8. září 2022

Volební Program SPOLU 2022 pro Říčany

Přinášíme program koalice SPOLU pro Říčany:

Město a úřad

Funkční a kompetentní úřad

Rozvoj města je založen zejména na profesionalitě a kompetenci všech aktérů. My nabízíme koncepční řešení a průhlednou přípravu projektů za otevřené účasti odborníků a veřejnosti.

Nejdůležitější je propracovaný systém delegování kompetencí a odpovědností v rámci jednotlivých úrovní vedení, což vede k rychlému a kvalitnímu rozhodování. Máme důvěru v profesionalitu a odbornou způsobilost pracovníků úřadu, a proto chceme, aby se nikdo nebál samostatně rozhodovat.

V žádném případě nezapomínáme ani na Strašín, Pacov, Jažlovice, Voděrádky a Kuří, které své specifické potřeby znají nejlépe. A proto zásadně posílíme samostatnost a odpovědnost osadních výborů.

Otevřený úřad

V Říčanech žije velmi mnoho aktivních a kompetentních lidí, kteří jsou připraveni město rozvíjet. V žádném případě nechceme projekty připravovat za zavřenými dveřmi a veřejnost do přípravy aktivně zapojíme a její názory zohledníme.

Připravované projekty budeme již v rané fázi přípravy občanům komunikovat a prostřednictvím všech sdělovacích prostředků budeme o jejich vývoji průběžně informovat.

Velké projekty podrobíme důkladné veřejné diskusi, a to kombinací všech dostupných digitálních nástrojů, online workshopů za účasti odborníků a společných živých setkávání.

Zavedeme pravidelná setkávání radních a občanů.

Zrevidujeme současné nevyvážené fungování Říčanského Kurýru, který bude dávat prostor všem.

Přátelský úřad

Pro řešení problémů budeme hledat především takové cesty, které se obejdou bez omezování svobodného života občanů města. Regulace je vždy až poslední variantou v případě, že ostatní řešení selžou. Město funguje nejlépe, když nechá své občany volně dýchat.

Protože na úřad musí občas každý, je pro nás klíčové, aby jednání a služby byly co nejefektivnější a pro Vás co nejpříjemnější.

Upravíme úřední hodiny potřebám většiny občanů.

S každým člověkem budou na úřadu jednat jako s klientem. Procesy nastavíme tak, aby občané nemuseli mezi odbory přebíhat. Tam, kde to je ze zákona možné, si úřad potřebné dokumenty předá sám.

Moderní a digitální úřad

Úřad moderního města musí být dostupný fyzicky, na webu a v aplikaci. Aktualizujeme současné virtuální služby: sjednotíme je tak, aby byly uživatelsky přístupné a mezi veřejnost snáze šiřitelné.

Vytvoříme online portál a mobilní aplikaci, v nichž každý v přehledném a intuitivním prostředí najde vše, co potřebuje. Vedle služeb úřadu a možnosti snadné a rychlé komunikace s úředníky zde vznikne i diskusní fórum. Speciální moderovaná diskuse se zapojením odborníků bude zároveň součástí každého významnějšího hlasování.

Zařadíme se po bok nejaktivnějších samospráv a budeme mezi prvními, kdo veškeré novinky zavede. Proč byste si nemohli online kartou nebo v aplikaci vedle zaplacení poplatku za psa například i prodloužit předplatné do knihovny nebo zaplatit za odpady?

Transparentní úřad

Nebudeme nic skrývat. Všechny zápisy a usnesení ze zastupitelstva a z rady města, výsledky hlasování včetně postoje klubů a jednotlivých zastupitelů budou k dispozici v přehledném online prostředí.

Finance

Prosperující a ekonomicky silné město

Říčany mohou být ekonomicky stabilní a prosperující město střední velikosti, které účelně a bez zbytečné okázalosti zajistí veškeré základní potřeby svých obyvatel i trvale udržitelný rozvoj.

Jako odpovědní hospodáři budeme pečlivě a promyšleně plánovat veškeré rozpočtové příjmy a výdaje a nekompromisně udržovat rozpočtovou disciplínu, a to bez výraznější dluhové zátěže.

Investice do infrastruktury

Jednoznačnou prioritou výdajové stránky rozpočtu jsou pro nás investice, a to zejména do infrastruktury města. Investiční výdaje budou pravidelně tvořit velmi výraznou položku jednotlivých ročních rozpočtových výdajů.

