Koordinace a provádění oprav komunikací v jihovýchodní části hl. m. Prahy
23. listopadu 2019

Koordinace a provádění oprav komunikací v jihovýchodní části hl. m. Prahy

tisková zpráva místostarosty pro dopravu Michala Frauenterky

Koordinace a provádění oprav komunikací v jihovýchodní části hl. m. Prahy - tisková zpráva

Ne-koordinace oprav

Ze strany hl. m. Prahy není koordinace omezení provozu a uzavírek prováděna s ohledem na akce na místních komunikacích II. a III. tříd, kdy je vydáno např. stanovení na omezení či uzavírku silnice I. třídy bez ohledu na již probíhající, nebo naplánovaná omezení na silnicích nižších tříd. Místní komunikace II. a III. tříd přitom ale trvale nesou zátěž za nedokončené pražské okruhy a radiály.

Typickým příkladem z poslední doby bylo např. omezení či uzavírka Štěrboholské spojky, současně s uzavírkou silnice I. třídy Českobrodská a následně hlavním městem prosazené uzavírky silnic II. třídy v okolí (např. Ke křížkám, Městská, Starodubečská) a k tomu ještě další oprava silnice I. třídy Přátelství, v intravilánu Prahy.

Do tohoto zmatku zasahují i omezení na dálnici D1, kdy řidiči využívají k cestě do Prahy deltu místních komunikací, bez ohledu na objízdné trasy, jejichž určení stejně často chybí.

A do toho mnohdy také zasahují i plánované uzavírky na komunikacích ze strany správců inženýrských sítí, které jsou z různých důvodů prodlužovány. Přitom všichni v jejich okolí vidí, že se na uzavírkách pracuje jen sporadicky.

A do tohoto zmatku jsou souběžně povolovány další, již „nasmlouvané“ akce, s omezením či uzavírkou. Posledním takovým případem je omezení ul. Kutnohorské, společně s omezením v ul. K Horkám – vodovod a uzavírka ul. K dálnici – vodovod a např. uzavírka Ke kolodějskému zámku, která z části přenáší dopravní zátěž za ul. Přátelství – Kutnohorská.

Dalším problematickým okruhem jsou plánované akce Technické správy komunikací, a.s., kdy se každoročně opakuje situace se zahajováním několika akcí současně v pozdním ročním období (říjen - listopad – prosinec). Opravy tak přecházejí i do zimního období a z hlediska dopadu na koordinaci silničního provozu mají zvýšený negativní vliv. V současnosti to jsou např. akce Kutnohorská a připravená uzavírka Ke kolodějskému zámku z důvodu oprav, kdy tato omezení (uzavírky) způsobují na místních komunikacích správního obvodu Prahy 15 opakované kolapsové situace.


Opravy v zimě

Stížnosti občanů také směřují na opravy v zimním období. Občané mají, zřejmě právem, pochybnosti o jejich kvalitě, resp. o kratší výdrži takto provedených oprav a tím i mrhání jejich penězi.


Právní postavení samospráv městských částí

Negativní reakce řidičů a účastníků silničního provozu se přenáší nikoliv na hlavní město Praha, případně na její Magistrát či jeho organizaci TSK hl. m. Prahy, a.s., kteří jako objednatelé a investoři prací na komunikacích ne-koordinací zahlcenost způsobují, ale na silniční správní úřady, které sídlí na radnicích městských částí jako součást výkonu státní správy. Městské části jsou pak zahlceny telefonáty a stížnostmi. Občané se neobrací přímo na MHMP, popř. TSK s tím, že jsou občany té které městské části a požadují, aby tato problém řešila!!

Podvědomě totiž stále převažuje pocit, že městské části mají obdobné právní postavení jako obec. Obcí v Praze je ale již, někde často už téměř sto let, hlavní město Praha. Bývalé obce, dnes městské části, své pravomoci kontinuálně spíše stále ztrácejí. Výkon státní správy sice sídlí na radnicích, fakticky je ale rozhodování mimo pravomoci místní samosprávy.

Samospráva může navrhovat či doporučovat, což také opakovaně dělá. Faktická moc nad touto problematikou ale sídlí jinde než na místních radnicích.


Základní důvod dopravních kolapsových stavů na jihovýchodě Prahy

Bez ohledu na časté mlžení ve věci příčiny kolapsových stavů na místních komunikacích jihovýchodu Prahy je třeba jasně říci, že hlavním důvodem je neexistence páteřních tranzitních komunikací, tj. etapy 511 Pražského (vnějšího) silničního obchvatu Prahy, dokončení Městského (vnitřního) okruhu až po lanový most v Hostivaři a také realizace tzv. Hostivařské spojky (spojnice mezi vnějším a vnitřním okruhem), která bude zároveň obchvatem několika městských částí jihovýchodu Prahy.

Z posledních statistik vyplývá, že až půl miliónu aut přijede denně do Prahy z venkova. Kolapsové stavy na místních komunikacích i na jihovýchodě Prahy tak zcela jednoznačně ovlivňují nejvýrazněji.

Po posledním dopravním kolapsu jsme se s předsedou Výboru dopravy a prostředí pro život Zastupitelstva městské části Praha 15 shodli na potřebě svolání mimořádného zasedání tohoto výboru s cílem formulovat návrhy a doporučení k této problematice. O výsledku jednání výboru budeme obratem občany informovat.

V Praze 15 dne 22. 11. 2019

Michal Frauenterka, místostarosta MČ Praha 15 pro dopravu