25. září 2018

Rozumná a realistická řešení pro Satalice

Vážení spoluobčané,

Představujeme Vám kandidáty do zastupitelstva Městské části Praha-Satalice. Všichni žijeme a bydlíme v Satalicích. A protože si přejeme, aby pro nás všechny byly Satalice klidným, moderním a příjemným místem pro život, chceme se aktivně podílet na jejich dalším směřování.

ODS je stranou konzervativních hodnot, kterých se drží i její kandidáti, nejsme politickými turisty.

Nabízíme rozumná a realistická řešení ve prospěch Satalic a jejich obyvatel, bez zbytečného populismu. Nebudeme budovat „rybníky bez vody“ :-)

Věříme, že nás a náš program přijdete nás podpořit v komunálních volbách.

FUNGOVÁNÍ A EKONOMIKA ÚŘADU

 • Projekty budeme plánovat zásadně s ohledem na ekonomickou návratnost nebo alespoň dlouhodobou udržitelnost tak, aby rozpočet městské části nebyl z důvodu nadměrných provozních výdajů trvale závislý jen dotacích
 • Zajistíme otevřenou komunikaci s občany a maximální informovanost vč. elektronizace komunikace úřadu s občanem
 • Rozšíříme úřední hodiny úřadu podle potřeb občanů
 • Podpoříme tradiční sportovní, společenské a kulturních aktivity a činnost místních spolků a sdružení
 • Z rozpočtu městské části podpoříme transparentní grantové programy pro neziskové aktivity
 • Budeme se snažit o lepší spolupráci s okolními městskými částmi a obcemi, budeme koordinovat stanoviska a postupy úřadu v záležitostech, které přesahují k sousedům
 • Podporujeme zachování počtu městských částí, aby správa věcí zůstala co nejblíž k občanům

ÚZEMNÍ ROZVOJ

 • Budeme požadovat spoluúčast developerů na potřebných dopravních investicích (silnice, chodníky, parkoviště) či na investicích do služeb, aby nové projekty nezpůsobovaly neúměrnou zátěž Satalic
 • Podpoříme vznik nových obchodních provozoven pro rozšíření nabídky potravin (zejména v nových projektech)
 • Budeme se aktivně účastnit projednávání nového metropolitního plánu i změn současného územního plánu s cílem hájit oprávněné zájmy občanů Satalic

DOPRAVA

Bezpečné a moderní ulice

 • Budeme prosazovat další městské investice do obnovy technické vybavenosti naší městské části, zejména do rekonstrukcí místních komunikací (např. ul. K Radonicům, ul. Budovatelská a další)
 • Vybudujeme chodník ke sběrnému dvoru, aby byl bezpečně dosažitelný i pro občany, kteří nemají možnost, či nechtějí odvážet odpad autem
 • Budeme odstraňovat bariéry pro pěší (handicapované či maminky s kočárky) zkvalitněním nájezdů
 • Budeme dbát na údržbu a obnovu chodníků a dopravního značení
 • Budeme sledovat provoz na komunikacích v naší městské části a hledat prostor pro další případné zklidňování či zlepšení provozu (např. revizí systému jednosměrek)

Rozumný rozvoj dopravní sítě

 • Respektujeme rozvoj dopravní sítě v souladu s územně-plánovací dokumentací, avšak musí co nejméně obtěžovat místní obyvatele. Zastupitelé za ODS budou tvrdým, ale odborně zdatným partnerem pro státní a městské investory v diskusích nad co nejpřijatelnější podobou nových dopravních staveb. Budeme hlídat dodržování slibů investorů a projektantů
 • Budeme prosazovat odhlučnění Vysočanské radiály
 • Aktivně podpoříme jihozápadní obchvat Satalic, tj. propojení ulic Mladoboleslavská a Budovatelská za železniční tratí, který ulehčí zejména nejzatíženější křižovatce Budovatelská x Trabantská a odvede významnou část tranzitní dopravy ze Satalic
 • Budeme hledat nejlepší podobu křižovatky Budovatelská x Trabantská
 • Podporujeme projekt zdvojkolejnění a elektrifikace trati Praha – Mladá Boleslav s podmínkou současné realizace mimoúrovňového křížení s ulicí Budovatelskou
 • Rozšíříme možnosti parkování u nádraží, např. v ulici Před tratí
 • Budeme s okolními městskými částmi spolupracovat na vzájemném propojení stezkami pro pěší a cyklisty, vedenými mimo silnice
 • Pracujeme na budoucnosti – v rámci podpory multimodální udržitelné bezemisní mobility budeme jednat o možnostech zřízení malého parkoviště P+CH+R (zaparkuji, nabíjej a jeď) u železničního nádraží, které umožní občanům levně nabíjet elektromobily během parkování

Udržení fungující městské hromadné dopravy

 • Budeme důslednými partnery pro ROPID a dopravce při řešení koncepce linkového vedení i jízdních řádů
 • Budeme navrhovat takové změny v provozu MHD, které zvýší komfort cestování našim spoluobčanům

BEZPEČNOST

 • Budeme DŮSLEDNĚ vyžadovat plnění veškerých zákonných povinností provozovatele Flaga s.r.o. i ostatních subjektů a ve spolupráci s okolními ohroženými městskými částmi (zejména Praha 19 - Kbely a Praha 14) a také s Hlavním městem Prahou hledat cestu, jak přesvědčit provozovatele, aby tento nebezpečný provoz uzavřel nebo přemístil

ŠKOLSTVÍ

 • Budeme usilovat o návrat dobrého jména školských zařízení, jejichž je městská část zřizovatelem
 • Budeme všestranně podporovat školu i školku s cílem dosáhnout nejen kvalitního zázemí, ale i motivovat k udržování přátelské atmosféry jak mezi zaměstnanci, tak i žáky a jejich rodiči

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Zasadíme se o to, aby se při plánování jakékoliv nové výstavby myslelo i na dostatek veřejné zeleně.
 • Podpoříme budování nových parků a oddychových zón zejména v sousedství bytové zástavby a také podél chodníků a cyklostezek do okolních městských částí, aby byly snadno dosažitelné a využitelné pro všechny občany Satalic
 • Budeme spolupracovat s městskými institucemi, starajícími se o lesopark a oboru
 • Zajistíme včasnou údržbu zeleně a větší čistotu veřejných prostranství a ulic včetně úklidu psích exkrementů