Stanovíme dlouhodobé investiční a rozpočtové priority a budeme vyhledávat a preferovat investice s maximálním multiplikačním efektem, ať už ve formě dotací, či PPP projektů.

Úsporné město

Štíhlý stát, štíhlé město, štíhlý úřad - to není utopie. Položku po položce projdeme výdaje rozpočtu města a provedeme potřebný očistný řez lety nabobtnalých zbytných výdajů. Uspoříme na energiích – připravíme energeticky úsporné projekty pro městské budovy, zajistíme jejich finanční podporu a formou EPC či PPA projektů stabilizujeme náklady na energie.

Výdaje na vlastní prezentaci (vedení) města

Pečlivě zanalyzujeme viditelné i skryté položky rozpočtu používané na sebeprezentaci vedení města. Omezíme jednorázové oslavné akce a spolufinancování typicky komerčních aktivit. Ušetříme i na nákupu zbytečných studií a různých projektů. Zastavíme neefektivní nákupy zbytných nemovitostí na úvěr.

Ušetřené jednotky, či spíše desítky milionů korun vrátíme občanům formou snížení daně z nemovitosti, omezením všudypřítomných radarů či dílčí úpravou zásad pro výstavbu.

Nižší daň z nemovitosti

V době zvýšené inflace zapříčiněné ruskou agresí je třeba ponechat co nejvíce prostředků lidem. K tomu může přispět i město, které z vlastní iniciativy vybírá trojnásobně vyšší daň z nemovitosti, než zákon stanoví. Snížíme daňové zatížení obyvatel snížením místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí na hodnotu 2, která je v obcích, které institut koeficientu využívají, běžným standardem. Zároveň využijeme možnost snížení koeficientu u přidružených obcí.

Rozvoj města a územní plánování

Občanská vybavenost a kvalitní služby

Dobře fungující město dostatečnou občanskou vybavenost – školy, školky, zdravotnická zařízení, služby, obchody, ale i sportovní zázemí a místa pro odpočinek. Podporujeme výstavbu jednotlivých prvků občanské vybavenosti tak, aby město rostlo organicky a vyváženě.

Kvalitní zeleň a příjemné prostředí

Říčany jsou pěkným městem v zeleni, o níž je zapotřebí důkladně pečovat. Budeme důsledně dbát na to, aby stavebníci dodržovali na projektech povinnou zeleň. Podpoříme projekty pro relaxaci a sport. Zároveň chceme chránit architektonické a estetické hodnoty v území.

Rozvoj města s rozumem

V roce 2010 jsme byli na začátku zásadního zmírnění výstavby v Říčanech a i naší zásluhou se v rámci nastavených regulací územního plánu podařilo výstavbu pozastavit.

Přesto problémy s nedostatečnou infrastrukturou pokračují, a proto je zapotřebí ji začít budovat.

Chceme, aby se město rozvíjelo zejména v oblasti služeb a veřejných staveb. Co nejdříve pro naše děti postavíme školu. Dorůstající generaci našich obyvatel umožníme, aby si mohla zajistit vlastní bydlení a aby mohla se svými rodinami v Říčanech spokojeně žít.

Říčany pod vlivem okolního rozvoje

Naše město je díky své poloze a významu ovlivňováno intenzivní výstavbou v okolních obcích, kde ovšem odpovídající občanská vybavenost chybí. To Říčany neúměrně zatěžuje a přináší velkou dopravní zátěž. Budeme se zajímat o urbanismus okolních obcí a na základě vzájemné komunikace a spolupráce s jejich představiteli se snažit i za hranicemi našeho města výstavbu zmírnit. Při řešení dopravy zvýhodníme rezidenty. Nechceme, aby Říčany byly pro okolní obce parkovištěm.

Doprava

Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury

Vyřešit dopravu ve městě vyžaduje komplex vhodných opatření. Koncepční činnost v našem městě radnice nahradila metodou pokus - omyl. My připravíme koncepci rozvoje dopravy, která bude odrážet potřeby obyvatel města i jeho návštěvníků.

Jednotlivá dopravní témata (parkování, cyklodoprava, měření rychlosti apod.) nebudeme řešit odděleně, či jen v některých částech města. Abyste na cestách netrávili dlouhé hodiny, vytvoříme širokou nabídku hromadné a individuální dopravy do míst, kam se potřebujete dostat.

Aby Vás doprava obtěžovala co nejméně, vypracujeme pro ni komplexní plán řešení s cílem zprůjezdnit klíčové komunikace, zklidnit a zpříjemnit boční rezidenční ulice řidičům, pěším i cyklistům a omezit přebujelý les dopravních značek a omezení.

