Zachování vilových čtvrtí je pro nás klíčové
14. ledna 2022

Zdeněk Doležal: Zachování vilových čtvrtí je pro nás klíčové

(Pravá 5) Městská část Praha 5 jako účastník územních řízení brání necitlivě objemné zástavbě na místě původních vil. Svou městskou část známe a pro posuzování jednotlivých investorských záměrů jsme schválili jednoznačná pravidla, co je ve stabilizovaných územích přijatelné a co již nikoliv. Pravidla jsme na základě dosavadních zkušeností letos aktualizovali, aby bylo úplně jasné, že nová zástavba musí odpovídat té původní co do objemu i zastavěné plochy.

Jsem přesvědčen, že hájíme zájmy městské části a jejích obyvatel v souladu s územním plánem, který říká: „Stabilizované území je zastavitelné území, které je tvořeno stávající souvislou zástavbou a stabilizovanou hmotovou strukturou, v němž územní plán nepředpokládá významný rozvoj, proto zde není stanovena míra využití území a z hlediska limitů rozvoje je možné pouze zachování stávající urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé stavební činnosti.“ (Kap. 7.7 odst. 4 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 1999)

Jak probíhá rozhodování?

Samospráva městské části, reprezentovaná svými volenými orgány, je v pozici účastníka řízení, obdobně jako soused. O výstavbě v územních a stavebních řízeních rozhoduje stavební úřad, který na úřadu městské části sídlí, ale není vázán jejím názorem. Ten je od roku 2019 v otázce vyhodnocení souladu záměrů s územním plánem vázán závazným stanoviskem odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy. Magistrát svá stanoviska velmi často vydává bez místní znalosti, dle názoru městské části mnohdy v rozporu s územním plánem. Zato jsou ovšem v souladu s magistrátní strategií zahušťování Prahy, což může vést k nevratnému zničení vilových čtvrtí a kvality života v nich.

Příklad: Průběh řízení „Rezidence na Konvářce“

Řízení bylo zahájeno stavebním úřadem po obdržení závazného stanoviska OUR MHMP. MČ Praha 5 podává námitky do řízení. Upozorňuje, že projekt není v souladu s územním plánem, pražskými stavebními předpisy ani stavebním zákonem. V závěru pak zdůrazňujeme, že projekt poškodí charakter vilové čtvrti a způsobí problémy v dostupnosti základních služeb města, jako jsou například kapacity škol. Stavební úřad stavbu na základě závazných stanovisek povoluje. Městská část podává odvolání proti rozhodnutí a podává podnět k přezkoumání závazného stanoviska MHMP. Ministerstvo stanovisko magistrátu potvrzuje. Ve svém stanovisku v podstatě říká: Bytové domy postavené před platností tohoto územního plánu poskytují precedent výkladu pro nahrazování vil bytovými domy po jeho vydání. Jinými slovy řečeno: Pokud byl historicky povolen panelák ve vilové čtvrti, je možné vily ve vilové čtvrti postupně odbourat a nahradit je bytovkami. To, že v nich pak bude žít daleko více lidí, než pro kolik byla vilová čtvrť postavena a na kolik byla plánována, je oběma zjevně úplně jedno.

Městská část se však nevzdává a dál bude bojovat za zachování vilových čtvrtí. Máme zpracovaný odborný posudek a chystáme se podat žalobu. Zároveň pracujeme na systémovém řešení ochrany vilových čtvrtí celé Prahy.

Mgr. Zdeněk Doležal
radní MČ Praha 5
předseda místního sdružení Újezd
místopředseda ODS Praha 5

Více o autorovi