14. září 2022

Volební program pro komunální volby 2022

Rozvoj městské části

 • Budeme bránit vybudování tranzitních komunikací a masové výstavbě v Medlánkách

 • Doplníme občanskou vybavenost v zastavěných lokalitách (např. bankomaty a služby)

 • Opravíme a postavíme další kontejnerová stání pro tříděný odpad (včetně kontejnerů na bioodpad) a zajistíme vyšší frekvenci svozu dle potřeby

 • Zrekonstruujeme zanedbané chodníky, vycházkové stezky, dětská hřiště a sportoviště

 • Zbudujeme oplocené výběhy pro psy a doplníme chybějící odpadkové koše na psí exkrementy (včetně zásobníků na pytlíky)

 

Životní prostředí

 • Založíme květinové záhony nebo kvetoucí louky pro zvelebení veřejných ploch a zároveň pro ochranu hmyzu a opylovačů, tím také podpoříme místní včelaře

 • Zajistíme výsadbu stromů, keřů, trvalkových záhonů a realizováním zelených stěn (výsadba stálezelených popínavých rostlin) zvýšíme počty zelených ploch

 • Pořádáním seminářů, materiálně a finančně podpoříme komunitní kompostování, zadržování vody v krajině a zachytávání srážkové vody

 • Zachováme zahrádkářské osady a budeme pokračovat ve zřizování komunitních zahrad

 • Snížíme energetickou náročnost objektů ve vlastnictví města budováním zelených střech či instalací fotovoltaických panelů a tepelných čerpadel

 • Podpoříme vzdělávání a odborné poradenství pro občany zajímající se snížení energetické náročnosti jejich domácností

Transparentní radnice

 • Vrátíme kontrolu nad našimi Medlánkami zpět do rukou vámi zvoleného zastupitelstva, jednání zastupitelstva se budou konat každý měsíc, abychom vyšli vstříc potřebám občanů, Kromě jednání zastupitelstva budeme pořádat pravidelná setkání s občany Medlánek a diskutovat s nimi na aktuální témata

 • Ukončíme cenzurní zásahy v Medláneckém zpravodaji, chceme aby zpravodaj sloužil všem občanům

 • Chceme transparentnost v oblasti financování projektů z veřejných rozpočtů a proto zvýšíme kontrolu veřejných zakázek účastí členů kontrolního výboru na přípravě a realizaci veřejných zakázek

 • Investiční akce budou realizovány rovnoměrně ve všech částech Medlánek a hlavním kritériem pro jejich výběr bude účelnost, proto zpracujeme analýzu silných a slabých stránek MČ Medlánky (SWOT analýza)

Doprava

 • Rezidentní parkování bychom zavedli na základě vyjádření občanů formou referenda a nastavíme jej tak, aby bylo přínosem a nikoliv zátěží pro občany Medlánek

 • Podpoříme vybudování nových parkovacích míst, případně podzemních garáží se zelenou střechou

 • Jsme proti vybudování varianty komunikace R43 vedoucí přes území Medlánek

 • Nainstalujeme radary úsekového měření na ulici Turistická

Školství a sport

 • Budeme iniciovat setkání se zástupci základní a mateřské školy a rodiči dětí z důvodu zlepšení prostředí a potírání šikany a jiného násilí ve školách

 • Zajistíme řádný a pravidelný úklid a údržbu dětských hřišť a sportovišť

 • Vytvoříme síť běžeckých, cyklistických a bruslařských stezek

 • Dle aktuální potřeby navýšíme počty míst v medlánecké mateřské škole a podpoříme založení jeslí.

 • Zajistíme revitalizaci vodní plochy vedle rybníku, případně posoudíme možnost vybudování biotopu (koupaliště)

 • Budeme pokračovat v dosavadní spolupráci s medláneckými sportovními kluby a vytvoříme podmínky pro nové druhy sportovních aktivit

 • Budeme pravidelně pořádat sportovní akce pro děti i dospělé

Kultura

 • Budeme udržovat a rozvíjet stávající kulturní tradice (Medlánecké hody, plesy atd.) Chceme obnovit kulturní akce pořádané jak úřadem městské části, tak i jinými organizacemi (Mezinárodní folklorní festival, celostátní finále hudebního festivalu Brána atd.)

 • Budeme více využívat prostory SC Sýpka pro různé kulturní a společenské aktivity, zejména filmová a divadelní představení

 • Zintenzivníme spolupráci s knihovnou Jiřího Mahena a budeme se spolupodílet na pořádání více akcí (Březen, měsíc čtenářů, Den pro dětskou knihu, Noc s Andersenem atd.)