17. srpna 2022

Volební program - komunální volby 2022

JABLONEC NAD NISOU je městem pro budoucnost. Chceme, aby byl městem, které je bezpečné, bohaté a prosperující. Městem, které se rozvíjí, podporuje vzdělání, sport i kulturu, pomáhá potřebným. Jablonec musí být městem, které se dívá do budoucnosti, komunikuje pomocí moderních technologií a dává příležitost všem, kteří v něm žijí. Za nejdůležitější úkol příštích let považujeme zajistit fungování města bez nutnosti provozního úvěru. Rozpočtovou prioritou číslo jedna tak jsou rozumné úspory a zejména snižování spotřeby energií ve všech městských objektech. Hlavním heslem jablonecké ODS do letošních komunálních voleb je zodpovědný přístup ve vztahu ke všem oblastem života města.

FINANCE

Zodpovědně hospodařící a prosperující město

 • Prioritou následujících let je zajistit fungování města bez nutnosti provozního úvěru
 • Rozpočtovou prioritou bude snižování spotřeby energií ve všech městských objektech
 • Budeme pokračovat v nastaveném trendu smysluplných investic
 • Zajistíme financování nezbytné obnovy městských majetků z vlastních i dotačních zdrojů
 • Budeme vynakládat nezbytně nutné prostředky s cílem zajistit maximální efektivnost provozu úřadu
 • Budeme smysluplně využívat dotační programy
 • Budeme pečlivě zvažovat investice z hlediska budoucích provozních nákladů

ENERGETICKÁ POLITIKA

Jablonecká energetická (městská společnost) musí zůstat v majetku města a nadále se rozvíjet ve prospěch města i jeho občanů

 • Rozšíříme činnost Jablonecké energetické na využití energie z obnovitelných zdrojů s cílem vytvořit úspory pro město a nabídnout odběratelům co nejnižší cenu
 • Budeme pokračovat v projektech, které snižují energetickou náročnost v městských budovách, školách, školkách, na sportovištích a v bytových objektech (zateplování, instalace inteligentních řídících systémů, využití střech pro fotovoltaické elektrárny, kogenerační jednotky, rekuperační jednotky…)

ZDRAVOTNICTVÍ

Dobře fungující nemocnice

 • Nemocnice musí i nadále zůstat městu
 • Zajistíme finanční zdroje na nezbytné investice a rozvoj
 • Vybudujeme nové pracoviště urgentního příjmu
 • Ve spolupráci s krajem vybudujeme moderní základnu pro záchranku
 • Podpoříme vytváření dobrých pracovních podmínek pro lékaře, sestry a další zdravotnický personál
 • Budeme pokračovat v podpoře vzdělávacích a osvětových akcí pro veřejnost. Zdravý životní styl je základem zdraví obyvatel a celého města. (například Den IZS, Den otevřených dveří nemocnice atp.)

SOCIÁLNÍ OBLAST

Podáváme pomocnou ruku tam, kde je to skutečně potřeba

 • Budeme i nadále spolufinancovat sociální služby v systému víceletých dotací
 • Navýšíme místa v pobytových odlehčovacích službách tak, aby si blízké pečující osoby mohly odpočinout
 • Nadále budeme nabízet a organizovat práci pro dlouhodobě nezaměstnané
 • Budeme podporovat prostupné služby pro seniory prostřednictvím příspěvkové organizace města. Od pečovatelské služby v terénu a ambulanci, přes pobytovou odlehčovací službu až po domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem
 • Podpoříme projekty podporující osoby pečující o své blízké v domácím prostředí
 • Dlouhodobě podporujeme systém komunitního plánování a nastavení optimální sítě sociálních služeb Jablonecka a budeme v tom pokračovat
 • I nadále budeme rekonstruovat městské byty pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním tak, aby byly bezbariérové
 • Budeme podporovat dostupné bydlení a systém prostupného bydlení
 • Budeme pokračovat ve snaze zvýšit prestiž povolání pracovníků v sociálních službách
 • I nadále podpoříme vzdělávací a volnočasové aktivity pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním
 • Nabízíme podporu aktivního zapojení seniorů i osob se zdravotním znevýhodněním do občanského života
 • Využijeme areál po bývalé porodnici v Bezručově ulici pro sociální oblast

