9. srpna 2017

Komise veřejného pořádku v Líšni

Milé Líšňačky, milí Líšňáci, milí příznivci ODS, všechny čtyři současné koaliční strany se 15. listopadu 2016 mimo jiných programových témat dohodly a zavázaly, že budou klást důraz na řešení veřejného pořádku v problematických lokalitách Líšně a ve spolupráci s občany Líšně, což je jednou z priorit líšeňské ODS.

Jako radní pro bezpečnost a mnoholetý předseda bezpečnostní komise v Líšni vím, že již několik let se vedou průběžná jednání s Městskou policií Brno i představiteli Města Brna o zvyšování počtu územních/hlídkových strážníků pro Líšeň, pouze s minimálními posuny v navyšování počtu těchto strážníků.

Tady je však nutné konstatovat, že líšeňská samospráva ani ÚMČ Brno-Líšeň nemají žádnou zákonem danou faktickou možnost řídit a přímo ovlivňovat činnost Policie ČR, ale ani Městské policie Brno, a zajistit tak citelné navýšení počtu hlídkových policistů PČR a strážníků MP, tzv. „územářů-pochůzkářů“ na katastru Líšně, což by si Líšeň jakožto „území“, ve kterém žije téměř 27.000 obyvatel, zcela jistě zasloužila.

V současnosti je pro Líšeň vyčleněno dohromady jen 5 územních hlídkových policistů PČR a strážníků MP, což je oproti stavu v roce 2007 jen o 2 více. To je při množství spáchaných přestupků a trestných činů na počet obyvatel Líšně stav zcela nedostačující. Počtem obyvatel srovnatelná, ale přece jen menší města, jako jsou např. Blansko, Břeclav, Hodonín a Vyškov, mají na svých územích ve službě několik desítek hlídkových strážníků a policistů dohromady. Pokud se však započítají i policisté z jiných útvarů např. služby kriminální policie a vyšetřování, služby dopravní policie aj. působících na jejich teritoriu, tak je to už i v řádu stovek policistů a strážníků pro každé z těchto měst. To Líšeň z důvodu, že není samostatnou obcí, nemá a nemůže bohužel mít.

Mezi lokality v Líšni, které jsou z bezpečnostního hlediska na základě poznatků Policie ČR, Městské policie Brno, členů bezpečnostní komise ale i občanů problematické, patří v současné době především: okolí obchodního centra Albert při ulici Bednaříkova/Jírova, okolí obchodního centra Billa při ulicích Vlkova/Sedláčkova, okolí obchodního centra Kotlanova, líšeňská Rokle pod zastávkou 8 Kotlanova, okolí obchodního centra LCOS při ulici Masarova, ulice Trnkova (park), ulice K. Světlé, Holzova, Belcrediho, Šimáčkova, okolí náměstí Karla IV. a obchodního centra Charlie, dopravní uzel MHD na ulici Jírova, dopravní uzel MHD na ulici Novolíšeňská, okolí radnice MČ Brno-Líšeň a ZŠ Novolíšeňská.

Z výše uvedených důvodů, na základě mých osobních poznání, ovšem především na základě četných podnětů a stížností od občanů, kteří je sdělovali a sdělují jak osobně, tak telefonicky, SMS či emailem, nebo je poměrně často sdílejí na sociálních sítích, jsem spolu s kolegy nabyl přesvědčení, že je potřeba s touto neutěšenou situací v oblasti zajištění bezpečnosti občanů a ochrany jejich majetku i majetku Líšně něco hmatatelného udělat. Již jsem nechtěl jen stále Líšňákům dokola říkat a odpovídat, že městská část nemá (téměř) žádné pravomoci v této oblasti a že jim nezbývá, než jen sami volat na Městskou policii nebo Policii ČR, pokud budou něčím nebo někým ohroženi, nebo pokud jsou svědky nějaké nelegální činnosti, a to ať už přestupkové nebo i trestné. Na to mi někteří spoluobčané říkali, že bohužel nedokážou sami rozlišit, zda to které jednání již naplňuje znaky přestupku či trestného činu. Mnozí mi také říkali a říkají, že mají strach z pomsty pachatelů, pokud takové jednání oznámí na policii, a tak raději vůbec nikam nevolají, ani na policii nejdou.

