4. ledna 2022

Změnili jsme přístup k rozvojovým lokalitám Pětky

(Pravá 5) Byla to cesta dlouhá a trnitá, ale povedlo se. Ještě před šesti lety byly totiž nejen v Praze 5, ale v celé Praze povolovány bytové projekty bez kontextu s okolím a bez zajištění nezbytné občanské a veřejné vybavenosti. Problémy z toho vyplývající řešíme dodnes, ať už se jedná o nedostatek míst ve školách a školkách, nebo chybějící služby a vybavenost. V roce 2016, kdy jsme vstoupili do koalice, jsme začali rozvojové lokality řešit komplexně tak, aby nová výstavba nebyla zátěží pro stávající obyvatele, ale naopak vhodně doplňovala chybějící služby a potřeby obyvatel, jako se to daří na Barrandově, v Radlicích a na Smíchově.

Studiemi to nekončí. Na zajištění vybavenosti a potřeb obyvatel Prahy 5 se podílí i developeři.

V Praze 5 naprosto transparentně. Podařilo se nám jako první městské části v Praze schválit „Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury MČ Praha 5“. Stali jsme se tak inspirací pro další městské části, ale i obce celé republiky. Samospráva hlavního města Prahy nebyla schopna takové zásady přijmout dodnes. Spoluúčast developerů na rozvoji veřejných služeb je nutná. Nová výstavba vyžaduje investice do veřejné infrastruktury a nebylo by správné, kdyby se na nich nepodíleli. Developeři to na území městské části přijali za své, protože se všem měří stejným metrem.

Po třech letech práce se zásadami, kdy MČ Praha 5 uzavřela tři desítky memorand či smluv o spolupráci, jsem předložil zastupitelstvu ak­tua­lizaci zásad, která reaguje na současnou situaci, upřesňuje nejasnosti a navyšuje příspěvek investorů o necelou polovinu. Za každý metr hrubých podlažních ploch záměru odpovídajícího podmínkám územního plánu tak budou developeři přispívat 700 Kč. Za každý metr navýšený změnou územního plánu 2 100 Kč na rozvoj infrastruktury. Zastupitelstvo zásady jednomyslně schválilo.

Příspěvky na rozvoj veřejné infrastruktury samozřejmě nejsou „poplatek za přimhouření oka“. Všechny záměry na území městské části jsou projednávány veřejně a věcně. Pokud se nepodaří dosáhnout dohody o podobě projektu anebo vydání změny územního plánu, o investičním příspěvku nejednáme. Nepřichází tak v úvahu, aby se městská část nechala ovlivnit investičním příspěvkem a schválila záměr nevhodný pro danou lokalitu.

A konkrétní pozitivní příklady?

Barrandov

Na tvorbě územní studie Nový Barrandov se kromě architektů a městské části aktivně podíleli i obyvatelé a místní spolky Barrandova. Jsem rád, že se nám podařilo dosáhnout konečné podoby studie tak, aby byla pozitivně přijata místními spolky, zohledňovala požadavky městské části a byla akceptována investory.

Majoritní vlastník pozemků – společnost Finep – se zavazuje dodržet územní studii Nový Bar­randov a dále:

• vybudovat část veřejné okružní komunikace,

• zajistit a převést MČ Praha 5 dostupné pozemky pro realizaci okružního parku a pozemky určené pro veřejné vybavení a sport,

zajistit pozemky pro realizaci tramvajové trati,

• podílet se na realizaci kanalizačního sběrače a na dalších investicích v území.

Studii naleznete zde:

https://www.praha5.cz/udalosti/vystava-o-uzemni-studii-barrandov-novy/

Radlice

V rámci projektu Waltrovka fáze I a II společnost Penta vybudovala park a mateřskou školu. Obojí je již ve správě městské části.

V rámci projektu Waltrovka fáze III má MČ smluvně zajištěný pozemek pro 1. stupeň ZŠ (hrubé podlažní plochy cca 4 500 m2). Vzhledem k plánované výstavbě v Radlicích je nutné počítat s plnohodnotnou základní školou, proto MČ s investorem Pentou připravuje dodatek smlouvy garantující MČ získání dalšího pozemku, tak aby zde bylo možné vybudovat plnohodnotnou základní školu včetně sportoviště (10–12 tis. m2 hrubé podlažní plochy). Zároveň MČ zpracovává objemovou studii základní školy na předmětných pozemcích.

Smíchov

Smíchov City je celoměstský významný projekt, kde je nezbytné trojstranné memorandum mezi investorem, hl. m. Praha a MČ Praha 5. Jedná se o složité memorandum, kde zatím nebyla nalezena shoda mezi investorem a hl. m. Praha, proto vstoupila MČ do jednání s investorem a vyjednala deklaraci investora Sekyra Group, že bezúplatně převede na MČ pozemek o velikosti 5 850 m2 a tento závazek bude zohledněn v trojstranném memorandu. MČ zde zorganizovala mezinárodní architektonickou soutěž na podobu školy a nyní probíhá příprava realizace (projektová dokumentace, povolovací procesy). Společnost Sekyra Group dále vybuduje dva parky, na jejichž podobě spolupracovala s městskou částí.

Jednotlivé smlouvy a memoranda naleznete zde:

https://www.praha5.cz/memoranda-a-smlouvy-o-spolupraci/

Mgr. Zdeněk Doležal

radní MČ Praha 5
předseda místního sdružení Újezd
místopředseda ODS Praha 5

Štítky:
komentář