5. srpna 2022

Volební program - komunální volby 2022 - Jaroměř

Společně (ODS + TOP 09)

1. Energetika

Město zajistí outsourcované služby operátora energetického trhu a umožní občanům využívat jeho služby pro nákupy či organizované nákupy levnější energie. Sociálně slabším lidem, rodinám a samoživitelkám tuto službu poskytne zdarma.

Ve městě proběhla rekonstrukce vysokého napětí na 35kV, což zvýšilo energetickou bezpečnost města v rámci připojovací kapacity. Město bude podporovat vznik alternativních energetických zdrojů z pohledu účastníka stavebního řízení tak, aby co nejvíce urychlila jejich povolení. Preferovány budou obnovitelné zdroje.

Město z pohledu vlastníka pozemků a budov urychlí proces schvalování budování tepelných čerpadel vzduch-voda a země-voda. Toto povede ke snížení závislosti na mediích dodávaných z Ruska.
Iniciujeme vznik bioplynové stanice v rámci ČOV, tedy jímání bioplynu z provozu a v kombinaci s kogenerační jednotkou, která vyrobí elektřinu a teplo. Teplo bude spotřebováno v rámci provozu ČOV, elektřina bude využívána pro provoz ČOV a případně bude distribuována do sítě. Tím dojde ke snížení nákladů na provoz ČOV a díky tomu bude stabilizována cena stočného.

Ve města vytipujeme klíčová místa pro fungování obyvatelstva v případě širšího výpadku energií a zajistíme jejich zásobení medii, tj. naftou pro provoz diesel generátoru pro výrobu elektřiny a tepla. Tato klíčová místa budou označena pro občany.

Zaneseme do územního plánu stanici pro výrobu elektřiny z vodíku formou palivového článku. Tato stanice umožní výhledovou energetickou soběstačnost města.

2. Bezpečnost

Považujeme za velmi důležité, aby se všichni lidé cítili v našem městě bezpečně. Nechceme podceňovat možné hrozby a rizika. Zároveň ale není naším cílem vyvolávat v občanech pocity strachu, ohrožení a hysterie. Budeme přistupovat k tomuto tématu racionálně. Proto budeme i nadále všímaví k tomu, co se v našem okolí děje. Považujeme za svou povinnost ověřovat si informace předtím, než je akceptujeme jako fakt. A v žádném případě nebudeme pasivně přihlížet šíření nepravd a lží. Téma bezpečnost dostává v dnešní době zcela jiný rozměr, než tomu bylo například před deseti lety. A to musíme mít na paměti.

Pro kvalitnější každodenní život chceme rozšířit fungování Městské policie o cyklo hlídky. Zajistíme nové ostrůvky na přechodech pro bezpečnější přecházení chodců a úseková měření rychlosti. Zvýšíme dohled nad úklidem psích exkrementů. Pozornost si také zaslouží dětská hřiště, na kterých chceme zintenzivnit úklid.

V případě zhoršení bezpečnostní situace v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu budeme spolupracovat s Krajskými koordinátory pomoci. Město má velký potencionál pomáhat v souvislosti s případnou další migrační vlnou z Ukrajiny díky nevyužívanému bytovému fondu v Josefově. V rámci zajištění bezpečnosti budeme pomáhat Krajským koordinátorům s tím, aby případní příchozí rychle pochopili pravidla pro bezproblémové soužití v naší společnosti. Tím významně přispějeme k úspěšnému integračnímu procesu nejen v našem městě.

Umět pomoci druhému v nouzi je to, co dělá člověka člověkem. Chceme podporovat v lidech to dobré a předávat základní hodnoty našim dětem. Pokud se toto podaří, nemusí se o svou budoucnost bát.

3. Zdravotnictví

V již proběhlých vlnách COVIDu se ukázalo, že ČR má robustní systém zdravotnictví. V Jaroměři a Josefově je zdravotní péče organizovaně poskytována na několika místech. Některá tato místa jsou značně zastaralá, a přesto v nich dokáží lékaři poskytovat špičkové služby. Chceme tato místa modernizovat tak, aby mohla poskytovat občanům služby efektivněji. Jde hlavně o polikliniku v Jaroměři, Josefově a ordinace v bývalé nemocnici. Místa by měla být snadno dostupná pro autobusové linky.