BEZPEČÍ

Větší pocit bezpečí v našem městě

 • Zvyšování pocitu bezpečí je trvalý úkol pro politiky i městskou policii
 • Zasadíme se o zlepšování komunikace mezi městskou policií a občany
 • Podpoříme rozšíření městského kamerového systému včetně využívání inteligentní kamer a USB kamer při zákrocích strážníků
 • Zvýšíme kontrolu činnosti městské policie
 • Upřednostníme prevenci a domluvy před represí, vyjma případů, kdy se přestupků dopouští opakovaně
 • Upřednostníme pochůzkovou činnost hlídek MP v problémových oblastech
 • Nadále budeme podporovat hlídkovou činnost u škol a školských zařízení
 • Podpoříme práce okrskářů
 • Budeme pokračovat v podpoře projektu asistentů kriminality
 • Podpoříme práci komise pro problémové lokality
 • Budeme pokračovat v projektech prevence kriminality, kyberkriminality i protidrogové prevence
 • Budeme usilovat o větší bezpečnost na silnicích prostřednictvím moderních technických zařízení, např. úsekové měření rychlosti
 • Budeme i nadále podporovat činnost a spolupráci složek IZS

ŠKOLSTVÍ

Vzdělání – nejlepší investice do budoucna

 • Výstavbou nových mateřských škol zajistíme i nadále dostatek kapacit
 • Budeme pokračovat v modernizaci škol a školských zařízení včetně sportovních areálů škol
 • Budeme pracovat na zajištění bezpečnosti areálů škol
 • Podpoříme i nepedagogické profese - např. školní psychology a preventisty
 • Budeme dále snižovat energetickou náročnost školních budov
 • Budeme pokračovat ve finanční podpoře škol v oblasti správy
  a obnovy moderních počítačových technologií
 • Budeme pokračovat v systémové spolupráci škol a městské policie v oblasti prevence kriminality
 • Nadále budeme se školami i školkami otevřeně komunikovat a poskytovat jim nezbytně nutnou právní a legislativní pomoc, stejně jako aktivní pomoc při získávání dotací a grantů
 • Budeme pokračovat v podpoře organizací, které nabízejí péči o děti do 3 let věku
 • Zachováme podporu při rozvoji zájmových a mimoškolních aktivit mládeže – ZUŠ a Vikýř
 • Budeme pokračovat v podpoře komunikace škol s jabloneckými firmami, aby naše děti nemusely hledat práci jinde

BYDLENÍ

Zodpovědným pomůžeme

 • Nadále zachováme dostatečný počet městských bytů všech kategorií, abychom mohli nabídnout dostupné bydlení mladým rodinám, seniorům i zdravotně handicapovaným
 • Budeme pokračovat v rekonstrukci a výstavbě bytového fondu za pomoci dotačních titulů
 • Zjednodušíme systém sběru odpadu včetně registrace výběru poplatků
 • Podpoříme zvýšení kvality veřejného prostoru – relaxační, oddechové zóny
 • Budeme pokračovat v revitalizace sídlišť a obytných částí v centru města, včetně úprav komunikací a prostoru pro volnočasové aktivity
 • Rozšíříme parkovací místa na sídlištích
 • Budeme se podílet na budování infrastruktury v rozvíjejících se lokalitách
 • Připravíme projekt přemístění centra na zpracování odpadu z Proseče na území Brandlu
 • Připravíme plochu bývalé výtopny v Pasekách pro bydlení
 • Budeme pokračovat ve finanční podpoře na budování čističek a kanalizačních přípojek
 • Podpoříme zastavění proluk ve městě
 • Podpoříme zvýšení kvality údržby veřejné zeleně včetně okrajových částí města
 • Podpoříme systémové budování kanalizační sítě pro obyvatele Proseče
 • Budeme pokračovat v přestavbě chodníků s ohledem na bezbariérovost
 • Budeme pokračovat v obnově městského hřbitova
 • Budeme pokračovat v obnově kontejnerových stání na odpad, včetně výstavby podzemních kontejnerů

