Humpolec - dobré místo pro život
15. srpna 2022

Humpolec - dobré místo pro život - volební program 2022

 

Zdravé finance – úspěšný Humpolec

I přes těžké covidové období jsme udrželi pozitivní trend z minulých let a investice především do potřebné infastruktury tvořily více než 1/3 celkových výdajů. Nastavili jsme tím velmi dobrý základ ekonomické prosperity i do budoucna, a to na základě nového Strategického plánu rozvoje města.

Místní části – nedílná součást Humpolce

Díky skvělé spolupráci s osadními výbory bylo možno v uplynulém období do místních částí investovat více než 34 milionů korun. Jednou ze zdařilých akcí je např. úprava u rybníka Pařezáč.

Bydlení v Humpolci

Díky podpoře radnice přibývá v Humpolci bytových domů. Město začíná stavět vlastní nájemní bytový dům v ul. Hálkova o 24 bytech, který vzešel ze soutěže a měl by se stát vzorem pro budoucí investory v oblasti bydlení v Humpolci.

Máme připraveny rozvojové zóny pro individuální bydlení v lokalitách Blanická a Lužická.

Humpolec – kulturní město

Dokončili jsme multifunkční centrum Mikádo, Knihovna Jana Zábrany získala nové prostory pro dětské oddělení.

Podařilo se nám nastavit spolupráci napříč generacemi a kulturními aktéry ve městě, která se promítla do úspěšné realizace letních kulturních dnů, adventních slavností, Velikonoc, Masopustu aj. Tradiční i nové akce získaly jednotnou vizuální identitu, která se promítla i do nové podoby radničních listů.

Vytvoříme podmínky pro další rozvoj spolkové činnosti a najdeme ideální využití nového kulturního centra ve Spolkovém domě.

Vzdělání

Byla zahájena výstavba nové školky v lokalitě Hradská, dokončena keramická dílna v SVČ, kde je dále v plánu úprava zahrady a následně půdních prostor.

Realizujeme projekt „Rozšíření kapacit základních škol“ – v návaznosti na plánovanou bytovou výstavbu a téměř naplněnou kapacitu škol. Usilujeme o začlenění školního psychologa a speciálního pedagoga do běžného školního provozu.

Podporujeme setkávání a zahájení spolupráce všech školských subjektů ve městě, konkrétním příkladem je Projekt participace ve školách.

Humpolec sociálně vstřícný

Z městského grantového programu jsme podpořili 12 poskytovatelů sociálních služeb na území Humpolce. Realizovali jsme úpravu Domu s pečovatelskou službou.

V úzké spolupráci s Krajem Vysočina vznikl nový komunitní plán sociálních služeb v souladu s prorodinnou a proseniorskou politikou, s cílem zvýšit podporu zejména terénních služeb a dobrovolnictví, aby mohli senioři zůstávat v domácím prostředí co nejdéle.

Podpoříme vznik nízkoprahového centra sloužícího jako prevence pro snížení rizika fatálních životních problémů mládeže.

Sportující Humpolec

Zrealizovali jsme nebo podpořili užitečné sportovní akce např. bruslení ve Stromovce, Kemp vítězů, Na kole dětem, Mírový běh. V rámci spolupráce s TJ Jiskra a trenéry hokejového klubu je pro nový školní rok připraven pilotní projekt „Žijeme bruslením“. Dále podpoříme sportování napříč generacemi, např. akce Vysočina v pohybu, Parky v pohybu aj.

Moderně jsme zrekonstruovali ledovou plochu na zimním stadionu i umělou trávu na fotbalovém hřišti, nezapomínáme na výstavbu menších sportoviště jako je workoutové hřiště, cyklostezka nebo Discgolf. Budeme pokračovat v modernizaci sportovního areálu v ul. Okružní, rekonstrukci hřiště házené, vystavění nového skateparku či pumptrackové dráhy.

Životní prostředí

V rámci rekonstrukcí ulic, parků a dalších veřejných prostranství vzniklo více zelených ploch, a tím se podpořilo zadržet více vody v krajině.

Díky vstřícnosti občanů k novému systému svozu odpadů, tzv. ode dveří ke dveřím, se podařilo snížit množství odpadů mířícího na skládku o více než 21%.

Pomocí energetického certifikátu ISO 50001 budeme moci efektivně investovat do šetrné energetiky města i do budov jeho příspěvkových organizací.

Udržitelná doprava

Pokročíme v přípravách na výstavbu severovýchodního obchvatu Humpolce (od Vystrkova za Čejov) a pro novou okružní křižovatku na Okružní směrem na Havlíčkův Brod.

Další rekonstrukce místních ulic, včetně modernizace vodovodu a kanalizace zůstává dlouhodobým cílem.

Digitalizace – snadná cesta občana úřadem

Pro snadnou komunikaci s úřadem jsme zavedli Portál občana – téměř vše z pohodlí domova.

Budeme nadále usilovat o co nejlepší dostupnost digitálních služeb pro občany a co nejlepší informovanost obyvatel prostřednictvím digitálních i textových zdrojů. Plánujeme také novou podobu webových stránek města a jeho příspěvkových organizací.

Bezpečný Humpolec

Ve spolupráci s policií se podařilo navýšit počet sloužících policistů. Tento trend nadále podpoříme.

Velmi oceňujme práci a nasazení našich dobrovolných hasičů. Ve spolupráci s Krajem Vysočina plánujeme nové moderní působiště pro IZS, včetně profesionálních a dobrovolných hasičů v lokalitě ul. Máchova.

V Humpolci se dobře podniká

Navážeme na dlouhodobě úspěšnou spolupráci s podnikateli. Podpoříme činnost Mikroregionu Zálesí k zajištění spolupráce obcí v rámci ORP zejména v oblasti cestovního ruchu, sportu, kultury a metodické podpory starostů.