Podpoříme fungování mobilního hospice a to formou nájmů v městských provozech. Tato podpora bude formou dotace na nájmy. Tak se tyto spolky budou moci soustředit na své primární poslání, tj. pomáhat lidem s důstojným odcházením.

4. Sociální služby


Podpoříme vznik volnočasového centra pro seniory, aby mohli trávit podzim života ve společnosti a necítili se osamoceni. Centrum bude závislé i na pomoci dobrovolníků z řad mládeže, čímž jim nabídneme smysluplné trávení volného času.

Uvažujeme též o zřízení „senior taxi“, které by bylo z části dotované Městem. Smluvní taxikář by pak vozil seniory, kteří by na „senior taxi“ prokázali nárok, k lékaři či na nákup.

5. Samospráva

Zasadíme se o vytvoření sítě místních „samospráv“ dle městských částí k uspokojování lokálních potřeb na principu Osadního výboru Josefov a Osadního výboru Semonice. Jednalo by se o lokality: Cihelny, Jakubské předměstí, Jezbiny, Na Obci + náměstí, Na Ptákách, Starý Ples a Na Zavadilce. Tyto „výbory“ pro městské části budou opět dobrovolnické a členové za svou činnost nebudou dostávat honorář.

6. Volný čas

V našem městě se neustále rozšiřují plochy s parkovou úpravou. Dochází k revitalizaci ulic a parků, doplňuje se veřejná zeleň. Tyto snahy chceme nadále aktivně podporovat. Velmi oceňujeme zapojení veřejnosti do těchto činností, protože lidé takto získávají ke svému městu mnohem hlubší a osobnější vztah.

Rádi bychom, aby se parky staly místem, kam lidé chodí trávit svůj volný čas. Kde si budou moci udělat piknik nebo letní grilování. Z toho důvodu bychom chtěli vytvořit místa s grily či ohništěm a vytvořit stromová či keřová zákoutí s lavičkou pro odpočinek.

Město postupně doznává velkého vzrůstu parkových úprav. Mnoho ulic a parků je revitalizováno, zeleň je doplňována. Víme, že první větší výsledky bude mít výsadba stromů za 15-20 let, ale pokud to neuděláme nyní, tak se vše oddálí. Dále je třeba dostat do parků více lidí. Proto vybudujeme veřejná ohniště či grily, zasadíme stromová zákoutí s lavičkou pro odpočinek. Tato veřejná ohniště či grily vybudujeme v dosahu obyvatel z bytových domů větších sídlištních celků.

7. Sport

Podpoříme vznik workoutových hřišť. Tato workoutová hřiště budou navazovat na prostory pro trávení volného času. Naše město má mnoho úspěšných sportovních spolků. Ty budeme nadále podporovat, stejně tak jako sportovní akce v našem městě - navýšíme jejich počet, nabídneme služby spojené s jejich pořádáním, protože tyto akce zvyšují renomé města a přivádějí k nám další návštěvníky.

8. Digitalizace správy města

Město umožní v rámci svých pozemků vznik komerčních hubů - samoobslužné schránky rozmístěné po klíčových místech Jaroměře, které slouží k vyzvednutí zboží objednaného v e-shopech. Jde o výdejní místa pro automatický výdej balíků. Město podpoří vznik těchto míst v rámci větších parkovišť po městě. Město umožní jejich připojení na městkou infrastrukturu pro zajištění elektřiny a internetu.
Město umožní vybudování antén na svých objektech pro alternativní operátory datového prostředí a nebude uzavírat či obnovovat smlouvy se zablokováním daného místa jen pro jednoho operátora. Tato městská politika umožní optimalizaci ceny datového připojení vzduchem.

V rámci zvýšení kapacity přenosové datové sítě Město z pozice vlastníka nebude blokovat a urychlí proces realizace vysokokapacitního datového připojení na optické bázi pro všechny operátory na trhu a nebude uzavírat či obnovovat exkluzivní smlouvy s těmito operátory, aby umožnilo volný trh s pozemním datovým připojením.