DOPRAVA

Jablonec dostupný všem hromadnou i individuální dopravou

 • Budeme pokračovat v přípravě výstavby dopravního terminálu v prostoru bývalé tržnice
 • Podpoříme výstavbu parkovacích domů a zvýšení počtu parkovacích míst včetně inteligentních parkovacích systémů
 • Zlepšíme koordinaci uzavírek během oprav komunikací
 • Vybudujeme vnitřní městský okruh - propojení ulice Mlýnská a Smetanova s Horním náměstím
 • Dopravně zklidníme rekreační území v okolí přehrady, zahájíme výstavbu přeložky Průběžné ulice podél přehrady s následným prodloužením k biatlonovému a lyžařskému areálu.
 • Budeme ve spolupráci s ŘSD pokračovat v přípravě západního obchvatu vedoucího k odlehčení dopravy v centru města
 • Připravíme nový městský informační systém
 • Zajistíme vyšší bezpečnosti na přechodech pro chodce
 • Podpora cyklodopravy
 • Podpora městské hromadné dopravy
 • Zachováme bezplatné jízdné pro seniory 70+
 • Připravíme projekt parkoviště pro kamiony mimo obydlené zóny
 • Podpoříme instalaci nabíjecích stanic pro elektromobily
 • Vyřešíme průjezd kamionů pod železničním viaduktem v ulicích SNP a Na Hutích

RADNICE

Zajistíme kvalitní a profesionální servis bez navyšování počtu úředníků

 • Podpoříme všechny formy elektronické komunikace, abyste si co nejvíce úředních záležitostí mohli vyřídit z pohodlí domova
 • Budeme pokračovat v zavádění systémů, které vám zpříjemní a zjednoduší návštěvu úřadu
 • Zjednodušíme systém výběru poplatků za odpady
 • Budeme nadále podporovat všechny varianty komunikace s občany
 • Informace o finančním hospodaření města budou i nadále přístupné pro všechny občany všemi způsoby
 • I nadále zajistíme zveřejňování materiálů z jednání rady města, zastupitelstva města, výborů a komisí
 • Budeme pokračovat v pravidelném setkávání s občany ve všech částech města
 • Zavedeme projekt „Mám nápad pro Jablonec“ jako možnost realizace návrhů občanů vzešlých z veřejné soutěže
 • Budeme i nadále rozvíjet aplikaci pro sledování nedostatků Lepší Jablonec
 • Významné strategické stavební projekty budeme konzultovat s renomovanými architekty
 • Vybudujeme nový informační webový portál přívětivý pro občany
 • On-line přehled přítomnosti úředníků
 • Poradna životní situace na webu
 • Zkvalitníme on-line přenosy zastupitelstva
 • Infocentrum radnice musí být místem pro rady a pomoc občanům, rodinám, seniorům a handicapovaným
 • Zachováme úřední hodiny v sobotu

PODPORA PODNIKÁNÍ

Jablonec zůstane městem pro byznys

 • I nadále budeme pokračovat v pravidelných setkáních s podnikateli a podpoře jejich činnosti
 • Budeme podporovat činnost Hospodářské komory a Svazu výrobců skla a bižuterie
 • Zapojíme podnikatele do tvorby rozvojových plánů města
 • Zajistíme podnikatelům informační servis směrem k jednání se správními orgány na všech úrovních
 • Budeme koordinovat vzájemnou propagaci města a podnikatelů
 • Budeme pokračovat v podpoře spolupráce místních firem a škol
 • Koordinace městské hromadné dopravy a potřeb podnikatelů

TURISTIKA A CESTOVNÍ RUCH

Turisty vítáme

 • Vybudujeme nový terminál hromadné dopravy s parkovištěm jako atraktivní bránu do města
 • Nadále budeme podporovat propojení města s trasami Jizerské magistrály i magistrálu samotnou
 • Budeme pracovat na rozvoji sítě cyklostezek
 • Rekonstrukcí Kulkovy vily na Palackého ulici získáme nový turistický produkt, který bude atraktivní základnou okruhu architektury města
 • Vybudujeme nový orientační a informační systém města
 • Budeme nadále podporovat provoz cyklo a skibusů
 • Nadále budeme podporovat veletrh cestovního ruchu Euroregion Tour
 • Podpoříme podnikatelské projekty zacílené na cestovní ruch v tradičníchprůmyslových odvětvích – např. prodejní výstavu Křehká krása
 • Budeme nadále rozvíjet zázemí pro všechny návštěvníky přehrady
 • Budeme dále podporovat nadregionální sportovní i kulturní akce na území města
 • Budeme pokračovat v rozvoji hlavních městských sportovišť, aby nabízela konkurenceschopné podmínky pro tréninkové kempy sportovců z Evropy i celého světa

