí.

 

Kultura a památková péče

 • V končícím volebním období se nám podařilo zajistit významný objem prostředků také pro oblast kultury. Jen v letech 2015 – 2017 byla v této oblasti z městského rozpočtu vynaložena částka 58,2 milionů Kč.
 • Vydali jsme dvě další reprezentativní publikace, vztahující se k historii našeho města. První z nich, Příběhy uničovské archeologie, získala Cenu veřejnosti Olomouckého kraje za rok 2015, druhá publikace Spolky v německém Uničově bude o ocenění v rámci akce Ceny kultury Olomouckého kraje soutěžit v příštím roce.
 • Spolupracovali jsme s jinými institucemi a autory na vydání dalších publikací o historii našeho města. Nejúspěšnější z těchto publikací nese název Uničovský zlatý poklad a vydalo ji Vlastivědné muzeum Olomouc v roce 2015.
 • V podpoře vydavatelských aktivit města i dalších osob a institucí budeme pokračovat i v dalších letech.
 • Provedli jsme náročnou obnovu fasády a vnějšího pláště budovy kina Družba, výsledná podoba se setkala s velmi příznivým ohlasem veřejnosti. Současně s touto akcí jsme zajistili obnovu vzduchotechniky sálu. Celkové náklady obou akcí přesáhly částku 15,5 milionu Kč, z čehož 7,2 milionu představovala dotace z Operačního programu Životní prostředí.
 • Ještě v letošním roce technicky zajistíme bezbariérový přístup do budovy kina.
 • Provedli jsme opravu varhan a ozvučení a také dílčí obnovu vnitřních prostor koncertní síně. Celkové náklady téměř dosáhly částky 3 miliony Kč. V nadcházejícím období provedeme generální rekonstrukci fasády a vnitřních prostor tohoto významného památkového objektu.
 • Provedeme obnovu fasády hřbitovní kaple – pravoslavného Chrámu Vzkříšení.
 • Provedli jsme rekonstrukci fasád několika domů v majetku města v městské památkové zóně. V obnově fasád domů v historickém jádru města budeme pokračovat i v nadcházejícím období.
 • Zajistili jsme provedení udržovacích prací na mariánském sloupu a restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého (Mohelnická ulice), Kalvárie (Šternberská ulice), soch vojáka a Marty Millerové na hřbitově a dalších sochařských památek v místních částech města. Náklady na tyto práce se blížily částce 1 milion Kč, 150 tisíc Kč k tomuto účelu přispěl dotací Olomoucký kraj.
 • Podle potřeb jsme přispívali na nutné opravy kulturních památek v majetku římskokatolické farnosti, se kterou budeme při opravách církevních památek nadále spolupracovat.
 • Stejně jako v minulých letech budeme i nadále podporovat činnost uničovských orchestrů, pěveckých sborů a dalších zájmových sdružení, zabývajících se kulturní činností, kterým zprostředkujeme i podporu Olomouckého kraje.
 • Dále budeme podporovat tradiční kulturní akce, jako Mladou kameru, přehlídky orchestrů, hudební festivaly Kruhu přátel hudby, Uničovské kulturní léto a další nejen ve městě, ale také v jeho místních částech.
 • V nadcházejícím období připravíme generální rekonstrukci vnitřních prostor radnice.
 • Provedeme také rekonstrukci krovu a střechy památkově chráněného domu Římských na Bezručově náměstí.

 

Sport a volnočasové aktivity

 • V končícím volebním období se nám, na rozdíl od jiných měst, podařilo zajistit dostatek prostředků pro oblast sportu včetně zajištění provozu širokého spektra sportovních zařízení a podpory činnosti všech sportovních oddílů. Jen v letech 2015 – 2017 byla v oblasti tělovýchovy z rozpočtu města vynaložena částka více než 53 milionů Kč.
 • Vybudovali jsme nové multifunkční hřiště v Renotech, náklady akce přesáhly částku 2 miliony Kč.
 • V nadcházejícím období vybudujeme obdobné hřiště také v Benkově a za sídlištěm na Nemocniční ulici.
 • Ve spolupráci s Tělovýchovnou jednotou jsme vybudovali nový atletický ovál v areálu kopané. Celkové náklady dosáhly částky 2,7 milionu Kč, z čehož 1 milion Kč představovala dotace z rozpočtu Olomouckého kraje.
 • V nadcházejícím období zrealizujeme ve spolupráci s Tělovýchovnou jednotou a za podpory Olomouckého kraje rekonstrukci tribuny v areálu kopané.
 • Rozšířili jsme discgolfové hřiště v městském parku na plnohodnotných 18 košů, aby na něm mohly být pořádány velké celorepublikové turnaje i se zahraniční účastí. Náklady na tuto akci přesáhly částku 240 tisíc Kč.
 • Zajistili jsme opravu strojovny chlazení a trafostanice a dále výměnu mantinelů a ozvučení zimního stadionu. Celkové náklady představovaly částku 2,4 milionu Kč.
 • V nadcházejícím období provedeme zateplení vytápěných prostor zimního stadionu a rekonstrukci střechy a vnitřních prostor.
 • Provedli jsme rekonstrukci oplocení, opravu střechy a drobné opravy v areálu házené. Vynaložené náklady přesáhly částku 680 tisíc Kč.
 • Na připojení k vodovodu a kanalizaci a drobné opravy tenisového areálu za poliklinikou jsme vynaložili částku převyšující 450 tisíc Kč.
 • Na opravy a rekonstrukce pergoly, terasy, oplocení a sociálního zařízení tenisového areálu u koupaliště jsme vynaložili částku převyšující 400 tisíc Kč.
 • Na úpravu dráhy pro bikros na Šibeníku jsme vynaložili téměř 400 tisíc Kč.
 • Další finanční prostředky v menším objemu jsme vynaložili na opravy a rekonstrukce v areálech minigolfu, volejbalu a střelnice.
 • V nadcházejícím období vybudujeme nové areály pro volejbal a plážový volejbal.
 • Zajistili jsme pravidelné rekonstrukce, údržbu a obnovu zařízení městského koupaliště a krytého bazénu. Koupaliště si tak i po dvaceti letech provozu udrželo vysokou atraktivitu pro návštěvníky z města i širokého okolí. Další finanční prostředky do těchto areálů budeme směřovat i v následujících letech.
 • V nadcházejícím období stejně jako v minulých letech budeme finančně podporovat sportovní činnost mládeže a jednotlivé sportovní kluby. Zachováme systém poskytování grantů, určených na podporu sportovních a volnočasových aktivit dětí a mládeže.

 

Místní části

Stranou našeho zájmu neleží ani problematika místních částí. Stejně jako dříve jsme jako jediný ze všech politických subjektů pro každou z místních částí připravili vlastní volební program, který je v místních částech v těchto dnech distribuován.

dokument: pdf

Štítky:
Program MS 2018