Připravíme plán oprav komunikací, který naváže na evidenci silnic, která se v minulosti úspěšně používala. U každé komunikace uvedeme pořadí, z nějž bude zřejmé, kdy bude vybudována či opravena.

Veřejná hromadná doprava

Integrace veřejné dopravy je jednoznačným trendem a zároveň jedinou možností, jak konkurovat individuální dopravě. Pro správný návrh hromadné dopravy provedeme její analýzu.

Navážeme na spolupráci s provozovatelem pražské a středočeské integrované dopravy. Podpoříme funkční systém obsluhy území Říčan s důrazem na návaznosti na vlakové i ostatní spoje. Připravíme posílení hlavních či dnes opomíjených směrů dopravy obyvatel, jako je například doprava z jižní části našeho města na Prahu 4.

Zachováme stávající model bezplatné hromadné dopravy v Říčanech a ve spolupráci s Krajem a okolními obcemi se jej pokusíme rozšířit. Říčanskou hromadnou dopravu vybavíme elektronickými návěstníky, které budou zobrazovat aktuální údaje o spojích s udáním časů příjezdů a odjezdů. Vyladíme četnost spojů ve směrech, kam lidé míří, čímž vznikne nabídka, která bude pro ty, kdo dnes jezdí do Prahy nebo po městě autem, vysoce atraktivní.

Prověříme možnost vybudování kapacitního parkoviště P+R přímo v Říčanech či jeho blízkém okolí. Otevřeme diskusi o zřízení nové zastávky s kapacitním parkovištěm P+R u Říčan a diskusi o posílení dopravních spojů v návaznosti na posílení trati Praha – Benešov – Tábor.

Individuální doprava

Základním dopravním problémem našeho města je tranzitní doprava a jejím řešením jsou obchvaty: obchvat Prahy, obchvat našeho města (např. jižní obchvat Říčan) a obchvaty okolních obcí s napojením na dálniční tahy uvolní naše ulice, protože se jim tranzitní automobilová doprava vyhne.

Možnosti obslužnosti přímo svazuje hustota obyvatel dané lokality. V rezidenčních částech města s nízkou hustotou obyvatel nemůže být na rozdíl od sídlišť samostatně funkční, a proto zde obslužnost hromadnou dopravou není stejně efektivní. Individuální dopravu nelze z našeho města zcela vytěsnit, a proto pro ni připravíme podmínky, které budou pro obyvatele akceptovatelné. Mimo páteřní sběrné komunikace podpoříme zklidňování dopravy a umožníme co nejširší využití uličního prostoru k parkování a odstavování vozidel.

Uvědomujeme si, že individuální automobilová doprava a její úpravy nesmí komplikovat práci službám a živnostníkům, kteří jsou pro fungování a rozvoj města nepostradatelní.

Víme, že individuální doprava je rovněž doprava pěšky, na kole, koloběžce, atp. Navážeme na práci předchozích vedení města a v rámci zastavěné části najdeme přirozená pěší propojení, upravíme jejich stav na použitelný i v zimním a deštivém období. Na základě koncepce bezbariérových tras upravíme chodníky a přechody s ohledem na osoby se sníženou schopností pohybu. Podpoříme výstavbu chodníků v místech se zvýšenou koncentrací chodců.

Podpoříme pohyb cyklistů a využívání již existujících asfaltových i přírodních komunikací. Cyklistům umožníme obousměrný provoz v jednosměrkách tam, kde to bude bezpečné a účelné.

Zastavíme další rozšiřování a zpřísňování úsekového měření rychlosti ve městě a okolí. Před koncem smlouvy každého již realizovaného stanoviště prověříme jeho účelnost a bezpečnostní přínos. Především však najdeme možnost jeho nahrazení preventivní místní úpravou.

Školství

Fungující vzdělávání pro všechny občany

Město bude svým školám a školkám především pomáhat; to znamená, že bude vytvářet takové podmínky, aby školy a školky mohly naplňovat svůj rozvoj samostatně tak, jak si ho samy nastavily. Město bude do činnosti škol zasahovat pouze ve věcech, které mu náleží.

Město zajistí potřeby vedení školek a škol (např. zajistíme školám supervize, prostředky na další pracovníky apod.). V případě zájmu zajistíme projektové manažery.