SPORT

Jablonec zůstane městem sportu

 • Zajistíme podporu pro sport dětí a mládeže s možností víceletého financování pro významné a úspěšné kluby a oddíly
 • Budeme pokračovat v revitalizaci sportovní infrastruktury s optimálním využitím dotačních titulů
 • Zajistíme podporu sportovním akcím s nadregionálním významem
 • Budeme pokračovat ve zvyšování efektivity využití městských sportovišť a jejich správy
 • Budeme pokračovat ve snižování energetické náročnosti sportovních zařízení
 • S využitím dotací budeme postupně rekonstruovat sportoviště
 • Budeme pokračovat v rekonstrukci plaveckého bazénu
 • Zajistíme podporu investičních záměrů sportovních oddílů formou spoluúčasti města
 • Společně se Sokolem podnikneme kroky k záchraně jablonecké sokolovny
 • Zahájíme práce na vybudování nové přístupové cesty do běžeckého a biatlonového areálu „Kolečko“
 • Připravíme projekt na revitalizaci Veřejného sportovního areálu Srnčí důl
 • Budeme i nadále podporovat a oceňovat mimořádné sportovní úspěchy našich sportovců

PŘEHRADA

Jablonecké moře je místem setkávání

 • Při plánování všech investičních akcí na přehradě budeme respektovat její přírodní charakter.
 • Zkvalitníme volnočasové zázemí přehrady včetně nových WC s možností celoročního provozu
 • Oddělíme auta od chodců a cyklistů v oblasti Břízek a Tajvanu
 • Objekt Slunečních lázní bude nahrazen novým s vysokou architektonickou hodnotou
 • Budeme usilovat o vykoupení pozemků na Tajvanu
 • Vybudujeme novou základnu pro vodní záchrannou službu

KULTURA

Jablonec - město plné života

 • Budeme stabilizovat a rozvíjet městské kulturní instituce (divadlo, ZUŠ, Eurocentrum, galerie, knihovna, kina)
 • Za prioritní považujeme podporu aktivit pracujících s dětmi a mládeží
 • Budeme podporovat široké spektrum provozovatelů kulturních zařízení a jejich celoroční nabídku pro všechny generace
 • Připravíme studii využití starých lázní jako centra současného jablonecké bižuterního a sklářského průmyslu v rámci projektu Křišťálového údolí
 • Podpoříme akce, které mají souvislost s regionální tradicí výroby skla a bižuterie
 • Budeme podporovat opravy velkých i malých památek
 • Podpoříme spolupráci s církvemi v oblasti kultury

JABLONEC NAD NISOU – MĚSTO PRO BUDOUCNOST

Chceme využít zkušenosti z jiných měst celého světa a sami jít příkladem

 • Tam, kde to bude při přípravě městských investičních projektů možné a vhodné, budeme připravovat technické podmínky pro využití systému „Smart city“(chytré město).
 • Inteligentní systémy jako součást každodenního života
 • Komunikace radnice s občany
 • Moderní energetické systémy pro dosažení úspor
 • Veřejné osvětlení - moderní, úsporné
 • Systémy řízení dopravy - semafory
 • Informační systém pro turisty
 • Parkování – informace o obsazenosti klíčových parkovišť, platba parkovného
 • Veřejná doprava – info o pohybu autobusů, bezhotovostní platby
 • Bezpečnost - kamery s rozpoznáváním SPZ, obličejů, pohybu..
 • Podpora elektromobility – nabíjecí stanice
 • Podpora alternativních druhů dopravy
 • Sdílené dopravní prostředky – kola, auta
 • On-line informace o pohybu vozidel zimní údržby
 • Chytrá klíčenka pro žáky a studenty jako prvek pasivní bezpečnosti - průkazy, knihovna, přístupy do relevantních objektů, školní jídelna, jízdenka MHD…