Toto mi nemohlo být jako radnímu pro bezpečnost a předsedovi bezpečnostní komise lhostejné a z důvodu naplnění výše uvedeného koaličního závazku jsem přišel během prosince 2016 s myšlenkou vytvořit „operativní“ komisi složenou jen zcela na odborném a profesionálním principu z policistů PČR, strážníků MP či bývalých policistů sloužících u policie po roce 1989, kteří mají minimálně několikaleté zkušenosti z této oblasti a čistý výpis z Rejstříku trestů, a kteří v ní budou působit ve svém volném čase. Bohužel příslušníci PČR ani MP nemohou mít jiný služební, pracovně-právní či obdobný právní vztah (dohody o pracovní činnosti či provedení práce), takže jedinou možností je jejich jmenování do příslušné komise Rady městské části.

V lednu 2017 jsem tedy oslovil současného ředitele MP Brno a ředitele MŘ PČR Brno-město, jakožto ty nejpovolanější autority, co se týká bezpečnosti na území města Brna, a osobně jsem je na schůzkách seznámil se záměrem na zřízení „operativní hlídkové komise“, pracovně nazvané Komise veřejného pořádku a prevence. Oba dva tento projekt přivítali a považují ho za smysluplný, reálný a praktický, protože jejich policisté a strážníci vzhledem k počtům a tabulkám nemůžou být všude.

Oba ředitele jsem požádal o nominace svých lidí do nově utvářené komise, což po vzájemné dohodě přes vedoucí příslušných územních oddělení učinili.

K 1. únoru 2017 na můj návrh Rada vytvořila novou operativní komisi, Komisi veřejného pořádku, prevence a údržby (KVPPU) a během měsíců února až dubna byli vytipováváni, vybírání a jmenováni členové této komise, kterých bylo Radou jmenováno celkem 13. První červnový víkend zahájila svoji faktickou činnost.

Důvodem je především zajištění lepšího dohledu na veřejný pořádek a prevenci kriminality. Hlídky budou ve dvoučlenném složení vykonávat dohledovou a vyhledávací činnost v ulicích Líšně, ale jen o víkendech, kdy není ze strany PČR zajištěn stálý dohled pořádkovou hlídkovou službou a ze strany MP Brno je dohled početně omezený. Členové KVPPU budou charakterem své činnosti vždy o víkendech (Pá od 16:00 – Ne 24:00 v celkovém rozsahu 10 hodin) poskytovat součinnost a pomoc PČR a MP Brno, kde budou po dohodě s řediteli MŘ PČR Brno-město a MP Brno prostřednictvím speciálních telefonních linek, informovat o páchané trestné či přestupkové činnosti a žádat výjezd policejních hlídek na místo činu. Působit budou tyto hlídky výhradně na území MČ Brno-Líšeň.

Členové KVPPU budou v terénu telefonicky komunikovat jako tzv. „všímavý občan“, který učinil oznámení o páchání přestupku nebo trestného činu s operačními středisky MP a PČR na speciálních telefonních linkách. Mohou případně i dosvědčit průběh spáchání přestupku či trestného činu a podat policejním orgánům příslušné informace. V krajním případě mohou jako kterýkoliv jiný občan zadržet osobu podezřelou ze spáchání tr. činu dle § 76 odst. 2 trestního řádu.

Svá zjištění z průběhu víkendové služby zaznamenají členové komise ve formě svodné zprávy, případně i fotografií z místa přestupku či trestného činu, které posílají na níže uvedenou emailovou adresu, ze které mohou čerpat potřebné informace také vedoucí obou policejních územních oddělení (OO PČR Brno – Židenice a Revír Východ MP Brno). Zároveň jsou tyto „svodky“ posílány, dle jejich zájmu členům Rady MČ Brno-Líšeň, která je zřizovatelem této komise, a kteří tak mohou dle svých přidělených gescí zajistit patřičnou nápravu skutečností zjištěných komisí přímo v terénu, na území Líšně.

Závěrem Vás chci informovat, že byla také pro Vás „Líšňáky“ zřízena emailová schránka bezpecnalisen@seznam.cz, do které můžete zasílat své podněty, či oznámení určené pro členy této komise, kteří je mohou sledovat a případně i řešit v reálném čase.

Přeji Vám krásné a hlavně bezpečné prožití léta.