Potřebuje životní prostředí svoji komisi?
20. listopadu 2013

Tomáš Chrt: Potřebuje životní prostředí svoji komisi?

Tříčlenná komise pro životní prostředí byla zřízena radou města Libčice nad Vltavou počátkem roku 2011. Za své bezmála tříleté funkční období probírala nejrůznější témata, ke kterým zaujímala stanoviska a ta předkládala radě města. Evergreenem jsou samosebou odpady a vše co je s nimi spojeno. Na jedné straně to je nakládání s odpady, ať už se jedná o jejich sběr, svoz, třídění, nebo likvidaci. Na straně druhé jde o odpady, které se vyskytují jako tzv. černé skládky.

 

Komise nemá striktně vymezenou působnost, ale lze říci, že do její kompetence spadá vše, co souvisí s živou a neživou přírodou našeho města, přesněji katastrálního území města, včetně výtvorů člověka.
Zvlášť zimní období znamená každoroční problém v podobě emisí z lokálních topenišť (komínů rodinných domů), způsobený spalováním nevhodných paliv nebo nezajištěním správného hoření. V létě se probírají otázky údržby zeleně a dalšího rostlinstva, kvality povrchu komunikací a jejich možné nápravy.

Z témat, o kterých se může diskutovat, ale město Libčice je nemůže příliš ovlivnit, to je kvalita vody, ať už té podzemní, nebo ve Vltavě. Dalším velkým tématem je skládka v území Úholiček.

Komise jsou poradním a iniciativním orgánem rady města. Zřizuje je ze zákona rada města, jako jejich nadřízený orgán, volí a odvolává jejího předsedu a ostatní členy. Nutno dodat, že rada nemá povinnost žádnou z komisí zřídit, např. komise, o které se v tomto článku píše, minulé volební období neexistovala. Rada může komisi zadávat podněty, aby k nim zaujala své stanovisko. Jednání komise jsou neveřejná. Kromě členů komise se jich může účastnit jakýkoli z radních, resp. zastupitelů města Libčice nad Vltavou, ale bez práva hlasovat.

Z každého jednání komise se pořizuje zápis, který je předán k dispozici radě města. Tyto zápisy jsou na rozdíl od těch z jednání zastupitelstva neveřejné, nikoli však tajné, a tak je některé obce dávají občanům k nahlédnutí na svých webových stránkách.

Diskuse:

<div class="fb-comments" data-href="http://www.ods.cz/os.praha-zapad/ms.libcice-nad-vltavou/clanek/6172-potrebuje-zivotni-prostredi-svoji-komisi" data-width="600" data-numposts="5" data-colorscheme="light"></div>
Ing. Tomáš Chrt

Ing. Tomáš Chrt

pokladník místního sdružení
člen strany
člen oblastní kontrolní a revizní komise

Více o autorovi