V době, kdy má většina lidí chytré telefony, tablety a přístup k PC, je zapotřebí, aby Město komunikovalo se svými občany ještě více on-line. Stále máme v úmyslu zavést digitální portál občana, kde vše potřebné půjde zajistit přes telefon, tablet či webové rozhraní - pomocí aplikace: sjednání schůzky, podání žádosti, průběh vyřizování, přístup k informacím o hospodaření města, řešení životních situací, řešení oprav ve městě a jejich upozornění, poradna apod. Některé části digitalizace již fungují, jako je rezervace termínu na odboru dopravy či další. Ale je třeba jednou aplikaci občana navázanou na e-goverment, tedy na e-občanku v návaznosti na e-identitu vše vyřešit. Než by se aplikace spustila, rádi bychom zavedli alespoň dílčí služby jako je mobilní rozhlas nebo digitální technické služby, tedy navázat na již existující aplikace.

9. Kultura

Město má velmi bohatý kulturní program. Tento bohatý kulturní program budeme dále podporovat například zjednodušením agendy, která v posledních letech neúměrně vzrostla. Kulturní a společenské akce chceme koordinovat tak, aby se časově nepřekrývaly a byly smysluplně rozprostřeny v kalendáři.

Nadále budeme podporovat úspěšné divadelní spolky. Kulturně propojíme Jaroměř s Velichovkami tak, aby lázeňští hosté více využívali kulturních akcí v našem městě: divadlo, Umělecká kolonie, trhy ...

10. Školství

Ve městě chybí spolkový dům. Tedy místo pro potkávání lidí, místo pro spolkové aktivity. Tento prostor by měl vzniknout v rámci Městského muzea. Tyto spolkové prostory lze využívat multidisciplinárně. Tyto prostory ale i tak nebudou dostatečné a v budoucnu bude třeba tuto otázku ještě řešit. Budeme podporovat celoživotní vzdělávání ve formě nájmu městských prostor a spolkům na tyto nájmy poskytneme dotaci. Stejně pomůžeme zájmovým spolkům. Podpoříme spolky, které se věnují sportu, mládeži a volnočasovým aktivitám. Také budeme apelovat na to, aby Město Jaroměř jako zřizovatel školní jídelny mohl zvýšit příspěvek na stravování, aby bylo možné vařit chutnější a zdravější jídla.

11. Doprava

Dálnice od Prahy k Jaroměři je dokončena, do roku 2027 bude D11 navazovat i na polskou S3. Nyní se začne realizovat severní obchvat do Náchoda, tak aby navázal na stávající obchvat České Skalice. Dalším velkým krokem, který musí být realizován v součinnosti Kraje a ŘSD, je jižní obchvat města, kde hlavním cílem je přesun dopravy – hlavně nákladní - z Josefova. Jižní obchvat je ukotven v územním plánu, ale není ukotven v plánech ŘSD. A toto je třeba v součinnosti s Krajem změnit.

Ve městě není městská hromadná doprava. Pro město velikosti Jaroměře není reálné, aby vůbec vznikla. Město je ale křižovatkou linkových autobusů, funguje jako přestupní uzel mezi vlakem a autobusem a mezi autobusovými linkami. Tyto linkové autobusy mohou částečně nahradit městkou hromadnou dopravou, ale vyznat se v autobusových linkách je občas nadlidský úkol. Na zastávky ve městě doplníme jízdní řád a schéma autobusových linek po městě.

Konečně máme dálnici, čeká nás tedy modernizace ulice Hradecká, Husova, Na Valech, Náchodská. Nadále budeme také iniciovat provedení kontrol mostů – zvláště v Josefově, kde jsou mosty přetíženy nákladní dopravou do Opočna, v případě potřeby omezíme nosnost mostů.

Zprůjezdníme Jaroměř pro cyklisty – nové cyklostezky, cyklopruhy, takto máme v úmyslu i propojit Velichovky či Rasošky. Dle potřeby budeme prosazovat navýšení parkovacích míst v daných lokalitách.