Město bude koordinovat činnosti související se správou budov, veřejných zakázek, projektů, s účetnictvím a další neúměrně zatěžující administrativou. Chceme, aby se vedení školek a škol věnovalo především pedagogické práci, protože právě to je pro naše děti nejpřínosnější.

Společně s řediteli institucí vypracujeme predikci demografického vývoje a podle něj naplánujeme rozvoj kapacit.

Aktivně pomůžeme se zapojením žáků s odlišným mateřským jazykem do všech školských institucí. Podpoříme školy v jazykové přípravě těchto dětí.

Město bude spolupráci se školami rozvíjet společně s institucemi, které se zabývají sdílením dobré praxe a rozvojem vzdělávací soustavy.

Školky vstřícné k rodičům

V každé mateřské škole bude jedna třída s prodlouženým provozem pro dojíždějící rodiče.

Zvýšíme kapacity školek a podpoříme všechny občany, aby jejich děti měly možnost do školky chodit, protože docházka do školky prokazatelně souvisí s úspěchem v dalším vzdělávání. Zvýšené kapacity školek maminkám pomohou s rychlejším návratem na pracovní trh.

Kvalitní učitelé v kvalitních školách

Budeme aktivně bojovat za lepší ohodnocení kvalitních učitelek, učitelů a nepedagogických pracovníků v říčanských školkách a školách. Zároveň město podpoří vedení školek a škol v důsledné kontrole kvality výuky.

Město bude školky a školy systematicky podporovat v náboru a udržení kvalitních pedagogů, neboť právě ti jsou zárukou kvalitního vzdělávání pro všechny. Ve spolupráci s vedením školek a škol budeme aktivně podporovat jejich profesní rozvoj. Aktivně podpoříme ředitele všech vzdělávacích institucích v zajištění hospitační činnosti na zahraničních školách a školkách.

S krajským úřadem a vedením gymnázia budeme spolupracovat na zvyšování kvality a modernizaci výuky a zvýšení jeho kapacity.

Budeme nadále podporovat MAP Říčansko v jeho aktivitách.

Říčany studijní

Vytvoříme podmínky pro kvalitní komplexní vzdělávání všech stupňů. Fungující systém tematicky zaměřených mateřských a základních škol nabídne rodičům výběr výuky rozvíjející osobnost dětí. Na ten bude navazovat středoškolské a vysokoškolské studium.

Školky a školy se budou přirozeně a aktivně zapojovat do komunitního života obce, čímž se stanou jejími skutečnými kulturními centry.

Říčany univerzitní

Vyjednáme pro Říčany zřízení fakulty technicky zaměřené vysoké školy a budeme aktivně podporovat vědu, výzkum a moderní technologie. To bude navázané na inovativní průmysl, který Praha a její širší okolí nabízí.

Sociální a zdravotní politika

Aktivní podzim života

Budeme aktivně podporovat jednotlivce a organizace, které se starají o říčanské seniory. Nejedná se jen o soustavnou činnost sociálních služeb, ale též pořádání pravidelných aktivit a udržování osobních kontaktů.

Komunikace i bez internetu

Ne každý chce nebo může vládnout moderními technologiemi a mnoho zpráv, novinek a diskuzí se přitom odehrává už jen na internetu. Nechceme z centra dění nikoho vyčleňovat. Uspořádáme pravidelná setkání se seniory, aby se mohli svěřit s tím, co je trápí, a zároveň se dozvěděli novinky o dění ve městě.

Starost o děti s autismem a kombinovanými vadami

Město poskytne prostor, kde by se rodiny pečující o děti s autismem a kombinovanými vadami mohly scházet a předávat si zkušenosti. Prostor pro scházení maminkám umožní založit neziskovku, díky níž budou moci snadno žádat o dotace a další podporu.

Pomoc lidem, kteří pečují o člověka se začínající demencí

Stejně tak vytvoříme prostor pro podporu lidí, kteří pečují o člověka se začínající demencí.

Lékařský dům

Začneme připravovat projekt lékařského domu. S dobrým zázemím a výhodnými podmínkami pronájmu výrazně roste šance do města přilákat nové lékaře. Součástí domu bude i lékárna s nočním a víkendovým výdejem léků a lékařská pohotovost.

Životní prostředí

Lesní hospodářství

Říčanský les je místem, kde mnoho z nás tráví svůj volný čas, venčí své domácí mazlíčky, odpočívá a relaxuje. V uplynulých letech se na jeho rázu bohužel zásadním způsobem podepsala kůrovcová kalamita. Zasadíme se o investice do odklízení napadených stromů, aby se kůrovec přestal šířit. Finančně podpoříme výsadbu nových dřevin.

