23. května 2022

Odpady

S ohledem na životní prostředí jsme s našimi koaličními partnery zavedli v roce 2019 nový systém třídění odpadů.

Z dotačního titulu OPŽP se nám podařilo získat prostředky na nákup sběrných nádob na plast a papír, které byly zdarma poskytnuty občanům z rodinných domů. Dále byly nakoupeny kontejnery na biologicky rozložitelný odpad, na sklo a byly vybudovány dvě další kontejnerové stání na tříděný odpad Za Sokolovnou a Na Lužci.

V roce 2020 jsme v areálu Služeb města vybudovali nové třídiště odpadů, které slouží ke svozu odpadů, jako jsou uliční smetky, směsný komunální odpad, biologicky rozložitelný a nerozložitelný odpad, větve a podobně. Dochází zde k roztřídění odpadů a následnému odvozu firmám, které mají akreditaci k jeho další likvidaci. V září 2020 jsme na třídišti uspořádali osvětovou akci pro děti EKO DEN ve Službách města.

Při porovnání roku 2018 s rokem 2021 došlo v našem městě ke snížení vyprodukovaného komunálního odpadu o 114 tun. Naopak množství vytříděného odpadu vzrostlo o 80 tun.