12. Ekologie

V Jaroměři velmi dobře funguje nakládání s opadem, tedy recyklace, a to včetně bioodpadu. Chceme rozšířit využívání svozu bioodpadu i pro firmy, zvláště pro firmy podnikající v gastroprovozu. Chceme započít proces modernizace městské kompostárny o výrobu bioplynu a jeho kogenerační využití pro výrobu elektřiny a tepla.

Plánujeme, že výhledově technické služby rozšíří svůj provoz o malou peletovací linku na zužitkování dřevní biomasy vytěžené v městských parcích, ulicích a městských lesích. Tyto peletky budou primárně sloužit pro vytápění ve vybraných městských stavbách.

Společně s operátory elektrické energie zahájíme na vybraných místech, jako jsou městská sídliště, sportoviště, dopravní terminál či cílová místa turismu (např. v Josefově), proces povolení a realizace nabíječek pro elektromobily.

Zaneseme do územního plánu místo pro vybudování čerpací stanice pro vodík v rámci elektromobility. Tento krok nám v rámci střednědobého horizontu umožní rychle reagovat na budoucí vývoj elektromobility.

Připravíme po vzoru jiných města pravidla pro fungování operátorů elektrokoloběžek.

Město leží na soutoku tří řek a celý katastr města je české křídové pánve (CHOPAV). V rámci zachování vody v krajině je skvělý projekt Jaroměřských luk. Ten zadržuje vodu a postupně ji distribuuje dále. Chceme vstoupit do jednání s ŘVC (ředitelství vodních cest), aby došlo k obnovení říčních meandrů. Tím se zvýší stupeň zadržování vody v krajině, krajina bude méně náchylnější k povodním a v případě povodně v kombinaci s protipovodňovými hrázemi zvýší bezpečnost města a okolí vůči povodním. Tento požadavek zaneseme do územního plánu.

Nadále budeme podporovat Záchrannou stanici v Jaroměři a její aktivity, tak jako její opravu, aby i nadále mohla poskytovat péči o zraněná zvířata ve městě a okolí.

13. Turismus

Díky skvělé práci jaroměřských muzeí a týmu kolem Pevnosti Josefov (Bastion I, Ravelin XIV, Bastion IV), ale i díky projektu Josefovských luk v kombinaci s Labskou cyklostezkou vzniká atraktivní turistická lokalita. Budeme nadále podporovat jejich fungování.

Zasadíme se o vytvoření jednotného systému značení kulturních památek a zajímavostí jak v Jaroměři, tak v Josefově, protože denně můžeme být svědky toho, jak turisté tápou, kam mají jít a třeba ani netuší, co je k vidění v našem městě.

14. Jaroměř

Zvelebení stavu náměstí ČSA je stále naší prioritou. V době stoupajících stavebních nákladů to bude obtížné. Rádi bychom postupovali i dílčími kroky, které systematicky povedou k celkové revitalizaci celého náměstí, tedy od kostela sv. Mikuláše k Tyršovu mostu.

15. Josefov

Budeme podporovat josefovské spolky - Ravelin XIV, Umělecká kolonie Bastion IV atd. Umožníme jim fungovat v kulturním prostředí a podpoříme další podobné aktivity v rámci revitalizace Josefova. Chopíme se jakékoliv možnosti získání dotačních peněz pro revitalizaci kterékoliv části. Nadále se budeme snažit, aby byl vybudován chodník k Vojenskému hřbitovu a aby byly dořešeny svodidla a lampy v kopci Šobrák.

16. Jezbiny, Semonice, Starý Ples

Vybudujeme další chodníky pro bezpečný pohyb chodců. Smysl vidíme i v rozšiřování sítě cyklostezek a cyklopruhů. Ty by měly propojovat městské části s centrem Jaroměře a Josefova. Budeme pečlivě sledovat výstavbu obchvatu Josefova, Jezbin a Semonic - jižní obchvat na Opočno. Cílem je odvedení nákladní dopravy z Josefova, ale i ostatních městských částí. Budeme iniciovat vznik Osadního výboru Starý Ples.