Zastavení projektu na odkrytí říčanského potoka

Současné vedení města plánuje odkrýt betonové desky zakrývající koryto rybníka u fotbalového stadionu ve Škroupově ulici. Korytem však neprotéká takřka žádná voda, estetický vjem po odkrytí tudíž nikterak nevykompenzuje ztrátu zhusta využívaného chodníku mezi sportovní halou a parkovištěm u fotbalového stadionu. Odkrytím se sníží počet parkovacích míst, která využívají především nerezidenti, což bude znamenat zvýšení počtu zaparkovaných vozidel v okolních ulicích. Proto tento projekt zastavíme.

Zvýšení počtu odpadkových košů u turisticky atraktivních ploch

Mlýnský rybník, Jureček, prostory u nádraží: odpadkové koše přetékají odpadem, který je posléze odnášen větrem do vodních ploch nebo kamkoli do okolí. Investice do odpadkových košů, a to i košů na tříděný odpad, se městu jednoznačně vyplatí. Zasadíme se o to, aby se počet odpadkových košů v hojně navštěvovaných místech zdvojnásobil a byl zajištěn jejich pravidelný a dostatečný servis.

Bezpečné město

Prevence

Bezpečí začíná u kvalitní prevence. Tou jsou nejen kvalitní tematicky zaměřené preventivní programy pro školy, ale i programy pro starší spoluobčany, kteří jsou kvůli rychlému vývoji moderních technologií v ohrožení snadného zneužití. Prevence je také o využívání moderních technologií pro sledování a vyhodnocování kritických míst ve městě. Využití moderních metod a modelů umožňuje dobře předvídat potenciální místa hrozeb, a proto zavedeme jejich využívání.

Město bezpečné pro všechny generace

Bezpečnost není jen o zabránění kriminalitě, ale rovněž o pohybu dětí, starších spoluobčanů a koneckonců nás všech. Tato představa nás vede k péči o přehledné přechody na vhodných místech, fungující chodníky především ve frekventovaných lokalitách či bezpečná křížení pro cyklostezky. Připravíme program pro dobrovolníky, kteří budou pomáhat u přechodů v blízkosti škol.

Policie

K prevenci kriminality významně přispívá viditelnost policie v ulicích města. Správně nastavené priority městské policie přispívají k větší bezpečnosti. Proto přehodnotíme oblasti, které městská policie řeší, zmodernizujeme chod úřadu a umožníme více času pro práci v terénu. Finančně podpoříme městskou policii jak na platech, tak na vybavení.

Volný čas

Město pro všechny generace

Vlastní prostor pro plnohodnotné trávení volného času naleznou rodiny s dětmi různého věku, maminky na mateřské, aktivní sportovci, umělci i senioři. Systematicky vybudujeme zóny aktivního trávení volného času a odpočinku v různých částech Říčan rovnoměrně.

Bohatý spolkový život

Aktivně podpoříme činnost organizací a spolků poskytujících kvalitní program pro děti i dospělé. Systém registrace sportovišť a kulturních prostor bude stabilní a spravedlivý. Rozdělování prostor bude transparentní a systematické s preferencí programů pro říčanské obyvatele. Město bude aktivně zajišťovat prostředky z grantů a dotací z národních i mezinárodních fondů a výzev. Aktivní podpora města je plusem pro organizace, které se snaží získat finance z jiných než vlastních či městských zdrojů.

Grantová jistota kvalitním projektům

Grantový systém města bude podporovat a rozvíjet primárně dlouhodobé úspěšné projekty realizované ve městě říčanskými organizacemi. Přinese jim dlouhodobou finanční jistotu. Organizacím a spolkům se tak otevře více prostoru pro dlouhodobý rozvoj a plánování své činnosti.

Participativní rozpočtování pro všechny

Systém participativního rozpočtování nastavíme tak, aby podporoval rozvoj inovativních projektů volnočasových aktivit a nenahrazoval plánování nedokončené infrastruktury města. Chodníky a občanské vybavení vyřešíme aktivně sami a ne v rámci participativního rozpočtování.

Pomáháme aktivním občanům

V Říčanech vytvoříme sdílené kanceláře pro začínající podnikatele a ty, kteří stálou kancelář nepotřebují. Pro rodiče s dětmi tyto kanceláře nabídnou i možnost krátkodobého hlídání dětí. Usnadníme tak podnikání maminkám na rodičovské dovolené i mladým začínajícím podnikatelům.