9. května 2022

Klíčový dokument pro budoucnost

(Pětka) Praha 5 má jedinečné území údolní nivy Vltavy, přilehlých údolí a kopcovitého terénu. Vyznačuje se několika charakteristickými druhy zástavby a je vyhledávaným a kvalitním místem pro život i díky velkému množství zeleně. Smysluplnému a citlivému rozvoji a ochraně hodnotných území věnuje městská část značné úsilí. Samospráva má v tomto směru velkou zodpovědnost, ale omezené pravomoci.

Závazná pravidla pro rozvoj a ochranu území města stanovuje výhradně zastupitelstvo hlavního města, závazně je vykládá magistrát. Rolí městské části v plánování města je vyjednávat se zástupci metropole při tvorbě pravidel a připomínkovat jejich výslednou podobu a jednat s investory o tom, jakým způsobem budou pravidla naplňovat. A nakonec, když vyjednávání selžou, se odvolávat anebo i soudit. Pravomoci samosprávy městské části tak jsou velmi podobné těm, které má každý občan. Městská část má především povinnost své pravomoci využívat v zájmu občanů Prahy 5.

Pevný základ pro diskusi

Klíčem k úspěchu je předvídatelnost a věcnost její pozice jak k jednotlivým záměrům, tak i dílčím a systémovým změnám územně plánovacích dokumentací hl. m. Prahy. To se snáz říká než uskutečňuje. Praha 5 je jedinečná svou morfologií, ale i rozdílnými druhy zástavby. Na různých místech tak souběžně probíhají desítky záměrů na velmi rozdílné změny s různou mírou dopadu na své okolí. Od jednotlivých domů ve vilových čtvrtích po přestavby celých sousedství. Pokud už probíhá jejich oficiální či plánovací příprava, je k formulaci stanoviska zpravidla jen velmi málo času, a to zejména tehdy, kdy je třeba zkoordinovat stanovisko několika odborů najednou.

„Proto jsme se rozhodli zpracovat Strukturální plán Prahy 5, jehož cílem je vytvořit pevný základ pro věcnou diskusi o žádoucí podobě rozvoje území městské části a umožní vyhodnotit všechny důsledky vyplývající ze zvolených řešení,“ sdělil radní pro územní rozvoj Zdeněk Doležal (ODS).

Strukturální plán bude sloužit jako podklad pro ovlivňování rozvoje území při vyjádřeních (připomínkách a námitkách) ke konkrétním záměrům na provedení změn v území a k podmínkám jejich realizace, jakož i k územně plánovacím podkladům a územně plánovacím dokumentacím pořizovaným Magistrátem hl. m. Prahy. Kromě popisu žádoucího budoucího stavu obsahuje i jeho odůvodnění. Tak bude sloužit jak pro jednání s ostatními aktéry v území, tak i jako základ pro formulaci případných právních úkonů městské části podle stavebního zákona (podněty či požadavky na změny územně plánovací dokumentace hl. m. Prahy, formulaci připomínek či zásadních připomínek k návrhům územně plánovací dokumentace hl. m. Prahy, formulace připomínek ke konkrétním územním řízením, zadání či územních studií).

Řešení ve třech úrovních

Strukturální plán pro přehlednost pracuje ve třech úrovních podrobnosti. První řeší na území celé městské části základní uspořádání tak, aby se Praha 5 stala skutečným městem krátkých vzdáleností.

Druhou úrovní podrobnosti jsou „lokality“ městské části, které v každodenním režimu žijí jako kvazi samostatné jednotky městské části (zejména z hlediska občanské vybavenosti a každodenní rekreace a sportu), anebo by měly mít tuto ambici. V nich jsou řešeny koncepce (základní) občanské vybavenosti, rekreace, využití zastavěného území či otevřené krajiny.

Třetí úrovní podrobnosti jsou dílčí části lokalit – „sublokality“, které mají v cílovém stavu jednotný charakter vystavěného prostředí. V této nejpodrobnější úrovni řešení jsou popsány parametry stávajícího vystavěného prostředí, určující jejich cílový charakter.

„Dnešní podoba Strukturálního plánu je první krok. Začátek. V příštích měsících použijeme plátno Strukturálního plánu ke zpřesnění Vize 2030+. A pak ho budeme doplňovat a aktualizovat tak, aby z něj byl živý dokument, dobře sloužící pro strategické a koncepční řízení rozvoje území městské části. Popřejme mu společně dlouhý a úspěšný život,“ doplnil radní Doležal.

Mgr. Zdeněk Doležal

radní MČ Praha 5
předseda místního sdružení Újezd
místopředseda ODS Praha 5

Štítky:
komentář