15. února 2021

Více alejí a sadů pro Jinonice

(www.facebook.com/odspraha5) Na Radě MČ Praha 5 jsme schválili návrh změny územního plánu na vybraných pozemcích území Jinonice – východ dle podkladové studie odboru ochrany prostředí MHMP. Po vzájemné dohodě má v první fázi dojít k vytvoření cestní sítě a výsadbě stromů. Následně budou dle potřeby doplňovány přírodní dětská hřiště a sportoviště, aby došlo ke zvýšení rekreačního potenciálu.

O to naše městská část usiluje dlouhodobě a už při připomínkování návrhu Metropolitního plánu podala zásadní připomínku na doplnění požadavku na komunikační propojení Jinonická - Dívčí Hrady, jelikož stanice metra Jinonická je vhodným nástupním bodem pro rekreační lokalitu na Dívčích hradech.

V souladu s postojem městské části studie zohledňuje při výsadbě stromů širší urbanisticko-krajinářské vazby, využití území (včetně rekreačního potenciálu), infrastrukturu a okolní záměry města, městských částí i soukromých vlastníků. Studie počítá s kombinací výsadeb různých vegetačních prvků. Proto nedojde k nekoncepčnímu sázení stejné vegetace, ale budeme se zde moci těšit na aleje, sady a louky protkané sítí cest a pěšin. Věřím, že plánovaná citlivá výsadba stromů bude pro lokalitu prospěšná a občané zde budou rádi trávit svůj volný čas.

Mgr. Zdeněk Doležal

radní MČ Praha 5
předseda místního sdružení Újezd
místopředseda ODS Praha 5

Štítky:
komentář